Informator broj 6727 od 18. travnja 2022.

UVODNIK

Izmjene Zakona o stečaju potrošača

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača (Nar. nov., br. 36/22) stupio je na snagu 31. ožujka 2022. Razlog za izmjenu Zakona primarno je implementacija Direktive (EU) 2019/1023 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga i o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132. Osim o implementaciji Direktive, autorica u ovom članku daje pregled ostalih izmjena i dopuna u odnosu na dosadašnje uređenje, uz navođenje bitnih promjena Stečajnog zakona koje utječu na postupak stečaja potrošača.
Autorica: Nevenka Marković, sutkinja VTSRH-a

Sadržaj

Izmjene Zakona o stečaju potrošača
Autor: Nevenka Marković

Stručni članak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača (Nar. nov., br. 36/22) stupio je na snagu 31. ožujka 2022. Razlog za izmjenu Zakona primarno je implementacija Direktive (EU) 2019/1023 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga i o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132. Osim o implementaciji Direktive, autorica u ovom članku daje pregled ostalih izmjena i dopuna u odnosu na dosadašnje uređenje, uz navođenje bitnih promjena Stečajnog zakona koje utječu na postupak stečaja potrošača.

Transparentnost rada lokalne i područne samouprave
Autor: Željka Tropina

Stručni članak

Nekoliko propisa utvrđuje obvezu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da rad svojih tijela učine dostupnima javnosti. Pritom, načini kojima se postiže transparentnost rada lokalnih tijela različiti su i kreću se od javnosti sjednica predstavničkog tijela do javne objave donesenih odluka, zapisnika sa sjednica tijela i sl. U preglednom članku autorica nas vodi kroz propise i ključne odluke nadležnih državnih tijela, kojima je uređena javnost rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i naglašava obveze na koje je potrebno posebno obratiti pozornost.

Uloga upravljačkih struktura društva i revizora u sprječavanju prijevarnog financijskog izvještavanja
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Riziku prijevarnog financijskog izvještavanja izloženo je svako društvo, bez obzira na organizacijski oblik, veličinu ili djelatnost. Vrlo važnu ulogu u otkrivanju i sprječavanju prijevara, odnosno smanjenju rizika prijevarnog financijskog izvještavanja imaju revizori i upravljačka struktura društva, koji zajedno čine „lanac financijskog izvještavanja“ te regulatorna tijela i ostali korisnici financijskih izvještaja.

Pravo na isplatu otpremnina i njihov porezni tretman
Autori: Dražen Opalić Gordana Lončar

Stručni članak

Prava radnika na isplatu otpremnine uređeno je izvorima radnoga prava, a poreznim propisima uređeni su iznosi do kojih se one mogu isplatiti bez obveze obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak, ovisno o vrsti otpremnine. Brojne su pojedinosti koje poslodavci moraju imati na umu prilikom isplate otpremnine, na što autori ukazuju u članku.

Promišljanja o normativnom okviru za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Autor: Damir Jelušić

Stručni članak

Iako je doneseno prije nešto više od godinu dana, o sadržaju Izvješća Ustavnog suda o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku od 1. ožujka 2021., nije se ništa moglo čuti od tijela na koje je ono adresirano, a to je Hrvatski sabor. Osim što izlaže i analizira najbitnije dijelove Izvješća, autor iznosi i svoja promišljanja odnosno prijedloge na koji bi način zaštitu toga ustavnog i konvencijskog prava pro futuro trebalo regulirati na zakonskoj razini.

Vremeplov: Proklamacija kanadskog Ustavnog zakona, 1982 – 17. travnja 1982.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Zakonom o Britanskoj Sjevernoj Americi, 1867 proglašena je Kanadska konfederacija, s položajem britanskog dominiona. Njime je britanski parlament, unatoč određenoj autonomiji, zadržao ovlast mijenjati kanadski Ustav, što je predstavljao bitan element ovisnosti. Modaliteti prijenosa ovlasti promjene Ustava Kanade s britanskog parlamenta na Kanadu obilježili su nekoliko desetljeća kanadske politike, a cijeli proces bio je definiran kao „patrijacija“ kanadskog ustava.

Abecedarij upravnog postupka: Dostava elektroničkim putem
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 94. st. 1. i 2. ZUP-a

Naknada štete - trajna zajednica života
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Trajnija zajednica života između brata i sestre postoji kada su tužitelj i njegova sestra bili usmjereni i emocionalno povezani kao brat i sestra, odnosno kada je postojala snažna emocionalna povezanost koja je proizašla iz njihova zajedničkog odrastanja i odgoja, razmjene ljubavi i poštovanja jednog prema drugom.

Radni spor – osobna dostava odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zakonom o radu propisana isključiva osobna dostava odluke o izvanrednom otkazu radniku mora se tumačiti na način koji neće predstavljati pretjerani formalizam, jer u protivnom može doći do povrede prava na pristup sudu.

Osobna invalidnina – obiteljska mirovina
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Obiteljska mirovina predstavlja osobni prihod, a ne naknadu za zakonsko uzdržavanje te se stoga uzima u obzir pri izračunu prihoda o kojima ovisi stjecanje prava na osobnu invalidninu.

Porezno pravo – obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U konkretnom slučaju tužitelj je dao ponudu s osnovnom cijenom 91.365,00 kn na koju je na temelju zakona dodao PDV jer je uz cijenu naveo „bez PDV-a”. U slučaju da je tužitelj u ponudi naveo cijenu 91.365,00 kn i da nije napisao „bez PDV-a”, imalo bi se smatrati da cijena od 91.365,00 kn uključuje i osnovnu cijenu i PDV.

Prekršajno pravo – zastara prekršajnog progona
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je za prekršaj propisana novčana kazna do iznosa propisanog člankom 239. stavkom 1. točkom 2. Prekršajnog zakona, prema kojem kriteriju ulazi u režim obaveznog prekršajnog naloga, zastara prekršajnog progona za djelo, počinjeno nakon 1. lipnja 2013., nastupa protekom tri godine od počinjenja prekršaja.

Pjevač protiv Hrvatske i Pergar i dr. protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Ustavna tužba Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 2019. predstavlja djelotvorno pravno sredstvo za prigovor na neučinkovitost istrage. Međutim, u skladu s načelom supsijdijarnosti, podnositelji zahtjeva su prije obraćanja Europskom sudu za ljudska prava, u odnosu na postupke u kojima je istraga i dalje u tijeku, dužni podnijeti ustavnu tužbu ako to prethodno nisu učinili, čak i ako je Ustavni sud o tom njihovu prigovoru već odlučivao prije 2019.

Utvrđivanje granica javne površine

Vi pitate - mi odgovaramo

Građani su prijavili da je u naselju u sastavu općine, na javnoj površini, jedan od vlasnika OPG-a podigao hranilice i pojilice za stoku. Međutim, riječ je o planinskom zaselku za koji ne postoji jasno utvrđena granica pojedinih zemljišnih parcela. Može li i kako komunalni redar uredovati na takvom području?

Ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole

Vi pitate - mi odgovaramo

Vozač je u manje od dvije godine prikupio broj negativnih prekršajnih bodova za koji je propisano ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole. Jesu li posebne okolnosti konkretnog slučaja, poput svojstva osobe s invaliditetom, ili rizik prestanka radnog odnosa vezanog uz upravljanje vozilom, osnovan razlog da vozačka dozvola ne bude ukinuta i oduzeta?

Pravo na osobni odbitak radnika koji radi u nepunom radnom vremenu kod dvaju ili više poslodavaca

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik ima sklopljen ugovor o radu na nepuno radno vrijeme, i to kod dvaju poslodavaca. Kod kojeg se poslodavca u takvom slučaju ostvaruje pravo na osobni odbitak?

Postojanje naloga poslodavca kao uvjet za prekovremeni rad

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik je s poslodavcem sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom. Radnik je u posljednje vrijeme počeo ostajati dulje na poslu i na mjesečnoj bazi, prema evidenciji radnog vremena, ima i po 20 sati više od punog radnog vremena. Poslodavac mu nikada nije dao nalog za prekovremeni rad, niti se s njim dogovorio da će neke poslove obaviti i nakon redovitog radnog vremena. Sada, unatoč tome, radnik od poslodavca potražuje naknadu za prekovremeni rad za te sate. Ima li radnik pravo na to, iako poslodavac, kako je opisano, nije od njega zahtijevao da radi prekovremeno?

Ugovor o pravu na vremenski ograničenu uporabu (timeshare)

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se ugovor o pravu na vremenski ograničenu uporabu (timeshare) sklopiti kao ugovor na daljinu?

Filteri