Informator broj 6716 od 31. siječnja 2022.

UVODNIK

Izrada prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave - elektronička ovrha

Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnosi se općinskom sudu na čijem području ovršenik ima prebivalište ili sjedište putem informacijskog sustava, na propisanom obrascu elektroničkim putem u strojno čitljivom obliku, a samo iznimno kada ga podnosi fizička osoba, može se, na propisanom obrascu u papirnatom obliku dostaviti poslovnoj jedinici Financijske agencije, koja će ga elektroničkim putem, u strojno čitljivom obliku, proslijediti općinskom sudu na čijem području ovršenik ima prebivalište ili sjedište putem informacijskog sustava. Svjesni činjenice da prijedlog za ovrhu ponekad nije jednostavno popuniti, a kako bi prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave bio uspješno podnesen nadležnom sudu, u nastavku pojašnjavamo korake u njegovu popunjavanju, s mnogim primjerima o ispravnom postupanju iz prakse.
Autorica: Sanja Mandić, dipl. iur.

Sadržaj

Izrada prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave - elektronička ovrha
Autor: Sanja Mandić

Stručni članak

Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnosi se općinskom sudu na čijem području ovršenik ima prebivalište ili sjedište putem informacijskog sustava, na propisanom obrascu elektroničkim putem u strojno čitljivom obliku, a samo iznimno kada ga podnosi fizička osoba, može se, na propisanom obrascu u papirnatom obliku dostaviti poslovnoj jedinici Financijske agencije, koja će ga elektroničkim putem, u strojno čitljivom obliku, proslijediti općinskom sudu na čijem području ovršenik ima prebivalište ili sjedište putem informacijskog sustava. Svjesni činjenice da prijedlog za ovrhu ponekad nije jednostavno popuniti, a kako bi prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave bio uspješno podnesen nadležnom sudu, u nastavku pojašnjavamo korake u njegovu popunjavanju, s mnogim primjerima o ispravnom postupanju iz prakse.

Novo zakonsko uređenje članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Nakon trideset godina od donošenja zakona kojim je uređen pravni položaj Hrvatske gospodarske komore, i nedavnih žestokih prigovora zainteresirane javnosti na način rada te institucije, Hrvatski je sabor polovicom prosinca 2021. donio novi Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori. Navedenim je Zakonom, između ostaloga, na nov način uređeno pitanje članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Autor predstavlja nova zakonska rješenja vezana uz članstvo i pojašnjava kako novi oblici članstva utječu na pravo korištenja usluga Hrvatske gospodarske komore.

Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2021.
Autor: Mladenka Karačić

Stručni članak

U sustavu proračuna početak godine obilježen je aktivnostima vezanima uz sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu godinu. Stoga u članku autorica daje detaljan pregled financijskih izvještaja u sustavu proračuna koje su obveznici dužni predati za 2021., rokove njihove predaje te druge povezane pojedinosti.

Poseban postupak utvrđivanja poreza na dohodak građana za 2021.
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Građani u najvećem broju slučajeva više ne moraju podnositi prijavu godišnjeg poreza na dohodak jer Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak obračuna godišnjeg dohotka prema raspoloživim podacima. Međutim, ako žele iskoristiti svoje pravo na povećanje osobnog odbitka u godišnjem obračunu, mogu nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku odnosno Obrazac ZPP-DOH do 28. veljače 2022., a o čemu autorica donosi više pojedinosti u nastavku.

Punomoćnici stranaka u parničnom postupku
Autor: Lidija Vojković

Stručni članak

Zakonskim odredbama postupovnog prava uređeno je poduzimanje parničnih radnji putem punomoćnika, ovlaštenja punomoćnika, oblik i izdavanje punomoći, posebno punomoć za podnošenje revizije te prestanak punomoći. Opseg punomoći odvjetniku, kao punomoćniku, određuje stranka tako da ga ovlašćuje za poduzimanje svih radnji u postupku ili samo pojedinih radnji. Ako stranka nije pobliže odredila ovlaštenje punomoćniku, odvjetnik je ovlašten obavljati sve radnje u postupku.

Vremeplov: Tartuški mirovni ugovor između Estonije i Rusije – 2. veljače 1920.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Mirovnim ugovorom potpisanim u estonskom gradu Tartu, 2. veljače 1920., Sovjetska Rusija priznala je neovisnost Republike Estonije, nakon okončanja Estonskog rata za neovisnost ili Estonskog oslobodilačkog rata, koji su Estonci uz pomoć Velike Britanije i Finske vodili protiv njih između 1918. i 1919., a tijekom 1919., i protiv tzv. Baltičke teritorijalne armije.

Abecedarij upravnog postupka: Osobna dostava
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 85. st. 3. ZUP-a

Upravni postupak i spor - zabrana obavljanja poslova privatne zaštite
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Dopušteno je odrediti zabranu obavljanja poslova privatne zaštite pojedincu čim se započne prekršajni postupak zbog povrede javnog reda i mira, a ta zabrana zbog prevage javnog interesa ne dovodi do povrede prava na rad pojedinca koji više ne može obavljati poslove privatne zaštite.

Obvezno pravo – naknada štete – izgubljena zarada
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada oštećeni trpi štetu zbog nemogućnosti ostvarivanja zarade zbog trajne nesposobnosti za rad, tada ta šteta ne može iznositi više od onoga iznosa koji svaka osoba može ostvariti istom vrstom rada pod istim okolnostima podmirujući sve obveze na ime poreza, doprinosa i ostalih davanja koja se obvezno izdvajaju iz isplaćenih naknada za rad, odnosno ne smije biti razlike između onih koji gube zaradu koju su ostvarili podmirujući sve obveze i onih koji zaradu ostvaruju „na crno“ pa eventualno trpe štetu u visini koja ne uzima u obzir sva davanja koja bi trebala biti plaćena i iz tako ostvarene zarade.

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – pitanje naknade riješeno međudržavnim sporazumom
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Fizičke osobe koje nisu hrvatski državljani nemaju pravo na naknadu za oduzetu imovinu ako je pitanje naknade riješeno međudržavnim sporazumom.

Prekršajno pravo – konfrontacijsko pravo okrivljenika
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako okrivljenik koji je bio uredno pozvan na glavnu raspravu na kojoj je saslušavan svjedok, ne dođe na to ročište, i ne ispriča svoj nedolazak, a bio je upozoren na posljedice nedolaska, smatra se da je time odustao od svojeg konfrontacijskog prava te u takvoj situaciji nije povrijeđeno njegovo pravo obrane.

Zastara - zajam
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Nakon što je tuženik zakasnio s plaćanjem rata te je tužitelj kao zajmodavac otkazao ugovor i zahtijevao trenutačno vraćanje ukupnog zajma s kamatama, čime je njegovo potraživanje prestalo biti povremeno potraživanje, na njega se ne primjenjuje zastarni rok iz čl. 226. st. 1. ZOO-a.

Budimir protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Podnositelju zahtjeva povrijeđeno je pravo na privatni život jer mu je zbog oduzimanja licencije za obavljanje tehničkog pregleda vozila uručen izvanredni otkaz ugovora o radu, zbog čega je kroz dulje razdoblje bio nezaposlen.

Provođenje ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako se, odnosno u kojim koracima, provodi ovrha na novčanim sredstvima ovršenika?

Dopuštenost žalbe protiv odluke donesene u obnovi upravnog spora

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li protiv odluke suda kojom je odlučeno o prijedlogu za obnovu upravnog spora dopuštena žalba?

Prava kupca zbog materijalnog nedostatka stvari

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja prava ima kupac koji je kupio stvar s nedostatkom?

Prikupljanje informacija o prodavateljima na digitalnim platformama sukladno DAC 7

Vi pitate - mi odgovaramo

Mora li operater digitalne platforme, sukladno DAC 7, prikupljati informacije o svakom prodavatelju na digitalnoj platformi?

Isplata naknade dužnosniku

Vi pitate - mi odgovaramo

Zamjenik načelnika Općine izjasnio se da svoju dužnost želi obnašati volonterski pa u tom slučaju ima pravo na naknadu utvrđenu općim aktom. Međutim, on zahtijeva da se od utvrđenog iznosa naknade uplate doprinosi za zdravstveno i mirovinska osiguranja te porez i prirez, a da se njemu isplati preostali dio utvrđenog iznosa. Može li se naknada isplatiti na taj način?

Filteri