Informator broj 6668 od 01. ožujka 2021.

UVODNIK

O formalizmu pri donošenju odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske

U članku mr. sc. Mihovil Rismondo propituje opravdanost odbacivanja prijedloga za ispitivanje ustavnosti odredbi prije važećeg Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju iz 2008., čime se Ustavni sud RH uopće nije upustio u razmatranje spornih odredbi, jer je od podnošenja prijedloga do odlučivanja Ustavnog suda RH taj Zakon prestao važiti. No, novi i sada važeći Zakon, kojim je uređeno isto pravno područje (Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju iz 2013.), u vrijeme odluke toga suda (i danas) sadržava gotovo istu odredbu pa se, prema tome, postavlja pitanje jesu li u vrijeme odlučivanja Ustavnog suda RH bile »prestale postojati pretpostavke za odlučivanje o biti stvari«.
Autor: mr. sc. Mihovil Rismondo

Sadržaj

O formalizmu pri donošenju odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

U članku mr. sc. Mihovil Rismondo propituje opravdanost odbacivanja prijedloga za ispitivanje ustavnosti odredbi prije važećeg Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju iz 2008., čime se Ustavni sud RH uopće nije upustio u razmatranje spornih odredbi, jer je od podnošenja prijedloga do odlučivanja Ustavnog suda RH taj Zakon prestao važiti. No, novi i sada važeći Zakon, kojim je uređeno isto pravno područje (Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju iz 2013.), u vrijeme odluke toga suda (i danas) sadržava gotovo istu odredbu pa se, prema tome, postavlja pitanje jesu li u vrijeme odlučivanja Ustavnog suda RH bile »prestale postojati pretpostavke za odlučivanje o biti stvari«.

PERSONAE IURIDICAE PUBLICAE
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Republika Hrvatska priznaje javnu pravnu osobnost svih crkvenih ustanova, koje imaju takvu pravnu osobnost prema odredbama kanonskoga prava, a nadležna crkvena vlast može osnivati, mijenjati, dokidati ili priznavati crkvene pravne osobe, prema odredbama kanonskoga prava.

Vremeplov: Balkanski pakt – 28. veljače 1953.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 28. veljače 1953. u Ankari je potpisan Ugovor o prijateljstvu i suradnji između Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Kraljevine Grčke i Republike Turske, poznat kao Balkanski pakt iz 1953.1

Abecedarij upravnog postupka: Dokazi
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 58. st. 2. ZUP-a

Nadzor točnosti upisanih podataka u Registar stvarnih vlasnika
Autor: Nada Tucaković

Stručni članak

Registar stvarnih vlasnika, kao središnji registar informacija o stvarnom vlasništvu, uspostavljen je s ciljem smanjenja sprječavanja zloporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu. U ovom članku autorica se osvrće na nadzor točnosti podataka u Registru stvarnih vlasnika, kao posebno važnoj pojedinosti. Navedeni nadzor provodi Porezna uprava, a više informacija donosimo u nastavku.

Uporaba elektroničkog potpisa i elektroničkog pečata pri sklapanju pravnih poslova
Autori: Dario Štrbac Alen Lučić

Stručni članak

U današnjoj (sveprisutnoj) progresiji razvoja tehnologija i digitalnog poslovanja, uporaba i mogućnosti elektroničkog potpisa i pečata igraju važnu ulogu. Europske zemlje, među kojima i Republika Hrvatska, stalnim zakonodavnim izmjenama (posljednja u obliku implementacije Uredbe EU 910/2014 o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja) nastoje pružiti odgovarajuću regulativu i pravni okvir razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija te digitalizaciji poslovanja. Upravo je razvoj tehnologija omogućio uporabu elektroničkog potpisa pri svakodnevnom poslovanju poslovnih subjekata, a time i mogućnost da se bez osobne nazočnosti, uz minimalan rizik te s visokim stupnjem sigurnosti pristupi sklapanju pravnih poslova. Time se, osim pojednostavnjenja i ubrzanja poslovanja, može omogućiti i znatno više poslovnih transakcija za manje novca, a da se pritom na odgovarajući način osigura visoka razina sigurnosti i povjerenja za poslovne subjekte. Pritom je vrlo bitno da poslovni subjekt poštuje sve zakonske odredbe i pravne okvire koje korištenje elektroničkog potpisa podrazumijeva.

Načelo neposrednosti u žurnim prekršajnim postupcima
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Jedno od načela kojim se vodi prekršajni postupak u Republici Hrvatskoj je načelo neposrednosti, koje je opisano u Ustavu Republike Hrvatske i koje podrazumijeva da o krivnji pojedinca za počinjenje kažnjivog djela mora odlučiti nepristrani sud, koji će okrivljeniku omogućiti da se izjasni o svakom dokazu koji je predstavljen protiv njega. S tim u svezi, autor analizom donesenih odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava pojašnjava dosege navedenog načela.

Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2020.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

U vrijeme kada su Republiku Hrvatsku, osim epidemije COVID-19, pogodili potresi katastrofalnih razmjera, volontiranje, kao dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, pokazalo je svoju izuzetnu važnost u zbrinjavanju velikog broja osoba i zaštiti njihove imovine. Volontiranje je u Republici Hrvatskoj uređeno Zakonom o volonterstvu i isključivo se odnosi na organizirano volontiranje, ali ne i na pojedinačne volonterske inicijative ili inicijative skupine ljudi. Iako Zakon to ne uređuje, volontiranje pojedinaca i skupina ljudi ima nemjerljiv doprinos u danim okolnostima. S obzirom na to da organizirano volontiranje provode za to osnovane neprofitne organizacije, propisana je i njihova obveza sastavljanja i dostavljanja izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima volontiranja. Uz podsjetnik na zakonsko uređenje volontiranja, u ovom članku autorica piše o sastavljanju i dostavljanju toga izvješća za 2020.

Radni i socijalnopravni status sportašica u Republici Hrvatskoj
Autori: Vanja Smokvina Ana Marija Sesvečan

Stručni članak

Specifičnost sporta kao djelatnosti povlači za sobom i netipičan radni, ali i socijalnopravni status sportaša jer u većini slučajeva u Republici Hrvatskoj sportaši obavljaju samostalnu sportsku djelatnost i nemaju sklopljene ugovore o radu, već imaju neku drugu vrstu ugovora, poput ugovora o profesionalnom igranju. U ovome članku analiziramo radnopravni i socijalnopravni položaj profesionalnih sportašica u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na pravno uređenje socijalnih prava, posebice zdravstveno osiguranje, obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje te prava za vrijeme trudnoće i majčinstva.

Obvezno pravo – zadruge – odgovornost zadrugara
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za obveze zadruge odgovaraju i zadrugari do visine članskog uloga. U toj visini odgovaraju cjelokupnom svojom imovinom, a ne samo članskim ulogom

Procesno pravo – prekid parničnog postupka zbog otvaranja predstečajnog postupka
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Od dana otvaranja predstečajnog postupka do njegova završetka nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja protiv dužnika. Postupci koji su u tijeku prekidaju se danom otvaranja predstečajnog postupka

Zakon o građevinskoj inspekciji i Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima – montažne građevine
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Montažne građevine u funkciji poslovnog prostora ne predstavljaju kiosk ni građevinu gotove konstrukcije kakvu u vidu imaju propisi o komunalnom gospodarstvu. Stoga je za gradnju potreban akt za gradnju, a inspekcijski nadzor provodi građevinska inspekcija

Radno pravo - godišnji odmor
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Radnik, koji zbog privremene nesposobnosti za rad nije iskoristio godišnji odmor iz prethodnih godina, ne može akumulirati razdoblja odsutnosti prevelike duljine ako bi time prouzročio teškoće u organizaciji rada i ako bi se neograničenim kumuliranjem gubila svrha godišnjeg odmora

Pantalon protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Prekršajni sudovi nepredvidljivo su tumačili odredbe Zakona o oružju na podnositeljevu štetu

Slovenija protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Organizacije poput Ljubljanske banke, koje su funkcionalno i organizacijski neodvojive od države, ne uživaju zaštitu Europskog suda za ljudska prava

Oporezivanje primljene potpore za očuvanje radnih mjesta porezom na dobit

Vi pitate - mi odgovaramo

Tijekom 2020. primili smo od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje znatnu svotu potpore u svrhu očuvanja radnih mjesta zbog pada prihoda uzrokovanog epidemijom COVID-19. S obzirom na navedeno, zanima nas uključuje li se iznos primljene potpore po toj osnovi u poreznu osnovicu za oporezivanje porezom na dobit te utječe li primljena potpora na prag prihoda propisan Zakonom o porezu na dobit?

Dodatak na radni staž za radnike koji rade nepuno radno vrijeme

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li radnik koji radi 20 sati tjedno, dakle nepuno radno vrijeme, nakon jedne kalendarske godine pravo na dodatak na radni staž od 0,5 %, kao i ostali radnici koji su radili u punom radnom vremenu ili na dodatak od 0,25 %? Naime, pravilnik o radu poslodavca ne regulira specifično slučajeve uvećanja osnovice plaće s te osnove za radnike koji rade u nepunom radnom vremenu, već je samo navedeno: „Osnovna plaća radnika povećava se za svaku navršenu godinu radnog staža 0,5 %“. Napominjemo da je plaća definirana kao umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta radnika i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Procesna upozorenja svjedocima u kaznenom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Koje uvjete treba ispuniti prilikom sastavljanja zapisnika o ispitivanju svjedoka da bi on ispunio uvjet zakonitosti?

Dodjela stipendija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Grad je raspisao natječaj za dodjelu stipendija studentima. S tim u svezi, molimo da nam odgovorite je li Grad dužan stipendiju dodijeliti svakom kandidatu koji ispunjava oglašene uvjete?

Održavanje telefonske sjednice predstavničkog tijela

Vi pitate - mi odgovaramo

Posljednjim izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je, između ostaloga, da se sjednice predstavničkog tijela mogu održavati i elektroničkim putem. Podrazumijeva li navedena odredba i mogućnost održavanja telefonske sjednice predstavničkog tijela?

Filteri