Informator broj 6685 od 28. lipnja 2021.

UVODNIK

Osvrt na Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.

Tijekom 2021. opravdano se očekuje djelomičan oporavak gospodarskih aktivnosti zbog postupnog jenjavanja pandemije COVID-19. S druge strane, valja imati na umu da je nastavak pandemije doveo do daljnje potrebe angažiranja proračunskih sredstava u svrhu nastavka snažne potpore zdravstvu i gospodarstvu. U ovom članku autorice donose osvrt na najvažnije odrednice Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.
Autorice: Mirela Kovač Jagar, dipl.oec. i Mirta Hukman, mag.oec.

Sadržaj

Abecedarij upravnog postupka: Dužnost omogućivanja provođenja očevida
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 69. ZUP-a

Tajna konvencija između Kneževine Srbije i Austro-Ugarske Monarhije – 28. lipnja 1881.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 28. lipnja 1881. u Beogradu (Republika Srbija) Kneževina Srbija i Austro-Ugarska Monarhija potpisale su Tajnu konvenciju, dokument kojim je Kneževina Srbija napustila prorusku orijentaciju i prihvatila proaustrijsku vanjskopolitičku orijentaciju, a u poleđini te odluke stajala je ruska odluka da postane zaštitinikom Bugarske.

Godišnji odmori za lokalne i državne službenike u 2021.
Autor: Vesna Šiklić Odak

Stručni članak

Pravila kojima je uređeno korištenje godišnjeg odmora za državne i lokalne službenike i namještenike sadržana su u različitim izvorima, od Zakona o radu, kao općeg propisa radnog prava, do različitih autonomnih izvora radnog prava, poput kolektivnih ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu. Autorica naglašava hijerarhiju primjene navedenih propisa i pojašnjava detalje korištenja godišnjeg odmora državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Informatorovi pravni alati: Prijedlog za zabilježbu ograničenja raspolaganja pravom vlasništva
Autor: Novi informator

Stručni članak

Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima.

Problem sudske zaštite u postupcima dodjele državnih subvencija
Autor: Robert Peček

Stručni članak

U hrvatskom pravnom sustavu nema izričito propisanog prava na sudsku zaštitu u postupcima dodjele subvencija za različite namjene, koje država dodjeljuje iz državnog proračuna i europskih fondova. Ako je propisom i predviđeno pravo na prigovor protiv odluke o dodjeli sredstava, ili odluke o odbijanju zahtjeva za dodjelu sredstava, riječ je u pravilu o rješavanju istog tijela koje je osporavanu odluku i donijelo, a upravni su sudovi otklonili svoju nadležnost za postupanje u takvim predmetima. Slijedom toga, autor nam na nekoliko primjera ukazuje na to da Ustavni sud Republike Hrvatske takvo stanje smatra neodrživim, i svojim odlukama utječe na to da se ono promijeni.

INSULA IN FLUMINE NATA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Otok koji nastane u rijeci, ako se doista nalazi na sredini rijeke, pripada u suvlasništvo onima koji imaju zemljišta s obje strane rijeke uz obalu, i to razmjerno dužini svakog zemljišta koje se pruža uz obalu. Ako je, međutim, otok bliže jednoj obali, on je u cjelini u vlasništvu onih koji s te strane obale imaju svoja zemljišta.

Uredsko poslovanje u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko Vukšić

Stručni članak

Pravilna primjena uredskog poslovanja osigurava kontrolu rada inspektora Porezne uprave. Rezultati primjene uredskog poslovanja ujedno su podloga za utvrđivanje rezultata rada i ravnomjernu opterećenost inspektora, ali i poduzimanje mjera protiv odgovornih u slučajevima nepravilnog i nepravodobnog rješavanja o pravima i obvezama poreznih obveznika. S obzirom na velik broj pismena koja nastaju u poreznom nadzoru, u praksi su moguće razne dvojbe pa u članku autor donosi detaljne informacije o uredskom poslovanju u poreznom nadzoru.

Osvrt na Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.
Autori: Mirela Kovač Jagar Mirta Hukman

Stručni članak

Tijekom 2021. opravdano se očekuje djelomičan oporavak gospodarskih aktivnosti zbog postupnog jenjavanja pandemije COVID-19. S druge strane, valja imati na umu da je nastavak pandemije doveo do daljnje potrebe angažiranja proračunskih sredstava u svrhu nastavka snažne potpore zdravstvu i gospodarstvu. U ovom članku autorice donose osvrt na najvažnije odrednice Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Pravo umrlih na privatnost
Autor: Dubravka Dolenc

Stručni članak

Pravo privatnosti je ljudsko, osobno pravo – vezano uz fizičku osobu koja se može utvrditi bilo izravno bilo neizravno, putem određenih parametara svojstvenih za njezin fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet. Pravo na privatnost, kao ljudsko pravo, uživaju sve fizičke osobe, uz jedini uvjet da postoje u fizičkoj stvarnosti, odnosno da su žive. Pravo na zaštitu privatnosti imaju i privatne i javne osobe jer je pravo privatnosti ljudsko pravo, zaštićeno najvišim pravnim aktom države - Ustavom RH1. Međutim, gradacije uživanja prava na privatnost između privatnih osoba i javnih osoba ipak postoje. U ovom članku autorica postavlja pitanje privatnosti umrlih i kada objava “istine”, “poluistine” ili pak tajne može predstavljati udar i za one koji ostaju iza njih, kao i za najbliže članove obitelji, jer se tim činima blate uspomene na preminule.

PRILOG: O izuzeću sudaca u parničnom postupku zbog postojanja razloga koji dovode u sumnju njihovu nepristranost
Autor: Mihajlo Dika

Stručni članak

U radu autor, na temelju prezentacije i analize dviju presuda Europskog suda za ljudska prava, jednog rješenja predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske te šest odluka općinskih sudova koje se tiču pitanja nepristranosti sudaca u parničnom postupku, nastoji upozoriti na standarde kojih bi se trebalo držati prigodom odlučivanja o zahtjevima za izuzeće sudaca, zbog razloga koji bi in concreto mogli dovesti u sumnju njihovu nepristranost, ali i na različitu praksu hrvatskih sudova o tom pitanju. Zaključno nastoji naznačiti neke od načina kojima bi se istaknuti problemi prevladati ili barem ublažiti.

Ovršni postupak – proglašenje ovrhe nedopuštenom – zastara - arhiviranje spisa
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zastara koja je prekinuta podnošenjem prijedloga za ovrhu ne počinje ponovno teći zbog stavljanja spisa u arhiv, ako toj radnji (stavljanje spisa u arhiv) nije prethodilo okončanje ovršnog postupka na neki od načina propisanim odredbama Ovršnog zakona, odnosno stavljanje spisa u arhiv (samo po sebi) nije radnja s učinkom zakonske predmnjeve da je ovršni postupak pravomoćno okončan

Prekršajno pravo – prijenos poslovnog udjela trgovačkog društva
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prijenos poslovnog udjela trgovačkog društva reflektira se na promjenu člana uprave društva, no nije istovremeno i nužno povezan s promjenom osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkog društva

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi – postupak predstečajne nagodbe, prijava tražbine
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U postupku predstečajne nagodbe ne može se utvrditi neizvjesna buduća tražbina neodređene visine, koja ovisi o uspjehu u parničnom postupku

Ugovor o udjelu u financiranju komunalnih objekata i uređaja zajedničke potrošnje na građevinskom zemljištu - zastara
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Ugovor o udjelu u financiranju komunalnih objekata i uređaja zajedničke potrošnje na građevinskom zemljištu u Zagrebu nije ugovor o prometu robe i usluga, u smislu čl. 374 ZOO/91, pa se na sporni odnos stranaka primjenjuje opći zastarni rok od pet godina

E. G. protiv Moldavije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da je zbog odluka domaćih sudova da se osuđenom seksualnom prijestupniku prvo da oprost u trajanju od godine dana, u kojem je razdoblju on postao nedostupan kaznenim vlastima, a nakon što mu je oprost ukinut te on izrečenu kaznu nikada nije odslužio - došlo do povede prava na zabranu ponižavajućeg postupanja i prava na privatni život žrtve

Povjerenje u zemljišne knjige u odnosu na stjecanje prava vlasništva temeljem zakona

Vi pitate - mi odgovaramo

Uživa li pravo vlasništva bračnog druga stečeno na temelju zakona (u ovoj pravnoj stvari zajedničkog vlasništva) na imovini koja je bračna stečevina s upisanim pravom vlasništva u zemljišnim knjigama na drugog bračnog druga, jaču pravnu zaštitu i proizvodi pravne učinke erga omnes u odnosu na pravo stjecatelja koji je postupao s povjerenjem u zemljišne knjige i nije bio dužan istraživati izvanknjižno stanje, i koji je u dobroj vjeri upisao svoje pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo na nekretnini, dok još pravo bračnog druga nije bilo upisano? Treba li u svakom konkretnom slučaju valjanost stjecanja stvarnih prava trećih osoba na nekretninama upisanim u zemljišnim knjigama na ime samo jednog bračnog druga, procjenjivati ovisno o ponašanju, dobroj vjeri i savjesnosti svih sudionika određenog pravnog odnosa, uključujući i onoga bračnog druga koji nije bio sudionik toga odnosa, a koji je propustio svoje pravo vlasništva na imovini stečenoj u braku upisati u zemljišnim knjigama?

Vremensko važenje odluke o komunalnom doprinosu

Vi pitate - mi odgovaramo

Stranka je 2012. podnijela zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade. Rješenje je doneseno 2017., ali je zbog nemogućnosti dostave stranci postalo pravomoćno tek 2020. U međuvremenu se promijenila odluka o komunalnom doprinosu pa se može zaključiti da je za stranku povoljnije ako se primijeni Odluka koja je bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, a ne Odluka koja je na snazi danas. Koju smo odluku u opisanoj situaciji dužni primijeniti?

Porezna osnovica poreza na promet nekretnina

Vi pitate - mi odgovaramo

Kupac, fizička osoba građanin kupuje nekretninu od prodavatelja, također fizičke osobe građanina. Kupac je u svrhu isplate kupoprodajne cijene prodavatelju ugovorio s bankom stambeni kredit i kupoprodajnu cijenu isplatio iz kreditnih sredstava. Kamatu po osnovi sklopljenog kredita otplaćivat će banci, što predstavlja zaseban odnos i nema veze s prodavateljom. Čini li poreznu osnovicu poreza na promet nekretnina kupoprodajna cijena nekretnine ili svota koja će u konačnici biti plaćena banci s kamatama?

Odbijanje zahtjeva za izuzeće suca u upravnom sporu

Vi pitate - mi odgovaramo

Stranka je zatražila izuzeće suca koji sudi u upravnom sporu, ali je njezin zahtjev odbijen. Na koji način stranka može osporavati rješenje o odbacivanju ili odbijanju zahtjeva za izuzeće suca upravnog suda?

Prava radnika koji su radili na Dan antifašističke borbe

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja materijalna i nematerijalna prava ostvaruju radnici koji su radili na Dan antifašističke borbe (22. lipnja)?

Filteri