Informator broj 6690-6691 od 02. kolovoza 2021. i 09. kolovoza 2021.

UVODNIK

Koliko dugo ili koliko puta država smije griješiti u istoj stvari?
- prilog raspravi de lege ferenda o pravnom položaju zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova

Donošenje Odluke Ustavnog suda RH, br. U-I-3242/2018 i dr. od 14. rujna 2020. (Nar. nov., br. 105/20), kojom su ukinute pojedine odredbe Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98 – Odluka USRH, 66/98 – Odluka USRH, 22/06 i 68/18), a osobito nedavne odluke Europskog suda za ljudska prava, u predmetima Skelin-Hrvoj i Đuričić protiv Hrvatske, u kojima je taj Sud utvrdio povredu prava na mirno uživanje vlasništva vlasnika stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci, pravi su povod za aktualiziranje pitanja o mogućoj odgovornosti države u rješavanju pitanja statusa zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova u kojima ti najmoprimci žive. U ovom članku prof. dr. sc. Hrvoje Kačer i Domagoj Olujić ističu da je važeći modus operandi našeg zakonodavca (dakle, države) vrlo problematičan, ako ne iz nekog drugog razloga, onda zbog sporosti, ali i zato što ne uči ni na vlastitim ni na tuđim pogreškama te predlažu dva jednostavna, razmjerno jeftina i lako izvediva rješenja.
Autori: prof. dr. sc. Hrvoje Kačer i Domagoj Olujić, odvjetnik u Splitu

Sadržaj

Koliko dugo ili koliko puta država smije griješiti u istoj stvari?
Autori: Hrvoje Kačer Domagoj Olujić

Stručni članak

Donošenje Odluke Ustavnog suda RH, br. U-I-3242/2018 i dr. od 14. rujna 2020. (Nar. nov., br. 105/20), kojom su ukinute pojedine odredbe Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98 – Odluka USRH, 66/98 – Odluka USRH, 22/06 i 68/18), a osobito nedavne odluke Europskog suda za ljudska prava, u predmetima Skelin-Hrvoj i Đuričić protiv Hrvatske, u kojima je taj Sud utvrdio povredu prava na mirno uživanje vlasništva vlasnika stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci, pravi su povod za aktualiziranje pitanja o mogućoj odgovornosti države u rješavanju pitanja statusa zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova u kojima ti najmoprimci žive. U ovom članku prof. dr. sc. Hrvoje Kačer i Domagoj Olujić ističu da je važeći modus operandi našeg zakonodavca (dakle, države) vrlo problematičan, ako ne iz nekog drugog razloga, onda zbog sporosti, ali i zato što ne uči ni na vlastitim ni na tuđim pogreškama te predlažu dva jednostavna, razmjerno jeftina i lako izvediva rješenja.

REI VINDICATIO EX PRAESUMPTO DOMINIO
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U novovjekovnoj rimskoj pravnoj tradiciji, navedeni izraz jest zapravo drugo ime za publicijansku tužbu (actio Publiciana). Nju može podići predmnijevani vlasnik (dominus praesumptus) kao tužitelj koji u konkretnom slučaju može dokazati kako u njegovu korist postoji posebna predmnjeva da je vlasnik određene stvari.

Darovanje bez prave predaje
Autor: Antonio Marečić

Stručni članak

U ovom članku autor prikazuje ugovor o darovanju bez prave predaje, kod kojeg je ispunjenje darovateljeve obveze vremenski odvojeno od trenutka sklapanja ugovora, odnosno posebnosti koje se na njega odnose, uz osvrt na sudsku praksu.

Zastara individualnih zahtjeva potrošača za naknadu štete
Autori: Mihajlo Dika Aleksandra Maganić

Stručni članak

Pravno stajalište Vrhovnog suda izraženo u odluci Rev-2245/17-2, prema kojem pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača dovodi do prekida zastare na temelju članka 241. Zakona o obveznim odnosima, kao i da zastara individualnih zahtjeva proizašlih iz te odluke počinje teći iznova, od trenutka pravomoćnosti sudske odluke donesene u povodu te tužbe, popunilo je pravnu prazninu koja je postojala (i još uvijek postoji) u hrvatskom pravu. Međutim, pri zauzimanju toga pravnog stajališta Vrhovni sud pošao je od pogrešnih premisa, prema kojima je na individualan zahtjev za naknadu štete koju potrošač, sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača ima, umjesto roka za naknadu štete primijenio opći zastarni rok, pozivajući se na stjecanje bez osnove. Na taj način Vrhovni sud preuzeo je ulogu zakonodavca, umjesto da se to pitanje uredilo posebnom zakonskom odredbom o pravilima potrošačkog prava. Osim što u odnosu na individualne zahtjeva koji proizlaze iz pravomoćnog utvrđenja odluke donesene u postupku kolektivne pravne zaštite treba govoriti o naknadi štete (jer je to i zakonsko određenje), što potvrđuju i neki Hrvatskoj bliski komparativni modeli, to se pitanje mora trajno urediti zakonom.

Odgoda poreznog nadzora
Autor: Zdravko Vukšić

Stručni članak

Porezni nadzor je aktivnost koja za poreznog obveznika nije redovit događaj i koji može remetiti dnevni tijek poslovanja, a ponekad ishod nadzora za poreznog obveznika može značiti i dodatne porezne obveze. Porezni obveznik ne može spriječiti da se kod njega obavi porezni nadzor, ali moguće su okolnosti kada se on može odgoditi. To mogu biti zdravstveni razlozi poreznog obveznika, ali i izvanredne okolnosti, kao što su potres, epidemija COVID-19 i slično. Više o odgodi poreznog nadzora autor piše u članku.

Vremeplov: Akt o neovisnosti Bolivije – 6. kolovoza 1825.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

U doba španjolske kolonijalne vlasti, područje koje danas čini južnoamerička država Bolivija, (službenog naziva Višenacionalna država Bolivija), nosilo je naziv Charcas, a povremeno se nazivalo i Gornjim Peruom.

Abecedarij upravnog postupka: Podnesci
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 71. st. 3., 4. i 5. ZUP-a

Vekić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da je došlo do povrede prava na mirno uživanje vlasništva, jer nadležni domaći sudovi prilikom izricanja mjere osiguranja oduzimanja protupravno stečene imovinske koristi nisu pravilno procijenili je li ta mjera proporcionalna u odnosu na kazneno djelo i navodno stečenu protupravnu imovinsku korist

Parnični postupak - naknada štete zbog nesavjesnog liječenja - pravo na poštovanje osobnog života, pravo na zdravstvenu zaštitu
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ocjena je li u parničnom postupku naknade štete zbog nesavjesnog liječenja pojedinac imao djelotvornu zaštitu prava na osobni život, podrazumijeva, između ostalog, ispitivanje jesu li u okolnostima konkretnog slučaja odluke sudova bile arbitrarne ili na drugi način očito nerazumne. Odluke sudova neće se smatrati arbitrarnima ako su sudovi u provedenim postupcima uspjeli utvrditi i u odlukama predočiti relevantne, dostatne i uvjerljive razloge za svoju ocjenu o osnovanosti ili neosnovanosti tužbenog zahtjeva

Parnični postupak – ogledni postupak - pretpostavke
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ne postoje pretpostavke za odlučivanje o prijedlogu za rješavanje pravnih pitanja važnih za jedinstvenu primjenu prava, kada su u konkretnim istovrsnim sporovima već donesene dvije prvostupanjske odluke protiv kojih stranke imaju mogućnost podnošenja redovitog pravnog lijeka. Naime, odluke prvostupanjskog suda podložne su ispitivanju i ocjeni drugostupanjskog suda, a time i mogućnosti da se naknadno podnese prijedlog za dopuštenje revizije

Obvezno pravo – sklapanje ugovora o osiguranju
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ugovor o osiguranju sklopljen je kad je ponuda o osiguranju prihvaćena (st. 1. ), a o sklopljenom ugovoru o osiguranju osiguratelj je obvezan bez odgađanja ugovaratelju osiguranja predati uredno sastavljenu i potpisanu policu osiguranja ili neku drugu ispravu o osiguranju

Naknadno pronađena imovina kod ošasne ostavine
Sud: Županijski sud Varaždin

SENTENCE

Kada se svi zakonski nasljednici odreknu nasljedstva, tada sve ostaviteljeve nekretnine prelaze po sili zakona na općinu odnosno grad na čijem se području nalaze, a pokretnine na općinu odnosno grad gdje je ostavitelj imao prebivalište u trenutku smrti, i u takvom slučaju nema mjesta donošenju rješenja o raspoređivanju naknadno pronađene imovine jer je sva imovina po samom zakonu već raspoređena

Prava radnika koji rade na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja materijalna i nematerijalna prava ostvaruju radnici koji rade na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja (5. kolovoza)?

Odgovornost članova uprave prema vjerovnicima prije 1. siječnja 2004.

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se primijeniti novelirani članak 430. Zakona o trgovačkim društvima, kojim se propisuje odgovornost članova uprave društva s ograničenom odgovornošću prema vjerovnicima društva, ako je taj pravni odnos nastao prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 118/03)?

Pravo žalbe protiv postupovnog rješenja

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako je propisano da protiv rješenja kojim se odlučuje o meritumu konkretne upravne stvari žalba nije dopuštena, je li ona dopuštena protiv rješenja o prekidu postupka donesenog u istom predmetu?

Zapošljavanje izvan plana prijma u službu

Vi pitate - mi odgovaramo

Pravilo je da se službenici i namještenici u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave zapošljavaju u skladu s planom prijma u službu, osim u slučaju kada se zapošljavaju na određeno vrijeme, ili kada se potreba za zapošljavanjem ukaže nakon donošenja plana za tekuću godinu

Jednokratna isplata novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Nezaposlena osoba predala je Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. On je ocijenjen pozitivno te će joj potpora biti isplaćena u svrhu samozapošljavanja. Usto, osobi je Rješenjem o pravu na novčanu naknadu utvrđeno i pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Međutim, zbog samozapošljavanja, osoba je postavila zahtjev za isplatom novčane naknade u jednokratnom iznosu. Isplaćuje li se ta jednokratna isplata na račun fizičke osobe građanina koji je podnio zahtjev ili na račun poslovnog subjekta koji je osnovan u svrhu samozapošljavanja?

Filteri