Informator broj 6730 od 09. svibnja 2022.

UVODNIK

Naplata tražbine od člana uprave zbog grube povrede dužnosti vođenja poslova nakon provedenog stečaja
- prepreke postavljene praksom Vrhovnog suda RH

Kada je nad trgovačkim društvom zaključen stečaj ili je proveden tzv. skraćeni stečajni postupak, Vrhovni sud Republike Hrvatske dosadašnjom sudskom praksom postavlja prepreku vjerovnicima koji nastoje naplatiti svoju tražbinu od člana uprave zbog grube povrede dužnosti vođenja poslova s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, jer i nadalje zadržava stajalište da je u konkretnom slučaju riječ o odgovornosti za štetu društvu te da je zato takve postupke ovlašteno voditi samo društvo. Svoje argumente za različito stajalište autor iznosi u nastavku članka, ističući da u konkretnom slučaju ne mora uvijek postojati odgovornost za „štetu društvu“, ali i nadalje ostaje šteta koju trpe vjerovnici, koji ostaju onemogućeni u ostvarivanju svog prava.
Autor: Goran Marčan

Sadržaj

Naplata tražbine od člana uprave zbog grube povrede dužnosti vođenja poslova nakon provedenog stečaja
Autor: Goran Marčan

Stručni članak

Kada je nad trgovačkim društvom zaključen stečaj ili je proveden tzv. skraćeni stečajni postupak, Vrhovni sud Republike Hrvatske dosadašnjom sudskom praksom postavlja prepreku vjerovnicima koji nastoje naplatiti svoju tražbinu od člana uprave zbog grube povrede dužnosti vođenja poslova s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, jer i nadalje zadržava stajalište da je u konkretnom slučaju riječ o odgovornosti za štetu društvu te da je zato takve postupke ovlašteno voditi samo društvo. Svoje argumente za različito stajalište autor iznosi u nastavku članka, ističući da u konkretnom slučaju ne mora uvijek postojati odgovornost za „štetu društvu“, ali i nadalje ostaje šteta koju trpe vjerovnici, koji ostaju onemogućeni u ostvarivanju svog prava.

Odjeljak 377(a) u kaznenim zakonima azijskih i afričkih zemalja
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Pravima osoba homoseksualne, biseksualne, transrodne i dr. orijentacije u svijetu pristupa se različito. Određeni dio zemalja svijeta dosta je napredovao u njihovu razvitku, u drugima još uvijek postoje prijepori o razini tih prava, dok postoji i onaj treći dio – zemlje u kojima osobama, nazovimo, neheteroseksualne orijentacije prijeti kažnjavanje od kazne zatvora u različitom rasponu, bičevanje uz zatvorsku kaznu, kamenovanje i konačno i sama smrtna kazna.

Bračna stečevina na poslovnom udjelu
Autor: Tina Jakupak

Stručni članak

U svakodnevnom radu trgovački sudovi susreću se s parničnim i izvanparničnim predmetima u kojima je predmet spora bračna stečevina na poslovnom udjelu društva s ograničenom odgovornošću. Stoga u ovom članku autorica obrađuje pojmove i institute bračne stečevine i poslovnog udjela te pravna sredstva radi utvrđivanja bračne stečevine na poslovnom udjelu, uz primjere iz sudske prakse. Također, autorica nastoji dati odgovor na pitanje učinaka prethodnoga jednostranog raspolaganja pravima čiji je upisani imatelj poslovnog udjela (samo) jedan bračni drug. Pritom analizira sukob pravila obiteljskog i trgovačkog prava, s osobitim naglaskom na sudske odluke trgovačkih sudova u Republici Hrvatskoj, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Porezni praktikum: Neoporezivi sistematski kontrolni liječnički pregled radnika
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Nije svako omogućavanje sistematskog kontrolnog liječničkog pregleda radnicima neoporezivo. Na koji način odnosno pod kojim uvjetima takav pregled može biti neoporeziv, s praktičnim primjerom odluke poslodavca, prikazuje se u nastavku.

O pojmu i elementima „trusta“
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Prodiranje „trusta“ u hrvatski pravni okvir, bar i posredno putem odredaba kojima je predviđeno utvrđenje stvarnih vlasnika i korisnika prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te pratećeg Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika, otvara pitanja definiranja njegovih elemenata te položaja osoba označenih tim Zakonom kao sudionika u odnosu trusta. Riječ je o širem kompleksu pitanja, a početna točka svakako bi bilo određenje samog pojma „trusta“. U ovom članku objašnjava se trust prema engleskom pravu (common law), i prema Haškoj konvenciji o pravu mjerodavnom za trust i o njegovom priznavanju, čime se postavljaju pretpostavke za daljnju obradu elemenata instituta.

Vremeplov: Londonski sporazum o neovisnosti i neutralnosti Luksemburga – 11. svibnja 1867.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Neovisnost i neutralnost Luksemburga, povrđene i proglašene Londonskim sporazumom od 11. svibnja 1867., obilježene su stoljetnim težnjama njegovih moćnih susjeda, Belgije, Francuske i Njemačke da pokore ovu zemlju i uključe je u svoj sastav. Iako u tome nisu uspjele, sve tri susjedne zemlje uspjele su otkinuti dio luksemburškog teritorija, smanjivši ga s početnih 10.700 km2 na današnjih 2.586 km2.

Abecedarij upravnog postupka: Rješenje
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 96. st. 1. ZUP-a

Stjecanje prava vlasništva – clausula intabulandi
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Pri izvornom stjecanju prava vlasništva nije potrebno očitovanje volje prijašnjeg vlasnika usmjerene na to da njegovo vlasništvo prijeđe na stjecatelja (clausula intabulandi), odnosno postojanje valjane tabularne isprave kao pretpostavke za stjecanje prava vlasništva.

Kazneno pravo – kaznena djela protiv spolne slobode – spolno uznemiravanje
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada je počinitelj oštećenicu jednom uhvatio za nogu, drugi put je zagrlio, treći put zamahnuo da je udari po stražnjici, četvrti put rekao da je treba istući, a zatim je udario po stražnjici, nisu ostvareni elementi kaznenog djela spolnog uznemiravanja. Naime, imajući na umu intenzitet povrede zaštićenog dobra ostvareni su elementi prekršaja iz čl. 26. Zakona o suzbijanju diskriminacije.

Inspekcijski nadzor – neispravan dimnjak
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nema mjesta nalaganju mjere otklanjanja oštećenja na postojećoj građevini ako nije upitna stabilnost građevine, već je riječ o neispravnom dimnjaku čije je korištenje zapriječeno blindiranjem.

Prekršajno pravo – svrhovita delegacija nadležnosti
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Okolnost da je optužni prijedlog protiv okrivljenika podnesen sudu na kojem okrivljenik obnaša dužnost suca, valjan je razlog za primjenu članka 101. stavka 2. Prekršajnog zakona, temeljem kojeg će Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske odrediti drugi stvarno nadležni sud za postupanje u tom predmetu.

Obvezno pravo – neimovinska šteta
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Naplata zadužnice i nemogućnost isplate plaće zbog te naplate zadužnice sama po sebi ne znači povredu prava osobnosti.

Pravo društava – odgovornost javnog trgovačkog društva za obveze članova društva
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Javno trgovačko društvo ne odgovara za obveze svojih članova.

Miklić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Procjena psihičkog stanja podnositelja zahtjeva prilikom odlučivanja o produljenju prisilnog smještaja donesena je suprotno odredbama domaćeg zakona i nije se temeljila na objektivnom i novom mišljenju vještaka, pa je došlo do povrede njegova prava na slobodu zajamčenog člankom 5. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Zapošljavanje učitelja u produženom boravku osnovne škole

Vi pitate - mi odgovaramo

Grad je osnivač osnovne škole koja, između ostaloga, provodi i program produženog boravka. Pritom, Grad osigurava i sredstva za plaću učitelja koji radi u produženom boravku. S obzirom na to da Grad financira plaću učitelja koji radi u produženom boravku, jesmo li prije zapošljavanja obvezni prijaviti potrebu za radnikom u skladu s člankom 107. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ili učitelja možemo zaposliti bez prijave?

Neisplata plaće i naknade plaće – zahtjev za prisilnu naplatu

Vi pitate - mi odgovaramo

Što se događa ako mi poslodavac nije isplatio dospjelu plaću, a ne želi mi izdati obračun neisplaćene plaće kako bih ostvario prisilnu naplatu?

Dokazni materijal pri izvršenju presude upravnog suda

Vi pitate - mi odgovaramo

Upravni sud poništio je rješenje tuženika, uz vraćanje predmeta tuženiku na ponovni postupak. Može li tuženik pri utvrđivanju činjenica u ponovnom postupku koristiti i dokumentaciju koju je tužitelj dostavio za vrijeme trajanja upravnog spora?

Dan sudskog raskida ugovora o radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Kad se u parnici utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, može li se dan sudskog raskida ugovora o radu na zahtjev poslodavca odrediti retroaktivno, odnosno unatrag od dana kada je u parnici podnesen zahtjev tuženog poslodavca za sudski raskid ugovora o radu?

Obračun PDV-a na elektronički pruženu uslugu

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačko društvo iz Republike Hrvatske, porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost, želi pružiti uslugu daljinskog održavanja sustava trgovačkom društvu iz Republike Slovenije, koje ima valjan PDV identifikacijski broj. Iskazuje li se na računu za obavljenu uslugu porez na dodanu vrijednost?

Filteri