Informator broj 6721 od 07. ožujka 2022.

UVODNIK

Novosti u zaštiti potrošača

U ovom članku autorica prikazuje glavne novosti Zakona o zaštiti potrošača koji je objavljen u Narodnim novinama 11. veljače 2022. (Nar. nov., br. 19/22), a stupa na snagu 28. svibnja 2022. Novim se Zakonom, između ostalog, propisuju posebni oblici prodaje te dužnosti trgovaca pri organiziranju događanja radi prodaje ili promocije proizvoda i sklapanja ugovora na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, kao i nezatraženih posjeta potrošačevu domu. Dodatno uređuje se materija nepoštene poslovne prakse i obveza predujmljivanja troškova vještačenja u slučaju dvojbe postoje li materijalni nedostaci. O svemu tome detaljnije u nastavku.
Autorica: mr. sc. Maja Josipović

Sadržaj

Novosti u zaštiti potrošača
Autor: Maja Josipović

Stručni članak

U ovom članku autorica prikazuje glavne novosti Zakona o zaštiti potrošača koji je objavljen u Narodnim novinama 11. veljače 2022. (Nar. nov., br. 19/22), a stupa na snagu 28. svibnja 2022. Novim se Zakonom, između ostalog, propisuju posebni oblici prodaje te dužnosti trgovaca pri organiziranju događanja radi prodaje ili promocije proizvoda i sklapanja ugovora na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, kao i nezatraženih posjeta potrošačevu domu. Dodatno uređuje se materija nepoštene poslovne prakse i obveza predujmljivanja troškova vještačenja u slučaju dvojbe postoje li materijalni nedostaci. O svemu tome detaljnije u nastavku.

Stvarna i mjesna nadležnost u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko Vukšić

Stručni članak

Pitanje stvarne i mjesne nadležnosti u poreznom nadzoru može biti važno. Mjesna nadležnost je pravo i dužnost tijela da poslove iz svoje stvarne nadležnosti obavlja na određenom području, dok se stvarna nadležnost pojedinih poreznih tijela propisuje posebnim propisima. Stoga autor u članku, kroz primjere i sudsku praksu, detaljno analizira različita pitanja određivanja stvarne i mjesne nadležnosti poreznog tijela koja se mogu pojaviti u praksi.

Mišljenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Stručni članak

POSTROJENJE ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJU – SMJEŠTAJ UZ ZGRADU, OBVEZA PRODAJE ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE, POJAM UVUČENOG KATA

Što je novo u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa?
Autor: Davorin Ivanjek

Stručni članak

Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa stupio je na snagu 25. prosinca 2021. S tim u svezi, Davorin Ivanjek, član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i zamjenik predsjednice toga Povjerenstva, uz kratak osvrt na razvoj instituta sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, daje prikaz najvažnijih izmjena i noviteta koji su našli mjesto u novom Zakonu. Prema navodima autora, već sada je vidljivo da je prilikom donošenja Zakona došlo do bitnih, a u nekim dijelovima i nedopustivih propusta pa je sasvim izvjesno da će se on u skorije vrijeme morati ispraviti, izmijeniti i nadopuniti.

Kritički osvrt na novouređena prava roditelja njegovatelja i njegovatelja
Autor: Damir Jelušić

Stručni članak

Nedavno doneseni novi Zakon o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 18/22), između ostalog, donosi određene novosti i glede prava na status roditelja njegovatelja, odnosno prava na status njegovatelja, kao dvaju prava iz sustava socijalne skrbi. Ni ovaj put učinjene izmjene glede navedenih prava nisu korjenite i sveobuhvatne, a svakako su, prema mišljenju autora, potrebne. Stoga u ovom članku autor iznosi svoj kritički osvrt na novosti u opsegu tih prava, koje, prema njegovu mišljenju, nisu kvalitetne i koje neće pridonijeti željenom poboljšanju statusa roditelja njegovatelja, odnosno njegovatelja.

Redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz lokalnih proračuna
Autor: Cecilija Tolo

Stručni članak

Početkom svake godine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju zakonom utvrđenih kriterija, raspoređuju sredstva za financiranje političkih aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji su osvojili mandat u predstavničkom tijelu. Iako je današnji sustav financiranja uspostavljen 2019., trebalo je nekoliko godina da se, uz pomoć mišljenja i uputa nadležnih institucija, otklone određene nejasnoće. Autorica nas vodi kroz propise i relevantna mišljenja, i podsjeća na pravila financiranja političke aktivnosti na lokalnoj razini.

Vremeplov: Suđenje i osuda Ericha Priebkea za ratni zločin u Italiji – 7. ožujka 1998.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Erich Priebke1, njemački zapovjednik SS policijskih snaga u Italiji tijekom Drugog svjetskog rata, osuđen je 7. ožujka 1998. u Rimu (Italija) na doživotni zatvor zbog sudjelovanja u masakru u Ardeatinskim špiljama u Rimu 24. ožujka 1944., kada je iz odmazde ubijeno 335 talijanskih građana, zbog partizanske diverzije u kojoj su nastradala 33 njemačka vojnika. Priebke je uspio izbjeći suđenje nakon rata. 

Abecedarij upravnog postupka: Dostava u posebnim slučajevima
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 89. ZUP-a

Ovrha na novčanim sredstvima
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Ovrhovoditeljica ne može protiv poslodavca obveznika plaćanja uzdržavanja, neposredno, pokretati ovrhu na temelju presude kojom je obvezniku plaćanja uzdržavanja naloženo plaćanje uzdržavanja.

Parnični postupak – isplata na temelju računa izdanih na temelju općeg akata
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Parnični sud dužan je razmotriti prigovor nezakonitosti općeg akta koji je pravna osnova obveze koja se u postupku pred sudom osporava, i dati dostatne i relevantne razloge zbog kojih smatra je li taj prigovor osnovan ili nije.

Stvarno pravo - vlasništvo – obveze posjednika prema vlasniku – visina naknade
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Korist koju je posjednik poslovnog prostora (tuženik) ostvarivao nije pravilno utvrđivati prema zakupnini koja je bila relevantna u vremenu u kojem je ugovor o zakupu poslovnog prostora bio na snazi, već je nakon prestanka zakupa koristi koje je zakupnik imao potrebno utvrditi prema visini zakupnine koju bi nakon prestanka zakupa zakupnik bio u obvezi plaćati, i to u iznosu koji je realno na tržištu za konkretan prostor bilo moguće postići te tako utvrđen iznos predstavlja korist koju je korisnik prostora nakon prestanka zakupa ostvario.

Obvezno pravo – ugovor o zakupu poslovnog prostora
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku, a kada ga kao zakupodavac sklapa Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tada i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku. Ugovor o zakupu sklopljen protivno navedenim pravilima, ništetan je.

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Javno priopćavanje tradicionalne kineske glazbe podvedivo je pod članak 8. stavak 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18 i 111/21), kojim je propisano da narodne književne i umjetničke tvorevine u izvornom obliku nisu predmet autorskog prava.

Šeks protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Državna tijela iznijela su dovoljno razloga za odbijanje zahtjeva za pristup informacijama u odnosu na 25 klasificiranih dokumenata te su opravdano uskratila pristup povjerljivim informacijama.

Oporezivanje otuđenja nekretnine u izgradnji

Vi pitate - mi odgovaramo

Porezni obveznik (građanin) kupio je zemljište, ishodio građevinsku dozvolu i započeo graditi obiteljsku kuću. Međutim, u tijeku izgradnje odlučio je da će tu kuću ipak prodati drugom građaninu. S obzirom na to da je od datuma kupovine zemljišta do datuma prodaje kuće u izgradnji prošlo više od dvije godine, je li navedena kupoprodaja oporeziva porezom na dohodak?

Naplata zajedničke pričuve

Vi pitate - mi odgovaramo

Upravitelj je podnio prijedlog za ovrhu protiv suvlasnika radi naplate pričuve, kao ovrhovoditelj. Je li zakonito da upravitelj u parničnom postupku povodom prigovora na rješenje o ovrsi zahtijeva plaćanje pričuve u svoje ime i za svoj račun? Napominjem da je riječ o zgradi na kojoj nije uspostavljeno etažno vlasništvo.

Mogućnost otkazivanja kod ugovorenog probnog rada

Vi pitate - mi odgovaramo

Smije li poslodavac, koji je s radnikom sklopio ugovor o radu s probnim rokom od četiri mjeseca, i prije isteka ta četiri mjeseca otkazati radniku ugovor o radu zbog nezadovoljenja na probnom radu, ako je nedvojbeno utvrđeno da radnik ne ispunjava obveze i očekivanja radnog mjesta?

Visina naknade predsjednika predstavničkog tijela

Vi pitate - mi odgovaramo

Odredba članka 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđuje ograničenja visine naknade članovima, predsjedniku i potpredsjedniku predstavničkog tijela. S tim u svezi, molimo da nam odgovorite uvećava li se naknada predsjednika predstavničkog tijela za 50 % u odnosu na iznose utvrđene stavkom 1. citirane odredbe, ili u odnosu na iznos naknade koji je utvrđen za članove konkretnog predstavničkog tijela?

Obnova upravnog postupka i pravomoćnost rješenja

Vi pitate - mi odgovaramo

U upravnom postupku koji vodimo dopustili smo obnovu postupka u kojem je doneseno nepravomoćno prvostupanjsko rješenje. Može li rješenje u odnosu na koje je dopuštena obnova postupka postati pravomoćno?

Filteri