Informator broj 6624 od 27. travnja 2020.

UVODNIK

Održavanje i obnova zgrada nakon potresa prema postojećim propisima

Da bi se što prije otklonile posljedice nedavnog potresa u Gradu Zagrebu i okolici, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja započelo je s izradom nacrta prijedloga zakona koji bi građanima, ali i društvu kao cjelini, trebao pomoći u obnovi zgrada, odnosno trajnijem stambenom zbrinjavanju stradalnika. No, valja podsjetiti da su i na temelju sada važećih propisa vlasnici oštećenih i uništenih zgrada trebali održavati svoje zgrade kao i da postojeći pravni sustav sadržava pravne instrumente prema kojima bi se oštećene zgrade mogle obnavljati. Stoga, Josip Bienenfeld, dipl. iur., u ovom članku daje pregled najvažnijih pravnih instituta koji uređuju održavanje zgrada te izvođenje radova na zgradama u svrhu njihove obnove. Stoga, specijalni zakon kojim se želi vlasnicima pomoći u obnovi i uklanjanju zgrada, odnosno u njihovu stambenom zbrinjavanju, ne smije se shvatiti kao poruka da održavanje i obnova zgrada nije dužnost i pravo njihovih vlasnika, već nekoga drugog.
Autor: Josip Bienenfeld, dipl. iur.

Sadržaj

Održavanje i obnova zgrada nakon potresa prema postojećim propisima
Autor: Josip Bienenfeld

Stručni članak

Da bi se što prije otklonile posljedice nedavnog potresa u Gradu Zagrebu i okolici, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja započelo je s izradom nacrta prijedloga zakona koji bi građanima, ali i društvu kao cjelini, trebao pomoći u obnovi zgrada, odnosno trajnijem stambenom zbrinjavanju stradalnika. No, valja podsjetiti da su i na temelju sada važećih propisa vlasnici oštećenih i uništenih zgrada trebali održavati svoje zgrade kao i da postojeći pravni sustav sadržava pravne instrumente prema kojima bi se oštećene zgrade mogle obnavljati. Stoga, Josip Bienenfeld, dipl. iur., u ovom članku daje pregled najvažnijih pravnih instituta koji uređuju održavanje zgrada te izvođenje radova na zgradama u svrhu njihove obnove. Stoga, specijalni zakon kojim se želi vlasnicima pomoći u obnovi i uklanjanju zgrada, odnosno u njihovu stambenom zbrinjavanju, ne smije se shvatiti kao poruka da održavanje i obnova zgrada nije dužnost i pravo njihovih vlasnika, već nekoga drugog.

AB URBE CONDITA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Romul dobio od vrhovnog boga potvrđeno pravo osnovati grad, koji je nazvan njemu u čast (Roma).

Ovlasti lokalnog izvršnog tijela
Autor: Željka Tropina

Stručni članak

Ovlasti izvršnog tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave propisane su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i nekim posebnim zakonima. Izvršno tijelo zamjeniku može povjeriti obavljanje određenih poslova ili će ga zamjenik zamijeniti ako nastupe okolnosti propisane zakonom. Prilikom povjeravanja poslova važno je znati da postoje ovlasti koje se mogu prenijeti na zamjenika, ali i one koje su isključiva i neprenosiva nadležnost izvršnog tijela. Autorica pojašnjava ovlasti izvršnog tijela, doseg ovlasti zamjenika izvršnog tijela kada postupa u svojstvu zamjenika i ovlasti predstavničkog tijela kada prenosi ovlasti izvršnom tijelu.

Utjecaj pandemije koronavirusa COVID-19 na obveznopravne odnose
Autor: Nebojša Vitez

Stručni članak

U članku autor razmatra pitanje utjecaja koronavirusa COVID-19 na građanskopravne odnose i potrebu da se u spletu događaja koji su nastupili kao posljedica izbijanja pandemije i mjera upravne vlasti koje su poduzete radi sprječavanja i suzbijanja pandemije, nađe pravično i uravnoteženo rješenje za sve stranke obveznopravnog odnosa. Drugim riječima, razmatra se pitanje što učiniti da se usprkos poremećaju ravnoteže interesa stranaka u obveznopravnom odnosu, a što se očituje u sferi njihovih prava i obveza, ostvari načelo fiat iustitia et pereat mundus.[1]

Odgovornost FINA-e u ovrsi u zrcalu nekih odluka županijskih sudova
Autor: Miljenko A. Giunio

Stručni članak

Lawrence Tesler, američki informatički inženjer, specijaliziran za interakciju ljudi i računala – koji je, uz ostalo, osmislio računalnu naredbu ‹cut/copy&paste›, preminuo je 16. veljače 2020. u slikovitome kalifornijskom gradiću Portola Valley. Teslerov izum olakšao je korištenje računalnih programa za obradu teksta. Na ideju o naredbi ‹izreži/kopiraj&prilijepi› Tesler je došao potaknut starijom praksom obrade teksta izrezivanjem pojedinih dijelova i lijepljenjem na mjesta koja bi autori ili urednici ocijenili prikladnijima. Sve ostalo – najavljeno je u naslovu rada.

Nove promjene u Općem poreznom zakonu i Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona
Autor: Jasna Kropf

Stručni članak

Zbog epidemije COVID-19 koja utječe na hrvatsko gospodarstvo, propisan je niz mjera pomoći poduzetnicima s ciljem održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti. Jedna od tih mjera bila je donošenje Zakona o dopuni Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 32/20) kojim je predviđeno plaćanje poreza u posebnim okolnostima, o čemu smo pisali u broju 6620-6621 od 30. ožujka i 6. travnja 2020. Uslijedila je provedba primjene mjera plaćanja poreza u posebnim okolnostima, zbog čega je donesen Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 35/20), o kojem smo pisali u broju 6622 od 13. travnja 2020. S obzirom na velik broj korisnika mjera, donesene su daljnje mjere pomoći koje su propisane u Zakonu o dopuni Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 42/20) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 43/20). U nastavku donosimo novosti u Općem poreznom zakonu i pravilniku Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona.

Zastajanje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike-fizičke osobe
Autor: Sanja Mandić

Stručni članak

U sklopu mjera pomoći u razdoblju epidemije koronavirusom donesena je, nakon većeg broja mjera za pomoć gospodarskim subjektima, i mjera koja se odnosi na građane. Tako je u hitnu proceduru u Hrvatski sabor bio upućen Prijedlog zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, kojim se omogućava zastajanje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe.

Rokovi za dostavu financijskih izvještaja te prijave poreza na dobit u posebnim okolnostima
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Pojava epidemije COVID-19 utječe na rad brojnih poslovnih subjekata. Osim izazova s održavanjem likvidnosti, pojavile su se i druge teškoće koje se odnose na poštovanje propisanih rokova za predaju financijskih izvještaja i druge računovodstvene dokumentacije te prijave poreza na dobit. S obzirom na približavanje tih rokova, izmijenjeni su propisi, što je rezultiralo produljenjem rokova za dostavu financijskih izvještaja te prijave za porez na dobit, o čemu više u nastavku.

Vremeplov: Londonski tajni ugovor – 26. travnja 1915.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Prema Ugovoru, Italija (koja je 1914. proglasila neutralnost) se obvezala izaći iz Trojnog saveza i pridružiti se zemljama Antante tako što će objaviti rat Njemačkom Carstvu i Austro-Ugarskoj unutar mjesec dana od dana potpisivanja Ugovora.

Abecedarij upravnog postupka: Zakonski zastupnik
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 33. st. 2. i 3. ZUP-a

Istražni zatvor – opasnost od ponavljanja djela
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zaključak o postojanju opasnosti od ponavljanja djela temelji se na ukupnoj ocjeni svih razloga koji se tiču okrivljenika, pa se njegove osobne prilike, uključujući i prijašnju neosuđivanost, ne mogu ocjenjivati odvojeno od podataka u spisu koji ukazuju na osnovanu sumnju da je pokazao osobitu upornost pri počinjenju radnji težeg kaznenog djela za koje ga se tereti

Nezakoniti dokazi – odbačaj ponovljenog prijedloga za izdvajanje nezakonitih dokaza
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Budući da Zakon o kaznenom postupku (ZKP/08) ne predviđa mogućnost odbačaja ponovljenog prijedloga za izdvajanje dokaza kao nezakonitih, sud o svakom takvom prijedlogu mora odlučiti, osim ako ne utvrdi da je riječ o zloporabi prava kad će postupiti, u smislu odredbe članka 11. st. 4. ZKP/08

Naknada plaće za vrijeme dok radnik ne radi zbog okolnosti za koje nije odgovoran

Vi pitate - mi odgovaramo

Bi li poslodavac mogao pravilnikom o radu urediti da se, za vrijeme kada radnik ne radi (zbog smanjenja posla zbog koronavirusa), može odrediti naknada plaće u visini npr. 70 %, a da pritom izbjegne odredbu Zakona o radu o povoljnijem pravu za radnika? Može li se to pitanje regulirati kroz anekse ugovora o radu (koje bi poslodavac s radnicima razmijenio putem e-maila)?

Obrada osobnih podataka o zdravlju

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li zakonita poslodavčeva obrada osobnih podataka o zdravlju radnika u kontekstu trenutačne izvanredne situacije izazvane koronavirusom COVID-19?

Prestanak ili umanjenje prava mimo izvanrednih pravnih lijekova

Vi pitate - mi odgovaramo

Imajući na umu načelo zaštite stečenih prava stranaka utvrđeno ZUP-om, može li pravo koje je stranci priznato pravomoćnim rješenjem (npr. neki od statusa stranca) prestati mimo izvanrednih pravnih lijekova?

Upravni ugovor u posebnim okolnostima

Vi pitate - mi odgovaramo

Sklopili smo kupoprodajni ugovor za kupnju nekretnine i isplatili prodavatelju ugovorenu kupoprodajnu cijenu. Međutim, nismo platili porez na promet nekretnina koji smo obvezni platiti zbog prometa nekretnina. Stoga želimo s Poreznom upravom sklopiti Upravni ugovor za porezni dug pa nas zanima postoji li mogućnost njegova sklapanja i za vrijeme trajanja posebnih okolnosti prouzročenih bolesti COVID-19 te koja se sredstva osiguranja plaćanja poreznog duga moraju dati u tom slučaju?

Ugovorna kazna

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li moguće ugovorom o radu ugovoriti ugovornu kaznu? Naime, s radnikom bismo željeli zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s tim da bismo željeli da on ne raskine ugovor prije isteka tri godine. Otprilike minimalno toliko vremena trebao bi raditi kako bismo nadoknadili troškove njegove dodatne izobrazbe koja je prijeko potrebna za uspješno obavljanje poslova.

Filteri