Informator broj 6711 od 27. prosinca 2021.

UVODNIK

Riječ glavne urednice

Drage čitateljice i čitatelji Informatora,
još koji dan i 2021. godina ostaje za nama, a 2022. nestrpljivo čeka svoje vrijeme, svoju zimu, svoje proljeće, ljeto i jesen. I ovu godinu ispraća mrska nam pandemija. Tijekom cijele godine vijesti započinju brojkama o oboljelima, umrlima, s mjerama koje država, odnosno države uvode, mijenjaju, dopunjavaju ne bi li se širenje virusa napokon obuzdalo, a u posljednje vrijeme i prosvjedima protiv cijepljenja. Virus se, kako stvari stoje, ne da - stalno dobiva nove oblike, koji traže nove pristupe znanstvenika i liječnika, nove mjere i novo strpljenje.

Sadržaj

Riječ glavne urednice
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Drage čitateljice i čitatelji Informatora, još koji dan i 2021. godina ostaje za nama, a 2022. nestrpljivo čeka svoje vrijeme, svoju zimu, svoje proljeće, ljeto i jesen. I ovu godinu ispraća mrska nam pandemija. Tijekom cijele godine vijesti započinju brojkama o oboljelima, umrlima, s mjerama koje država, odnosno države uvode, mijenjaju, dopunjavaju ne bi li se širenje virusa napokon obuzdalo, a u posljednje vrijeme i prosvjedima protiv cijepljenja.

Prikaz knjige: Radno pravo – sveučilišni udžbenik (manualia universitatis studiorum spalatensis)
Autor: Andrijana Bilić

Stručni članak

Radno i socijalno pravo jedan je od obveznih kolegija na svim pravnim fakultetima, ne samo u Republici Hrvatskoj, već u čitavom svijetu. Njegova se važnost, kako znanstvena i nastavna, tako i praktična, ogleda i u činjenici da je predmet ispitivanja na pravosudnom ispitu te da je velik postotak sudskih postupaka vezan upravo uz ovo područje.

SERVITUTES DIVIDI NON POSSUNT
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Ako se povlasno ili poslužno zemljište fizički podijeli, primjerice između više bivših suvlasnika, služnost postoji u korist, odnosno na teret svih tih novih dijelova, na isti način kako je prethodno pripadala nepodijeljenom zemljištu.

Posebna nadležnost prema Uredbi Brisel Ia kroz praksu Suda EU-a
Autor: Maja Josipović

Stručni članak

U članku se autorica bavi reguliranjem nadležnosti u građanskim i trgovačkim stvarima koju uređuje Uredba Brisel Ia u stvarima povezanim s deliktima i kvazideliktima te praksom Suda Europske unije u odnosu na navedenu materiju.

Izrada plana klasifikacijskih oznaka
Autor: Marina Krajnović

Stručni članak

U Informatoru broj 6697 od 17. rujna 2021. pisali smo o novostima koje je donijela nova Uredba o uredskom poslovanju. Međutim, Uredba sama za sebe nije dovoljna za promoviranje novog načina evidentiranja spisa prilikom obavljanja upravnih poslova. Stoga, u ovom članku autorica pojašnjava važnost Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja i izradi plana klasifikacijskih oznaka, i daje primjer izrade plana klasifikacijskih oznaka za jedinice lokalne samouprave.

Položaj izvanbračne zajednice u upravnim predmetima
Autor: Željka Zrilić Ježek

Stručni članak

Iako bi to iz definicije izvanbračne zajednice, prema Obiteljskom zakonu (Nar. nov., br. 103/15), trebalo biti nedvojbeno u kojoj je mjeri izvanbračna zajednica u imovinskopravnim odnosima doista izjednačena s bračnom, treba ocijeniti kroz zakonodavna rješenja, ali i u primjeni mnogih zakona kojima je regulirano određeno pravno područje. Posebice materija upravnog prava pokazuje različitu regulaciju te primjenu instituta i učinaka izvanbračne zajednice, što će biti prikazano u ovom članku, uz poseban osvrt na područje poreznog i mirovinskog uređenja. Nadalje, nastojat ćemo dati odgovor na uočene pravne praznine i nedorečenosti pravnih propisa u pitanjima statusa, postojanja i dokazivanja te učinaka izvanbračne zajednice.

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu
Autor: Marta Mustur

Stručni članak

Postupanje pročelnika umjesto komunalnog redara, zastara prava na prisilno izvršenje rješenja o komunalnoj naknadi, obujam i površina građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa izračunavaju se prema podacima iz glavnog projekta, povrat uplaćenog komunalnog doprinosa jer je građevinska dozvola prestala važiti, nogometno igralište - javna površina, donošenje rješenja o komunalnom doprinosu prije pravomoćnosti uporabne dozvole za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji - razlog za poništavanje rješenja, reguliranje plaćanja naknade na građevinu ili zemljište u vlasništvu fizičke osobe, način obračuna iznosa komunalne naknade za hotele, odnosno kampove koji nisu ostvarili nikakav prihod u protekloj godini, odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u slučaju u kojem komunalna infrastruktura nije izvedena, komunalna naknada za mobilne, odnosno montažne objekte koji služe za pružanje usluga iznajmljivanja, obveza istodobnosti donošenja programa održavanja komunalne infrastrukture i proračuna jedinice lokalne samouprave

Osvrt na Odluku o dodjeli beskamatnog zajma JLP(R)S uslijed pada prihoda
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Dodjelu beskamatnog zajma zbog pada prihoda jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu zatražiti do 30. prosinca 2021., a one jedinice koje ih zatraže i dobiju, sredstva zajma moraju vratiti u roku tri godine od dana isplate. U nastavku donosimo pojedinosti o izračunu pada prihoda, izgledu zahtjeva za dodjelu zajma i drugo.

Vremeplov: Članci Sporazuma o Međunarodnom monetarnom fondu – 27. prosinca 1945.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Temelji funkcioniranja Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) postavljeni su na Monetarnoj i financijskoj konferenciji Ujedinjenih naroda, zbog mjesta održavanja poznatijoj kao Bretton Woods konferenciji, održanoj između 1. i 22. srpnja 1944. u američkom gradu Bretton Woodsu (u državi New Hampshire).

Abecedarij upravnog postupka: Obavješćivanje o tijeku postupka i razgledavanje spisa
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 84. st. 1. ZUP-a

Obvezno pravo – ugovori – ništetnost - zastara
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zastarni rok u slučaju restitucijskog zahtjeva prema kojem su ugovorne strane dužne vratiti jedna drugoj sve ono što su primile na temelju ništetnog ugovora, počinje teći od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je utvrđena ili na drugi način ustanovljena ništetnost ugovora.

Prekršajno pravo – vremenski (temporalni) propisi
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U smislu članka 3. stavka 5. Prekršajnog zakona, izuzetak od načela primjene blažeg propisa je situacija kada je neki prekršaj propisan temporalnim ili vremenskim propisom.

Obvezno pravo – gubitak aktivne legitimacije za ostvarivanje tražbine nakon ustupanja tražbine cesijom
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ustupanjem tražbine (cesijom) ustupitelj prestaje biti vjerovnik te tražbine te gubi aktivnu legitimaciju za njezino ostvarivanje u sudskom postupku.

Radno pravo – razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Dopušten je izvanredni otkaz ugovora o radu radniku koji je odbio izvršiti radni zadatak samo zbog toga jer bi izvršavanjem radnog zadatka koji mu je dan sukladno sklopljenom ugovoru o radu, radio prekovremeno.

Jallow protiv Norveške
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Sudjelovanje u postupku putem video-veze unatoč tehničkim poteškoćama nije narušilo poštenost postupka, tim više što odvjetnica podnositelja zahtjeva nije imala primjedbi na tijek ročišta, niti na to da je bila onemogućena njihova povjerljiva komunikacija tijekom ročišta.

Svota starosne mirovine pri primjeni međunarodnog ugovora

Vi pitate - mi odgovaramo

Osiguranik je manji dio radnog staža ostvario u Bosni i Hercegovini, a veći dio u Republici Hrvatskoj. Pri priznavanju prava na starosnu mirovinu nije mu uračunat staž ostvaren u Bosni i Hercegovini, jer je tuzemni staž bio dovoljan za priznavanje prava. Ima li osiguranik pravo na uračunavanje tog staža prilikom izračuna svote mirovine, kako bi ostvario uvjete za povećanje polaznog faktora po osnovi odlaska u mirovinu nakon navršenih godina života propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu?

Postupanje s napuštenim ili izgubljenim domaćim životinjama

Vi pitate - mi odgovaramo

U više navrata dogodilo se da u Grad uđu domaće životinje (krave, ovce), zadrže se na javnoj površini ili zalutaju na privatne parcele (dvorišta, voćnjake, vrtove) i počine štetu. Što komunalni redar u takvom slučaju treba učiniti, odnosno može li uredovati i kada životinje zalutaju na privatnu parcelu i na koji način?

Korištenje službenog vozila u privatne svrhe

Vi pitate - mi odgovaramo

Smije li osoba koja nije zaposlena u trgovačkom društvu koristiti službeni automobil u privatne svrhe? Ako smije, koji je porezni tretman takvog postupanja?

Cesija tijekom parničnog postupka

Vi pitate - mi odgovaramo

Tijekom parničnog postupka ustupio sam svoje potraživanje novom vjerovniku, temeljem ugovora o cesiji. Jesam li time izgubio aktivnu legitimaciju za vođenje tog parničnog postupka?

Dostava rješenja o ovrsi donesenog na temelju ovršne isprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Ovrhovoditelj sam temeljem rješenja o ovrsi koje je donio sud. Sud je rješenje o ovrsi, prije njegove pravomoćnosti, dostavio Fini na provedbu. Protekom vremena Fina je prema Zakonu o ovrsi na novčanim sredstvima ovršenika predmetno rješenje o ovrsi isknjižila iz redoslijeda naplate, zbog nemogućnosti provedbe ovrhe. Može li se takvo rješenje o ovrsi dostaviti ponovno Fini na naplatu uz zahtjev za izravnu naplatu, a sukladno članku 209. Ovršnog zakona, jer je riječ o odluci suda koja glasi na ispunjenje novčane tražbine?

Filteri