Informator broj 6813 od 11. prosinca 2023.

UVODNIK

Što donosi Nacrt prijedloga Zakona o upravnim sporovima?

Nakon što je naslijedio Zakon o upravnim sporovima preuzet iz sustava prije 1990., važeći Zakon o upravnim sporovima primjenjuje se duže od deset godina. Tijekom toga, relativno dugog razdoblja utvrđeno je da su dijelovi Zakona podnormirani ili da na drugi način izazivaju dvojbe u primjeni pa je na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću upućen Nacrt prijedloga novog Zakona o upravnim sporovima, koji pokušava otkloniti uočene nedostatke. Autori u članku pišu što sadržava Nacrt prijedloga i kakve novosti u odnosu na važeći Zakon o upravnim sporovima donosi.
Autori: prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, prof. dr. sc. Lana Ofak, prof. dr. sc. Frane Staničić

Sadržaj

Novi europski pragovi u postupcima javne nabave
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Od 1. siječnja 2024. u postupcima nabave koje provode naručitelji koji su obveznici primjene propisa o javnoj nabavi primjenjuju se nove financijske vrijednosti europskih pragova koje je utvrdila Europska komisija. Navedene vrijednosti europskih pragova primjenjivat će se izravno u svim državama članicama EU-a dvije godine, dakle zaključno do 31. prosinca 2025. Autor u članku donosi detaljan prikaz novih vrijednosti europskih pragova prema vrsti naručitelja na koje se odnose, vrsti predmeta nabave odnosno vrsti ugovora koji se sklapa te prema postupku ili režimu nabave.

Conscientia fraudis
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Conscientia fraudis, lat. znanje o prijevari, termin je koji se u rimskoj pravnoj tradiciji koristi glede odgovornosti trećega povodom prikrate vjerovnika. 

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2023.
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31. prosinca, zakonska je obveza svakog poslodavca. Poslodavac to mora učiniti u svim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito, kako bi na temelju toga godišnjeg obračuna radnik ostvario razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza i prireza. Na taj način radnik ostvaruje pravo na brži povrat preplaćenog poreza, pri čemu nije potrebno čekati godišnji obračun koji će u posebnom postupku provoditi Porezna uprava tijekom 2024. Podsjećamo u kojim sve slučajevima poslodavac to mora učiniti i kako izravnati poreznu osnovicu i poreznu obvezu za 2023.

Što donosi Nacrt prijedloga Zakona o upravnim sporovima?
Autori: Lana Ofak Frane Staničić Bosiljka Britvić Vetma

Stručni članak

Nakon što je naslijedio Zakon o upravnim sporovima preuzet iz sustava prije 1990., važeći Zakon o upravnim sporovima primjenjuje se duže od deset godina. Tijekom toga, relativno dugog razdoblja utvrđeno je da su dijelovi Zakona podnormirani ili da na drugi način izazivaju dvojbe u primjeni pa je na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću upućen Nacrt prijedloga novog Zakona o upravnim sporovima, koji pokušava otkloniti uočene nedostatke. Autori u članku pišu što sadržava Nacrt prijedloga i kakve novosti u odnosu na važeći Zakon o upravnim sporovima donosi.

Integracija povjerenih poslova i službenika ureda državne uprave u županijske uprave
Autori: Romea Manojlović Toman Iva Lopižić

Stručni članak

Uredi državne uprave prestali su s radom 1. siječnja 2020., a njihove su poslove, opremu i zaposlenike preuzela upravna tijela županija. Bila je riječ o znatnom zahvatu u organizaciju državne uprave, ali i područne (regionalne) samouprave na koju su preneseni poslovi. Slijedom navedenoga, autorice analiziraju kako su na županije preneseni poslovi i službenici koji su ih do tada obavljali pa na temelju rezultata provedene ankete zaključuju da je prijelaz iz državne u lokalnu službu za većinu bivših zaposlenika ureda državne uprave značio poboljšanje uvjeta rada.

Mišljenja i tumačenja državnih tijela
Autor: Novi informator

Stručni članak

DRŽAVLJANI TREĆIH ZEMALJA PREMJEŠTENI UNUTAR POVEZANIH DRUŠTAVA, PRAVO RADNIKA NA POVEĆANU PLAĆU, ZAMJENSKI TJEDNI ODMOR – VRIJEME KORIŠTENJA, ODREĐIVANJE BLAGDANA KAO DANA TJEDNOG ODMORA U TRGOVINI, IZDAVANJE RJEŠENJA O OBAVLJANJU DJELATNOSTI, PARCELACIJA ZEMLJIŠTA, GLAVNI IZVOĐAČ, VAŽENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE  

Evidentiranje prigodnih isplata radnicima u prosincu i ostalih rashoda
Autor: Ana Polić

Stručni članak

U prosincu se uobičajeno, u skladu s kolektivnim ugovorima, prigodno isplaćuje dar za djecu te božićnica. Za božićnicu i za dar za djecu propisani su računi na koje ih je potrebno knjigovodstveno evidentirati. U članku autorica piše o evidentiranju božićnice i dara za djecu, ali i drugih naknada koje se također klasificiraju kao ostali rashodi za zaposlene.  

Vremeplov: Rezolucija 57 (I) UN-a o osnivanju UNICEF-a - 11. prosinca 1946.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 11. prosinca 1946.1 Opća skupština Ujedinjenih naroda na svojoj 56. sjednici donijela je Rezoluciju 57(I) o osnivanju Međunarodnog hitnog fonda za djecu Ujedinjenih naroda (engl. UN International Children’s Emergency Fund) – UNICEF, koji je prije toga formirala Administracija Ujedinjenih naroda za pomoć i oporavak kako bi bez diskriminacije pomogla djeci pogođenoj Drugim svjetskim ratom.

Abecedarij upravnog postupka: Izvršenje nenovčanih obveza
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 138. ZUP-a

Produljenje istražnog zatvora tijekom odlučivanja o žalbama protiv presude
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kad je prvostupanjska presuda ukinuta na sjednici vijeća Visokog kaznenog suda RH na kojoj su razmatrane žalbe optuženika, a svi optuženici tada su se nalazili u istražnom zatvoru, sud će po službenoj dužnosti ispitati postoje li i nadalje razlozi za primjenu mjere istražnog zatvora protiv imenovanih.

Umješač u parnici radi proglašenja ovrhe nedopuštenom
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada se postupak vodi po tužbi radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, tada pravni interes za podnošenje takve tužbe ima stranka koja je u ovršnom postupku upućena na podnošenje tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom. Stoga treća osoba nema pravni interes svoje pravo ostvarivati neposrednim stupanjem u parnicu kao umješač tužitelja jer svoje pravo nije ostvarivala u ovršnom postupku na prethodno opisani način, kroz institut prigovora treće osobe.

Parnični postupak - osiguranje dokaza - zapisnik o izvedenom osiguranju dokaza
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Postupak osiguranja dokaza ne završava se bilo kakvom odlukom, nego polaganjem zapisnika o izvedenom osiguranju dokaza, odnosno njegovom dostavom parničnom sudu, pa protiv takvog zapisnika nije dopuštena žalba. U postupku radi osiguranja dokaza nije dopušteno raspravljati o pravnom odnosu između stranaka, tj. ima li predlagatelj pravo i kakvo je to pravo u odnosu prema protustranci, odnosno osigurani dokaz nije predmet analize i ocjene u postupku u kojem je provedeno njegovo osiguranje, nego u eventualnom postupku u kojem će se takav dokaz (eventualno) koristiti.

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata - obvezan osobni pregled u postupku ocjene HRVI-a
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za mogućnost zaključka da se tužitelj nije odazvao na medicinsko vještačenje, potrebno je postojanje uredne dostave poziva na vještačenje.

Prekršajno pravo - beznačajno djelo
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ocjena suda je li riječ o beznačajnom prekršaju iz članka 24a. Prekršajnog zakona ovisi istovremeno o objektivnim elementima odnosno ocjeni same težine prekršaja, opasnosti djela i njegovim posljedicama, te subjektivnim elementima, odnosno stupnju krivnje, pobudama iz kojih je djelo počinjeno, prijašnjem ponašanju počinitelja, njegovu ponašanju nakon počinjenja prekršaja te ukupnosti društvenih i osobnih uzroka koji su pridonijeli počinjenju prekršaja.

Pitsiladi i Vasilellis protiv Grčke
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Članak 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda može biti primjenjiv na situaciju kada zakonski okvir onemogućava roditeljima da u svrhu liječenja djeteta koriste sredstva koja su prikupljena privatnim donacijama, ali ne podrazumijeva obvezu države da taj zakonski okvir uredi na određeni način.

Oslobađanje branitelja plaćanja komunalnog doprinosa

Vi pitate - mi odgovaramo

Upravnom tijelu Grada obratio se investitor i vlasnik nedavno sagrađene kuće, navodeći da je on branitelj te je podneskom zatražio da ga se oslobodi plaćanja komunalnog doprinosa. Međutim, u općem aktu kojim je uređeno plaćanje komunalnog doprinosa i oslobođenje plaćanja nismo predvidjeli oslobađanje branitelja plaćanja komunalnog doprinosa. Možemo li u opisanom slučaju investitora osloboditi plaćanja?

Obrada osobnih podataka dostupnih u javnim registrima

Vi pitate - mi odgovaramo

Kakav je status obrade osobnih podataka dostupnih u javnim registrima, odnosno primjenjuje li se na takvu obradu Opća uredba o zaštiti podataka, i ako jest, koja je pravna osnova takve obrade?

Obveza usklađivanja ugovora o radu u kojima je plaća izražena u neto iznosu

Vi pitate - mi odgovaramo

Mora li se ugovor o radu, sklopljen prije 1. siječnja 2023., koji je važeći i danas, uskladiti u potpunosti s odredbama novele Zakona o radu iz 2022.? U ugovoru je, primjerice, plaća iskazana u neto iznosu.

Korištenje novih osobnih odbitaka i koeficijenata za uzdržavane članove

Vi pitate - mi odgovaramo

Od kada se pri obračunu plaće radnika koriste novi osobni odbici i novi koeficijenti za uzdržavane članove uže obitelji i invalidnost (ako postoji), a prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 114/23)?

PDV na galenske i magistralne pripravke

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja se stopa poreza na dodanu vrijednost primjenjuje na galenske i magistralne pripravke?

Zdravstveno osiguranje stranca putem člana obitelji

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koja je zaposlena u Bosni i Hercegovini, pravo na zdravstvenu zaštitu (odnosno pravo na zdravstveno osiguranje) u Republici Hrvatskoj kao član obitelji (putem supruga), koji je osiguranik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje?

Filteri