Informator broj 6817 od 08. siječnja 2024.

UVODNIK

Osnova i nastanak obveznih odnosa i odluke sudova

U članku autor analizira otpada li ili nestaje pravna osnova na temelju koje je druga strana isplatila naknadu štete zbog ozljede tijela, narušenja zdravlja ili smrti, samim prihvaćanjem izvanrednog pravnog lijeka. Isto tako, propituje na koji način, prema Zakonu o obveznim odnosima, nastaju pravni odnosi uređeni tim zakonom, a time i pravo, tražbina s jedne strane, i pravna dužnost, obveza, druge strane, i mogu li nastati na osnovi odluke suda.
Autor: prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper

Sadržaj

Osnova i nastanak obveznih odnosa i odluke sudova
Autor: Zvonimir Slakoper

Stručni članak

U članku autor analizira otpada li ili nestaje pravna osnova na temelju koje je druga strana isplatila naknadu štete zbog ozljede tijela, narušenja zdravlja ili smrti, samim prihvaćanjem izvanrednog pravnog lijeka. Isto tako, propituje na koji način, prema Zakonu o obveznim odnosima, nastaju pravni odnosi uređeni tim zakonom, a time i pravo, tražbina s jedne strane, i pravna dužnost, obveza, druge strane, i mogu li nastati na osnovi odluke suda.

Oleam pendentem hac lege venire oportet
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Oleam pendentem hac lege venire oportet, lat. neodvojene plodove maslina treba prodati na ovaj način, početni je dio poglavlja djela Marka Porcija Katona (Marcus Porcius Cato ili Katon Stariji, 234. - 149. g. pr. Kr.), De agri cultura 146. 

Prijava poreza na dodanu vrijednost za posljednje razdoblje oporezivanja u 2023.
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost obvezni su u prijavi poreza na dodanu vrijednost koju podnose za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, napraviti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu. Tu prijavu potrebno je predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije 22. siječnja 2024. Uz prijavu poreza na dodanu vrijednost za posljednje razdoblje oporezivanja u 2023. autorica se kratko osvrće i na ulazak i izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost u 2024.  

Primjena odredaba o vrijednosti predmeta spora u parničnom postupku u sudskoj praksi
Autor: Lana Putrić

Stručni članak

Vrijednost predmeta spora važan je procesnopravni institut u parničnom postupku kojemu stranke često pristupaju vođene visinom sudske pristojbe koju je potrebno s tim u vezi platiti, a ne i stvarnom vrijednošću predmeta spora. U članku se daje pregled sudske prakse u vezi s ovim pitanjem, koja je najvećim dijelom stvarana tijekom revizijskog postupka, u doba kada je za podnošenje revizije, između ostalog, postojao i vrijednosni kriterij, ali i ustavnosudske prakse kojom su utvrđivane povrede prava na pravično suđenje zbog nedostataka u sudskom odlučivanju u vezi s određivanjem vrijednosti predmeta spora.

Kako se javnopravna tijela i upravni sudovi mogu suprotstaviti kverulantima?
Autor: Stjepan Novak

Stručni članak

Kverulanti su stranke koje svojim učestalim i opetovanim zahtjevima, prigovorima i različitim podnescima zatrpavaju javnopravna tijela i sudove te zloupotrebljavaju prava koja im stoje na raspolaganju. Javnopravna tijela i sudovi u upravnim postupcima i sporovima imaju na raspolaganju neke mehanizme za obračun s kverulantima, u smislu brzog okončanja takvih postupaka, odnosno sporova, upravo na temelju činjenice da su oni odraz zloupotrebe prava stranaka. Autor analizira alate koji javnopravnim tijelima i sudovima stoje na raspolaganju za borbu protiv kverulanata, ističući da je pri bilo kakvoj reakciji na kverulante važno provesti odgovarajući test razmjernosti između ustavnog i konvencijskog prava na pristup sudu te općeg pravnog načela zabrane zloupotrebe prava.

Evidentiranje refundacije sredstava javnim vatrogasnim postrojbama te za osiguranje fiskalne održivosti dječjih vrtića
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Da bi se osiguralo jednoznačno postupanje kod svih proračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ovom članku donosimo uputu za knjigovodstveno evidentiranje dvaju novih poslovnih događaja, nastalih temeljem Odluke Vlade odnosno Hrvatske vatrogasne zajednice, a koje se odnose na javne vatrogasne postrojbe, dječje vrtiće i njihove nadležne jedinice lokalne samouprave.

Vremeplov: Zlatna bula cara Karla IV. Luksemburškog (Nürnberški zakonik) - 10. siječnja 1356.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Zlatna bula cara Karla IV. Luksemburškog predstavlja dokument od 23 poglavlja, koji je pod njegovim predsjedanjem donesen na Carskom saboru 10. siječnja 1356. u Nürnbergu, zbog čega se naziva još i Nürnberški zakonik. Bula je dopunjena poglavljima od 24. do 31., dana 25. prosinca 1356. u Metzu. Zapečaćena zlatnim pečatom, zbog čega i nosi naziv Zlatna bula, Bula uređuje važne ustavne aspekte srednjovjekovnog Svetog Rimskog Carstva, na kojem je ono počivalo više od 400 godina.

Abecedarij upravnog postupka: Vrijeme izvršenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 141. ZUP-a

Odgovornost za povrede iz radnog odnosa
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Odgovornost tužitelja za povrede iz radnog odnosa ne ovisi o tome je li tužitelju za iste radnje utvrđeno i postojanje kaznene odgovornosti jer je opseg kaznene odgovornosti uži od građanskopravne odgovornosti, pa čak ni oslobađajuća presuda u kaznenom postupku, povodom istog životnog događaja, ne bi vezala sud u ocjeni postupanja radnika sa stajališta počinjene teže povrede radne obveze.

Obvezno pravo - stjecanje bez osnove (objektivne i subjektivne pretpostavke)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pravo zahtijevati vraćanje isplaćenog iznosa nema osoba koja nešto plati znajući da to nije bila dužna učiniti. Međutim, nije dovoljno da je vjerovnik morao znati, već je potrebno da je znao da plaća ono što nije dužan platiti.

Zakon o općem upravnom postupku - obnova postupka
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ugovor o podjeli bračne stečevine ne predstavlja novi dokaz ni novu činjenicu na temelju koje se može s uspjehom tražiti obnova postupka okončanog donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Pravo vlasništva – naknada štete (tržišna najamnina)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zakonski rokovi za računanje i nastup zastare u postupcima koje su vlasnici stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci pokrenuli protiv države radi naknade štete u visini razlike između zaštićene i tržišne najamnine, mogli su početi teći protekom roka od šest mjeseci od donošenja rješenja Vrhovnog suda Rev 2364/2016-3 od 19. prosinca 2018. kojim je promijenjena praksa i zauzeto stajalište da vlasnici stanova imaju pravo na naknadu imovinske štete.

G. ST. T.
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Članak 49. st. 3. Povelje Europske unije o temeljnim pravima treba tumačiti tako da mu se protivi nacionalna zakonska odredba koja u slučaju uporabe žiga u trgovačkom prometu bez odobrenja nositelja isključivog prava, koja je ponovljena ili ima znatne štetne učinke, predviđa kaznu zatvora od najmanje pet godina.

Oporezivanje usluga vezanih uz punjenje električnih automobila

Vi pitate - mi odgovaramo

Predstavljaju li radnje, koje se obavljaju u korist korisnika električnog vozila i koje uključuju punjenje vozila na mjestu za punjenje, isporuku dobara ili usluga u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost?

Neoporeziva otpremnina pri odlasku u invalidsku mirovinu

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik odlazi u invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti. S obzirom na to da mu prestaje Ugovor o radu pravomoćnim rješenjem o invalidskoj mirovini, ima li pravo na neoporezivu otpremninu?

Naplata i ovrha komunalne naknade i naknade za uređenje voda

Vi pitate - mi odgovaramo

Sukladno zakonskoj obvezi, Općina obveznicima plaćanja komunalne naknade naplaćuje i naknadu za uređenje voda. Mogu li se oba iznosa naplatiti jednom uplatnicom, odnosno može li se u slučaju neplaćanja voditi jedan ovršni postupak za naplatu obiju obveze koje su na uplatnici istaknute kao jedan iznos?

Plaćanje troškova postupka - prekomjeran teret stranci u parničnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

U parničnom postupku je prvostupanjski sud odbio tužbeni zahtjev tužitelja na ime naknade nematerijalne štete s naslova duševnih bolova zbog smrti bliskog srodnika u iznosu od 880.000,00 kuna s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, kao neosnovan, te je tužitelju naložio naknaditi tuženoj Republici Hrvatskoj troškove parničnog postupka u iznosu od 75.300,00 kuna. Republiku Hrvatsku zastupa Državno odvjetništvo, a troškovi državnog odvjetništva procjenjuju se na temelju odvjetničkih nagrada iako se zapravo financira iz državnog proračuna. Budući da iznos troškova nije neznatan u odnosu na materijalnu i financijsku situaciju tužitelja, postoji li način da se tužitelj po žalbi oslobodi plaćanja troškova postupka?

Filteri