Informator broj 6839 od 10. lipnja 2024.

UVODNIK

Prekoračenje (tzv. minus) po tekućem računu

Potrošači koji koriste prešutno prekoračenje po tekućem računu mogu do 30. lipnja ugovoriti dopušteno prekoračenje. Prema podacima Hrvatske narodne banke, do kraja ožujka 2024. dopušteno prekoračenje ugovorilo je nešto više od 560 tisuća potrošača, a onima koji ga ne ugovore banke će ukinuti postojeće prešutno prekoračenje. Autorica, na temelju svog dugogodišnjeg iskustva rada u financijskom i bankarskom sektoru, u članku pojašnjava što je to prekoračenje po tekućem računu, zakonski okvir njegova uređenja, vrste prekoračenja te bitne razlike između pojedinih vrsta prekoračenja. Osim pitanja prava i obveza potrošača u vezi s prekoračenjem, autorica obrađuje i pitanje kamata po toj osnovi.
Autorica: Martina Lukić, dipl. iur.

Sadržaj

Prekoračenje (tzv. minus) po tekućem računu
Autor: Martina Lukić

Stručni članak

Potrošači koji koriste prešutno prekoračenje po tekućem računu mogu do 30. lipnja ugovoriti dopušteno prekoračenje. Prema podacima Hrvatske narodne banke, do kraja ožujka 2024. dopušteno prekoračenje ugovorilo je nešto više od 560 tisuća potrošača, a onima koji ga ne ugovore banke će ukinuti postojeće prešutno prekoračenje. Autorica, na temelju svog dugogodišnjeg iskustva rada u financijskom i bankarskom sektoru, u članku pojašnjava što je to prekoračenje po tekućem računu, zakonski okvir njegova uređenja, vrste prekoračenja te bitne razlike između pojedinih vrsta prekoračenja. Osim pitanja prava i obveza potrošača u vezi s prekoračenjem, autorica obrađuje i pitanje kamata po toj osnovi.

Error in persona (II)
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Error in persona (II), lat. zabluda o osobi, ili preciznije zabluda o osobi s kojom se sklapa pravni posao, kao pravni koncept u bitnome se nastavlja na razradu pojma, vrsti zablude o osobi s kojom se sklapa ženidba i učinaka pojedinačnih oblika kako ih je izložio Gracijan u svome Dekretu u kauzi 29. temeljni je dio teksta odsječak C. 29 q. 1 c. 2 koji donosimo i u izvorniku i prijevodu: „Verum est, quod non omnis error consensum excludit; sed error alius est personae, alius fortunae, alius condicionis, alius qualitatis. Error personae est, quando hic putatur esse Virgilius, et ipse est Plato. Error fortunae, quando putatur esse diues qui pauper est, uel e conuerso. Error condicionis, quando putatur esse liber qui seruus est. Error qualitatis, quando putatur esse bonus qui malus est. Error fortunae et qualitatis coniugii consensum non excludit. Error uero personae et condicionis coniugii consensum non admittit.“, odnosno „Istina je da svaka zabluda ne isključuje suglasnost, jer drugo je zabluda o osobi, drugo o bogatstvu, drugo o statusu, drugo o svojstvima (osobe). 

Novele pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada i udruga
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Nakon više od godinu dana od proteka zakonom utvrđenog roka, ministar pravosuđa i uprave donio je izmjene i dopune dva podzakonska akta pretežito tehničke naravi, kojima se uređuje sadržaj i način vođenja registara u kojima se evidentiraju udruge, strane udruge, zaklade i strane zaklade. Riječ je o promjenama koje su uslijedile kao logična posljedica promjena u Zakonu o udrugama i Zakonu o zakladama, koje su stupile na snagu 1. 1. 2023. Slijedom toga, autor opisuje novine koje su se dogodile u sadržaju navedenih registara, i promjene u sustavu registracije navedenih pravnih osoba.

Priznavanje i izvršenje stranih sudskih odluka u građanskim ili trgovačkim stvarima
Autor: Petra Jurina

Stručni članak

Uspješno sklapanje Konvencije o priznavanju i izvršenju stranih sudskih odluka u građanskim ili trgovačkim stvarima, pod pokroviteljstvom Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu, označava ključnu prekretnicu u području rješavanja međunarodnih sporova u građanskim i trgovačkim stvarima. Autorica opisuje okolnosti koje su dovele do zaključenja Haške konvencije o presudama, i predstavlja najvažnije značajke Konvencije.

Podnošenje tužbe koja je vezana uz rok stvarno nenadležnom sudu
Autor: Romina Štaba

Stručni članak

Autorica se u članku bavi prikazom odredaba članka 113. stavak 7. i 8. Zakona o parničnom postupku, vezanih uz nadležnost sudova, motivirana jednim sudskim predmetom u kojem je prvostupanjski sud zauzeo stajalište da se tužba koja je vezana uz rok, podnesena u roku stvarno nenadležnom sudu putem odvjetnika, ima smatrati nepravodobnom ako je rok za podnošenje tužbe istekao u vrijeme kad je tužba zaprimljena kod stvarno nadležnog suda, nakon ustupanja od stvarno nenadležnog suda. Pravnicima je, moglo bi se reći, općepoznato znanje i shvaćanje da podnošenje podneska/tužbe nenadležnom sudu ne može imati štetnih pravnih posljedica za stranku postupka, posebice ne gubitka prava na sudsku zaštitu s obzirom na to da je podnesak/tužba predan na postupanje sudbenoj vlasti. Ipak, kad se detaljnije analiziraju odredbe članka 113. stavak 7. i 8. Zakona o parničnom postupku, može se uočiti da sadržaj tih odredaba može dovesti do određenih nedoumica u praksi, što je bio slučaj i u parničnom postupku koji ćemo prikazati u članku. Posebno je to naglašeno kad stranku zastupa opunomoćenik odvjetnik te se njegovo postupanje procjenjuje u kontekstu „neznanja ili očite pogreške“ u postupanju. Autorica, pritom, ukazuje na određenu sudsku praksu koja pobija takva stajališta te daje određena (logična) razmatranja vezana uz predmetnu problematiku.

Događaji: »Razvoj javne uprave«

Stručni članak

U organizaciji Veleučilišta u Šibeniku i Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru u Šibeniku se 23. i 24. svibnja 2024. održala 14. međunarodna znanstvena i stručna konferencija „Razvoj javne uprave“. Središnja tema Konferencije, koja je okupila vodeće znanstvenike i praktičare iz područja javne uprave, bila je „Javna uprava 2.0. – Pogled u budućnost“.

Položaj kulturnog dobra u stečajnom postupku
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Prioritetno pravo vlasništva kulturnog dobra, kao javnog dobra od općeg interesa, pripada Republici Hrvatskoj. No, vlasnik kulturnoga dobra također može biti fizička i pravna osoba nad čijom se imovinom može pokrenuti stečaj. Stoga, kako je stečajna legislativa složena prema svojoj strukturi, jer sadržava odredbe kojima se uređuje postupak te je u doticaju s odredbama s kojima se uređuju materijalnopravni odnosi koji nastaju u tijeku i u vezi s provođenjem stečajnoga postupka, autor analizira specifičnosti položaja i unovčenja kulturnog dobra kao dijela stečajne mase.

Vremeplov: Suđenje četničkom vođi Draži Mihailoviću i dr. – 10. lipnja 1946.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Pred vojnim sudom u Beogradu započelo je, 10. lipnja 1946., suđenje Dragoljubu - Draži Mihailoviću, vođi četničkog pokreta u Jugoslaviji i ostalim kolaboracionistima za izdaju i ratne zločine, počinjene na prostoru Jugoslavije za vrijeme Drugog svjetskog rata.

Abecedarij upravnog postupka: Zaštita prava korisnika javnih usluga
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 157. ZUP-a

Istražni zatvor radi neometanog odvijanja kaznenog postupka
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Mjera istražnog zatvora može se odrediti radi neometanog odvijanja kaznenog postupka kada bi boravak okrivljenika na slobodi izazvao osjećaj uznemirenosti ne samo u užoj okolini okrivljenika nego i kod članova obitelji žrtve koje neposredno pogađaju posljedice kaznenog djela, a ujedno bi se i kod svekolike javnosti u slučaju puštanja okrivljenika na slobodu umanjili ugled i povjerenje u kazneno pravosuđe i time bi se otežalo neometano vođenje ovog kaznenog postupka.

Radno pravo – Otkaz ugovora o radu – Izvanredni otkaz – Nedopuštenost – Obrazloženje odluke
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U situaciji kad radnik može zaključiti koju mu tešku povredu obveze iz radnog odnosa poslodavac stavlja na teret, onda okolnost što odluka o otkazu nije detaljno obrazložena na način da su u njoj ti razlozi određeno navedeni, ne utječe sama po sebi na pravilnost odluke o otkazu.

Prekršajno pravo – troškovi prekršajnog postupka
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Okrivljenik ima pravo na trošak nagrade branitelju za sastav zahtjeva za naknadu troškova, sukladno Tbr. 1. točki 6. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (Nar. nov., br. 142/12, 103/14, 118/14, 107/15, 37/22 i 126/22).

Obvezno pravo – ispunjenje obveza (plaćanje parkinga bez navođenja poziva na broj plaćanja)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prvostupanjski sud pravilno je postupio kad je ocijenio tužbeni zahtjev neosnovanim uz obrazloženje da je tužitelj, s obzirom na to da nije znao na što se uplata odnosi, bio dužan vratiti sporni iznos, a ne zadržati ga kao „neraspoređena sredstva”.

Pravilnik o radionicama za tahografe – uvjet za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Uvjet za izdavanje dozvole za obavljanje, ispitivanje i ugradnju analognih, digitalnih i pametnih tahografa, te ograničivača brzine je ugovor zaključen s proizvođačem ili ovlaštenim predstavnikom proizvođača tahografa, a ali ne i s distributerom tog proizvoda.

Kaczmarek protiv Poljske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

U situaciji nedostatne jasnoće u pravnom okviru i nepostojanja postupovnih jamstava za uništenje transkripata presretnutih telefonskih razgovora osobe nad kojom se inače nisu provodile tajne mjere snimanja telefonskih razgovora, miješanje u njezino pravo na poštovanje osobnog života, zajamčeno člankom 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, nije u skladu sa zakonom.

Zadržavanje službenika u službi – produljenje roka

Vi pitate - mi odgovaramo

Grad je zadržao službenika na radu, sukladno članku 115. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, jednu godinu nakon što su ostvareni uvjeti za prestanak službe po sili zakona, iz članka 115. stavak 1. točka c) toga Zakona. Međutim, pojavila se potreba da službenik nastavi raditi. Je li dopušteno donijeti još jedno rješenje i produljiti rad službenika za još jednu godinu?

Pravo na izbor radničkog vijeća kod poslodavca koji zapošljava manje od 20 radnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Poslodavac zapošljava manje od 20 radnika. Željeli bi provesti izbore i utemeljiti radničko vijeće? Imaju li pravo na to budući da ih je manje od 20 (što je zakonski minimalni broj zaposlenih osoba kojima Zakon o radu jamči pravo na izbor radničkog vijeća?

Odgovarajuća stručnost vještaka u kaznenom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li vještačenje tjelesnih ozljeda, obavljeno tijekom kaznenog postupka, zakonito ako vještak nema odgovarajuću stručnost?

Obveze poslodavca u području zaštite na radu radi smanjenja stresa na radnom mjestu i poboljšanja međuljudskih odnosa

Vi pitate - mi odgovaramo

Kod poslodavca vlada prilično stresna atmosfera i međuljudski odnosi su dosta narušeni, što otežava izvođenje posla i funkcioniranje radnog procesa, između ostalog, zbog povećanog otvaranja bolovanja. Na koji način poslodavac, sa stajališta zaštite na radu, može i mora radne uvjete i atmosferu urediti tako da budu ugodniji i kvalitetniji, a i da se izbjegnu štetni utjecaji na zdravlje?

Odustanak kandidata nakon donošenja rješenja o prijmu u službu

Vi pitate - mi odgovaramo

Županija je provela javni natječaj za izbor kandidata za rad u upravnom tijelu Županije. Nakon provedenog natječaja za izabranog je kandidata doneseno rješenje o prijmu u službu. Nakon donošenja rješenja o prijmu izabrani je kandidat pisanim putem obavijestio Županiju da odustaje od natjecanja za radno mjesto. Kako postupiti s rješenjem o prijmu u službu koje je već doneseno za kandidata koji je nakon donošenja toga rješenja odustao?

Filteri