Informator broj 6814 od 18. prosinca 2023.

UVODNIK

Gdje je granica izražavanja mišljenja i političkih stajališta zastupnika u Hrvatskom saboru i postoji li uopće?

Prije dva mjeseca Ustavni sud RH usvojio je ustavnu tužbu SDP-a u slučaju izricanja administrativne sankcije toj stranci, u obliku gubitka troška naknade izborne promidžbe za izbore članova u Europski parlament. SDP je ostao prikraćen za određeni iznos naknade iz razloga što je Državno izborno povjerenstvo smatralo da je zastupnik stranke u Hrvatskom saboru, u cilju izborne promidžbe neovlašteno koristio službenu prostoriju u kojoj se održavaju sjednice Hrvatskog sabora. Autor članka daje kritički osvrt na odluku Suda i istovremeno analizira pitanje dosega imuniteta neodgovornosti zastupnika Hrvatskog sabora u odnosu na slobodu izražavanja mišljenja jer je Ustavni sud, osim povrede članka 6. u vezi s člankom 43. Ustava i članka 11. Europske konvencije, utvrdio povredu slobode izražavanja mišljenja iz članka 38. Ustava i članka 10. Europske konvencije.
Autor: prof. dr. sc. Frane Staničić

Sadržaj

Gdje je granica izražavanja mišljenja i političkih stavova zastupnika u Hrvatskom saboru i postoji li uopće?
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Prije dva mjeseca Ustavni sud RH usvojio je ustavnu tužbu SDP-a u slučaju izricanja administrativne sankcije toj stranci, u obliku gubitka troška naknade izborne promidžbe za izbore članova u Europski parlament. SDP je ostao prikraćen za određeni iznos naknade iz razloga što je Državno izborno povjerenstvo smatralo da je zastupnik stranke u Hrvatskom saboru, u cilju izborne promidžbe neovlašteno koristio službenu prostoriju u kojoj se održavaju sjednice Hrvatskog sabora. Autor članka daje kritički osvrt na odluku Suda i istovremeno analizira pitanje dosega imuniteta neodgovornosti zastupnika Hrvatskog sabora u odnosu na slobodu izražavanja mišljenja jer je Ustavni sud, osim povrede članka 6. u vezi s člankom 43. Ustava i članka 11. Europske konvencije, utvrdio povredu slobode izražavanja mišljenja iz članka 38. Ustava i članka 10. Europske konvencije.

Conscientia fraudis (II.)
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Conscientia fraudis (II.), lat. znanje o prijevari, u rimskoj pravnoj tradiciji označava pretpostavku znanja dužnikova suugovaratelja da se pobijanim raspolaganjem, radnjom, oštećuju vjerovnici.

Isplata naknade štete od osiguravajućeg društva temeljem subrogacije
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

U ovom članku autor daje prikaz odluke Trgovačkog suda u Zagrebu, br. P-511/2021 od 4. travnja 2023., donesene u predmetu regresnog zahtjeva naknade štete tužitelja, njemačkog nositelja mirovinskog osiguranja, protiv domaćeg osiguravajućeg društva, a vezano uz prometnu nezgodu u kojoj je ozlijeđen vozač motora, osiguranik tužitelja, kojem je tužitelj isplatio priznatu rentu zbog utvrđene nesposobnosti za rad. Tužitelju je navedenom odlukom dosuđena samo polovica iznosa naknade štete, koji je, temeljem subrogacije, zahtijevan tužbom. Autor u članku daje prikaz sudske odluke i iznosi razloge i argumente za neslaganje s njom.

Vladavina prava: na raskrižju europskih vrijednosti i nacionalnih pravnih prepreka
Autor: Snježana Vasiljević

Stručni članak

Europska komisija je 5. srpnja 2023. objavila četvrto godišnje izvješće o vladavini prava u kojem su opisani pozitivni pomaci u čak 65 % slučajeva u odnosu na prošlogodišnje preporuke u području vladavine prava država članica. Budući da u nekim državama članicama Europske unije i dalje postoje problemi glede vladavine prava, izvješće je postalo tzv. 'mekani mehanizam' (engl. soft-law) za pokretanje promjena i pozitivnih reformi. Izvješće Komisije obuhvaća četiri stupa: nacionalne pravosudne sustave, okvire za borbu protiv korupcije, medijski pluralizam i druge institucijske sustave provjere i ravnoteže. Autorica analizira recentno izvješće i važnost vladavine prava kao jedne od temeljnih vrijednosti Unije te odgovara na pitanje je li Republika Hrvatska napredovala u odnosu na prethodna tri godišnja izvješća.

Zastara u ovršnom postupku
Autor: Iva Žutelija Krešić

Stručni članak

U ovom članku autorica analizira zastaru u ovršnom postupku i zastarne rokove te se posebno osvrće na pitanje zastare ovršne isprave, zadužnice (ovisno o tome kada je sastavljena i je li solemnizirana kod javnog bilježnika), kao i na pitanje prekida zastare. Pritom se poziva na aktualnu sudsku praksu i pravna shvaćanja Vrhovnog suda.

Osobni odbitak nerezidenta
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Evidentiranje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji
Autor: Ana Polić

Stručni članak

U procesu planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i financijskog izvještavanja, proračunski korisnici i jedinice lokalnu i područne (regionalne) samouprave dužni su rashode i izdatke te prihode i primitke iskazati i pratiti po proračunskim klasifikacijama odnosno prema nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Jedna od klasifikacija koja u praksi manje dolazi do izražaja, ali također ima važnost osobito u obliku izvještajnih podataka jest funkcijska klasifikacija jer je njezina svrha omogućiti uspoređivanje potrošnje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno države na međunarodnoj razini.

Vremeplov: Sporazum iz Nairobija o miru u Ugandi - 17. prosinca 1985.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Nakon što je 9. listopada 1962., Uganda stekla nezavisnost od britanske vlasti te postala jedna od krunskih zemalja Commonwealtha s kraljicom Elizabetom na čelu, kao kraljicom Ugande, Ustavom iz 1963. ta veza s britanskom krunom se prekinula i Uganda je proglašena republikom u okviru zajednice država Commonwealtha, a na čelo države kao prvi predsjednik došao je kralj Bugande, Edward Mutesa II. 

Abecedarij: Rješenje o izvršenju
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 139. ZUP-a

Sadržaj rješenja o ukidanju istražnog zatvora
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odredbe članka 125. Zakona o kaznenom postupku izrijekom ne propisuju obvezni sadržaj izreke rješenja o ukidanju istražnog zatvora, pa činjenica što prvostupanjski sud u izreci nije naznačio prema kojoj zakonskoj osnovi ukida istražni zatvor već je razloge za to iznio u obrazloženju rješenja, ne čini izreku rješenja proturječnom razlozima rješenja i ne predstavlja bitnu povredu odredaba članka 468. stavka 1. točke 11. Zakona o kaznenom postupku.

Rehabilitacija u prekršajnom postupku
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Rehabilitacija, u skladu s člankom 77. Prekršajnog zakona, nastupa protekom tri godine od pravomoćnosti odluke o prekršaju.

Nadomještanje suglasnosti na otkaz
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Tužba u sporu radi nadomještanja suglasnosti na otkaz ne može biti upravljena protiv tuženika kao sindikalnog povjerenika koji je fizička osoba, već treba biti upravljena prema nadležnom sindikatu.

Radno pravo – Poslovno uvjetovani otkaz – Kriteriji
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Poslodavac odluku o poslovno uvjetovanom otkazu može donijeti uzimajući u obzir sve kriterije (trajanje radnog odnosa, starost i obveze uzdržavanja koje terete radnika). Pritom je autonomno pravo poslodavca odrediti kojem će od kriterija i u kojoj mjeri dati prednost, odnosno hoće li prilikom utvrđivanja viška radnika uzeti u obzir i neke druge okolnosti. Pri donošenju takve odluke poslodavac je dužan te kriterije razmotriti i primijeniti, te u odluci o otkazu ugovora o radu navesti odlučujuće kriterije.

Prekršajno pravo – izvršenje novčane kazne
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ukoliko osuđenik ne plati u paricijskom roku izrečenu novčanu kaznu u iznosu većem od 265,45 eura, a u roku od dvije godine od primitka naloga za naplatu, ne uspije niti prisilna naplata na novčanim sredstvima osuđenika, prvostupanjski sud će zamijeniti novčanu kaznu radom za opće dobro i uputiti osuđenika na izvršenje rada za opće dobro.

Weingut A v Land Rheinland-Pfalz
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Može se smatrati da je proizvodnja vina „u potpunosti” obavljena na gospodarstvu po kojem je vino nazvano, u smislu članka 54. st. 1. drugog podstavka Delegirane uredbe 2019/33, ako to gospodarstvo daje tiještiti grožđe u objektu za tiještenje koji je na razdoblje od 24 sata zakupljen od drugog poljoprivrednog gospodarstva koje se bavi vinogradarstvom.

Stečajno pravo – potvrda plana restrukturiranja u predstečajnom postupku
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako postoje samo dvije skupine vjerovnika, nije moguće da veća skupina vjerovnika prihvati plan restrukturiranja, jer čim jedna skupina vjerovnika nije prihvatila plan restrukturiranja, niti jedna skupina vjerovnika nema većinu.

Izračun naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora nakon prethodnog korištenja roditeljskog dopusta

Vi pitate - mi odgovaramo

Kao zaposleni otac trenutačno ne radim, jer koristim roditeljski dopust. Vraćam se na rad malo prije korištenja ljetnih godišnjih odmora u 2024. Zanima me koju ću naknadu plaće za vrijeme godišnjeg odmora u 2024. dobivati jer nisam ostvarivao plaću, već naknadu plaće temeljem roditeljskog dopusta. Točnije, što će, s obzirom na članak 81. Zakona o radu, biti osnovica za izračun naknade za godišnji odmor u konkretnom slučaju?

Neželjeni telefonski pozivi u svrhu prodaje različitih roba i usluga

Vi pitate - mi odgovaramo

Primam neželjene telefonske pozive u svrhu prodaje različitih roba i usluga pa me zanima je li takva obrada podataka zakonita?

Odsutnost s posla dužnosnika koji dužnost obavlja volonterski

Vi pitate - mi odgovaramo

Zamjenica načelnika dužnost obavlja volonterski, a zaposlena je u punom radnom vremenu u trgovačkom društvu koje ima sjedište na području Općine. Može li dužnosnica izbivati s posla uz naknadu plaće, ako neke poslove koji se odnose na obnašanje dužnosti mora obaviti tijekom redovitog radnog vremena?

Gospodarska djelatnost neprofitnih organizacija i porez na dobit

Vi pitate - mi odgovaramo

Podliježu li oporezivanju aktivnosti neprofitne organizacije kojima se ostvaruje profit odnosno kada se obavlja gospodarska djelatnost?

Filteri