Informator broj 6708 od 06. prosinca 2021.

UVODNIK

Izmjene i dopune Zakona o odvjetništvu i (ne)očekivani doseg četvrte Novele Zakona

U članku
 se obrađuje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu, i to sumarnim iznošenjem učinjenih izmjena te se razmatraju pojedine izmjene, i to sa stajališta mogućeg dosega i problema zbog njihovih nedorečenosti, ali se i razmatra jesu li najnovije izmjene i dopune Zakona samo još jedno u nizu ispunjavanje obveza, koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji, a bez učinka da se poboljša trenutačni nepovoljan položaj odvjetništva kao struke te konačno razriješi dvojba o položaju odvjetništva u pravosudnom sustavu i iskoristi ga se na dobrobit građana i poboljšanje (trenutačno znatno) narušenog povjerenja u pravni sustav i jačanje pravne sigurnosti subjekata u pravu.
Autor: Nebojša Vitez, dipl. iur.

Sadržaj

Izmjene i dopune Zakona o odvjetništvu i (ne)očekivani doseg četvrte Novele Zakona
Autor: Nebojša Vitez

Stručni članak

U članku1 se obrađuje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu, i to sumarnim iznošenjem učinjenih izmjena te se razmatraju pojedine izmjene, i to sa stajališta mogućeg dosega i problema zbog njihovih nedorečenosti, ali se i razmatra jesu li najnovije izmjene i dopune Zakona samo još jedno u nizu ispunjavanje obveza, koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji, a bez učinka da se poboljša trenutačni nepovoljan položaj odvjetništva kao struke te konačno razriješi dvojba o položaju odvjetništva u pravosudnom sustavu i iskoristi ga se na dobrobit građana i poboljšanje (trenutačno znatno) narušenog povjerenja u pravni sustav i jačanje pravne sigurnosti subjekata u pravu.

HEREDITAS PERSONAE VICE FUNGITUR, SICUT MUNICIPIUM ET DECURIA ET SOCIETAS
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Ostavina postoji umjesto osobe, slično municipiju, kuriji ili udruzi; navedena latinska izreka odnosi se na ležeću ostavinu (hereditas iacens).

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2021.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31. prosinca zakonska je obveza svakog poslodavca. To u svim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito, kako bi na temelju toga godišnjeg obračuna radnik ostvario razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza i prireza. Na taj način radnik ostvaruje pravo na brži povrat preplaćenog poreza, pri čemu nije potrebno čekati godišnji obračun koji će u posebnom postupku provoditi Porezna uprava tijekom 2021. Podsjećamo u kojim sve slučajevima poslodavac to mora učiniti i kako izravnati poreznu osnovicu i poreznu obvezu za 2021.

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina
Autor: Renata Marić-Ivanović

Stručni članak

U članku autorica kroz odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Nar. nov., br. 107/07, 144/12, 14/14 i 32/19) i Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) analizira prava i obveze strana ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, ulogu posrednika i njegovu naknadu, te naglašava u kojim bi slučajevima u praksi parnični sudovi trebali u ocjeni valjanosti ugovora o posredovanju u prometu nekretnina imati na umu i odredbe Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14, 110/15 i 14/19).

Regulacija poslovanja digitalnih platformi prema poslovnim subjektima
Autori: Domagoj Maričić Lidija Antonić

Stručni članak

U Informatoru br. 6675 od 16. 4. 2021. pisali smo o odgovornosti za nezakonit sadržaj na internetu. U ovom broju autori D. Maričić i L. Antonić pišu o tzv. P2B Uredbi, koja je u primjeni nešto duže od godinu dana, i kojom se uspostavljaju jasnija pravila postupanja na digitalnim tržištima s ciljem sprječavanja različitih oblika nepoštenih poslovnih praksi koje su do sada često nametale velike digitalne tvrtke, a na štetu online trgovaca koji svoje proizvode i usluge prodaju preko internetskih platformi.

Povreda Ustava u obnašanju dužnosti
Autor: Mato Palić

Stručni članak

Vrlo rijetko javnost ima prilike doznati nešto više o tome na koji način predsjednik Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane RH surađuju i odlučuju o pitanjima koja se odnose na obranu Republike Hrvatske i način funkcioniranja Oružanih snaga RH. Stoga je nedavna odluka Predsjednika RH da produži imenovanje brigadiru Elvisu Burčulu bila povod autoru članka da razmotri pitanja njezine ustavnosti i zakonitosti te da s tim u svezi, promotri i pitanje ustavne odredbe o odgovornosti predsjednika Republike Hrvatske RH za povredu Ustava koju počini u obnašanju dužnosti.

Marginalije uz Smjernice Vijeća Europe o besplatnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima
Autor: Bojan Čaić

Stručni članak

U članku autor kazuistički raspravlja o određenom kroničnom, specifičnom problemu hrvatskog sustava besplatne pravne pomoći s obzirom na novopostavljene europske regulatorne okvire, nastojeći skrenuti pozornost na potrebu aktivnog angažmana resornog tijela radi njegove koherentne i balansirane eliminacije na praktičnoj razini.

Vremeplov: Francuski zakon o odvojenosti crkava i države – 9. prosinca 1905.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Položaj Crkve i katoličkog klera u Francuskoj počeo je slabjeti nakon Francuske revolucije (1789.) nacionaliziranjem crkvenih dobara. Sekularizaciji francuskog društva pridonio je i Dekret o slobodi vjere (1795.), čiji je moto bio da država ne plaća nijednu religiju.

Abecedarij upravnog postupka: Povrat u prijašnje stanje
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 82. st. 2. i 3. ZUP-a

Obustava ovrhe
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada pri pljenidbenom popisu nisu nađene pokretnine kojima bi se mogla namiriti tražbina ovrhovoditelja sud neće odmah obustaviti ovrhu već treba ovrhovoditelju dopustiti da u roku od dva mjeseca, sukladno odredbi čl. 5. st. 3. i 4. OZ, predloži novo sredstvo ovrhe i u tom slučaju nastaviti ovrhu sukladno novom rješenju o ovrsi na novom sredstvu, a u protivnom po proteku tog roka ovrhu obustaviti.

Stvarno pravo – pravo vlasništva – javno vodno dobro
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nekretnine vodnog dobra stekle su status javnog vodnog dobra u vlasništvu Republike Hrvatske ex lege na dan stupanja na snagu Zakona o vodama, a ne donošenjem rješenja Ministarstva i uknjižbom javnog vodnog dobra u zemljišnim knjigama. Prijašnji vlasnici, odnosno njihovi nasljednici mogu na temelju Zakona o naknadi ostvariti pravo na naknadu za te nekretnine, ali ne i njihov povrat u vlasništvo.

Pomoć za opremu novorođenog djeteta
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nužna pretpostavka za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta je zajedničko prebivalište roditelja koji podnosi zahtjev i djeteta za koje se traži priznanje prava.

Obiteljsko pravo – imovina društva i bračna stečevina
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sve što je uloženo u društvo predstavlja imovinu društva pa ako je član društva u društvo unio određene stvari ili prava, ta imovina više nije u vlasništvu člana društva, već postaje imovinom i vlasništvom društva.

Prekršajno pravo – činjenični opis prekršaja
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za konkretizaciju činjeničnog opisa djela iz članka 76a. točke 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Nar. nov., br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), nisu nužni podaci o rješenju temeljem kojega je samoizolacija okrivljeniku određena i tko je takvo rješenje izdao.

C-624/19 (Tesco stores)
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Članak 157. UFEU-a treba tumačiti tako da ima izravan učinak u sporovima između pojedinaca u kojima se poziva na nepoštovanje načela jednakosti plaća muškaraca i žena za „rad jednake vrijednosti”.

Dokazna sredstva u postupku priznavanja statusa hrvatskog branitelja

Vi pitate - mi odgovaramo

Smatraju li se u upravnom postupku koji se vodi povodom podnesenog zahtjeva za priznavanje braniteljskog statusa, podaci sadržani u službenim evidencijama „jačim“ dokaznim sredstvom od izjava svjedoka i drugih dokaza?

Donošenje cjenika komunalnih usluga

Vi pitate - mi odgovaramo

Komunalno poduzeće nije donijelo novi cjenik komunalnih usluga, iako su se okolnosti od donošenja sada važećeg cjenika bitno promijenile. Posljedica je nerealno niska cijena komunalnih usluga i akumuliranje gubitka komunalnog poduzeća. Može li predstavničko tijelo donijeti cjenik komunalnih usluga, ili dati suglasnost na cjenik umjesto gradonačelnika?

Naknada plaće za bolovanje u kojem je jedan dan bio blagdan

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnica je tijekom studenoga 2021. zbog bolesti bila na bolovanju dva tjedna. U tijeku bolovanja jedan dan bio je blagdan (18. 11. 2021.). Na koju naknadu plaće ima pravo za taj dan blagdana, na onu sukladno Zakonu o radu ili na onu sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, jer su osnovice različite?

Otpremnina člana uprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Poslodavac otkazuje ugovor članu uprave koji je kod njega u radnom odnosu. S obzirom na to da po osnovi ugovora o radu ima sva prava iz radnog odnosa, može li mu poslodavac isplatiti neoporezivu otpremninu do propisanog iznosa?

Punomoć po zaposlenju kod e-Ovrhe

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li sukladno članku 43. Zakona o trgovačkim društvima zaposlenik trgovačkog društva (koji ima elektronički potpis na svoje ime) punomoć za podnošenje prijedloga za e-Ovrhu (punomoć po zaposlenju) ili direktor mora potpisati prijedlog za e-Ovrhu? Napominjem da je društvo u sustavu e-Komunikacije.

Filteri