Informator broj 6771 od 20. veljače 2023.

UVODNIK

Izmjene Zakona o radu i suzbijanje neprijavljenoga rada
- pitanja i odgovori (1.)

U organizaciji Novog informatora, 25. siječnja 2023., održan je webinar na temu »Izmjene Zakona o radu, suzbijanje neprijavljenog rada i aktualna praksa radnog prava«, na kojem su predavači bili suci Iris Gović-Penić i Darko Milković te viša savjetnica Irena Cvitanović. Na webinaru su postavljena brojna pitanja koja se odnose na prve dvojbe i nedoumice u primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 151/22) i Zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada (Nar. nov., br. 151/22). S obzirom na aktualnost teme za širu stručnu javnost, za naše smo čitatelje priredili odgovore na pitanja s tog webinara. U ovom broju lista objavljujemo pitanja i odgovore koji se tiču izmjena Zakona o radu, a u sljedećem broju ona vezana uz Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada.
Autori: Iris Gović-Penić, Darko Milković, Irena Cvitanović

Sadržaj

Obvezno cijepljenje djece i utjecaj na osobni život
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Žustre rasprave o učinkovitosti cjepiva protiv bolesti COVID-19 s vremenom su se proširile i na zakonitost obveznog cijepljenja djece protiv zaraznih bolesti, odnosno uvjetovanje određenih usluga djeci koja nisu cijepljena. Na tom je tragu Ustavni sud Republike Hrvatske odlučivao o ustavnoj tužbi majke, čijem je sinu uskraćen upis u program predškole zato što nije uredno cijepljen. Autor nam predstavlja razloge i argumente kojima je Ustavni sud potkrijepio svoju odluku, i stajališta Europskog suda za ljudska prava o tom pitanju.

Iuramentum de calumnia
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Iuramentum de calumnia, lat. prisega o kalumniji (šikanozom vođenju postupka), u rimskoj pravnoj tradiciji označava prisegu koju su u postupku međusobno mogli zahtijevati tužitelj i tuženi zahtijevajući da suprotna strana potvrdi da postupak ne pokreće i ne vodi, odnosno tužbu ne osporava neosnovano, tj. sa sviješću i znanjem da zahtjev ili njegovo opovrgavanje nisu opravdani.

Obračun spomeničke rente za 2022.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Obveza obračuna i plaćanja spomeničke rente uređena je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22 – u nastavku teksta Zakon). Zakonom su propisane obveze i prava vlasnika kulturnih dobara, mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara, vrste kulturnih dobara, uspostavljanje zaštite nad kulturnim dobrom, ali i financiranje njihove zaštite i očuvanja, kao i druga pitanja u svezi sa zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara.

Samostalne djelatnosti u Europskoj uniji: primjenjivo zakonodavstvo i rad u drugim državama članicama
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Sud Europske unije izrazio je mišljenje o tome koje je zakonodavstvo prilikom utvrđivanja prava na mirovinu potrebno primijeniti u slučaju kada državljanin jedne od članica EU svoje poslovne aktivnosti istovremeno obavlja u više država članica EU-a. Autor nam predstavlja okolnosti slučaja, odluke domaćih sudova i tijela, a potom i mišljenje Suda Europske unije koji, između ostaloga, zaključuje da nacionalni propisi vrijede do granica države u kojoj je ostvareno pravo na mirovinu, ali ne i izvan nje.

Izmjene Zakona o radu i suzbijanje neprijavljenoga rada
Autori: Irena Cvitanović Iris Gović-Penić Darko Milković

Stručni članak

U organizaciji Novog informatora, 25. siječnja 2023., održan je webinar na temu »Izmjene Zakona o radu, suzbijanje neprijavljenog rada i aktualna praksa radnog prava«, na kojem su predavači bili suci Iris Gović-Penić i Darko Milković te viša savjetnica Irena Cvitanović. Na webinaru su postavljena brojna pitanja koja se odnose na prve dvojbe i nedoumice u primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 151/22) i Zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada (Nar. nov., br. 151/22). S obzirom na aktualnost teme za širu stručnu javnost, za naše smo čitatelje priredili odgovore na pitanja s tog webinara. U ovom broju lista objavljujemo pitanja i odgovore koji se tiču izmjena Zakona o radu, a u sljedećem broju ona vezana uz Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada.

Izuzeće sudaca u parničnom postupku
Autor: Antonio Marečić

Stručni članak

U ovom članku autor analizira institut izuzeća sudaca u parničnom postupku, odnosno u kojim se slučajevima i na koji način suci izuzimaju iz suđenja u parničnom postupku, a kojim se ostvaruje pravo na pravično suđenje, pozivajući se pritom na aktualnu sudsku praksu.

Vremeplov: Ustav SFRJ iz 1974. – 21. veljače 1974.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz 1974., donesen je 21. veljače 1974. godine.

Abecedarij upravnog postupka: Postupanje i ovlasti drugostupanjskog tijela u povodu žalbe
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 115. st. 1. i 2. ZUP-a

Zabrana zlostavljanja – osiguranje odgovarajuće zdravstvene zaštite zatvorenika
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako vlasti odluče teško bolesnu osobu smjestiti u zatvor i držati je u njemu, moraju iskazati posebnu brigu u jamčenju onakvih uvjeta boravka u zatvoru kakvi odgovaraju posebnim potrebama te osobe, koje proizlaze iz njezina zdravstvenog stanja. Nije dovoljan pregled i postavljanje dijagnoze, već je bitno da joj se pruži odgovarajući tretman za dijagnosticirani problem.

Parnični postupak – troškovi parničnog postupka – povlačenje tužbe
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Postoji obveza tuženika da na temelju odredbe čl. 158. st. 2. Zakona o parničnom postupku tužitelju naknadi troškove parničnog postupka u parnici radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, koja je okončana tužiteljevim povlačenjem tužbe, a nakon što je u ovršnom postupku povodom žalbe tužitelja (kao ovršenika) viši sud preinačio rješenje o ovrsi i odbio isti taj prijedlog za ovrhu.

Opravdanost odluke o suđenju u odsutnosti
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Opravdana je odluka suda da se optuženici sudi u odsutnosti kada je kazneno djelo počinjeno još 2000. godine te nesumnjivo postoji interes oštećenika za okončanje kaznenog postupka. To je pogotovo opravdano ako se oštećenica nalazi u bijegu, a što proizlazi iz činjenice da je za njom izdana tuzemna i međunarodna tjeralica.

Prekršajno pravo – saslušanje inspektora kao svjedoka u prekršajnom postupku
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Inspektor koji je proveo inspekcijski nadzor može biti tijekom prekršajnog postupka saslušan u svojstvu svjedoka o onome što je tijekom nadzora neposredno uočio, jer sam inspektor nije ovlašteni tužitelj, već je on samo osoba koju je tijelo državne uprave, kao ovlašteni tužitelj, ovlastilo da zastupa optužbu.

Obvezno pravo – naknada štete - opasna stvar, divljač na autocesti
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za štetu koja je nastala naletom divljači na vozilo na javnoj cesti, solidarno odgovaraju lovačko društvo koje gospodari lovištem, i to po načelu uzročnosti (objektivna odgovornost) jer je divljač u takvim okolnostima opasna stvar, te nadležna organizacija za ceste zbog propusta u održavanju prometnice, po načelu presumirane krivnje.

Žegarac i drugi protiv Srbije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Smanjenje mirovina, koje predstavlja jednu od zakonodavnih mjera s ciljem smanjenja javnog duga, ne predstavlja povredu prava na mirno uživanje vlasništva. Nema ni diskriminacije zbog toga što dio umirovljenika, čije imovine ne prelaze određeni iznos, nije obuhvaćen mjerom smanjenja mirovine.

Iznos potpore za samozapošljavanje u 2023.

Vi pitate - mi odgovaramo

Nezaposlena osoba, koja je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, namjerava podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za dodjelu potpore za samozapošljavanje. Pritom, nije riječ o osobi koja ispunjava uvjete za mjeru Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage. Koliko u 2023. iznosi svota potpore za samozapošljavanje?

Izvanredno napredovanje u lokalnoj službi

Vi pitate - mi odgovaramo

Službenica je primljena u službu javnim natječajem na radno mjesto srednje stručne spreme. Uz rad službenica je diplomirala na Pravnom fakultetu i stekla zvanje „mag. iur.“. U upravnom tijelu imamo nepopunjeno radno mjesto za koje službenica ispunjava sve uvjete, osim uvjeta radnog iskustva. Može li službenica ipak biti premještena na to radno mjesto, odnosno ima li lokalna samouprava institut izvanrednog napredovanja kao što imaju državni službenici?

Predaja nekretnine u suposjed

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li u tužbenom zahtjevu za predaju u posjed fizički određenog dijela nekretnine sadržan i zahtjev za predaju toga dijela nekretnine u suposjed ili ako nije osnovan zahtjev za predaju u posjed već zahtjev za predaju u suposjed, takav tužbeni zahtjev treba odbiti?

Plaćeni dopust za darivanje krvi

Vi pitate - mi odgovaramo

Budući da je članak 86. Zakona o radu, koji regulira pravo na plaćeni dopust radnika, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 151/22) ponešto izmijenjen u vezi s pravom na plaćeni dopust radnika za darivanje krvi, zanima nas u kojim sve točno slučajevima darivanja krvi i koliko puta godišnje radnik ima pravo na plaćeni dopust s te osnove?

Obveznici dodatnog poreza na dobit

Vi pitate - mi odgovaramo

Tko su obveznici plaćanja dodatnog poreza na dobit? Jesu li to svi obveznici redovitog poreza na dobit ili samo pojedini?

Filteri