Informator broj 6663 od 25. siječnja 2021.

UVODNIK

O prijedlogu Zakona o referendumu

Nakon dvadeset godina zakonodavne šutnje odnosno nedostatka bilo kakve razrade instituta narodne inicijative nakon ustavnih promjena iz 2000. godine, kojim je on uveden u hrvatski pravni poredak, u sljedećim mjesecima očekuje se provedba zakonodavnog postupka donošenja Zakona o referendumu koji bi napokon cjelovito uredio navedenu materiju. Prof. dr. sc. Jasna Omejec na stručnoj razini prati sve faze postupka donošenja Zakona o referendumu te je odlučila u našem listu usmjeravati pozornost čitateljima, ali i stručnim predlagateljima na pitanja koja smatra nužnima za njegovo uređenje u skladu s ustavnim i europskim standardima. Za početak, u članku prof. dr. sc. Omejec daje zanimljiv osvrt na provedeno javno savjetovanje.
Autorica: prof. dr. sc. Jasna Omejec

Sadržaj

O prijedlogu Zakona o referendumu
Autor: Jasna Omejec

Stručni članak

Nakon dvadeset godina zakonodavne šutnje odnosno nedostatka bilo kakve razrade instituta narodne inicijative nakon ustavnih promjena iz 2000. godine, kojim je on uveden u hrvatski pravni poredak, u sljedećim mjesecima očekuje se provedba zakonodavnog postupka donošenja Zakona o referendumu koji bi napokon cjelovito uredio navedenu materiju. Prof. dr. sc. Jasna Omejec na stručnoj razini prati sve faze postupka donošenja Zakona o referendumu te je odlučila u našem listu usmjeravati pozornost čitateljima, ali i stručnim predlagateljima na pitanja koja smatra nužnima za njegovo uređenje u skladu s ustavnim i europskim standardima. Za početak, u članku prof. dr. sc. Omejec daje zanimljiv osvrt na provedeno javno savjetovanje.

SACRAMENTALE SIGILLUM INVIOLABILE EST.
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Vrhovni sud Republike Hrvatske je u jednom slučaju, razmatrajući u kontekstu čl. 284. Zakona o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19) razliku između pojedinih kategorija osoba nesposobnih za svjedočenje (1. osoba koja bi svojim iskazom povrijedila zakonom ustanovljenu obvezu čuvanja tajnosti podataka.

Kada upravni akt postaje izvršan, a kada pravomoćan?
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Kao i akti u drugim pravno uređenim postupcima, akti doneseni u upravnom postupku stječu svojstvo izvršnosti i pravomoćnosti. Međutim, izvršnost i pravomoćnost upravnog akta ne nastupaju uvijek istovremeno. Stjecanje svojstva izvršnosti i pravomoćnosti upravnog akta dodatno se usložava ako je nakon okončanja upravnog postupka pokrenut upravni spor pa nastup izvršnosti i pravomoćnosti ovisi o njegovu tijeku i ishodu. Autor pojašnjava razliku između izvršnosti i pravomoćnosti upravnog akta i navodi različite trenutke kada izvršnost i pravomoćnost nastupaju.

Isplata donacija građanima pogođenima potresom na zaštićeni račun
Autor: Sanja Mandić

Stručni članak

U članku se pojašnjava pitanje novčanih donacija i pomoći koje građani i tvrtke uplaćuju  građanima na području pogođenom potresom. Budući da su među stradalima u potresu građani čiji su računi blokirani, autorica pojašnjava da se novčane donacije i pomoći smatraju primanjima koja su izuzeta od ovrhe jer je riječ o naknadama koje se isplaćuju za saniranje posljedica štete od katastrofe i elementarnih nepogoda. Također, da bi se donacije zaštitile od ovrhe, autorica pojašnjava na koji način treba postupiti uplatitelj pomoći stradalima u potresu i što građani s pogođenim područja trebaju učiniti pri otvaranju zaštićenog računa.

Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu (Nar. nov., br. 141/20 - u nastavku teksta: Naredba) propisane su nove osnovice koje se primjenjuju za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2021. i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2021. Osnovice su utvrđene kao umnožak prosječne plaće i propisanih koeficijenata.

Znatna neravnoteža u pravima i obvezama stranaka u potrošačkim ugovorima
Autor: Aleksandra Maganić

Stručni članak

Snažan razvoj prava potrošača, s kojim smo gotovo svakodnevno suočeni, praćenjem sudske prakse domaćih sudova i Suda Europske unije, neprestano pomiče granice uobičajenog pravnog razmišljanja. Stoga bi, nakon brojnih uspjeha koje su potrošači ostvarili, bilo nužno zapitati se ne dovode li pravne posljedice toga ostvarivanja do neravnoteže koja može nastupiti na strani trgovca. Te aspekte analiziramo u ovom članku.

Odgovornost države za djelovanje svojih agenata i zastara
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Ustavni sud Republike Hrvatske je u odluci broj: U-III-3875/2019 od 24. lipnja 2020. razmatrao jedan od prvih slučajeva odgovornosti države za napad na život pojedinca koji su učinile osobe koje se mogu smatrati dijelom državnog represivnog aparata, a svoja stajališta glede odgovornosti države za svoje agente (pripadnike državnih službi koje su naoružane) nastavio je razrađivati i u odlukama broj: U-III-2671/2019 od 12. studenoga 2020. i broj: U-III-1312/2018 od 26. studenoga 2020., koje prikazujemo u ovom članku.

Vremeplov: Vladavina rimskog cara Klaudija – 24. i 25. siječnja 41.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 24. siječnja 41. godine, u uroti je ubijen Gaj Julije Cezar Germanik, poznatiji po nadimku Kaligula (ime je dobio od deminutiva lat. riječi za vojničku čizmu), rimski car koji je u povijesti ostao zapamćen po svojoj okrutnosti, sadizmu i raskalašenom životu.

Abecedarij upravnog postupka: Rješavanje prethodnog pitanja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 56. st. 1. ZUP-a

Zakon o mirovinskom osiguranju – vještačenje radne sposobnosti u upravnom sporu
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako zdravstveno stanje neke osobe nije konačno, onda se prije završetka medicinskih i rehabilitacijskih postupaka ne može donijeti ocjena o njezinoj invalidnosti, niti utvrditi neposredna opasnost od nastanka invalidnosti

Obvezno pravo – Ustupanje potraživanja (cesija), učinak dužnikova potpisa (cesusa)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Iako su stranke ugovora o cesiji samo cedent (prenositelj potraživanja) i cesionar (primatelj potraživanja), no ne i cesus (dužnik) te da za sklapanje ugovora o cesiji nije potreban pristanak cesusa, činjenica što je cesus potpisao Ugovor o cesiji ima važnost: a) da je obaviješten o tome da svoju tražbinu umjesto cedentu mora ispuniti cesionaru, i b) cesusovo priznanje duga

Ovršno pravo – upućivanje u parnicu
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada ovršenik tvrdi da je podmirio potraživanje i da je nastupila zastara tražbine, tada se o tim žalbenim razlozima ne odlučuje u ovrsi, već se ovršenika upućuje da pokrene parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom

Radno pravo - Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Radnik je ovlašten u sporu radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu tvrditi i dokazivati da je otkaz posljedica uznemiravanja odnosno diskriminacije radnika

Bajčić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da u ovom slučaju nije došlo do povrede prava iz članka 4. Protokola br. 7 uz Konvenciju, odnosno povrede načela ne bis in idem u odnosu na dvostruko suđenje za prometni prekršaj, s obzirom na činjenicu da su oba postupka bila u dovoljnoj mjeri vremenski povezana, da su sudovi koristili one dokaze koji su u drugom postupku već provedeni te da se ne može smatrati da je kazna koja je dodijeljena pojedinačno ili u ukupnosti bila prekomjerna

Založno pravo na nekretnini – više ovršnih isprava

Vi pitate - mi odgovaramo

Primjenjuje li se odredba članka 80.b st. 1. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) prije na postupke ovrhe na nekretnini, odnosno na postupke osiguranja prisilnim založnim pravom na nekretnini ako se ti postupci pokreću radi namirenja, odnosno osiguranja novčanih tražbina od kojih svaka pojedinačno ne prelazi iznos od 20.000,00 kuna, ali u zbroju te tražbine prelaze iznos od 20.000,00 kuna?

Osobne okolnosti pri protjerivanju stranca

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li dovoljno da javnopravno tijelo u rješenju o protjerivanju stranca s područja Europskoga gospodarskog prostora samo općenito, jednom rečenicom, utvrdi da su razmotrene okolnosti iz članka 191. st. 1. Zakona o strancima? Može li se to primijeniti i u situaciji u kojoj je stranac u braku s hrvatskom državljankom?

Zahtjev za sudski raskid ugovora o radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Vezano uz parnicu koja se vodi radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu, je li moguće da radnik i mimo te parnice postavlja zahtjev za sudski raskid ugovora o radu, ako otkaz ugovora o radu bude ocijenjen nedopuštenim?

Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Postoji li obveza podnošenja Obrasca za priznavanjem prava u posebnom postupku? Također, na koji ga je način moguće predati te koji je rok za njegovo podnošenje za 2020.?

Ovlasti vodnih redara

Vi pitate - mi odgovaramo

Sukladno Zakonu o vodnim uslugama, naše je trgovačko društvo, isporučitelj vodnih usluga, zaposlilo vodne redare. S tim u svezi, molimo da nam pojasnite djelokrug postupanja vodnih redara i postupovna pravila kojih se pritom trebaju pridržavati.

Filteri