Informator broj 6698 od 27. rujna 2021.

UVODNIK

Inflacija u usponu i utjecaj na oporavak gospodarstva

Nakon višegodišnjeg razdoblja stabilnih cijena, u ovoj godini pojavila se izraženija inflacija. U ovom trenutku riječ je o umjerenoj inflaciji, međutim dublji poremećaji na tržištu mogli bi ubrzati njezin rast i dugoročno ugroziti stabilnost cijena. U ovom članku Zoran Korda, dipl. oec., istražuje koji su glavni uzroci inflacije, što monetarne vlasti mogu učiniti na njezinu suzbijanju te kakve su prognoze analitičara za dulje razdoblje.
Autor: Zoran Korda, dipl. oec.

Sadržaj

Inflacija u usponu i utjecaj na oporavak gospodarstva
Autor: Zoran Korda

Stručni članak

Nakon višegodišnjeg razdoblja stabilnih cijena, u ovoj godini pojavila se izraženija inflacija. U ovom trenutku riječ je o umjerenoj inflaciji, međutim dublji poremećaji na tržištu mogli bi ubrzati njezin rast i dugoročno ugroziti stabilnost cijena. U ovom članku Zoran Korda, dipl. oec., istražuje koji su glavni uzroci inflacije, što monetarne vlasti mogu učiniti na njezinu suzbijanju te kakve su prognoze analitičara za dulje razdoblje.

NE SUDI SE PO PRIMJERIMA, NEGO PO PRAVILIMA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Navedenu pravnu izreku također je oblikovao naš znameniti pravnik i polihistor Baltazar (Baldo) Bogišić (1834.-1908.), ugradivši je u čl. 992. svoje epohalne crnogorske kodifikacije (OIZ) iz 1888. godine.

Stranputice sudske kontrole javnobilježničkih isprava u ovršnome postupku
Autor: Nebojša Vitez

Stručni članak

U članku autor razmatra ovrhu na temelju javnobilježničke isprave kao ovršne isprave, i to u odnosu na žalbu kao redoviti pravni lijek protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave. Posebno se razmatraju granice ispitivanja ovršne javnobilježničke isprave, a s obzirom na načelo strogog formalnog legaliteta, te pitanje (ne)dostatnosti sudske zaštite od nezakonitih ovršnih javnobilježničkih isprava u postupku povodom podnesene žalbe te razmatraju (moguća) druga pravna sredstva za zaštitu od nezakonitih ovršnih javnobilježničkih isprava. Na kraju se ukazuje na odredbu Zakona o javnom bilježništvu1 koja pruža pravnu zaštitu od nezakonitih ovršnih javnobilježničkih isprava, a koja je u stručnoj javnosti i sudskoj praksi prošla nezapaženo te se očigledno nedovoljno primjenjuje kao pravno sredstvo za zaštitu od nezakonitih ovršnih javnobilježničkih isprava.

Uskrata javne usluge i dokumenata zbog neplaćenog javnog davanja
Autor: Mladen Ivanović

Stručni članak

Izdavanje vozačke dozvole ili produljenje njezine valjanosti, i registraciju ili produljenje registracije motornog vozila zakon uvjetuje plaćanjem dospjelih prekršajnih novčanih kazni i/ili poreza na cestovna motorna vozila. Analizirajući odredbe zakona koji su propisali uvjet za pružanje javne usluge, autor iznosi argumente koji ga dovode do zaključka da je takvo uvjetovanje javne usluge nedopušteno i protivno nekim ustavnim odredbama.

Prednost pri zapošljavanju prema posebnim zakonima
Autor: Vesna Šiklić Odak

Stručni članak

Zapošljavanje u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim službama i drugim institucijama javnog sektora uređeno je propisima koji osiguravaju transparentnost i objektivnost te koji sprječavaju diskriminatorna postupanja u postupku zapošljavanja. Međutim, u nekoliko su posebnih propisa utvrđeni izuzeci koji određenim ciljanim skupinama daju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Autorica nas vodi kroz odredbe posebnih zakona koje utvrđuju prednost pri zapošljavanju za određene ciljane skupine.

Pravična novčana naknada neimovinske štete
Autor: Lidija Vojković

Stručni članak

Zakonskim odredbama građanskog materijalnog prava definirana su prava osobnosti, njihove osobine i vrste te pravna zaštita koja se pruža u slučaju njihove povrede. U slučaju povrede prava osobnosti, pravna zaštita ostvaruje se u parničnom postupku radi dosuđenja pravične novčane naknada neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti u skladu s kriterijima propisanima zakonom, ali i onima koji su ustaljeni kroz sudsku praksu, o čemu više u nastavku.

Svečanost dodjele priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za 2019.

Stručni članak

Dodjela priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za doprinos pravnoj struci i vladavini prava događaj je koji Informator prati od osnutka Zaklade, odajući na taj način i sam priznanje njezinim dobitnicima – vrsnim pravnicima za njihov cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava, autorima knjige ili članka od značenja za unaprjeđenje pravne struke, uredniku, nakladniku ili organizatoru za dugogodišnji uspješni uređivački rad i dr.

Aktualne inicijative Europske unije za borbu protiv korištenja fiktivnih subjekata u porezne svrhe
Autor: Lidija Karačić

Stručni članak

Posljednjih godina na razini Europske unije donesena su zakonodavna rješenja u svrhu borbe protiv agresivnog poreznog planiranja, ali i rješavanja kontinuiranih izazova u oporezivanju, što je fokus i u budućim razdobljima. Tako, primjerice, Europska komisija planira do kraja 2021. objaviti zakonodavni prijedlog o utvrđivanju pravila za neutralizaciju zloporabe fiktivnih subjekata u porezne svrhe, što predstavlja nastavak borbe protiv zloporaba u području poreza. U članku autorica opširnije piše o aktualnim inicijativama Europske unije za borbu protiv korištenja fiktivnih subjekata u porezne svrhe.

Vremeplov: Sveta alijansa – 26. rujna 1815.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 26. rujna 1815., austrijski car Franjo I., pruski kralj Frederik Vilim III. i ruski car Aleksandar I. potpisali su u Parizu sporazum prema kojem su stvorili savez „Svetu alijansu“.

Abecedarij upravnog postupka: Zapisnik
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 76. st. 3. - 5. ZUP-a

Upravni spor - porez na promet nekretnina
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U okolnostima kada porezni obveznik nije u zakonskom roku prijavio nastanak porezne obveze, ali je porezno tijelo o činjenicama koje su relevantne za nastanak porezne obveze prethodno saznalo od državnog tijela koje je dostavom podataka postupilo sukladno svojoj zakonskoj obvezi, zaključak o datumu saznanju poreznog tijela za poreznu obvezu i početku tijeka zastare ne može se temeljiti samo na tome kada je porezni obveznik prijavio nastanak porezne obveze

Upravni postupak – dostava poziva javnom objavom
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Dostava poziva za uvid u spis javnom objavom nije uredna ako je poziv skinut s oglasne ploče prije isteka roka, zbog čega je ispunjen uvjet za obnovu postupka iz članka 123. stavka 1. točke 5. Zakona o općem upravnom postupku

Obvezno pravo – plaćanje tuđeg duga i stjecanje bez osnove
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tuženik je tužiteljevu uplatu primio na ime zatvaranja tuženikove tražbine prema trećoj osobi s osnove operativnog leasinga, pa tuženik nije bez valjane osnove stekao utuženi iznos, a zbog čega je sud prvog stupnja pogrešno primijenio odredbu čl. 1111. st. 1. Zakona o obveznim odnosima, kada je tuženiku naložio vraćanje utuženog iznosa, temeljem stjecanja bez osnove

Obvezni odnosi - zadužnica
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Razlika između bjanko zadužnice i obične zadužnice je u tome što u bjanko zadužnici ne mora biti označen vjerovnik u čiju bi korist ona bila izdana, a isto tako ni iznos dužne tražbine. Ne bi se mogao navesti ni pravni posao iz kojeg je proizašla tražbina koja je u njoj utvrđena jer bi to zahtijevalo da se navede i izvorni vjerovnik

Ispitivanje valjanosti ovršne isprave u ovršnom postupku
Sud: Županijski sud Pula

SENTENCE

Ovršni sud nije ovlašten ispitivati u ovršnom postupku izvršnost, zakonitost i pravilnost odluke čija se ovrha traži, jer se to može učiniti samo u postupku u kojem je odluka donesena

Ustup potraživanja od banke i prijenos prava iz zadužnice

Vi pitate - mi odgovaramo

Kao osiguranje za sklapanje ugovora o kreditu, Banci sam izdao zadužnicu, koju je solemnizirao javni bilježnik. Može li Banka prodati društvu koje se bavi otkupom i naplatom potraživanja tu zadužnicu, ili ipak zadužnica vrijedi kao sredstvo osiguranja između mene i Banke?

Odbitak pretporeza po računima koji nisu potpisani

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se odbiti pretporez po ulaznim računima koje poduzetnik nije potpisao, a ispostavljeni su putem elektroničke razmjene podataka?

Revizija u sporovima u kojima se pruža sudska zaštita od mobinga

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja se vrsta revizije podnosi u sporovima u kojima se pruža sudska zaštita od mobinga i postoji li razlika kada su pitanju sporovi u kojima je presuda donesena prije 1. rujna 2019.?

Oporezivanje dohotka od otuđenja nekretnina stečenih nasljeđivanjem

Vi pitate - mi odgovaramo

Plaća li se porez na dohodak od otuđenja nekretnina ako porezni obveznik otuđi pet nekretnina u razdoblju od pet godina, a koje su stečene nasljeđivanjem?

Određivanje dana tjednog odmora

Vi pitate - mi odgovaramo

U pravnoj osobi (ustanovi) u vlasništvu Grada pojavila se potreba da djelatnik obavlja specifične poslove koje je potrebno kontinuirano obavljati i vikendom, odnosno subotom i nedjeljom. Zbog toga smo razmišljali o tome da se navedenom djelatniku omogući dan tjednog odmora u drugi dan u tjednu, a ne u nedjelju. Može li se na zakonit način radniku odrediti dan tjednog odmora različit od nedjelje?

Filteri