Informator broj 6732 od 23. svibnja 2022.

UVODNIK

Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Prvi zakon o zaštiti osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju moguća koruptivna postupanja Republika Hrvatska dobila je tek polovinom 2019. Nakon nepune tri godine primjene toga Zakona donesen je novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji je u mnogočemu unaprijedio pravni okvir zaštite prijavitelja nepravilnosti. Autorica nas vodi kroz odredbe novoga Zakona i ukazuje na novosti u sustavu zaštite tzv. zviždača.
Autorica: Vesna Šiklić Odak, dipl. iur.

Sadržaj

Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
Autor: Vesna Šiklić Odak

Stručni članak

Prvi zakon o zaštiti osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju moguća koruptivna postupanja Republika Hrvatska dobila je tek polovinom 2019. Nakon nepune tri godine primjene toga Zakona donesen je novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji je u mnogočemu unaprijedio pravni okvir zaštite prijavitelja nepravilnosti. Autorica nas vodi kroz odredbe novoga Zakona i ukazuje na novosti u sustavu zaštite tzv. zviždača.

Praesumptio iuris
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Praesumptio iuris, lat. pravna predmnjeva; u rimskoj pravnoj tradiciji, pravna ili zakonska predmnjeva je zaključak dignut na razinu pravnog pravila kojim se na temelju utvrđenosti postojanja jedne činjenice smatra utvrđenim postojanje i druge činjenice ili pravnog stanja koji su s njome redovito i vjerojatno povezani, dok se ne dokaže suprotno.

Neki aspekti oporezivanja dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka
Autor: Stjepan Kolačević

Stručni članak

Oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka ima različite aspekte pa utvrđivanje porezne osnovice može biti složeno. U članku autor ukazuje na aspekte oporezivanja kapitalnih dobitaka odnosno oporezivanje kapitalnih dobitaka nastalih temeljem otuđenja vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata, te kapitalnih dobitaka od otuđenja udjela u kapitalu trgovačkog društva.

Porezni praktikum: Neoporeziva potpora zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) koje traje duže od 90 dana, poslodavac može radniku neoporezivo isplatiti novčanu potporu kao solidarnu pomoć. U nastavku ukazujemo na praktične pojedinosti isplate takve potpore.

Naknada neimovinske štete zbog smrti ili osobito teškog tjelesnog invaliditeta bliske osobe
Autor: Antonio Marečić

Stručni članak

Smrt bliske osobe ili osobito težak invaliditet takve osobe čest je predmet parničnih postupaka za naknadu neimovinske štete. O kakvom je pravu riječ, na koji način se odlučuje o visini pravične novčane naknade te tko je ovlašten potraživati naknadu neimovinske štete zbog smrti ili osobito teškog invaliditeta bliske osobe, uz primjere iz sudske prakse, doznaje se iz nastavka članka.

Pravo natjecatelja i ponuditelja na uvid u dokumentaciju postupka javne nabave u novijoj praksi
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Pravo uvida u dokumentaciju postupka javne nabave je institut Zakona o javnoj nabavi koji obvezuje naručitelja da nakon dostave odluke o odabiru ili poništenju do isteka roka za žalbu, dakle u žalbenom roku, na zahtjev natjecatelja ili ponuditelja, omogući uvid u cjelokupnu dokumentaciju određenog konkretnog postupka javne nabave. To uključuje zapisnike, ponude ili zahtjeve za sudjelovanje i sl., ali ne i dokumente koji su na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označeni tajnima. Autor u članku obrađuje navedenu temu kroz primjere iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokoga upravnoga suda Republike Hrvatske.

Vremeplov: Metarska konvencija – 20. svibnja 1875.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Mjerenje daljine, dužine, širine ili težine metrom ili kilogramom danas je prihvaćeno u velikom broju zemalja svijeta, a put k tome popločala je Metarska konvencija ili Dogovor o metru, koju je na Konferenciji u Parizu, 20. svibnja 1875., potpisalo 17 zemalja, među kojima i Austro-Ugarska.

Abecedarij upravnog postupka: Oblik rješenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 97. st. 1. ZUP-a

Ovrha na nekretnini – pravo na dom
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Svakoj osobi kojoj prijeti rizik od miješanja u njezino pravo na dom, načelno treba biti omogućeno da nadležni sud ocijeni razmjernost i razumnost mjere s obzirom na relevantna načela sadržana u čl. 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. 

Ovršni postupak - iseljenje i predaja stana u posjed
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ovlast za provedbu testa razmjernosti miješanja u pravo na dom pripada sudu koji vodi parnični postupak u kojemu se odlučuje o tužbenom zahtjevu za iseljenje. Stoga se zaštita prava na dom ostvaruje u tom parničnom postupku, a ne u ovršnom postupku pokrenutom na temelju pravomoćne i ovršne presude iz parničnog postupka.

Parnični postupak – troškovi postupka – smanjenje tužbenog zahtjeva
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Smanjenje tužbenog zahtjeva (iako nije preinaka tužbe) djelomično je povlačenje tužbe. Tužitelj za radnje poduzete prije smanjenja zahtjeva nema pravo na naknadu troškova postupka prema vrijednosti predmeta spora u trenutku poduzete radnje, već upravo prema vrijednosti predmeta spora smanjenog zahtjeva.

Stečajno pravo – obustava skraćenog stečajnog postupka i nastavak redovnog stečaja
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako nisu ispunjene pretpostavke za istodobno otvaranje i zaključenje skraćenoga stečajnog postupka u smislu odredbe čl. 431. SZ-a, sud će (dakle, dužan je) obustaviti skraćeni stečajni postupak i odgovarajućom primjenom općih odredaba stečajnoga postupka Stečajnog zakona donijeti rješenje o pokretanju prethodnoga postupka odnosno otvaranju stečajnoga postupka.

C-472/20 (Lombard Lizing)
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Kada odredba potrošačkog ugovora koja se odnosi na glavni predmet tog ugovora mora biti proglašena nepoštenom, tada nacionalni sud može uspostaviti situaciju u kojoj bi se nalazile stranke da ugovor nije sklopljen, a ako to nije moguće, treba osigurati da se potrošač u konačnici nalazi u situaciji u kojoj bi se nalazio da ugovorna odredba koja je ocijenjena nepoštenom nikad nije postojala.

Djelatnost sporednog zanimanja i nepuno radno vrijeme

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li osoba koja je zaposlena na nepuno radno vrijeme (nije umirovljenik) registrirati djelatnost sporednog zanimanja i plaćati poreznu obvezu paušalno?

Pobijanje pravnih radnji dužnika tijekom stečajnog postupka

Vi pitate - mi odgovaramo

Tko je ovlašten pobijati pravne radnje dužnika tijekom stečajnog postupka i pod kojim uvjetima?

Nastup izvršnosti upravnog akta

Vi pitate - mi odgovaramo

Kada komunalni redar rješenjem naloži stranci poduzimanje određene radnje, i odredi joj rok za izvršenje te radnje, treba li u klauzuli izvršnosti kao dan nastupa izvršnosti navesti dan koji slijedi istek roka koji je utvrđen rješenjem, ili dan nastupa izvršnosti iz članka 133. st. 2. Zakona o općem upravnom postupku?

Računanje roka zadržavanja službenika u službi

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako je službenik tijekom 2020. ispunio uvjete za mirovinu (65 godina života i najmanje 20 godina mirovinskog staža), ali je zbog opravdanih razloga zadržan na radu još dvije godine, u skladu s člankom 115. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, je li rok od dvije godine započeo od dana kada je napunio 65 godina života, ili od kada je trebao ići u mirovinu?

Promjena adrese stranke tijekom upravnog postupka

Vi pitate - mi odgovaramo

Primjenjuje li se odredba članka 91. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku i na upravni postupak pokrenut po službenoj dužnosti?

Prava radnika koji rade na Dan državnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja materijalna i nematerijalna prava ostvaruju radnici koji će raditi na Dan državnosti (30. svibnja)?

Filteri