Informator broj 6697 od 20. rujna 2021.

UVODNIK

Novosti u podnošenju prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave u elektroničkom obliku

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (Nar. nov., br. 94/21) stupio je na snagu 15. rujna 2021., i propisuje važne novosti u pokretanju ovršnih postupaka, čiji je cilj pojednostavnjenje i moderniziranje ovršnog postupka koji bi se trebao provoditi brzo i efikasno, uz što manje troškova.
Autor: Sanja Mandić, dipl. iur.

Sadržaj

Novosti u podnošenju prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave u elektroničkom obliku
Autor: Sanja Mandić

Stručni članak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (Nar. nov., br. 94/21) stupio je na snagu 15. rujna 2021., i propisuje važne novosti u pokretanju ovršnih postupaka, čiji je cilj pojednostavnjenje i moderniziranje ovršnog postupka koji bi se trebao provoditi brzo i efikasno, uz što manje troškova.

KO UGLAVI PO TVOJOJ NAREDBI, SAM SI UGLAVIO
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Navedenu pravnu izreku oblikovao je naš znameniti pravnik i polihistor Baltazar (Baldo) Bogišić (1834.-1908.), ugradivši je u čl. 1022. svoje epohalne crnogorske kodifikacije (Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru - OIZ) iz 1888. godine.

Treba li onemogućiti pripajanje trgovačkog društva kod kojeg postoji stečajni ili predstečajni razlog?
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

U suvremenim demokratskim državama poduzetnička i tržišna sloboda, odnosno tržište, tržišno gospodarstvo smatraju se temeljem gospodarskog ustroja, ali i kao ljudsko pravo i temeljna sloboda koja uživa ustavnopravnu zaštitu. Dakako, država se ne može u potpunosti temeljiti na načelu laissez-faire, već takvo određenje države zahtijeva, osim jamstava slobode poduzetništva, nužnost državne intervencije, primjerice, ulaženjem u fazu insolventnosti, jer zakonodavac mora imati mogućnost ispraviti nepoželjne učinke djelovanja mehanizma tržišnog gospodarstva. U tom se smislu postavlja pitanje treba li trgovačkim društvima kod kojih postoje stečajni ili predstečajni razlozi onemogućiti pripajanje jer se na taj način izbjegava pokretanje stečajnih ili predstečajnih postupaka. Intencija je metodom apstrakcije ukazati na sistemsku prazninu koja predstavlja rizik, bez obzira na postojeće i u velikoj mjeri kvalitetne mehanizme koji egzistiraju za sprječavanje zloporaba.

Stalna poslovna jedinica nerezidenta
Autori: Dalibor Legac Željko Martinović

Stručni članak

Mogućnost oporezivanja djelatnosti inozemnih poduzetnika u Republici Hrvatskoj ima sve važniju ulogu s obzirom na sve veću njihovu prisutnost u Republici Hrvatskoj. To je vidljivo i na međunarodnoj razini, gdje su uočene znatne zloporabe odredbi o stalnim poslovnim jedinicama iz postojećih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja od raznih korporacija. Iz tog razloga na međunarodnoj razini donesene su nove odredbe kojima se mijenjaju i dopunjuju postojeće odredbe o stalnim poslovnim jedinicama iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a kojima se želi otkloniti ili umanjiti takva štetna porezna praksa. U ovom članku autori daju osnovni pregled postojećih odredbi za utvrđivanje te pripisivanje dobiti stalne poslovne jedinice te ističu aktualnosti u odredbama o stalnoj poslovnoj jedinici na domaćem i međunarodnom planu.

Stjecanje etažnog vlasništva nadogradnjom objekta
Autor: Koraljka Matejčić

Stručni članak

Cilj ovog članka je izložiti mogućnosti stjecanja vlasništva posebnog dijela nekretnine rekonstrukcijom - nadogradnjom postojećeg objekta te dati prikaz ugovorne regulacije stjecanja etažnog vlasništva. Također, analiziraju se zakonski propisi koji reguliraju derivativno stjecanje prava vlasništva, priraštaj (accessio) nekretnine, etažno vlasništvo, izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju objekta te uknjižbu novog dijela objekta.

Novosti u uredskom poslovanju i poticanje daljnje digitalizacije
Autor: Marina Krajnović

Stručni članak

U Informatoru, broj 6694 od 30. kolovoza 2021. predstavili smo sadržaj nove Uredbe o uredskom poslovanju. U ovom broju autorica nam daje pregled novih instituta u uredskom poslovanju, i pojašnjava način na koji je neke odredbe Uredbe, uključujući i promjene u načinu evidentiranja (urudžbiranja) akata, potrebno primijeniti. Osim navedenog, autorica ukazuje i na druge promjene povezane s obradom akata koje se uskoro mogu očekivati.

Umjetna inteligencija u poslovanju
Autor: Stjepan Kolačević

Stručni članak

Digitalizacija, robotika i umjetna inteligencija neizbježni su elementi poslovanja gotovo svih poslovnih sektora. Može se reći da tehnologija polako, ali sigurno zamjenjuje repetativni ljudski rad. Stoga, autor u članku daje svoje promišljanje o očekivanjima u primjeni umjetne inteligencije u poslovanju.

Vremeplov: Ustav Kraljevine Kambodže – 21. rujna 1993.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Pariškim mirovnim sporazumima iz 1991.1 okončani su sukobi i građanski rat koji su se odvijali u Kambodži, a tijekom kojih je živote izgubilo oko dva milijuna njezinih građana.

Abecedarij upravnog postupka: Zapisnik
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 76. st. 1. i 2. ZUP-a

Pristup sudu – odbačaj revizije izjavljene protiv rješenja o troškovima postupka
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Neujednačena praksa županijskih sudova o naknadi troškova postupka u situaciji kad je korisnik kredita povukao tužbu protiv banke nakon konverzije kredita, zahtijevala je da Vrhovni sud, sukladno svojoj ustavnoj obvezi, ujednači sudsku praksu i tako spriječi daljnje nedosljednosti. Stoga, odbačaj revizije korisnika kredita zbog formalističke primjene pravnog shvaćanja o nedopuštenosti revizije izjavljene protiv rješenja o troškovima postupka, doveo je do povrede njegova prava na pristup sudu

Zdravstveno osiguranje – ozljeda na radu
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ozljedi nastaloj u privatnom prostoru tužitelja prilikom odlaska na posao ne može se utvrditi poslovni karakter, jer nije nastala na redovitom putu, kako propisuje članak 66. stavak 1. točka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Prekršajno pravo – vrijeme počinjenja prekršaja
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prigodom prekršaja čija je radnja ili propuštanje vezano uz propisani rok, prekršaj je počinjen prvog sljedećeg dana po proteku propisanog roka

Ovršno pravo – privremena mjera radi osiguranja nenovčane tražbine (pomorski privilegij)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Na temelju utvrđenja da pomorski privilegij prati brod (jahtu), a ne vlasnika, predlagatelj osiguranja je i učinio vjerojatnim da ima pravo tražiti od protivnika osiguranja da trpi namirenja tražbine s naslova nagrade za spašavanje jahte iz njezine sudske prodaje

Ovršni postupak – presuđena stvar
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada između istih stranaka, ovrhovoditelja i ovršenika (subjektivni identitet predmeta spora), glede istog zahtjeva-prijedloga za određivanje ovrhe na nekretnini ovršenika radi naplate potraživanja koja proizlaze iz ovršne isprave (objektivni identitet spora) već postoji pravomoćna odluka donesena u ovršnom postupku, koji se vodio pred sudom prvog stupnja, i to tako da je prijedlog za ovrhu odbijen kao neosnovan, a činjenično stanje nakon njegova odbijanja nije se izmijenilo da bi ponovno odlučivanje o podnesenom prijedlogu za ovrhu u ovom postupku bilo dopušteno, riječ je o presuđenoj stvari

Mirčetić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da je nepozivanje podnositelja na sjednicu žalbenog vijeća predstavljalo povredu prava na obranu okrivljenika, a time i povredu prava na pravično suđenje

Prednosni red u ovrsi

Vi pitate - mi odgovaramo

Jesu li prednosni redovi ovrhe na plaći kod poslodavca i ovrhe na novčanim sredstvima kod Fine neovisni jedan o drugom?

Naknada plaće za vrijeme bolovanja obrtnika obveznika poreza na dohodak

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li obrtnik obveznik poreza na dohodak, jer sebi ne isplaćuje plaću, pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, a ako ima, što je osnovica za tu naknadu?

Uspostava radnog mjesta zamjenika pročelnika

Vi pitate - mi odgovaramo

U tijeku je izrada novog pravilnika o unutarnjem redu i izrada nove sistematizacije radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine. Načelnik sugerira da se propiše i radno mjesto zamjenika pročelnika, kako bi u slučaju odsutnosti pročelnika imali osobu koja obnaša ovlasti pročelnika. Može li se pravilnikom o unutarnjem redu utvrditi radno mjesto zamjenika pročelnika i, ako može, koje ovlasti zamjenik pročelnika može obnašati?

Skrivljeni troškovi spora

Vi pitate - mi odgovaramo

Tužitelj je izgubio upravni spor. Međutim, drugo od dvaju ročišta za raspravu održanih u sporu zakazano je isključivo krivnjom tuženika, koji je na prvom ročištu dostavio opširan podnesak, čiji je sadržaj mogao iznijeti već u odgovoru na tužbu. Ima li zbog toga tužitelj pravo naknade troškova zastupanja po odvjetniku na drugom ročištu, bez obzira na ishod spora?

Planiranje namjenskih primitaka od povrata danih zajmova

Vi pitate - mi odgovaramo

Proračunski smo korisnik koji, između ostalog, daje namjenske zajmove. U okviru kojeg izvora financiranja moramo planirati povrate danih zajmova?

Planiranje prihoda od prodaje nefinancijske imovine

Vi pitate - mi odgovaramo

U koji se izvor financiranja klasificiraju prihodi od prodaje nefinancijske imovine?

Filteri