Informator broj 6667 od 22. veljače 2021.

UVODNIK

Utvrđivanje nepristranosti suda/suca

U današnjem sveprisutnom nepovjerenju u sve i svakoga (sustav, institucije, pravdu, ljude, cjepivo), povjerenje u sudove i njihovo zakonito i pošteno suđenje važan je dio čovjekova odnosa prema navedenom, odnosno pravnoj državi u cjelini. Nepristranost suda (suca) uveliko utječe na to povjerenje. U članku mr. sc. Nevenka Šernhorst, piše o nepristranosti suda, kao pretpostavci pravičnog sudskog postupka, čije ostvarenje ovisi o kriterijima na temelju kojih se utvrđuje nepristranost (ili pristranost) u konkretnom sudskom predmetu.
Autor: mr. sc. Nevenka Šernhorst, dipl. iur.

Sadržaj

Utvrđivanje nepristranosti suda/suca
Autor: Nevenka Šernhorst

Stručni članak

U današnjem sveprisutnom nepovjerenju u sve i svakoga (sustav, institucije, pravdu, ljude, cjepivo), povjerenje u sudove i njihovo zakonito i pošteno suđenje važan je dio čovjekova odnosa prema navedenom, odnosno pravnoj državi u cjelini. Nepristranost suda (suca) uveliko utječe na to povjerenje. U članku mr. sc. Nevenka Šernhorst, piše o nepristranosti suda, kao pretpostavci pravičnog sudskog postupka, čije ostvarenje ovisi o kriterijima na temelju kojih se utvrđuje nepristranost (ili pristranost) u konkretnom sudskom predmetu.

LIBERTAS CULTUS
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Republika Hrvatska jamči Katoličkoj Crkvi slobodu obavljanja bogoštovlja te, sukladno tome, jamči nepovredivost mjesta za bogoštovlje: crkava, kapela te crkvenih prostora.

Prikaz različitih zakonskih uređenja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
Autor: Lidija Vojković

Stručni članak

U članku dajemo usporedni prikaz različitih zakonskih uređenja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju jer i danas još u sudskoj praksi imamo sporove u kojima se primjenjuju odredbe Zakona o nasljeđivanju, koji je prije Zakona o obveznim odnosima uređivao navedenu tematiku. Također, referiramo se na sudsku praksu jer su odluke donesene u tim slučajevima važne za rješavanje sličnih sporova koji se kasnije pojave u sudskoj praksi.

Abecedarij upravnog postupka: Dokazi
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 58. st. 1. ZUP-a

Vremeplov: Transkontinentalni sporazum (Adams-Onisov sporazum) - 22. veljače 1819.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Sporazumom o prijateljstvu, rješenju i granicama između Sjedinjenih Američkih Država i Njegova Kraljevskog Veličanstva od 22. veljače 1819., u povijesti poznatim kao Transkontinentalni sporazum zbog svojih geografskih obilježja ili kao Adams-Onisov sporazum zbog svojih potpisnika, Španjolska je Sjedinjenim Američkim Državama pristala ustupiti ostatak svog dijela Floride, a zadržala je vlast nad Teksasom.

Zakonodavna inicijativa Europske unije o dubinskoj analizi i održivom korporativnom upravljanju
Autor: Petra Jurina

Stručni članak

Zakonodavna inicijativa Europske unije o dubinskoj analizi i održivom korporativnom upravljanju prisilit će poduzeća na provođenje dubinske analize o utjecaju njihovog poslovanja na ljudska prava, rizike za okoliš te upravljačke rizike. Autorica u članku donosi više pojedinosti te kroz pitanja i odgovore analizira ključne točke koje proizlaze iz navedene zakonodavne inicijative.

Početni revizijski angažman i početna stanja
Autor: Silva Pereša Gregorić

Stručni članak

Početni revizijski angažman je angažman u kojemu financijski izvještaji za prethodno razdoblje nisu bili revidirani ili je financijske izvještaje za prethodno razdoblje revidirao prethodni revizor. Stoga, kada revizor obavlja početni revizijski angažman, tada mora provesti određene postupke vezano uz početna stanja, u svrhu prikupljanja dostatnih i primjerenih revizijskih dokaza, s ciljem izražavanja mišljenja o financijskim izvještajima tekućeg razdoblja. U članku autorica donosi više pojedinosti o navedenom.

Izbori za mjesnu samoupravu
Autor: Dragica Kemeter

Stručni članak

Izbore za mjesnu samoupravu najekonomičnije je održati istovremeno s lokalnim izborima. Pritom, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđuje da se sva pitanja vezana uz te izbore i obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju statutom ili drugim općim aktom predstavničkog tijela. Autorica pojašnjava do koje je mjere predstavničko tijelo slobodno prilikom uređivanja postupka izbora za mjesnu samoupravu.

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18, 110/18 – Odluka USRH i 32/20) i propisa iz područja komunalnog gospodarstva
Autor: Marta Mustur

Stručni članak

Obavljanje komunalne djelatnosti, organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti, financiranje uslužnih komunalnih djelatnosti, komunalna infrastruktura, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, komunalni doprinos

Pravo vlasništva - privremena mjera radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom (primjena presude Džinić protiv RH)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Propust nadležnih sudova da odlučujući o privremenoj mjeri osiguranja imovine izvrše procjenu razmjernosti između vrijednosti zaplijenjene imovine i imovinske koristi za koju se okrivljenika sumnjiči da ju je ostvario počinjenjem kaznenog djela, predstavlja povredu njegova prava vlasništva zajamčenog člankom 48. st. 1. Ustava i člankom 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda  

Obvezno pravo – ugovorne kamate
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odredba članka 31. stavka 1. ZOO/05, kojom je uređeno pitanje kamata na kamatu, određuje isključivo zabranu anatocizma u odnosu na dospjele, a neisplaćene zatezne kamate, pa vjerovnici imaju pravo na dospjele, a neisplaćene ugovorne kamate obračunavati zatezne kamate

Radno pravo – otkaz ugovora o radu – odluka o otkazu
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud ispituje zakonitost odluke o otkazu ugovora o radu u odnosu na razloge otkazivanja koji su izričito navedeni u toj odluci

Pravo društva – sklapanje ugovora sa samim sobom
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zastupnik koji prema zakonu zastupa trgovačko društvo ne smije, bez posebne ovlasti tog društva, nastupati kao druga ugovorna strana i s društvom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, pa zakonski zastupnik prodavatelja i istovremeno kupac takav ugovor ne smije sklopiti ako za to nije imao potrebnu posebnu ovlast društva (prodavatelja)

Prekršajno pravo – primjena načela uvjetovanog oportuniteta koje se odnosi na postupanje tužitelja, može biti propisana materijalnim zakonom
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada je materijalnim zakonom propisano da inspektor neće podnijeti optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog ako nadzirana osoba tijekom nadzora ili u rješenjem određenom roku otkloni utvrđene nepravilnosti, za koje se utvrdi da ih je počinila prvi put, tada, ako inspektor podnese optužni prijedlog ili izda prekršajni nalog iako je uočenu nepravilnost nadzirana osoba tijekom nadzora ili u danom roku otklonila, a prvostupanjskom je presudom okrivljenik proglašen krivim, počinjena je povreda materijalnog prava iz članka 196. točke 3. Prekršajnog zakona jer postoje okolnosti koje isključuju prekršajni progon

Radno pravo – izvanredni otkaz
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

S obzirom na to da je građanskopravna odgovornost šira od kaznenopravne, okolnost da poslodavac nakon odbacivanja kaznene prijave protiv radnika nije zatražio nastavak kaznenog postupka, ne utječe na ocjenu dopuštenosti otkaza ugovora o radu zbog događaja u povodu kojega je kaznena prijava podnesena i donesena odluka o otkazu ugovora o radu

Mile Novaković protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Otkaz podnositelju zahtjeva zbog korištenja srpskog jezika u nastavi, bez pružanja mogućnosti osposobljavanja za održavanje nastave na hrvatskom jeziku, predstavljao je prekomjeran teret i doveo je do povrede prava na privatan život.

Produljenje ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu JLP(R)S-a

Vi pitate - mi odgovaramo

S obzirom na članak 6. st. 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, prema kojem pravo na nastavak zakupnog odnosa ima zakupnik „koji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog natječaja“, što je s onim zakupnicima koji trenutačno imaju već produljen zakupni odnos, temeljem neposredne pogodbe, a nakon što im je istekao ugovor o zakupu sklopljen temeljem javnog natječaja? Imaju li i oni pravo na daljnje produljenje zakupnog odnosa?

Način pokretanja disciplinskoga upravnog postupka

Vi pitate - mi odgovaramo

Pokreće li se postupak protiv državnog službenika zbog teške povrede službene dužnosti na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti? Je li posrijedi jednostranački ili višestranački postupak?

Raspored pročelnika nakon donošenja novog pravilnika o unutarnjem redu

Vi pitate - mi odgovaramo

U Općini je donesen novi pravilnik o unutarnjem redu koji je djelomično promijenio ustroj jedinstvenog upravnog odjela. Međutim, poslovi pročelnika ostali su sadržajno gotovo isti, a i uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika nisu se mijenjali. Na koji se način nakon stupanja novog pravilnika o unutarnjem redu na snagu provodi raspored pročelnika?

Predaja zahtjeva za COVID-19 zajam za obrtna sredstva u 2021.

Vi pitate - mi odgovaramo

Poslovni subjekt namjerava predati zahtjev za COVID-19 zajam za obrtna sredstva Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, a u svrhu osiguravanja dodatne likvidnosti. Na koji se način podnosi zahtjev za zajam?

Trajno kazneno djelo i zastara kaznenog progona

Vi pitate - mi odgovaramo

Od kojeg se trenutka računa zastara kaznenog progona za kazneno djelo narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora?

Predaja zahtjeva za potporu za samozapošljavanje u 2021.

Vi pitate - mi odgovaramo

Na koji se način u 2021. prijavljuje za potporu za samozapošljavanje koju provodi Hrvatski zavod za samozapošljavanje i je li uz zahtjev potrebno priložiti određenu dokumentaciju?

Filteri