Informator broj 6642 od 31. kolovoza 2020.

UVODNIK

Parnični i stečajni postupak u okolnostima epidemije

Situacija koja je nastala zbog epidemije COVID-19 znatno utječe na vođenje parničnih i stečajnih postupaka jer se ročišta održavaju u zatvorenim prostorima s većim brojem ljudi, stoga dr. sc. Jelena Čuveljak, u ovom članku ističe uočene probleme i moguća rješenja kako bi se parnični i stečajni postupci mogli nesmetano voditi uz poštovanje svih Preporuka i uputa o broju i zadržavanju ljudi u zatvorenim prostorima prema njihovoj kvadraturi u okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih uz bolest COVID-19.
Autor: dr. sc. Jelena Čuveljak

Sadržaj

Parnični i stečajni postupak u okolnostima epidemije
Autor: Jelena Čuveljak

Stručni članak

Situacija koja je nastala zbog epidemije COVID-19 znatno utječe na vođenje parničnih i stečajnih postupaka jer se ročišta održavaju u zatvorenim prostorima s većim brojem ljudi, stoga dr. sc. Jelena Čuveljak, u ovom članku ističe uočene probleme i moguća rješenja kako bi se parnični i stečajni postupci mogli nesmetano voditi uz poštovanje svih Preporuka i uputa o broju i zadržavanju ljudi u zatvorenim prostorima prema njihovoj kvadraturi u okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih uz bolest COVID-19.

NEMO POTEST AD IMPOSSIBILE OBLIGARI
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Nitko nije dužan ispuniti nemoguću činidbu. Izreka je formulirana na temelju  fragmenta klasičnog rimskog pravnika Celza (Celsus) (Digesta 50, 17, 185), a često se koristi i u inačici impossibilium nulla obligatio est  (lat. ništetna je obveza na nemoguće; o toj izreci detaljnije v. Petrak, Traditio iuridica, br. 25, Informator, br. 5682-5683 od 20. i 23. kolovoza 2008.).

Formuliranje reformacijskog tužbenog zahtjeva i izreke reformacijske presude u upravnom sporu
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Odluka koju upravni sud donosi u upravnom sporu ovisi o sistematizacijama predmeta spora i vrsta presuda koje propisuje Zakon o upravnim sporovima, ali i o materijalnopravnim odredbama mjerodavnih propisa. Autor pojašnjava moguću raznolikost prvostupanjskih presuda upravnih sudova i ukazuje na najvažnije elemente reformacijskog tužbenog zahtjeva i reformacijske presude u upravnom sporu. 

Razgraničenje ugovora o radu i ugovora o djelu, s naglaskom na porezne aspekte
Autor: Leonardo Žagrić

Stručni članak

Autor u članku analizira određene razlike između ugovora o radu i ugovora o djelu. Pojavom atipičnih oblika rada, zakonodavac nastoji zaštititi radnika kao slabiju ugovornu stranu, omogućavajući presumpcije postojanja radnog odnosa. Razlike između tih načina izvršavanja posla očituju se i u obvezama po osnovi poreza i doprinosa, a s obzirom na sve više ugovornih odnosa s prekograničnim elementom, analiziramo poreznu nadležnost, kao i pitanje socijalnog osiguranja.

Može li državno odvjetništvo postaviti prethodno pitanje Sudu EU-a?
Autor: Jakob Nakić

Stručni članak

Imajući na umu da položaj državnih odvjetništava u zemljama članicama Europske unije nije jednoobrazno reguliran1, u ovome članku pozabavit ćemo se samo državnim odvjetništvom u Republici Hrvatskoj, njegovim položajem pred Sudom Europske unije, kao i aktualnom sudskom praksom tog Suda po tom pitanju.

Primici ostvareni po osnovi darovanja u humanitarnim i javno oglašenim akcijama
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Posebne okolnosti koje su prouzročene potresom i epidemijom bolesti COVID-19 rezultirale su znatnim povećanjem solidariziranja s potrebitima, stoga u ovom članku autorica obrađuje porezni tretman primitaka po osnovi darovanja u humanitarnim i javno oglašenim akcijama. Usto, autorica pojašnjava uvećanje osobnog odbitka po osnovi danih darovanja te se osvrće i na pravila izvješćivanja Poreznoj upravi.

Vremeplov: Povelja K ulina bana – 29. kolovoza 1189.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Od postojećih primjeraka Povelje, dva se nalaze u Državnom arhivu u Dubrovniku, a treći je u Ruskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Sankt-Peterburgu.

Abecedarij upravnog postupka: Pokretanje postupka javnom objavnom
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 43. ZUP-a

Obveznik naknade za gospodarenje otpadnim vozilima
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Obveznik naknade za gospodarenje otpadnim vozilima je svaki onaj tko stavlja u promet motorno vozilo na teritoriju Republike Hrvatske

Radno pravo – potvrda o sklopljenom ugovoru o radu
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Potvrda poslodavca o sklopljenom ugovoru o radu ne izdaje se kada radnik i poslodavac već imaju sklopljen ugovor o radu

Mraović protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Činjenica da je sama žrtva kaznenog djela silovanja u više navrata za vrijeme trajanja kaznenog postupka iznosila pojedinosti slučaja u javnost, ne oslobađa državu od pozitivne obveze da je zaštiti od sekundarne viktimizacije

Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

Vi pitate - mi odgovaramo

Naši zaposlenici, zbog potrebe posla, često borave u inozemstvu. Kada se i u kojim slučajevima plaća poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu?

Rok za donošenje plana prijma u službu

Vi pitate - mi odgovaramo

Potreba zapošljavanja u upravno tijelo Grada na neodređeno vrijeme javila se nakon proteka roka za donošenje plana prijma u službu. Međutim, plan u propisanom roku nije donesen jer u vrijeme kada je plan trebalo donijeti nije postojala potreba zapošljavanja. Može li, unatoč tome, biti proveden postupak prijma u službu?

Minimalno trajanje radnog odnosa kao uvjet za stjecanje prava na godišnji odmor

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik se prvi put zaposlio, a ugovor o radu sklopio je u trajanju od 15 dana. Ostvaruje li on pravo na godišnji odmor i u kojem trajanju?

Tuzemni prijenos porezne obveze

Vi pitate - mi odgovaramo

Primjenjuje li se tuzemni prijenos porezne obveze na uslugu kontrole glavnog projekta koju obavlja trgovačko društvo koje se bavi projektiranjem i nadzorom nad građenjem, društvu koje se bavi građenjem, ili je potrebno prilikom ispostavljanja računa obračunati porez na dodanu vrijednost? Napominjemo da su oba društva upisana u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

Postupanje komunalnog redara na zemljišnom pojasu uz javnu cestu

Vi pitate - mi odgovaramo

Na zemljišnom pojasu uz županijsku cestu koja prolazi kroz naselje, poznata pravna osoba odložila je veću količinu građevinskog otpada, čime je, između ostaloga, učinila neprohodnima pješačku i biciklističku stazu koje se protežu po zemljišnom pojasu uz cestu. S tim u svezi, molimo da nam odgovorite je li na zemljišnom pojasu uz županijsku cestu koja prolazi kroz naselje, ovlašten postupati komunalni redar ili vlasnik (upravitelj) zemljišta?

Filteri