Informator broj 6789-6790 od 26. lipnja 2023. i 03. srpnja 2023.

UVODNIK

Ograničenje rada u djelatnosti trgovine nedjeljom i blagdanima

Nedavno doneseni Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini uspostavlja ograničavajući režim slobode odlučivanja rada u djelatnosti trgovine nedjeljom i blagdanima. To znači da će od 1. srpnja 2023. vrijediti pravilo da je radno vrijeme prodajnih objekta od ponedjeljka do subote i da su prodajni objekti nedjeljom i blagdanima zatvoreni. No, Vlada Republike Hrvatske može odlukom odrediti prodajne objekte koji su dužni raditi u dane blagdana sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj. Ujedno, trgovac može samostalno 16 nedjelja u godini odrediti kao radne, sukladno svojoj poslovnoj politici.
Autorica: Marina Kasunić Peris univ. spec. eu. studija

Sadržaj

Ograničenje rada u djelatnosti trgovine nedjeljom i blagdanima
Autor: Marina Kasunić-Peris

Stručni članak

Nedavno doneseni Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini uspostavlja ograničavajući režim slobode odlučivanja rada u djelatnosti trgovine nedjeljom i blagdanima. To znači da će od 1. srpnja 2023. vrijediti pravilo da je radno vrijeme prodajnih objekta od ponedjeljka do subote i da su prodajni objekti nedjeljom i blagdanima zatvoreni. No, Vlada Republike Hrvatske može odlukom odrediti prodajne objekte koji su dužni raditi u dane blagdana sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj. Ujedno, trgovac može samostalno 16 nedjelja u godini odrediti kao radne, sukladno svojoj poslovnoj politici.

Ubi domicilium habeat, ex destinatione animi esse accipiendum
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Kako kroz povijest, u situaciji kada su mnogi hrvatski iseljenici otišli u novi svijet, situacija je slična i danas kada stanovnici Republike Hrvatske odlaze u druge zemlje Europske unije, ili ekonomski imigranti i izbjeglice kada dolaze u Republiku Hrvatsku, bez jasne predodžbe o novom prebivalištu.

Predaja polugodišnjih financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Sukladno pravilima financijskog izvještavanja, u sustavu proračunskog računovodstva financijski izvještaji predaju se kvartalno. U članku autorica donosi pregled rokova predaje financijskih izvještaja, ali i informacije o obveznicima sastavljanja i predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.

Obvezujuće mišljenje Porezne uprave - ima li porezni obveznik pravo na pravni lijek?
Autori: Marjan Filković Maja Damjanović

Stručni članak

Autori se u članku kritički osvrću na postojeće propise i postupanje u praksi vezano uz pravo poreznog obveznika na pravni lijek protiv obvezujućeg mišljenja Porezne uprave. U tekstu se razlažu ponajprije odredbe Općeg poreznog zakona i Zakona o općem upravnom postupku vezano uz (nejasno) propisanu mogućnost poreznog obveznika na pravni lijek protiv obvezujućeg mišljenja Porezne uprave za koje smatra da je nezakonito, ali se i osvrću i na odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske koje se veže uz ovu problematiku.

Dvojbe u radu lokalnog predstavničkog tijela
Autor: Željka Tropina

Stručni članak

Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ključno je mjesto na kojem se ostvaruje demokracija u lokalnim uvjetima. To je mjesto na kojem različiti dionici izlažu svoje ideje, o njima raspravljaju i donose odluke. Stoga je osobito važno da svaki aspekt djelovanja predstavničkog tijela bude jasan i utemeljen na propisu. Slijedom toga, autorica pojašnjava način postupanja u nekim dvojbenim situacijama, navodeći i relevantnu upravnu i sudsku praksu.

Položaj likvidatora u postupku prisilne likvidacije kreditne institucije
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (Nar. nov., br. 146/20) stupio je na snagu 1. siječnja 2021., a njime se usklađuje unutarnje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Postupak prisilne likvidacije je izvanparnični postupak s brojnim posebnostima koje zahtijevaju kombinaciju pravila parničnog, izvanparničnog (u užem smislu), stečajnog te ovršnog postupka. Posebnost je osobito izražena u broju i ovlaštenjima tijela postupka prisilne likvidacije kreditne institucije. Cilj ovog članka je analiza položaja likvidatora u postupku prisilne likvidacije kreditne institucije. Prostor koji ovdje imamo ne dopušta detaljnu raščlambu ove problematike, pa ćemo se ograničiti isključivo na neka pitanja rada povjerenika.

Tijek i prekid otkaznog roka kad je radnik za vrijeme njegova trajanja oslobođen obveze rada
Autor: Sanja Krasnec

Stručni članak

U članku se razmatra pitanje tijeka otkaznog roka kad je radnik za vrijeme njegova trajanja oslobođen obveze rada te promjena u korist radnika, sukladno izmjenama i dopunama Zakona o radu iz 2022. Naime, prije tih izmjena i dopuna Zakona o radu otkazni rok tekao je za vrijeme privremene nezaposlenosti za rad ako je poslodavac radnika oslobodio obveze rada za vrijeme otkaznog roka. Dakle, činjenica da se radnik nalazi na bolovanju (osim bolovanja zbog ozljede na radu/profesionalnog oboljenja) nije utjecala na postupak otkazivanja i tijek otkaznog roka. Redefiniranim odredbama članka 121. Zakona o radu situacija je u bitnom promijenjena. Stoga, autorica u članku ističe aktualnu problematiku vezanu uz novo uređenje tijeka i prekida otkaznog roka kad radnik za to vrijeme nema obvezu rada, a nalazi se na bolovanju. Pritom se ne obrađuju slučajevi privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Vremeplov: Sporazumi iz Tianjina (Drugi opijumski rat) 13. - 27. lipnja 1858.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Prvi opijumski rat (1839. - 1842.) između Velike Britanije i Kineskog Carstva, vođen zbog kontrole prodaje i uvoza opijuma u Kinu dovršen je Sporazumom iz Nankinga kojim je Velika Britanija, osim različitih koncesija vezanih uz trgovinu, dobila i Hong Kong.

Abecedarij upravnog postupka: Razlozi i rok za obnovu postupka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 123. st. 2. ZUP-a

Prenošenje mjesne nadležnosti zbog izjava državnog odvjetnika
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Time što je državni odvjetnik pravno kvalificirao optuženikove postupke, navodeći da zloupotrebljava svoja procesna prava, a što po optuženiku nije točno, neovisno o tome je li takva ocjena ispravna, nisu ostvareni važni razlozi za prenošenje mjesne nadležnosti u kaznenom postupku. Naime, državni odvjetnik je tek jedna stranka u postupku pa njegove radnje i izjave ne mogu predstavljati argument za zaključak o tome da će suđenje biti nepošteno i nepravedno.

Potpuna šteta – vrijednost ostataka
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada na automobilu oštećenika nastane potpuna šteta te oštećenik izjavi da ne želi zadržati spašene dijelove, nije ih dužan zadržati radi uračunavanja u odštetu, već ima pravo tražiti novčanu naknadu koja će omogućiti nabavljanje drugog automobila u onakvom stanju u kakvom se uništeni nalazio u trenutku kada je šteta nastala.

Pravično suđenje – izručenje stranca radi vođenja kaznenog postupka u SAD-u
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ustavnosudska zaštita u predmetima izručenja ograničena je na ocjenu pričinjene ili prijeteće flagrantne uskrate pravičnog suđenja, koja nadilazi puke nepravilnosti ili nedostatke jamstava u postupku i podrazumijeva povrede načela pravičnog suđenja, koje su toliko teške da poništavaju ili dokidaju samu bit prava zajamčenog tim člankom Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Obvezno pravo – pravo zadržanja – korištenje zadržane stvari
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ovlaštenik prava zadržanja (retencije) nema pravo nenaplatno i protiv volje dužnika, vlasnika stvari, koristiti dužnikovu stvar koju drži u rukama.

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Okrivljena pravna osoba kao vlasnik ugostiteljskog objekta koji se ubraja u kategoriju ''Barovi'' pružanjem ugostiteljskih usluga nakon radnog vremena koje je određeno točkom I., u vrijeme počinjenja prekršaja važeće Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije ''Barovi'', kojim im se dopušta rad do 24,00 sata, počinila je prekršaj iz članka 46. stavka 1. točke 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a ne prekršaj iz članka 89. stavka 1. alineje 2. Zakona o sustavu civilne zaštite.

Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Nacionalni propis koji predviđa mogućnost da poduzeće za cestovni prijevoz odredi posebnog službenika odgovornog za poštovanje odredbi o vremenu vožnje i odmora vozača, i koji omogućava da teške povrede koje takav službenik počini nikada ne dovedu do postupka provjere dobrog ugleda samog cestovnog prijevoznika niti do oduzimanja ili suspenzije dozvole za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika, nije u skladu s pravom Unije.

Donošenje rješenja o godišnjem odmoru za ravnatelja ustanove

Vi pitate - mi odgovaramo

Tko potpisuje rješenje za korištenje godišnjeg odmora ravnatelju javne ustanove? Predsjednica upravnog vijeća ili zaposlenik ustanove kojemu je ravnatelj, temeljem Zakona o ustanovama, dao punomoć za poduzimanje samo onih pravnih radnji u kojima se ravnatelj spominje kao zaposlenik ustanove.?

Plodouživanje na idealnom dijelu nekretnine

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li za osnivanje prava plodouživanja temeljem pravnog posla, na idealnom dijelu nekretnine, odnosno na suvlasničkom dijelu jednog od suvlasnika nekretnine, potrebna suglasnost svih suvlasnika, odnosno i preostalih suvlasnika iste nekretnine, koji su taj teret na nekretnini dužni trpjeti?

Financiranje rada Hrvatskog Crvenog križa

Vi pitate - mi odgovaramo

Mora li Grad s Hrvatskim Crvenim križem sklopiti ugovor o financiranju za sredstva koja mu daje na temelju Zakona o Hrvatskom Crvenom križu?

Mirovanje obveze doprinosa utvrđenih rješenjem Porezne uprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Na koje se osiguranike – obveznike obveznih doprinosa i u kojim slučajevima primjenjuje pravo na mirovanje obveze doprinosa utvrđenih rješenjem Porezne uprave?

Kupnja nekretnine po cijeni većoj od procijenjene

Vi pitate - mi odgovaramo

Povređuje li gradonačelnik zakon ako odluči o kupnji nekretnine po cijeni većoj od cijene utvrđene procjembenim elaboratom ovlaštenog sudskog procjenitelja?

Filteri