Informator broj 6760 od 05. prosinca 2022.

UVODNIK

Usklađenje temeljnog kapitala trgovačkih društava zbog uvođenja eura

U članku autor analizira što je sve potrebno napraviti da bi trgovačka društva uskladila nominalan iznos dionica i iznos temeljnog kapitala, nakon uvođenja eura od 1. siječnja 2023., na koji je način to povezano s povećanjem i smanjenjem temeljnog kapitala i koje su posljedice ako se to u zakonom propisanim rokovima ne učini.
Autor: Nenad Šimunec

Sadržaj

Usklađenje temeljnog kapitala trgovačkih društava zbog uvođenja eura
Autor: Nenad Šimunec

Stručni članak

U članku autor analizira što je sve potrebno napraviti da bi trgovačka društva uskladila nominalan iznos dionica i iznos temeljnog kapitala, nakon uvođenja eura od 1. siječnja 2023., na koji je način to povezano s povećanjem i smanjenjem temeljnog kapitala i koje su posljedice ako se to u zakonom propisanim rokovima ne učini.

Officium iudicis deserviens
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Officium iudicis deserviens, lat. izvršna uloga suca, odnosno funkcija suca u službi postupka, označava ukupnost prava i obveza suca u upravljanju postupkom, u suvremenom građanskom procesnom pravu često označavanu engleskim terminom case management.

Individualizacija pri rješavanju predmeta u primjeni Zakona o strancima
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

U mnogo se upravnih postupaka, osobito onih koji imaju svojstvo masovnosti, donose akti koji, osim što su izrađeni na predlošku, sadržavaju i nespecifična, tipizirana obrazloženja. Međutim, postoje postupci u kojima mehanička primjena mjerodavnih pravnih normi nije dovoljna, odnosno u kojima je rješavanje potrebno individualizirati, što zahtijeva više vremena, znanja i resursa od nadležnog tijela. Autor ukazuje na potrebu individualizacije pri rješavanju upravne stvari, na primjeru priznavanja statusa stranca u Republici Hrvatskoj.

Podjela društava kapitala odvajanjem
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Postupci provođenja podjele društva kapitala primarno su propisani odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a razlikuju se podjela razdvajanjem i podjela odvajanjem. Kod obaju oblika podjele riječ je o prijenosu imovine društva koje se dijeli na nova društva koja se osnivaju, odnosno na društva koja već postoje ili se dijelovi imovine istodobno prenose na nova i postojeća društva. Osnovni razlikovni element podjele odnosi se na činjenicu prestaje li postojati društvo koje se dijeli ili dalje nastavlja poslovati. Osnova za provođenje podjele društva i poduzimanje svih ostalih povezanih radnji je donošenje plana podjele kojim se uređuju sva prava i obveze društava koja sudjeluju u podjeli, a mora ga odobriti skupština društva. Osim pravnog gledišta podjele, potrebno je uzeti u obzir porezne i računovodstvene propise, koji propisuju obvezu sastavljanja i rokove predaje financijskih i poreznih izvještaja, kao i porezni položaj statusne promjene podjele prvenstveno s aspekta poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit i poreza na promet nekretnina.

Porezni praktikum: Oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost za usluge obrazovanja
Autor: Ana Adorić

Stručni članak

Propisima kojima se uređuje oporezivanje porezom na dodanu vrijednost propisana su brojna oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost. U ovom poreznom praktikumu autorica donosi informacije vezane uz primjenu oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost za usluge obrazovanja djece i mladeži, predškolsko, školsko odnosno sveučilišno obrazovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju te s tim usko povezane usluge i dobra.

O instrumentima politike boljih propisa – posljedice i izazovi
Autor: Bojan Vidović

Stručni članak

U ovom članku autor prikazuje koncept novih instrumenata politike boljih propisa, koji su predstavnici Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske predstavili na 16. Hrvatsko–francuskim upravnopravnim danima, koji su održani u Splitu 15. i 16. rujna 2022., u okviru partnerstva Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta Panthéon Assas – Paris II.1, uzimajući u obzir posljedice i izazove uvođenja novih instrumenata u provedbi javnih politika.

Događaji: Centar izvrsnosti hrvatske lokalne samouprave
Autor: Novi informator

Stručni članak

»Budite mjerilo kvalitete. Neki ljudi nisu navikli na okruženje u kojem se očekuje izvrsnost.«Steve Jobs

Vremeplov: Angloirski sporazum – 6. prosinca 1921.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Irski rat za neovisnost, koji se vodio od 1919. do 1921. između Irske Republikanske Armije, tj. armije Irske Republike i britanskih snaga podupiranih od kvazivojnih irskih policijskih snaga iz same Irske, na obje strane odnio je nebrojene žrtve. Irske snage su sredinom 1920. osvojile većinu županijskih vijeća u zemlju, a britanska vlast je iz dana u dan slabjela, što je Britance prisiljavalo na korištenje izvanrednih mjera.

Abecedarij upravnog postupka: Rok za izjavljivanje žalbe
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 109. ZUP-a

Smetanje posjeda
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada se tužitelj prije podnošenja tužbe zbog smetanja posjeda poslužio pravom samopomoći, tada nema mjesta sudskoj zaštiti.

Ignorantia iuris nocet
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sukladno načelu ignorantia iuris nocet (nepoznavanje prava škodi), nitko se ne može ispričati da nije znao da nešto zakonom nije zabranjeno ili regulirano, te sud nije dužan obavještavati zatvorenike o izmjenama zakona.

Pravo na poštovanje i zaštitu osobnog života – kleveta (zastara)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odbijanje optužbe zbog pogrešne ocjene suda da je nastupila zastara kaznenog progona za kazneno djelo klevete, onemogućilo je privatnog tužitelja da učinkovito zaštiti pravo na poštovanje i zaštitu osobnog života zajamčenog člankom 35. Ustava.

Upravni postupak – zahtjev za pristup informacijama - osnovanost
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Osnovan je zahtjev za pristup informacijama, kad je u pitanju traženje podataka o angažiranim odvjetnicima u zastupanju Grada, imajući na umu da Grad ima kao zaposlenike, uz ostalo, i osobe sa završenim pravnim fakultetom i položenim pravosudnim ispitom, te da postoji interes javnosti za trošenje proračunskih sredstava Grada na plaćanje odvjetničkih usluga.

Prekršajno pravo – vrijeme počinjenja prekršaja
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prekršaj koji se sastoji u započinjanju s radom pružanja socijalnih usluga prije nego što je rješenjem nadležno tijelo utvrdilo da su ispunjeni propisani minimalni uvjeti za njihovo pružanje, počinjen je u vrijeme započinjanja pružanja tih usluga.1

Obvezno pravo – preuzimanje duga
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako glavni izvođač ustupi dio radova trećoj osobi, račune za te radove izdaje glavni izvođač naručitelju, a treća osoba izdaje račun glavnom izvođaču za radove koje je ona obavila za glavnog izvođača.

Mali protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Prema jasnoj sudskoj praksi hrvatskih sudova, ako je u pouci o pravnom lijeku pogrešno naveden rok koji je duži od roka predviđenog zakonom, pravni lijek koji je podnijela stranka koja se oslanjala na takvu pogrešnu pouku, ne može se proglasiti nepravovremenim. U takvim okolnostima, podnositelj zahtjeva nije pretrpio značajnu štetu zbog činjenice što žalbeni sud nije detaljnije razmatrao pravovremenost žalbe protivne stranke.

Prodaja nekretnine po cijeni višoj od one koju je utvrdio vještak

Vi pitate - mi odgovaramo

Grad želi prodati nekretninu (stan), i predstavničko tijelo o tome je donijelo odluku. Od sudskog vještaka građevinske struke zatražena je procjena tržišne vrijednosti nekretnine. Međutim, gradonačelnik smatra da je procijenjena vrijednost preniska pa želi da u oglasu za prodaju nekretnine bude istaknuta cijena koja je za oko 10 % viša od cijene koju je utvrdio vještak. Je li to dopušteno?˝

Različito neoporezivo podmirivanje troškova toplog obroka

Vi pitate - mi odgovaramo

Poslodavac zapošljava radnike u sjedištu društva i osigurava im sufinanciranje 50 % cijene toplog obroka, jer u sjedištu ima vlastitu kuhinju. Međutim, poslodavac zapošljava i radnike u maloprodajnim poslovnicama po cijeloj Republici Hrvatskoj koji nisu u objektivnoj mogućnosti koristiti kuhinju u sjedištu. Može li poslodavac radnicima u sjedištu neoporezivo sufinancirati topli obrok u vlastitoj kuhinji, a radnicima u maloprodajnim poslovnicama isplatiti neoporezivu novčanu paušalnu naknadu za topli obrok?

Zaštita osobnih podataka - Registar „Ne zovi“

Vi pitate - mi odgovaramo

Moj telefonski broj nalazi se u Registru „Ne zovi“, ne nalazi se u javno objavljenom telefonskom imeniku, a usprkos tome određeno trgovačko društvo uputilo mi je pozive radi provođenja ankete. Je li takva obrada osobnih podataka zakonita i što mogu o tom pitanju učiniti?

Pravni lijek protiv deklaratorne odluke pročelnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Treba li deklaratorna odluka o statusnim pitanjima lokalnog dužnosnika, koju donosi pročelnik, sadržavati uputu o pravnom lijeku i, ako treba, što se u takvoj uputi navodi?

Neuredan podnesak kojim se inicira pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Podnositelj predstavke, koji nije stranka u upravnom postupku, podneskom je inicirao pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti. Međutim, podnesak sadržava nedostatke koji onemogućuju da po njemu bude postupljeno. Koji akt u tom slučaju donosi javnopravno tijelo?

Filteri