Informator broj 6672 od 29. ožujka 2021.

UVODNIK

Pravni položaj korisnika kredita s valutnom klauzulom u CHF koji su kredite otplatili prije konverzije

U članku Igor Metelko razmatra trenutačni pravni položaj korisnika nekonvertiranih ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF, s obzirom na recentnu odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske od 3. veljače 2021. o odbijanju i odbacivanju tužbi banaka protiv presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, br. Rev 2221/2018-11 od 3. rujna 2019.
Autor: Igor Metelko

Sadržaj

Pravni položaj korisnika kredita s valutnom klauzulom u CHF koji su kredite otplatili prije konverzije
Autor: Igor Metelko

Stručni članak

U članku Igor Metelko razmatra trenutačni pravni položaj korisnika nekonvertiranih ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF, s obzirom na recentnu odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske od 3. veljače 2021. o odbijanju i odbacivanju tužbi banaka protiv presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, br. Rev 2221/2018-11 od 3. rujna 2019.

DE PROCESSU POENALI
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Važeći Zakonik kanonskog prava (Codex iuris canonici - CIC) iz 1983. godine regulira, između ostalog, u svojoj VII. i posljednjoj knjizi materiju kaznenog postupovnog prava (De processu poenali) (kann. 1717. – 1731.).

Ograničenje vjerskih okupljanja i prakticiranja bogoslužja u svezi s Rješenjem Ustavnog suda RH br. U-II-5709/2020 i U-II-5788/2020 od 23. veljače 2021.
Autor: Miroslav Šeparović

Stručni članak

U prošlom broju Informatora objavljen je članak na temu: „Ustavnost ograničenja javnih okupljanja na vjerskim obredima, ugostiteljskim objektima i sportskim aktivnostima“ u kojem su istaknuta stajališta Ustavnog suda izražena u njegovim rješenjima br. U-II-5709/2020 i dr., U-II-6087/2020 i U-II-364/2021 od 23. veljače 2021. U ovom broju, dr. sc. Miroslav Šeparović, sudac i predsjednik Ustavnog suda, pobliže izlaže stajališta iz svog Izdvojenog podupirućeg mišljenja u svezi s rješenjem br. U-II-5709/2020 i dr. kojima se vodio pri glasovanju o neprihvaćanju prijedloga za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenih mjera.

Sprječavanje ulaska krivotvorene robe na tržište RH i EU
Autori: Mislav Vukina Josipa Kovačević

Stručni članak

Ovim člankom autori prikazuju uređenje tzv. nacionalnih zahtjeva i zahtjeva Europske unije, kojima se omogućava prethodno informiranje nadležnih carinskih tijela radi zaštite poslovnih subjekata od krivotvorene robe, kao i carinski postupak koji se u svezi s krivotvorenom robom pokreće podnošenjem navedenih zahtjeva te mjere koje carinsko tijelo može poduzeti po službenoj dužnosti u svezi s krivotvorenom robom.

Likvidacijska masa
Autor: Jelena Čuveljak

Stručni članak

Zakon o trgovačkim društvima1 propisao je da će sudski registar brisati trgovačko društvo koje tri godine za redom ne postupi prema zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, kada je zakonom propisana obveza objavljivanja tih izvješća. Pokaže li se nakon brisanja društva iz sudskog registra da ono ima imovinu koju bi trebalo podijeliti, provodi se likvidacija imovine društva, a likvidatore, na prijedlog zainteresiranih osoba, imenuje sud. Budući da u praksi postoji veći broj nedoumica vezanih uz taj postupak, autorica u ovom članku analizira pravila o provođenju likvidacijskog postupka u konkretnom slučaju.

Mjesto i način provođenja rasprave za ispravak
Autor: Matija Stokić

Stručni članak

Određivanje mjesta i načina provođenja rasprave za ispravak u pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku (na terenu i uz sudjelovanje sudskog vještaka geodetske struke ili u sudnici) pitanje je na koje Zakon o zemljišnim knjigama ne daje odgovor. Ono se tiče taktike upravljanja postupkom i kao takvo uvelike je ovisno o osobnom pristupu uredujućeg suca. Autor u članku problematizira dominantni pristup u praksi sudova koji neselektivno preferiraju provođenje rasprave za ispravak na terenu, uz obvezan angažman geodetskog vještaka, bez obzira na specifične okolnosti i potrebe dokazivanja u pojedinačnim slučajevima. Ujedno na primjerima raščlanjuje različite slučajeve u kojima je moguće donošenje odluke o ispravku bez provođenja rasprave, slučajeva u kojima se raspravu može održati u sudnici te onih u kojima je potrebno održati je na terenu.

Abecedarij upravnog postupka: Pribavljanje isprava
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 61. ZUP-a

Vremeplov: Sporazum o prodaji Aljaske – 30. ožujka 1867.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Sporazumom o ustupanju ruskih posjeda u Sjevernoj Americi od Njegova Veličanstva, cara svih Rusa Sjedinjenim Američkim Državama, kako se službeno naziva Sporazum o prodaji Aljaske1, koji su u Washingtonu 30. ožujka 1867. godine potpisali opunomoćenici predsjednika SAD-a, William H. Seward, i ruskog cara Aleksandra II., Edward de Stoeckl, Rusija je SAD-u prodala teritorij Aljaske (površine 1.518,800 km2) za 7,2 milijuna dolara.

Sud časti kao posebno tijelo udruge
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Iako su Zakonom o udrugama kao obvezna tijela udruge propisani samo skupština i osoba za zastupanje udruge, članovi udruge prema vlastitom nahođenju i potrebama mogu osnovati i druga tijela udruge. Jedno od tijela može biti i sud časti, koji odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova i dužnosnika udruge. Autor piše o načinu na koji se može osnovati sud časti udruge i ovlastima koje se tom tijelu mogu dodijeliti.

Porezni i drugi aspekti sezonskog zapošljavanja u 2021.
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Izvanredne okolnosti uzrokovane epidemijom COVID-19 rezultirale su brojnim poremećajima u gospodarstvu, a posebice u turističkom sektoru. Unatoč tome, poduzetnici u turizmu počinju obavljati pripremne aktivnosti za dolazak gostiju, neovisno o tome što se i dalje očekuje poslovanje u posebnim okolnostima. Sastavni dio tih pripremnih aktivnosti predstavlja i angažiranje sezonskih radnika, jer su oni važan segment poslovanja. Čest je slučaj da poslodavci svojim sezonskim radnicima uz plaću nude osiguran smještaj i prehranu pa u članku dajemo pregled poreznog tretmana troškova smještaja i prehrane sezonskih radnika, ali i druge zanimljive pojedinosti sezonskog zapošljavanja u 2021.

Pravo na poštovanje osobnog života (postupovni aspekt) - kazneni postupak zbog prijetnje
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prijetnja od druge privatne osobe može predstavljati napad na osobni integritet pojedinca, što aktivira pozitivnu obvezu države da ga zaštiti. U okolnostima kada je oštećenom pojedincu bilo omogućeno preuzimanje kaznenog progona nakon odbačaja kaznene prijave, a u dokaznom postupku utvrđene su sve činjenice konkretnog slučaja, država je ispunila pozitivnu obvezu da zaštiti osobni integritet pojedinca

Parnični postupak – procesne pretpostavke – tužba radi proglašenja ovrhe nedopuštenom
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Postojanje rješenja o upućivanju ovršenika na parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, te druga, kumulativno potrebna, pokretanja te parnice nakon pravomoćnosti rješenja kojim je ovršenik upućen u parnicu, imaju važnost procesne pretpostavke za dopuštenost tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom - i ona mora biti ispunjena u trenutku kada je tužba podnesena

Zaključak – obnova kaznenog postupka zbog suđenja u odsutnosti
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Dio odredbe članka 507. stavka 4. ZKP/08. o odgodi izvršenja kazne primijenit će se samo ako je osuđenik zahtjev za obnovu kaznenog postupka zbog suđenja u odsutnosti u kojem je obećao odazvati se sudskom pozivu (članak 498. stavak 3. ZKP/08.) podnio sa slobode.

Stečajno pravo – ostvarivanje prava stečajnih vjerovnika
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Stečajni vjerovnici mogu svoje tražbine prema dužniku ostvarivati samo u stečajnom postupku

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Autorski honorar koji je poslodavac isplatio zaposleniku uz redovitu mjesečnu plaću, ne uzima se u obzir pri izračunu naknade za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Obavljanjem gospodarskog ribolova u hrvatskom teritorijalnom moru bez važeće povlastice za ribolov, koju je izdala Republika Hrvatska, okrivljenik čini prekršaj iz članka 77. stavka 1. točke 5. i stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu

Antonopoulou protiv Grčke
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Nacionalno pravo pružilo je podnositeljici zahtjeva odgovarajući pravni okvir za zaštitu imovinskih prava zbog povećanja rate kredita zbog rasta tečaja švicarskog franka

Odgoda izvršavanja kazne zatvora zbog teške akutne bolesti ili znatnog pogoršanja postojeće kronične bolesti

Vi pitate - mi odgovaramo

Pod kojim se uvjetima može zatražiti odgoda izvršavanja kazne zatvora prema novom Zakonu o izvršavanju kazne zatvora te ima li promjena kada je u pitanju odgoda zbog bolesti?

Provođenje izbora za radničko vijeće upotrebom informacijskokomunikacijske tehnologije

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li radničko vijeće od poslodavca zahtijevati kupnju posebnog programa za provođenje izbora radničkog vijeća?

Izbor zamjenika iz reda pripadnika nacionalne manjine

Vi pitate - mi odgovaramo

U našoj Općini pripadnici nacionalne manjine, s obzirom na njihovu zastupljenost u stanovništvu Općine, imaju pravo i na zastupljenost u izvršnom tijelu, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Ako na redovitim izborima pobijedi lista na kojoj se nalazi kandidat za općinskog načelnika i njegov zamjenik koji je pripadnik nacionalne manjine, treba li u tom slučaju birati još jednog zamjenika iz redova nacionalne manjine?

Izjašnjavanje i izjava stranke u upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Budući da se u upravnom postupku stranci mora omogućiti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari, mora li se stranci omogućiti i izjašnjavanje davanjem izjave?

Izvješća i obrasci koji se predaju uz Prijavu poreza na dobit

Vi pitate - mi odgovaramo

Koji je krajnji rok za predaju izvješća i obrazaca koji se predaju uz Prijavu poreza na dobit za 2020. te u kojem je roku potrebno platiti obvezu?

Filteri