Informator broj 6806 od 23. listopada 2023.

UVODNIK

Registar »diskvalificiranih direktora«

Prema Direktivi o upotrebi digitalnih alata i postupaka u pravu društava iz 2019., države članice EU-a imale su rok do kolovoza 2023. utvrditi skup pravila kojima definiraju koje osobe zakonski ne smiju biti direktori (i članovi nadzornog odbora, izvršnih i upravnih odbora, prokuristi, likvidatori) društva. S tim u vezi, uspostavlja se sustav razmjene podataka o „diskvalificiranim direktorima“ s državama članicama.
Republika Hrvatska ustrojava registar „diskvalificiranih direktora“ unutar sustava sudskog registra koji uključuje pojedinosti o osobama koje su diskvalificirali sudovi i druga tijela za obnašanje određenih dužnosti u društvu. U ovom članku autorica obrađuje zakonske i podzakonske odredbe hrvatskog prava trgovačkih društava vezane uz registar „diskvalificiranih direktora“.
Autor: Tina Jakupak

Sadržaj

Registar »diskvalificiranih direktora«
Autor: Tina Jakupak

Stručni članak

Prema Direktivi o upotrebi digitalnih alata i postupaka u pravu društava iz 2019., države članice EU-a imale su rok do kolovoza 2023. utvrditi skup pravila kojima definiraju koje osobe zakonski ne smiju biti direktori (i članovi nadzornog odbora, izvršnih i upravnih odbora, prokuristi, likvidatori) društva. S tim u vezi, uspostavlja se sustav razmjene podataka o „diskvalificiranim direktorima“ s državama članicama. Republika Hrvatska ustrojava registar „diskvalificiranih direktora“ unutar sustava sudskog registra koji uključuje pojedinosti o osobama koje su diskvalificirali sudovi i druga tijela za obnašanje određenih dužnosti u društvu. U ovom članku autorica obrađuje zakonske i podzakonske odredbe hrvatskog prava trgovačkih društava vezane uz registar „diskvalificiranih direktora“.

Restitutio in integrum ob fraudem
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Restitutio in integrum ob fraudem, lat. povratak u prijašnje stanje zbog prijevare, pretorsko je sredstvo kojim je bilo omogućeno zahtijevati opoziv onoga što je učinjeno s ciljem otuđenja imovine dužnika radi prijevare vjerovnika, u smislu umanjenja imovine dužnika kako se vjerovnici ne bi mogli iz nje namiriti. 

Prava i obveze radnika na temelju odsutnosti s posla
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

Institut odsutnosti s posla u Zakon o radu uveden je novim člankom čl. 87.a, koji je u primjeni od 1. siječnja 2023. Prema njegovim odredbama, radnik ima tijekom jednog radnog dana pravo na odsutnost s posla, i to jednom u kalendarskoj godini, kada je zbog osobito važnog i hitnog obiteljskog razloga nastalog bolešću ili nesrećom, prijeko potrebna njegova trenutačna nazočnost. Autorica u članku detaljno i argumentirano pojašnjava ispravan način tumačenja toga prava, a osobito uvjete za korištenje, način ostvarivanja u praksi te moguće probleme i sporove koji bi se mogli pojaviti u primjeni toga instituta.

Pravo JLS-a na pošteno suđenje - analiza odluka Ustavnog suda RH o komunalnim ustavnim tužbama
Autor: Silvija Knezić Vrhovec

Stručni članak

Pravo na lokalnu samoupravu Ustavom je zajamčeno pravo kojem bi trebala biti osigurana pravna zaštita pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, što pretpostavlja i priznanje aktivne legitimacije za podnošenje ustavne tužbe jedinicama lokalne samouprave. S tim u vezi, autorica analizira odluke Ustavnoga suda o tužbama koje su lokalne jedinice podnosile tijekom dvije uzastopne godine i pojašnjava njegovo stajalište o tzv. komunalnim ustavnim tužbama.

Krovna sportska udruženja i stečaj
Autor: Ante Vuković

Stručni članak

Cilj je ovoga članka analiza odredaba Zakona o sportu te Stečajnog zakona koje se tiču pokretanja stečajnog postupka nad nacionalnim sportskim savezima i postojanja razloga za stečaj krovnih sportskih udruženja. Budući da su sportske djelatnosti djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, u sportskom zakonodavstvu napravljene su odgovarajuće intervencije u korist nacionalne sportske ekipe, zaštite interesa sportaša i stečenih prava na međunarodnoj razini.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
Autor: Željko Dominis

Stručni članak

U Narodnim novinama, br. 114/23 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Većina zakonskih promjena stupa na snagu 1. prosinca 2023. kako bi se odredbe o umanjenju osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje primjenjivale od 1. siječnja 2024., osim odredbi vezanih uz izbor više osnovice i odredbi o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnice), koje stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

Knjigovodstveno evidentiranje primljene pomoći iz inozemstva
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Iako subjekti unutar općeg proračuna već dulji niz godina primaju sredstva iz inozemstva te su u više navrata davane upute o planiranju i knjigovodstvenom evidentiraju primljenih sredstava, uočeno je da i dalje postoje određene dvojbe oko njihova ispravnog evidentiranja. Napominjemo da je pravilno prikazivanje u poslovnim knjigama svakog proračunskog korisnika kao i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave važan preduvjet za izradu ispravnih konsolidiranih financijskih izvještaja na svim razinama.

Vremeplov: Westfalski mir – 24. listopada 1648.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Westfalski mir, zaključen 24. listopada 1648., predstavlja zajednički naziv za dva mirovna ugovora – Ugovor iz Münstera (lat. Instrumentum Pacis Monasteriensis) između Svetog Rimskog Carstva i Francuske, zajedno s njihovim saveznicima i Ugovor iz Osnabrücka (Instrumentum Pacis Osnabrugensis) između Svetog Rimskog Carstva i Švedske, također s njihovim saveznicima. 

Abecedarij upravnog postupka: Povrat imovine stečene bez pravne osnove
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 132. ZUP-a

Prilog: Novine u poreznim propisima
Autori: Željko Dominis Meri Dominis Herman Desanka Đikandić Lidija Karačić Mirjana Mahović Komljenović Silvija Pretnar Abičić Sandra Pezo Damir Brajković

Stručni članak

Hrvatski sabor donio je paket promjena poreznih propisa kojima se nastavlja uređivanje poreznih propisa u svrhu cjelovitosti porezne reforme. Cilj je tih poreznih novosti smanjenje ukupnog poreznog opterećenja, kako poduzetnika tako i građana, osiguranje daljnjeg gospodarskog rasta, poboljšanje životnog standarda građana kroz povećanje plaća, posebice onih s najnižim primanjima te pojednostavnjenje cjelokupnog sustava oporezivanja.

Utvrđivanje postojanja opasnosti od bijega i određivanje mjere opreza jamstva
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U situaciji kada je protiv okrivljenika određen istražni zatvor, raspisana tjeralica te raspis s potragom adrese i naposljetku europski uhidbeni nalog, okrivljenik je uhićen te nije pristao na postupak predaje Republici Hrvatskoj, da bi po okončanju predaje po europskom uhidbenom nalogu ipak bio predan Republici Hrvatskoj te tek tada postao dostupan pravosudnim tijelima RH, sud je pravilno zaključio da postoji realna opasnost od bijega te su određivanje mjere jamstva, zabrane napuštanja prebivališta i oduzimanje putovnice potpuno opravdane kao mjere opreza.

Procesno pravo – zastupanje bez valjane punomoći
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Žalitelj je odobrio pravnu radnju podnošenja prigovora protiv rješenja o ovrsi, ali ne i zastupanja tijekom parničnog postupka pa je pobijana presuda zahvaćena žalbenim razlogom bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl.354. st.2. t.8. ZPP jer u spisu nedostaje punomoć na zastupanje žalitelja.

Stvarno pravo – Pravo vlasništva – Šume i šumsko zemljište
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Šume i šumska zemljišta koja su se na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama 16. listopada 1990. nalazila u društvenom vlasništvu, neovisno o tome da li su se nalazila u zoni građevinskog zemljišta ili izvan nje, postala su na temelju samog zakona vlasništvo Republike Hrvatske. Nije odlučno je li zemljište Prostornim planom predviđeno za gradnju, time da provedba prostornih planova može biti razlog za izdvajanje iz šumsko gospodarskog područja, ali samim Prostornim planom ne može se mijenjati pravni status šume i šumskog zemljišta.

Pristup žalbenom sudu - kazneni postupak
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pitanje je li tumačenje ili primjena nekog postupovnog pravila neopravdano ograničila pravo pojedinca na pristup sudu, Ustavni sud razmatra zajedno s pitanjem je li ograničavanje njegovog ili njezinog prava na pristup sudu u konačnici negativno utjecalo na pravičnost postupka u cjelini.

Prekršajno pravo – pravni kontinuitet prekršaja
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prekršaj iz članka 52. stavka 1. točke 6. i stavka 2. Zakona o vatrogastvu (Nar. nov., br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10), koji čini pravna i odgovorna osoba ako poslove dobrovoljnog vatrogasca obavlja osoba koja ne posjeduje propisanu tjelesnu i duševnu sposobnost te koja nije osposobljena za obavljanje tih poslova, više nema pravni kontinuitet u Zakonu o vatrogastvu (Nar. nov., br. 125/19) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020.

Gucić i ostali protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Okolnost da žalbeni sud na određene povrede pazi po službenoj dužnosti, ne oslobađa podnositelje zahtjeva obveze iznošenja prigovora, koji će naknadno iznijeti ESLJP-u.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge kao opći akt

Vi pitate - mi odgovaramo

Komunalno trgovačko društvo u vlasništvu Grada donijelo je opće uvjete isporuke uslužne komunalne usluge i dostavilo ih predstavničkom tijelu Grada na suglasnost. Jesu li opći uvjeti opći akt koji treba dostaviti nadležnom tijelu radi nadzora zakonitosti i kada nakon objave opći uvjeti mogu stupiti na snagu?

Neisplata dodataka na minimalnu plaću i prekršajna odgovornost poslodavca

Vi pitate - mi odgovaramo

Odnosi li se odredba o počinjenju prekršaja iz članka 10. stavka 1. podstavka d) Zakona o minimalnoj plaći samo na poslodavca koji ne isplati povećanje plaće za prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, najmanje u visini utvrđenoj kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena ili i ako ne isplati sva povećanja plaće utvrđena člankom 40., 41., 42., 43., 44. i 46. Kolektivnog ugovora za graditeljstvo?

Obveza pripravnosti radnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Našim kolektivnim ugovorom definirano je pasivno dežurstvo (vrijeme pripravnosti). On propisuje da za vrijeme pasivnog dežurstva radnik ne mora biti prisutan u prostorima poslodavca, ali mora biti dostupan i po pozivu doći za razumno vrijeme radi obavljanja poslova, a troškove žurnog dolaska snosi poslodavac. Nadalje, poslodavac mora obavijestiti radnika o rasporedu ili promjeni pasivnog dežurstva najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitne potrebe za zamjenom drugog radnika. Za vrijeme provedeno u pripravnosti radnik ima pravo na isplatu 10 % satnice dnevnog rada u tekućem mjesecu za svaki sat pasivnog dežurstva. Može li radnik odbiti pasivno dežurstvo/pripravnost?

Troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li neprofitna organizacija nadoknađivati troškove službenih putovanja osobe koja nije njezin zaposlenik, ako za potrebe neprofitne organizacije obavlja poslove uz naknadu?

Odštetna odgovornost odvjetnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li u parničnom postupku radi naknade štete zbog povrede ugovora o nalogu koji je tužitelj zaključio s odvjetnikom dajući mu ovlaštenje da ga zastupa u postupku naknade štete protiv odgovorne osobe koju trpi zbog pada i iz tog razloga pretrpljenih ozljeda i oštećenja zdravlja, a u odnosu na pitanje ispunjenja pretpostavki odgovornosti odvjetnika za naknadu štete u obliku podmirenja troškova parničnog postupka koje je tužitelj podmirio zbog toga što je izgubio parnicu, bitno utvrditi bi li tužitelj, da nije bilo propusta u zastupanju, uspio u tom postupku?

Filteri