Informator broj 6833 od 29. travnja 2024.

UVODNIK

Pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor za godine tijekom kojih je radnik vodio spor radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza

U Informatoru br. 6830 od 8. travnja 2024., pisali smo o vremenskom ograničavanju korištenja prenesenog godišnjeg odmora u domaćoj sudskoj praksi i praksi Suda Europske unije. U ovom broju nastavljamo s temom godišnjeg odmora, u povodu pitanja koja su Sudu Europske unije postavljena u vezi s mogućnošću naknadnog korištenja godišnjeg odmora, ili isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor koji radnik nije iskoristio u razdoblju tijekom kojega je s poslodavcem vodio sudski spor zbog nedopuštenog otkaza. Autorica predstavlja argumente Suda Europske unije i podsjeća da je pravno shvaćanje Suda prihvatila i domaća sudska praksa.
Autor: mr.sc. Iris Gović-Penić

Sadržaj

Međusobna uvjetovanost ugovornih klauzula pacta sunt servanda i rebus sic stantibus
Autor: Nevenka Šernhorst

Stručni članak

Autorica u članku analizira smisao i sadržaj ugovornih klauzula kao posebnih uglavaka obveznopravnih ugovora, bitnih za realizaciju samog ugovora te za tumačenje ugovornih obveza u slučaju spora. Posebnu važnost daje klauzulama pacta sunt servanda i rebus sic stantibus zbog njihove univerzalne primjene na gotovo sve vrste ugovora, što je razlog propitivanja ne samo njihova utjecaja na ugovorne odnose općenito već i njihove možebitne povezanosti i uvjetovanosti u realizaciji tih ugovora.

Et si inter praesentes partes res acta esse dicitur, et hoc esse credendum
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Et si inter praesentes partes res acta esse dicitur, et hoc esse credendum, lat. i ako je rečeno da je stvar učinjena među prisutnima, tome je za vjerovati, dio je teksta Justinijanove konstitucije sačuvane u njegovu Kodeksu, Codex 8, 37, 14, kojom je uređena dokazna snaga isprava o izvršenoj stipulaciji, usmenom ugovoru koji nastaje pitanjem vjerovnika i neposredno slijedećim odgovorom dužnika, a koji se zbog široke primjene istodobno može okarakterizirati i kao najvažniji ugovor rimskog privatnog prava.

Prva tema: Slobodna ocjena pri odabiru mjerila za procjenu porezne osnovice ne znači rješavanje upravne stvari po slobodnoj ocjeni
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Novi informator višegodišnji je medijski pokrovitelj međunarodnog savjetovanja pravnika „Petar Simonetti“, koji se održava u Poreču. Savjetovanje obuhvaća sekcije stvarnog prava, obveznog prava, prava društava i financijskog prava, upravnog prava, te građanskog postupovnog prava. Riječ je o vjerojatno najcjenjenijem i temama najsveobuhvatnijem godišnjem okupljanju hrvatskih pravnih profesionalaca, koji je od 10. do 12. travnja ove godine zabilježio svoje trideseto izdanje. Uz predavanja u sklopu programa savjetovanja i radova objavljenih u pripadajućem broju Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, sastavni dio savjetovanja čini kolegijalna razmjena informacija i stajališta na marginama konferencije.

Specifični poslovni događaji u proračunskom računovodstvu i njihovo evidentiranje
Autor: Ana Polić

Stručni članak

U svrhu osiguravanja jednoznačnog postupanja kod svih proračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, autorica u članku donosi uputu za knjigovodstveno evidentiranje tri poslovna događaja o kojima je Ministarstvo financija pisalo i u Okružnici o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S za razdoblje od I. – III. 2024.

Pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor za godine tijekom kojih je radnik vodio spor radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

U Informatoru br. 6830 od 8. travnja 2024., pisali smo o vremenskom ograničavanju korištenja prenesenog godišnjeg odmora u domaćoj sudskoj praksi i praksi Suda Europske unije. U ovom broju nastavljamo s temom godišnjeg odmora, u povodu pitanja koja su Sudu Europske unije postavljena u vezi s mogućnošću naknadnog korištenja godišnjeg odmora, ili isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor koji radnik nije iskoristio u razdoblju tijekom kojega je s poslodavcem vodio sudski spor zbog nedopuštenog otkaza. Autorica predstavlja argumente Suda Europske unije i podsjeća da je pravno shvaćanje Suda prihvatila i domaća sudska praksa.

Interni premještaj suca bez njegova pristanka - postoji li potreba za učinkovitijim mehanizmom pravne zaštite?
Autor: Tomislav Krušlin

Stručni članak

Uvažavajući aktualnu praksu Suda Europske unije, u članku iznosimo razloge za uspostavu djelotvorne pravne zaštite kod internih premještaja sudaca bez njihova pristanka, kako bi se i u pitanjima unutarnje organizacije rada sudova spriječila arbitrarnost koja može utjecati na sudačku neovisnost. Autor pojašnjava pravni okvir koji u Republici Hrvatskoj uređuje premještaj sudaca, navodi relevantnu praksu Suda Europske unije i iznosi prijedloge koji mogu dovesti do boljeg uređenja ovog pitanja.

Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Pravne i fizičke osobe, poslodavci, obveznici su plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za svoje zaposlenike koji su obvezno osigurani po osnovi radnog odnosa. Uz taj doprinos, u određenim slučajevima, postoji obveza plaćanja dodatnih i posebnih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Jedan od takvih doprinosa je poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, a plaća ga poslodavac za radnike koje upućuje na rad ili službeno putovanje u inozemstvo te za osobe koje službeno borave u inozemstvu. O načinu obračuna i plaćanja tog doprinosa, osnovicama i stopama, piše autorica u ovom članku.

Vremeplov: Rasni zakoni u NDH - 30. travnja 1941.

Stručni članak

Nakon uspostave Nezavisne države Hrvatske (NDH), 10. travnja 1941., marionetske fašističke države stvorene na tlu tadašnje Kraljevine Jugoslavije, čije osnivanje su podržali i talijanski i njemački fašisti i nacisti, na njezino čelo stao je Ante Pavelić s titulom poglavnika. 

Abecedarij upravnog postupka: Izmjena upravnog ugovora zbog promijenjenih okolnosti
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 152. ZUP-a

Prethodna osuđivanost kao razlog za odluku o istražnom zatvoru
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prilikom ocjenjivanja postojanja opasnosti od ponavljanja djela, sud sagledava značaj svake pojedine okolnosti koja govori u smjeru postojanja takve bojazni, ujedno imajući na umu i njihovu brojnost, a tako i kakvoću u cjelini, pri čemu je prethodna (ne)osuđivanost samo jedna od okolnosti koju će sud uzeti u razmatranje prilikom donošenja odluke.

Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Predlagatelj ima pravni interes za pokretanje i provođenje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka u situaciji kad se već vodi parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva na predmetnoj nekretnini protiv upisanih suvlasnika, a predlagatelj nije stranka tog parničnog postupka.

Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Namjerno kršenje blagajničkog poslovanja izvršenjem sporne isplate, koju je tužiteljica knjižila bez provjere identifikacijskog dokumenta važećih podataka vlasnika i bez evidentiranja u štednoj knjižici, jest razlog za dopuštenost otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika.

Obvezno pravo – ugovor o otpremništvu (uračunavanje plaćanja)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U skladu s odredbom članka 171. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima, dužnik može odrediti da plaća glavnicu po predmetnim računima, a ne i zatezne kamate.

Maroslavac protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Okolnost da je sukladno važećem materijalnom poreznom zakonu tijekom poreznog nadzora izvršena provjera je li i u prethodnim godinama oporezivanja prijavljeno povećanje imovine koje je utjecalo na izračun porezne obveze za godine koje su bile predmetom poreznog nadzora, ne čini pravnu osnovu za plaćanje poreza nezakonitom.

Danilet protiv Rumunjske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Iako se od sudaca može očekivati da pokažu suzdržanost u izražavanju, odluka o disciplinskom kažnjavanju suca zbog objava na Facebooku mora uzeti u obzir širi kontekst; ponajprije, radi li se o raspravi o pitanjima od javnog interesa, predstavljaju li izjave vrijednosni sud te ako da, jesu li dovoljno utemeljene na činjenicama te potencijalno obeshrabrujući učinak izrečene sankcije.

Stečaj potrošača - popis imovine

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se potrošač smatrati poštenim u smislu odredaba Zakona o stečaju potrošača, ako po rješenju suda nije dostavio popis svoje imovine, ako iz pribavljenih podataka o imovini proizlazi da je potrošač zaposlen i da ostvaruje stalna mjesečna primanja, odnosno može li se smatrati, u smislu odredbe članka 79.c. stavak 4. Zakona o stečaju potrošača, da potrošač koji redovito prima plaću, a računi su mu blokirani, nema imovinu koju je kao pošten potrošač bio dužan iskazati u popisu svoje imovine?

Napojnice - porezni položaj i isplata radnicima

Vi pitate - mi odgovaramo

Po kojoj se stopi oporezuju napojnice, tko ih može primiti i kako se raspoređuju između osoba kojima su napojnice dane kao nagrade za dobro obavljenu uslugu?

Maksimalni iznosi novčanih kazni u upravnom postupku tijekom 2024.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koliki je maksimalni iznos novčanih kazni koje službena osoba tijekom 2024. može izreći sudionicima upravnog postupka?

Isplata stalnih dodataka uz plaću službenika

Vi pitate - mi odgovaramo

Načelnik želi u pravilniku o unutarnjem redu, uz neka radna mjesta, utvrditi nagradu za uspješnost u radu i/ili naknadu za otežane uvjete rada kao stalni dodatak uz plaću. Je li to dopušteno?

LEI oznaka u 2024.

Vi pitate - mi odgovaramo

Što je LEI oznaka, što omogućava, kako se ishodi te koliko se plaća ishođenje navedene oznake?

Filteri