Informator broj 6674 od 12. travnja 2021.

UVODNIK

Sudska praksa o sporazumu o uvećanju osnovice u javnim službama iz 2006.

Nakon više od deset godina od potpisivanja sporazuma Vlade RH i sindikata javnih službi o uvećanju osnovice za izračun plaća u javnim službama, koji je sklopljen 2006., brojni su radnici, zbog neisplate plaće po uvećanoj osnovici, pokrenuli sudske sporove radi isplate razlike plaće. Nakon višegodišnjih sporova sudska praksa iznjedrila je pravna shvaćanja sudova o spornim pravima pitanjima te je početkom 2021. priljev istovrsnih tužbi radnika bio još veći, pa u ovom članku mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, iznosi činjenice i pravni okvir relevantan za te sporove, a nakon toga i napomene o čemu u tim sporovima treba voditi računa.
Autorica: mr. sc. Iris Gović Penić

Sadržaj

DE MODIS EVITANDI IUDICIA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Važeći Zakonik kanonskog prava (Codex iuris canonici - CIC) iz 1983. u svom kan. 1713. navodi nagodbu ili poravnanje (transactio seu reconciliatio), kao prvi od načina izbjegavanja suđenja.

Vremeplov: Prva abdikacija Napoleona Buonapartea (Sporazum iz Fontainebleaua) – 11. travnja 1814.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Početak kraja Napoleonovih osvajanja označila je bitka kod Leipziga u listopadu 1813., kada se Napoleonovoj vojsci od oko 200.000 vojnika suprotstavila vojska od 300.000 vojnika savezničkih snaga sastavljenih od Austrije, Pruske, Rusije, Ujedinjenog Kraljevstva, Portugala, Švedske, Španjolske i nekoliko njemačkih država odlučnih da ga savladaju jednom za svagda.

Sudska praksa o sporazumu o uvećanju osnovice u javnim službama iz 2006.
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

Nakon više od deset godina od potpisivanja sporazuma Vlade RH i sindikata javnih službi o uvećanju osnovice za izračun plaća u javnim službama, koji je sklopljen 2006., brojni su radnici, zbog neisplate plaće po uvećanoj osnovici, pokrenuli sudske sporove radi isplate razlike plaće. Nakon višegodišnjih sporova sudska praksa iznjedrila je pravna shvaćanja sudova o spornim pravima pitanjima te je početkom 2021. priljev istovrsnih tužbi radnika bio još veći, pa u ovom članku mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, iznosi činjenice i pravni okvir relevantan za te sporove, a nakon toga i napomene o čemu u tim sporovima treba voditi računa.

Novosti u upravljanju gradivom izvan arhiva i obveza digitalizacije gradiva
Autor: Marina Krajnović

Stručni članak

U Informatoru, broj 6539 od 10. rujna 2018. pisali smo o tada novom Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima. U ovom članku autorica ukazuje na novosti koje donosi Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva. Podsjeća na obveze tijela javne vlasti i postupke vezane uz pretvorbu javnog dokumentarnog i arhivskog gradiva u digitalni oblik te na važnost izlučivanja gradiva kojem je istekao rok čuvanja. Konačno, autorica skreće pozornost na tehničke aspekte provedbe digitalizacije i teškoće koje se mogu pojaviti u praksi.

Pravo poreznog obveznika na uvećanje osobnog odbitka
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Fizičke osobe koje ostvaruju godišnji dohodak mogu tijekom poreznog razdoblja i/ili u godišnjem obračunu koristiti osnovni, ali i uvećani osobni odbitak uz propisane uvjete. Uvećani osobni odbitak moguće je koristiti po osnovi uzdržavanih članova uže obitelji, uzdržavane djece, utvrđene invalidnosti, danih darovanja u tuzemstvu te plaćenih doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje pod propisanim uvjetima. U članku autorica donosi detaljne informacije o pravu poreznog obveznika na uvećanje osobnog odbitka te daje uvid u aktualnosti u 2021.

Abecedarij upravnog postupka: Obveza svjedočenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 63. st. 1. i 2. ZUP-a

Odgovornost države za rad sudaca
Autor: Renata Marić-Ivanović

Stručni članak

Odgovornost za štetu koju sudac u obnašanju dužnosti nanese stranci nezakonitim i nepravilnom radom propisana je Zakonom o sudovima1, a osim općih i posebnih pretpostavki za odgovornost, kod te odgovornosti mora riječ biti o nezakonitom i nepravilnom radu u obnašanju sudačke dužnosti. Na taj način zakonodavac je s jedne strane vodio računa o zaštiti interesa stranaka u postupku, a s druge strane o nesmetanom obavljanju sudačke dužnosti.

Mišljenje Središnjeg ureda Porezne uprave: Oporezivanje internetske prodaje PDV-om

Stručni članak

Isporučitelj iz Republike Hrvatske koji isporučuje dobra na daljinu krajnjim korisnicima u drugu državu članicu Europske unije, obračunava hrvatski PDV ako se dobra nalaze u Republici Hrvatskoj na početku otpreme ili prijevoza do kupca, dok ukupna vrijednost dobara ne prijeđe prag isporuke koji je odredila ta druga država članica. Nakon što prijeđe prag isporuke, isporučitelj se mora registrirati za potrebe PDV-a u toj drugoj državi članici i na obavljene isporuke obračunati PDV te države.KLASA: 410-19/21-02/49, URBROJ: 513-07-21-01/21-2, Zagreb, 1. veljače 2021.

Ugovor o darovanju – mijenja li se sudska praksa najvišeg suda?
Autori: Hrvoje Kačer Domagoj Olujić

Stručni članak

Povod ovom članku je jedna odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, koja za sada nije uzrokovala pozornost javnosti. Međutim, njom se odstupilo od dugogodišnje prakse i tumačenja zakonske formulacije „prave predaje“ stvari, u kojem slučaju ugovor o darovanju nekretnine mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) privatne isprave.

Istražni zatvor – povreda zabrana zlostavljanja u postupovnom aspektu (zdravstveno stanje)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada okrivljenik iznese vjerodostojnu tvrdnju da bi njegovo zdravstveno stanje moglo biti nespojivo s uvjetima boravka u istražnom zatvoru, tada sudovi koji odlučuju o primjeni mjere istražnog zatvora dužni su pažljivo ocijeniti tu činjenicu. Propust sudova da o tome iznesu ikakve razloge iako ih na to obvezuje i ZKP/08, znači da okrivljeniku nije osigurana sudska kontrola spojivosti njegova zdravstvenog stanja s istražnim zatvorom, što predstavlja povredu članaka 23. i 25. stavka 1. Ustava i članka 3. Konvencije u postupovnom aspektu

Ovršni postupak – prijedlog za ovrhu – sadržaj prijedloga
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U slučaju kada prijedlog za ovrhu sadrži sve pretpostavke propisane odredbom čl. 35. st. 1. OZ-a, a osim toga u uvodu prijedloga za ovrhu sadrži i pozivanje na pravne poslove sklopljene između stranaka, sastavljen je u skladu s odredbom čl. 35. st. 1. i čl. 20. OZ-a, i na temelju takvog prijedloga za ovrhu valjano se može donijeti rješenje o ovrsi

Obvezno pravo – nepostojeći i ništetni ugovori
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Da bi neki ugovor nastao, potrebno je da se ispune određene pretpostavke potrebne za njegov nastanak, odnosno potrebno je da postoje ugovorne strane, zatim izjava volje, dopustiv i moguć predmet obveze, osnova i oblik ugovora te da su stranke postigle suglasnost o bitnim elementima ugovora. Ako nisu ispunjene pretpostavke za nastanak ugovora, jer nije postignuta suglasnost volja za sklapanje ugovora, riječ je o nepostojećem ugovoru

Prekršajno pravo – postupanje protivno mjerama za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prilikom računanja razdoblja naređene samoizolacije ne primjenjuju se pravila o računanju procesnih rokova, već trajanje samoizolacije počinje danom kad je okrivljeniku samoizolacija naređena rješenjem sanitarnog inspektora, a završava protekom posljednjeg dana razdoblja određenog rješenjem

Prekršajno pravo – ispitivanje optužnog prijedloga
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada prvostupanjski sud postupajući po prigovoru na izdani prekršajni nalog kojim okrivljenik osporava počinjenje djela, prekršajni nalog posebnim rješenjem stavi izvan snage, te time prekršajni nalog dobije važnost optužnog prijedloga, tada je sud ovlašten do donošenja naredbe o zakazivanju glavne rasprave ili naredbe o provođenju prve radnje u žurnom postupku, temeljem članka 161. stavka 4. Prekršajnog zakona, tužitelja zvati na dopunu ili ispravak optužnog prijedloga

XI/Fond za budućnost djece
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Nacionalni propis kojim se pravo na roditeljski dopust uvjetuje roditeljevim statusom radnika u trenutku rođenja ili posvojenja djeteta, nije u skladu s pravom Unije

Imenovanje pročelnika nakon raspisivanja lokalnih izbora

Vi pitate - mi odgovaramo

Nakon raspisivanja lokalnih izbora pročelnik jedinstvenog upravnog odjela dao je otkaz. Može li načelnik prije izbora, dok mu još traje mandat, objaviti natječaj i provesti postupak zapošljavanja pročelnika, ili to treba prepustiti osobi koja osvoji mandat na izborima?

Ukidanje pokretanja postupka za uvjetni otpust po službenoj dužnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Kada se i pod kojim uvjetima pokreće postupak za uvjetni otpust s izdržavanja kazne zatvora po službenoj dužnosti?

Porezni tretman primitaka digitalnih nomada

Vi pitate - mi odgovaramo

Plaćaju li se na primitke digitalnih nomada u Republici Hrvatskoj porez na dohodak, doprinosi za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje?

Znanstvene i stručne aktivnosti sudaca

Vi pitate - mi odgovaramo

Narušava li pisanje stručnih članaka i izlaganje na stručnim skupovima neovisnost sudaca i povjerenje javnosti u njih?

Rad na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak i prava iz radnog odnosa

Vi pitate - mi odgovaramo

Neki radnici u našem društvu radili su na dan Uskrsa i Uskrsnog ponedjeljka. Kakva prava zbog rada u te dane imaju u smislu plaće i drugih prava iz radnog odnosa?

Filteri