Informator broj 6735 od 13. lipnja 2022.

UVODNIK

Utvrđivanje dohotka od najma vlasnicima nekretnina kojima se podmiruju troškovi za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine

Odlukom o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju uređeno je financiranje troškova korištenja stambenih jedinica u pojedinačnom smještaju za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine koje su napustile Ukrajinu od 24. veljače 2022. i došle na područje Republike Hrvatske. Vlasnicima nekretnina koji su taj smještaj ustupili na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine, sukladno Odluci, podmirivat će se troškovi korištenja. U članku autorica piše o načinu podmirivanja troškova korištenja stambenih jedinica najmodavcima te o načinu utvrđivanja njihova dohotka i poreza na dohodak.
Autorica: Gordana Lončar, univ. spec. oec.

Sadržaj

Utvrđivanje dohotka od najma vlasnicima nekretnina kojima se podmiruju troškovi za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Odlukom o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju uređeno je financiranje troškova korištenja stambenih jedinica u pojedinačnom smještaju za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine koje su napustile Ukrajinu od 24. veljače 2022. i došle na područje Republike Hrvatske. Vlasnicima nekretnina koji su taj smještaj ustupili na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine, sukladno Odluci, podmirivat će se troškovi korištenja. U članku autorica piše o načinu podmirivanja troškova korištenja stambenih jedinica najmodavcima te o načinu utvrđivanja njihova dohotka i poreza na dohodak.

Clausula rebus sic stantibus
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Clausula rebus sic stantibus, lat. uglavak da će stvari (okolnosti) ostati kakve jesu, u rimskoj pravnoj tradiciji označava sastojak ugovora kojim je predviđeno da će stranke biti dužne ispuniti svoje obveze kako je ugovoreno (samo) ako okolnosti ostanu iste, odnosno ako se okolnosti izmijene, postojat će pravo na raskid ili izmjenu ugovora.

Poništenje postupka javne nabave zbog saznanja okolnosti zbog kojih postupak ne bi bio ni pokrenut
Autor: Zoran Vuić

Stručni članak

Javni naručitelj obvezan je poništiti postupak javne nabave ako postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave, da su bile poznate prije. U odluci o poništenju naručitelj je dužan obrazložiti razloge za to poništenje. Budući da u praksi odluku o poništenju postupka javne nabave ponuditelji često pobijaju na Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a kasnije i na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske, autor upravo kroz praksu toga Suda daje prikaz njegovih pravnih shvaćanja o (ne)zakonitosti takvih odluka o poništenju postupka. Izložena praksa može biti od velike pomoći svim sudionicima postupaka javne nabave kada se u provedbi postupaka pojavi ista ili slična situacija.

Izmjene i dopune Zakona o javnom bilježništvu
Autor: Jožica Matko-Ruždjak

Stručni članak

Zakon o javnom bilježništvu moglo bi se nazvati „starim“ zakonom. Od njegova donošenja, 29. srpnja 1993., prošlo je gotovo tri desetljeća i ne može se reći da je tijekom tog vremena zakonodavac bitno intervenirao u taj Zakon. Sada je pred nama zadnja izmjena koju autorica prikazuje u ovom članku i ocjenjuje jesu li, ovaj put, predlagatelj zakona i zakonodavac dovoljno iskoristili priliku za unaprjeđenje javnog bilježništva.

Porezni praktikum: Isplata neoporezive naknade za godišnji odmor - regresa
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

U vrijeme sezone ljetnih godišnjih odmora aktualizira se i pitanje isplate naknade za godišnji odmor. Poslodavci nerijetko isplaćuju naknadu za godišnji odmor svojim zaposlenicima, a hoće li u konkretnom slučaju biti riječ o obvezi ili mogućnosti isplate, uređuje se izvorima radnog prava. U ovom poreznom praktikumu donosimo informacije o isplati neoporezive naknade za godišnji odmor odnosno regresa.

Korištenje zdravstvene zaštite u drugim državama članicama u pravu Unije i provedbenom domaćem pravu
Autor: Tomislav Krušlin

Stručni članak

Uvažavajući relevantni EU pravni okvir i na njemu zasnovanu domaću regulativu, u članku se pojašnjavaju različite mogućnosti korištenja zdravstvene zaštite u drugim državama članicama i mjerodavna pravila za njihovo ostvarenje, što posljedično utječe na primjenjivi pravni okvir i razinu prava koja javnopravna tijela, odnosno sudovi trebaju priznati strankama.

Vremeplov: Schengenski sporazum – 14. lipnja 1985.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Sloboda kretanja ljudi važna je dimenzija funkcioniranja današnje Europske unije nastale na zasadama Europske ekonomske zajednice (EEZ). Ideja o slobodnom prijelazu preko granica zemalja članica EEZ-a, bez provjere identifikacijskih dokumenata postojala je od samog potpisivanja Ugovora iz Rima o uspostavljanju EEZ-a (1957.), ali se nije mogla postići suglasnost oko njezine realizacije.

Abecedarij upravnog postupka: Sadržaj rješenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 98. st. 1. ZUP-a

Naknada štete – izgubljena zarada
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Tužitelj ima pravo na naknadu štete za izgubljenu zaradu u obliku razlike između tužiteljeve plaće i naknade za bolovanje u bruto iznosu jer se tek isplatom navedenog punog iznosa, sukladno odredbi čl. 1085. st. 1. Zakona o obveznim odnosima, ostvaruje njegovo pravo na naknadu štete.

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – pravo na pristup sudu
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ne nameće nikakve obveze pojedincu (dužniku) da skrbi o pravima drugog pojedinca vjerovnika (za razliku od predstavnika javne vlasti). Vjerovnik bi se trebao sam poslužiti pravnim sredstvima koja ima na raspolaganju za ostvarivanje svog potraživanja i pritom pokazati interes i revnost. Na državi je (samo) organizirati sustav za ostvarenje takvog potraživanja u sporovima između privatnih osoba koji je učinkovit u pravu i praksi, vodeći pritom računa o poštovanju „prava na sud“.

Obvezno pravo – odštetna odgovornost – ozljeda na radu
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Radnik izvođača radova nema pravo na naknadu štete od naručitelja radova. Radnik izvođača radova ne smatra se trećom osobom kojemu bi naručitelj i izvođač radova solidarno odgovarali.

Prekršajno pravo – ispitivanje optužnog prijedloga
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako prvostupanjski sud u fazi ispitivanja optužnog akta (optužni prijedlog te prekršajni nalog i obavezni prekršajni nalog po prigovoru okrivljenika kojim poriče prekršaj) nađe da u optužnom aktu nedostaju podaci iz članka 160. stavka 2. Prekršajnog zakona bez kojih nije moguće voditi postupak, pozvat će tužitelja na njegovu dopunu pod prijetnjom odbačaja.

Stečajno pravo – predstečajni postupak – rok za upućivanje u parnicu radi utvrđivanja tražbine
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prije pokrenute parnice vjerovnika, prekinute primjenom odredbe čl. 68. st. 2. Stečajnog zakona, mogu se nastaviti nakon sklopljenog predstečajnog sporazuma, i to u odnosu na tražbine ili dio tražbina koje su u predstečajnom postupku osporene, odnosno nakon pravomoćnosti rješenja o obustavi predstečajnoga postupka.

Bursać protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Podnositeljima zahtjeva povrijeđeno je pravo na mirno uživanje vlasništva jer sudovi nisu uspostavili pravičnu ravnotežu kada su im naložili da plate visoke troškove parničnog postupka u korist države, iako upravo nadležna državna tijela nisu utvrdila je li nad ocem podnositelja zahtjeva počinjeno kazneno djelo ratnog zločina niti su pronašla počinitelje toga djela.

Odbacivanje više žalbi u istom upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Žalba protiv prvostupanjskog rješenja donesenog u upravnom postupku odbačena je jer je izjavljena od neovlaštene osobe. Na koji način treba postupiti s kasnijom žalbom istog žalitelja, podnesenom protiv rješenja o odbacivanju žalbe?

Drugi dohodak za vrijeme nezaposlenosti u 2022.

Vi pitate - mi odgovaramo

Nezaposlena osoba u 2022. prima novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti i ima priliku ostvariti drugi dohodak na temelju ugovora o djelu. Je li to dopušteno, a da se pritom zadrži pravo na isplatu novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti? Ako jest, koji je najviši iznos drugog dohotka koji se smije ostvariti unutar jednog mjeseca?

Jedinica lokalne samouprave kao jedan od osnivača dobrovoljnog vatrogasnog društva

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li jedinica lokalne samouprave biti jedan od osnivača dobrovoljnog vatrogasnog društva?

Prava radnika za blagdan Tijelova

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja prava ostvaruju radnici za blagdan Tijelova? Koja su im prava ako taj dan rade, odnosno ne rade?

Revizija i kumuliranje zahtjeva u radnom sporu

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja je vrsta revizije dopuštena kada se uz tužbeni zahtjev za utvrđenje nedopuštenosti otkaza ugovora o radu kumuliraju i zahtjevi za isplatu tražbina koje su u svezi s otkazom?

Odlučivanje o pravu na zakup parkirnog mjesta

Vi pitate - mi odgovaramo

Općina treba donijeti opći akt kojim će utvrditi uvjete pod kojima se na području Općine mogu zakupiti parkirna mjesta na dulje vrijeme (dulje od mjesec dana). Ideja je da se propišu uvjeti, da se općim aktom utvrdi osnivanje povjerenstva koje će razmatrati pristigle zahtjeve, a da načelnik na temelju preporuke povjerenstva donese konačnu odluku o dodjeli parkirnog mjesta. Je li opisani postupak u skladu sa zakonom?

Filteri