Informator broj 6733 od 30. svibnja 2022.

UVODNIK

O ideji nezakonitih dokaza iz Prijedloga izmjena i dopuna ZPP-a

Zakon o parničnom postupku, kao temeljni procesni propis do Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2022., nije sadržavao niti razrađivao pojam nezakonito pribavljenih dokaza, iako on u naravi predstavlja razradu ustavne kategorije o nedopuštenosti korištenja nezakonitih dokaza. Dakle, zabrana upotrebe nezakonitih dokaza ne može se promatrati kroz propisanu zakonodavnu normu, već se ubraja u red ustavnih kategorija kao što su, primjerice, jednakost svih pred zakonom. Sudska praksa je o tim pitanjima u različitim postupcima već zauzela brojna stajališta, a kroz sam članak nastojat ćemo prikazati neke od neuralgičnih točaka ovog instituta, bez pretenzija da obradimo ukupnu praksu o tim problemima.
Autor: izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul

Sadržaj

O ideji nezakonitih dokaza iz Prijedloga izmjena i dopuna ZPP-a
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Zakon o parničnom postupku, kao temeljni procesni propis do Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2022., nije sadržavao niti razrađivao pojam nezakonito pribavljenih dokaza, iako on u naravi predstavlja razradu ustavne kategorije o nedopuštenosti korištenja nezakonitih dokaza. Dakle, zabrana upotrebe nezakonitih dokaza ne može se promatrati kroz propisanu zakonodavnu normu, već se ubraja u red ustavnih kategorija kao što su, primjerice, jednakost svih pred zakonom. Sudska praksa je o tim pitanjima u različitim postupcima već zauzela brojna stajališta, a kroz sam članak nastojat ćemo prikazati neke od neuralgičnih točaka ovog instituta, bez pretenzija da obradimo ukupnu praksu o tim problemima.

Praesumptio iudicis
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Praesumptio iudicis, lat. sudačka predmnjeva; u rimskoj pravnoj tradiciji, sudačka odluka kojom se na temelju dokaza o postojanju određene činjenice zaključuje o postojanju i druge, nedokazane činjenice ili pravnog stanja.

Mjenična obveza i neka načela Zakona o obveznim odnosima
Autor: Zvonimir Slakoper

Stručni članak

U članku autor analizira odluku Vrhovnog suda RH, donesenu glede mjeničnog spora između banke i fizičke osobe. Poticaj za njenu analizu činjenica je da je u konkretnom slučaju banka popunila bianco mjenicu suprotno sadržaju tzv. mjeničnog očitovanja i svrsi njezina izdavanja i, s tim u vezi, stajalište Vrhovnog suda RH, koje autor podvrgava kritici, osobito razmatrajući odredbe Zakona o mjenici i neka načela obveznog prava.

Porezni praktikum: Neoporeziva naknada za odvojeni život od obitelji
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice, ako je mjesto rada različito od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, poslodavac može radniku neoporezivo isplatiti naknadu za odvojeni život od obitelji. U nastavku ukazujemo na praktične pojedinosti neoporezive isplate takve naknade.

Ugovor o darovanju u zakonodavstvu i sudskoj praksi
Autor: Lidija Vojković

Stručni članak

U obveznopravnim odnosima stranke sklapaju ugovore kojima preuzimaju određena prava i obveze na ispunjenje određene činidbe. Obveznopravne odnose ugovorne strane uređuju svojom voljom, ali prilikom sklapanja ugovora moraju uzeti u obzir i odredbe materijalnog prava kojima su uređeni odnosi u koje stupaju. O specifičnostima ugovora o darovanju, njegovoj formi, obilježjima i pretpostavkama za sklapanje te zakonskim posljedicama propuštanja njegova sklapanja u određenom obliku, autorica piše u nastavku ovog članka, pozivajući se na aktualnu sudsku praksu.

Mišljenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu

Stručni članak

PLAĆANJE UPRAVNE PRISTOJBE U POSTUPCIMA IZ PODRUČJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA, UKIDANJE NEZAKONITOG RJEŠENJA O KOMUNALNOM DOPRINOSU ZA SKLADIŠTE I GRAĐEVINU NAMIJENJENU PROIZVODNJI, OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA PROSTOR U SUVLASNIŠTVU DVIJU OSOBA OD KOJIH JE JEDNA PREMINULA

Tajnik i drugi administrativno-tehnički i pomoćni radnici u školskim ustanovama
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Uz učitelje i nastavnike koji neposredno sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu, u školskim su ustanovama zaposleni tajnici i brojni drugi radnici koji omogućavaju nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Računovođe, domari, spremačice i drugi administrativno-tehnički i pomoćni radnici u školskim ustanovama obavljaju brojne poslove koji su pretpostavka redovitog odvijanja nastave. Autor1 predstavlja propise kojima su utvrđeni administrativno-tehnički i pomoćni radnici, i poslovi koje u okviru svoga radnog mjesta obavljaju.

Vremeplov: Sporazumi iz Bicessea o miru u Angoli – 31. svibnja 1991.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Proces dekolonizacije azijskih i afričkih zemalja od njihovih europskih vladara 50-ih i 60-ih godina 20. stoljeća u slučaju Portugala nije tekao mirno. U razdoblju od 1961. do 1974. Portugal je vodio rat (tzv. Portugalski kolonijalni rat) protiv nacionalnih pokreta za oslobođenje od kolonijalizma u svojim afričkim kolonijama – Angoli, Gvineja-Bissauu i Mozambiku, koji je okončan ukidanjem njegova autoritarnog režima Estado Novo.

Abecedarij upravnog postupka: Oblik rješenja

Stručni članak

Čl. 97. st. 2. ZUP-a

PRILOG: Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Autori: Ivana Ravlić Ivanović Ivana Žepić

Stručni članak

Zamjena hrvatske kune eurom složen je proces u koji je uključen velik broj dionika. Iako je proces uvođenja eura zahtjevan i sveobuhvatan, uz pravovremenu pripremu, trebao bi proteći bez teškoća. U tekstu autorice donose detaljne informacije o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na opskrbu i zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj novca i dvojno iskazivanje te pravila preračunavanja.

Pristup sudu – odbačaj dopune prijedloga za dopuštenje revizije
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odbačaj dopune prijedloga za dopuštenje revizije kao nepravovremene u okolnostima kad je dopuna prijedloga podnesena isti dan kao i prijedlog za dopuštenje revizije, predstavlja povredu prava na pristup sudu.

Obvezno pravo – zastara – zalog - kamate
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Potraživanje osigurano zalogom može biti namireno od jamca iz vrijednosti opterećene stvari i nakon što je nastupila zastara potraživanja prema glavnom dužniku. To je moguće pod uvjetom da je to pravo bilo upisano u javnoj knjizi. Međutim, zastarjela potraživanja kamata i drugih povremenih davanja ne mogu biti namirena niti iz opterećene stvari.

Obvezno pravo – ugovorna kazna – gubitak pravnog učinka
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sporazum o ugovornoj kazni gubi učinak na temelju odredbe čl. 352. Zakona o obveznim odnosima, ako je do neispunjenja ugovorne obveze došlo iz razloga za koji dužnik ne odgovara.

Stečajno pravo – pravo razlučnog vjerovnika na prijavu tražbine u predstečajnom postupku
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odgovarajuća primjena odredbe čl. 153. Stečajnog zakona u predstečajnom postupku znači da su razlučni vjerovnici u predstečajnom postupku istovremeno i vjerovnici ako im je predstečajni dužnik i osobno odgovoran. Slijedom toga, oni mogu prijaviti svoju tražbinu u predstečajnom postupku iako se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje niti su dali pristanak na odgodu namirenja. U njihovo razlučno pravo se ne dira, ono ostaje razlučno pravo, i kao takvo nije predmet ispitivanja u predstečajnom postupku.

Upravni sporovi – izuzeće suca
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zakon o upravnim sporovima ne propisuje razlog za izuzeće suca koji je u prethodnom prvostupanjskom upravnom sporu donio odluku u povodu tužbe zainteresirane osobe.

Prekršajno pravo – primjena konsumpcije pri prividnom realnom stjecaju
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U situaciji kada je okrivljenik proglašen krivim i kažnjen za prekršaj iz članka 171. stavka 1. podstavka 2. Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13 i 20/17), jer je oglasio prodaju svoje nekretnine u medijima, a kao vlasnik nekretnine prije toga nije pribavio energetski certifikat zgrade, to isključuje njegovu krivnju za propust iz članka 171. stavka 1. podstavka 4. Zakona o gradnji, da kao vlasnik nekretnine istog dana i u istom oglasu za prodaju nekretnine koji je objavljen u medijima nije naveo energetsko svojstvo zgrade.

Perša protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Podnositelj zahtjeva, koji je i sam bio odvjetnik, mogao je biti svjestan toga da njegov tužbeni zahtjev nema razumne izglede za uspjeh, pa iako je nalog da plati troškove državnog odvjetništva predstavljao miješanje u njegovo pravo na mirno uživanje vlasništva, ono je bilo u skladu sa zakonom i težilo je legitimnom cilju osiguravanja pravilnog provođenja pravde i zaštite prava drugih.

Tončić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Odvjetniku koji je osuđen za lažno prijavljivanje kaznenog dijela nije povrijeđeno pravo na pošteno suđenje zbog odbijanja prijedloga za ispitivanje nekih svjedoka, jer nije obrazložio zbog čega su predloženi svjedoci važni za utvrđivanje kaznene odgovornosti, a zabrane postavljanja pitanja pojedinim svjedocima o meritumu parničnog postupka nisu utjecale na poštenost kaznenog postupka.

Trajanje odgodnog učinka tužbe u upravnom sporu

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako upravni sud usvoji prijedlog za određivanje odgodnog učinka tužbe, treba li odgodni učinak odrediti do pravomoćnog okončanja spora?

Zamjena privremeno odsutne namještenice

Vi pitate - mi odgovaramo

Županija zapošljava jednu spremačicu na puno radno vrijeme i drugu na četiri sata. Spremačica koja je zaposlena na puno radno vrijeme odlazi na godišnji odmor. Može li se za vrijeme trajanja njezina godišnjeg odmora radno vrijeme spremačice koja radi četiri sata produžiti, tako da ona za vrijeme trajanja godišnjeg odmora radi dodatna četiri sata, kao zamjena odsutne kolegice?

Obnašanje dužnosti kao relevantno radno iskustvo

Vi pitate - mi odgovaramo

Grad je raspisao natječaj za zapošljavanje pročelnika, a u tekstu natječaja bilo je, između ostaloga, navedeno da poželjan kandidat treba imati iskustvo na rukovodećim poslovima. Jedan od kandidata u prijavi je napisao da je jedan mandat obnašao dužnost zamjenika općinskog načelnika u obližnjoj općini. Može li se takvo iskustvo priznati kao relevantno za potrebe natječaja?

Ponovno evidentiranje otpisane tražbine s osnove poreza

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li Porezna uprava ponovno evidentirati otpisani porezni dug društva s ograničenom odgovornošću koje je brisano iz sudskog registra pravomoćnim rješenjem i postaviti zahtjev za plaćanje s osnove poreznog jamstva?

Izravna naplata dužnih iznosa plaće na novčanim sredstvima poslodavca

Vi pitate - mi odgovaramo

Poslodavac mi nije isplatio plaću već dva mjeseca. Kako da ostvarim pravo na zaostale, a dospjele plaće?

Naplata kamate za zastarjeli porezni dug osiguran založnim pravom ili hipotekom

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li Porezna uprava naplatiti kamatu za zastarjeli porezni dug ako je potraživanje osigurano založnim pravom ili hipotekom? Riječ je o dva slučaja naplate kamate za zastarjeli porezni dug. U prvom slučaju založno pravo osnovano je 30. siječnja 2008., a u drugom slučaju 17. veljače 2011.

Filteri