Informator broj 6617 od 09. ožujka 2020.

UVODNIK

Novo uređenje pravne zaštite u postupcima primanja u javne službe

Povod za pisanje ovog članka izv. prof. dr. sc. Frane Staničića je recentna Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-III-4016/2015 od 17. prosinca 2019. i njezina analiza odnosno razlozi zašto će navedena Odluka imati dalekosežne posljedice na sustav pravne zaštite u postupcima primanja u radni odnos u javnim službama u Republici Hrvatskoj.
Autor: izv. prof. dr. sc. Frane Staničić* Katedra za upravno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Sadržaj

Novo uređenje pravne zaštite u postupcima primanja u javne službe
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Povod za pisanje ovog članka izv. prof. dr. sc. Frane Staničića je recentna Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-III-4016/2015 od 17. prosinca 2019. i njezina analiza odnosno razlozi zašto će navedena Odluka imati dalekosežne posljedice na sustav pravne zaštite u postupcima primanja u radni odnos u javnim službama u Republici Hrvatskoj.

ALVEUS DERELICTUS
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U slučaju da vodotok promijeni svoj tok, ostavljeno korito pripada vlasnicima obalnih zemljišta, razmjerno dužini, i to do polovine korita.

Informatorovi pravni alati: Sporazum o otpustu duga
Autor: Novi informator

Stručni članak

Otpust duga (remissio) način je prestanka obveze suglasnom voljom ugovornih strana propisan člancima 203.-206. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).

Zdravstvena zaštita radnika upućenih u treće države
Autor: Renata Turčinov

Stručni članak

Trećim državama nazivaju se države koje nisu članice Europske unije ili Europskog ekonomskog prostora (Lihtenštajn, Norveška, Island), uključujući i Švicarsku, kao niti države s kojima je Republika Hrvatska sklopila međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju kojim je uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska). U članku autorica opisuje način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u trećim državama osiguranika koje je poslodavac uputio u navedene države na rad, stručno usavršavanje ili obrazovanje, odnosno službeni put.

Dosljednost upravne prakse u svjetlu načela dobrog upravljanja
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Recentne odluke Ustavnoga suda pokazuju da Sud, odlučujući o ustavnim tužbama vezanima uz upravne sporove, izričito afirmira načelo dobrog upravljanja (eng. good governance). Jedan od elemenata toga načela je i dosljednost upravnog odlučivanja. Autor citira relevantne odluke Ustavnoga suda i presude upravnih sudova koje promoviraju nužnost dosljednog upravnog odlučivanja i ukazuje na potrebu primjene dosljednog upravnog odlučivanja na konkretna postupanja javnopravnih tijela.

Sukladnost gospodarskog subjekta s normama osiguranja kvalitete i normama upravljanja okolišem
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16 - u nastavku teksta: ZJN 2016) omogućava naručitelju da od gospodarskih subjekata u postupku javne nabave zahtijeva dostavu potvrda neovisnih tijela, kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete ili s određenim sustavima ili normama za upravljanje okolišem. Autor u članku analizira primjenu normi osiguranja kvalitete i normi za upravljanje okolišem u praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, a vezano uz postupak javne nabave.

Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2019.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Volontiranje, kao dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, uređeno je u Republici Hrvatskoj Zakonom o volonterstvu. Taj se Zakon isključivo odnosi na organizirano volontiranje, ali ne odnosi se na pojedinačne volonterske inicijative ili inicijative skupina ljudi te na volonterski rad u smislu neplaćenog stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Podsjećamo da smo o volontiranju, volonterskim naknadama i njihovu poreznom tretmanu opširno pisali u Informatoru, broj 6532-6533 od 23. i 30. srpnja 2018. U ovom broju pišemo o obvezi sastavljanja i dostavljanja godišnjeg Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2019.

O (ne)istovrsnosti novčane obveze
Autor: Nebojša Vitez

Stručni članak

U članku razmatramo odluku Županijskog suda u Varaždinu kao i ostalu sudsku praksu vezanu uz pitanja određuje li naznačena valuta novčane obveze njezinu vrstu, kao i kako se u ovršnome postupku kvalificira navod da valuta tražbine radi naplate koje je pokrenut ovršni postupak na nekretnini nije ista kao valuta tražbine koja je u teretovnici zemljišnoknjižnog uloška osigurana založnim pravom. Sugerira se da se pojam vrste obveze tumači prema temeljnim postavkama materijalnog građanskog prava na kojima se i zasniva zakonodavno uređenje građanskopravnih odnosa, a ne da se poistovjećuje sa značenjem pojma vrsta u svakodnevnom životu.

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u provedbi Zakona o komunalnom gospodarstvu
Autor: Marta Mustur

Stručni članak

U primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 86/18 i 110/18 - Odluka USRH) od početka važenja postoje dvojbe i sporna pitanja, a kao primjeren put u pronalaženju rješenja u praksi služe mišljenja nadležnog ministarstva. Stoga su mišljenja, koja u sklopu odgovora na upite fizičkih i pravnih osoba iznosi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, osobito važna za njegovu pravilnu primjenu. Napominjemo da smo od donošenja Zakona o komunalnom gospodarstvu već objavili mišljenja tog Ministarstva, u posebnom Prilogu lista Informator, br. 6595-6596 od 7. listopada 2019. i 14. listopada 2019.

Vremeplov: Slučaj Sjedinjene Američke Države protiv škune Amistad – 9. ožujka 1841.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Vrhovni sud je 9. ožujka 1841. potvrdio odluku nižih sudova, osim u dijelu naredbe za povratak Afrikanaca u Afriku.

Abedecarij upravnog postupka: Izjašnjavanje stranke
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 30. st. 1. ZUP-a

Radni spor – povreda prava na pristup sudu (odbačaj revizije)
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odluka suda o nedopuštenosti pravnog lijeka, koja je posljedica očito pogrešnog utvrđenja o vrsti spora u kojem je pravni lijek podnesen, predstavlja povredu prava na pristup sudu

Građansko procesno pravo – bitna povreda odredaba parničnog postupka
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada sud nalaz vještaka bezrezervno prihvati te ne traži mišljenje drugog vještaka, a postoji osnovana sumnja u pravilnost danog nalaza i mišljenja, počinjena je bitna povreda odredaba parničnog postupka koja je utjecala na zakonitost i pravilnost odluke

Mjenično pravo – naplata mjenice, odgovornost indosanta
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Imatelj mjenice može ostvariti regres protiv indosanta ako je nad trasatom otvoren predstečajni postupak i obustavio je plaćanje

Konvalidacija staža – razlika između utvrđivanja i priznavanja staža
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nema zakonske mogućnosti za utvrđivanje mirovinskog staža ostvarenog kod »parafonda RSK« na temelju općeg propisa o mirovinskom osiguranju. Pri postojanju određenih okolnosti takav staž može se samo priznati - konvalidirati prema propisima o konvalidaciji

Zaštita potrošača – obračun potrošnje toplinske energije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Nacionalni propis prema kojem su vlasnici stana u zgradi u suvlasništvu, koja je priključena na mrežu područnog grijanja, dužni pridonositi troškovima potrošnje toplinske energije zajedničkih dijelova i unutarnjih instalacija zgrade, iako pojedinačno nisu zatražili isporuku grijanja i ne koriste ga u svojem stanu, nije u suprotnosti s pravom EU. To se odnosi i na propis kojim se predviđa da se u zgradi u suvlasništvu računi koji se odnose na potrošnju toplinske energije unutarnjih instalacija svakom vlasniku stana u zgradi ispostavljaju razmjerno grijanom obujmu njegova stana

Objava izbornih kandidacijskih lista na službenim stranicama JLS-a

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li obveza jedinica lokalne samouprave da na svojim službenim mrežnim stranicama objavljuje kandidacijske izborne liste za članove predstavničkih tijela koje ostaju javno dostupne, protivna zakonskim uvjetima zaštite osobnih podataka?

Odabir više mjesečne osnovice za obračun doprinosa

Vi pitate - mi odgovaramo

Mogu li osiguranici po osnovi obavljanja djelatnosti slobodnog zanimanja, koji sami za sebe plaćaju doprinos, izabrati više mjesečne osnovice za obračun doprinosa od mjesečnih propisanih osnovica?

Korištenje poslovnog prostora bez naknade

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li grad davati na korištenje poslovni prostor bez naknade drugim vlastitim proračunskim korisnicima, koji obavljaju djelatnost od općeg javnog interesa, odnosno podliježe li navedeno porezu na dodanu vrijednost?

Privremena mjera zabrane članu uprave voditi poslove i zastupati društvo

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se privremenom mjerom zabraniti članu uprave vođenje poslova društva ako se pred sudom vodi postupak njegova opoziva?

Objava liste natjecatelja koji su putem natječaja ostvarili pravo na stipendiju

Vi pitate - mi odgovaramo

Općina putem natječaja dodjeljuje stipendije učenicima i studentima sa svojeg područja, sukladno općem aktu koji je usvojilo Općinsko vijeće. Prilikom podnošenja prijave od natjecatelja se, između ostalog, traži da potpišu suglasnost za javnu objavu njihovih osobnih podataka, a općim aktom propisano je da je Jedinstveni upravni odjel nakon provedenog natječaja dužan javno objaviti listu natjecatelja koji su ostvarili pravo na stipendiju. Međutim, opći akt ne govori o tome koje je podatke o natjecateljima dopušteno objaviti. Smije li Općina, imajući na umu propise o zaštiti osobnih podataka, objaviti listu natjecatelja koji su ostvarili pravo na stipendiju, i koje je osobne podatke ovlaštena objaviti?

Filteri