Informator broj 6768 od 30. siječnja 2023.

UVODNIK

Novosti u pravnom uređenju udruga, zaklada i ustanova

Potaknuta preporukama Odbora stručnjaka Vijeća Europe MONEYVAL, Vlada RH prihvatila je Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Na tragu mjera utvrđenih Akcijskim planom, zakoni koji uređuju osnivanje i djelovanje udruga, zaklada i ustanova nadopunjeni su, između ostaloga, odredbama koje sprječavaju kriminalce da djeluju kao dioničari, udjeličari, stvarni vlasnici ili direktori tih pravnih osoba. Izv. prof. dr. sc. Dragan Zlatović predstavlja izmjene i dopune ciljanih zakona i pojašnjava utjecaj nedavnih zakonskih promjena na rad navedenih pravnih osoba.
Autor: Izv. prof. dr. sc. Dragan Zlatović

 

Sadržaj

Novosti u pravnom uređenju udruga, zaklada i ustanova
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Potaknuta preporukama Odbora stručnjaka Vijeća Europe MONEYVAL, Vlada RH prihvatila je Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Na tragu mjera utvrđenih Akcijskim planom, zakoni koji uređuju osnivanje i djelovanje udruga, zaklada i ustanova nadopunjeni su, između ostaloga, odredbama koje sprječavaju kriminalce da djeluju kao dioničari, udjeličari, stvarni vlasnici ili direktori tih pravnih osoba. Izv. prof. dr. sc. Dragan Zlatović predstavlja izmjene i dopune ciljanih zakona i pojašnjava utjecaj nedavnih zakonskih promjena na rad navedenih pravnih osoba.

Notorium facti
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Notorium facti, lat. notornost činjenice, termin je koji se javlja u srednjovjekovnoj pravnoj literaturi označavajući općepoznatost činjenica, i to u odnosu prema notorium iuris (općepoznata pravna činjenica, poput osude) i notorium praesumptionis (širem krugu poznato stanje iz kojeg proizlazi određena predmnjeva, primjerice ako se za nekoga iz redovitog ponašanja javno smatra da je nečiji sin).

Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2022.
Autor: Vlado Đurašin

Stručni članak

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma (u nastavku teksta: OKFŠ) obračunava se temeljem odredbi Zakona o šumama (Nar. nov., br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20 - u nastavku teksta: Zakon) i Pravilnika o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Nar. nov., br. 70/21 - u nastavku teksta: Pravilnik).

Poseban postupak utvrđivanja poreza na dohodak građana za 2022.
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Građani u najvećem broju slučajeva više ne moraju podnositi prijavu godišnjeg poreza na dohodak jer Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak obračuna godišnjeg dohotka prema raspoloživim podacima. Međutim, ako žele iskoristiti svoje pravo na povećanje osobnog odbitka u godišnjem obračunu, mogu nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku odnosno Obrazac ZPP-DOH do 28. veljače 2023. On se može Poreznoj upravi dostaviti osobno ili preporučenom poštom, ali i korištenjem elektroničkih usluga Porezne uprave ePorezna odnosno putem mobilne aplikacije mPorezna.

Mišljenja i tumačenja državnih tijela
Autor: Novi informator

Stručni članak

RAD NA EU PROJEKTIMA U VEZI SA ZAKONOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, PRIMJENA ODREDABA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU NA PRIJE SKLOPLJENE UGOVORE O RADU U VEZI S IZMJENOM OBVEZNOG SADRŽAJA SKLOPLJENIH UGOVORA O RADU, TRAJNI PREMJEŠTAJ IZ DRŽAVNE SLUŽBE U JAVNU, UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME U KONTEKSTU NOVIH IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RADU, PLAĆANJE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR, OPOREZIVANJE NASLJEDSTVA, NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, PRIZNAVANJA RAZLIKE OBUJMA PRI UTVRĐIVANJU OBUJMA GRAĐEVINE U SVRHU OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA, UKIDANJE STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI ČESTICI PREKO KOJE JE PLANIRAN PRISTUP ZA GRAĐEVINU, DEKLARIRANJE POTENCIJALNOG SUKOBA INTERESA  

Smiju li učenici snimati mobitelima učitelje u razredu?
Autori: Marina Kapikul Iva Kero

Stručni članak

Objava odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske u povodu zahtjeva za zaštitu zakonitosti Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske kojom je odlučeno da je snimka dijela nastave koju je načinio učenik zakonit dokaz, izazvala je reakciju učiteljske zajednice koja ju je ocijenila napadom na učiteljsko zanimanje i pripisala joj izazivanje tektonskih promjena u načinu održavanja nastave i odnosu učitelja i učenika. Takvoj bojazni nema mjesta jer je svaka odluka ovisna o okolnostima svakog pojedinog slučaja. Stoga autorice u ovom članku iznose kronologiju postupanja u tom predmetu i raščlanjuju odluku Vrhovnog suda Republike Hrvatske u cilju potpunog i pravilnog razumijevanja te njezinih stvarnih posljedica osobito u načinu održavanja nastave, odnosima učenika i učitelja i prava koja im u tom smislu pripadaju.

Utjecaj prava intelektualnog vlasništva na poslovanje poduzetnika
Autor: Dora Lučić

Stručni članak

Mnoga mala i srednja poduzeća (small and medium-sized enterprises - SMEs) ili samostalni poduzetnici (solopreneurs) nemaju strategiju formalne zaštite prava intelektualnog vlasništva ili ne raspolažu znanjima o tome kako zaštititi svoja autorska prava, izum koji nudi novo rješenje nekog tehničkog problema, znak koji samo oni žele koristiti ili vanjski izgled svog proizvoda radi prepoznatljivosti na tržištu. Međutim, poznavanje svojih prava i mogućnosti ključno je za maksimalno povećanje komercijalne vrijednosti i jačanje konkurentnosti svakog poduzetnika. Cilj ovog članka je podizanje svijesti o prednostima korištenja intelektualnog vlasništva za poslovanje kroz navođenje stvarnih primjera te pružanje praktičnih smjernica i okvira kako to učiniti.

Vremeplov: Novobrdski zakonik Stefana Lazarevića – 29. siječnja 1412.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Srpski srednjovjekovni vladar Stefan Lazarević (1377.- 1427.), sin kneza Lazara, poginulog u bitci na Kosovu Polju 1389., naslijedio je svog oca kao maloljetnik. Stefan Lazarević bio je otomanski vazal jer je njegova majka Milica na taj način spriječila dinastiju Branković da preuzmu vlast nad Srbijom. 

Abecedarij upravnog postupka: Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela u povodu žalbe
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 113. st. 5. i 6. ZUP-a

Pravično suđenje - nezakonit ili nepravilan rad tijela državne uprave
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Uz neupitnu činjenicu da je račun društva bio blokiran zbog propusta poreznih tijela zbog čega se društvo nije moglo javljati na natječaje za javnu nabavu, zaključak o navodnoj nedokazanosti uzročno-posljedične veze između štetne radnje i štete jer društvo nije dokazalo da bi se javilo na javni natječaj, bilo izabrano kao najpovoljniji ponuđač i ostvarilo dobit, predstavlja nametanje nemogućeg standarda dokazivanja koje je protivno članku 29. st. 1. Ustava.

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka – videonadzor
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nema povrede prava na zaštitu osobnih podataka ako je sustav videonadzora u stambenoj zgradi postavljen na temelju Odluke suvlasnika koji čine 2/3 suvlasničkih dijelova.

Pravo na obveznog branitelja u kaznenom postupku
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odredbom članka 66. stavka 1. točke 2. Zakona o kaznenom postupku propisana je obvezna obrana i u postupku po izvanrednim pravnim lijekovima za kaznena djela za koja je izrečena kazna dugotrajnog zatvora, pa je stoga očigledno da je zakonodavac smatrao potrebnim takvom osuđeniku zajamčiti pravo na branitelja i nakon pravomoćnosti presude.

Prekršajno pravo – vrijeme počinjenja prekršaja
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prekršaj se sastoji u tome da je investitor pristupio gradnji bez pravomoćne odnosno izvršne građevinske dozvole, a počinjen je u vrijeme kada je okrivljenik započeo gradnju, odnosno pristupio gradnji.

Sudska pristojba
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

U sporu u kojem tužitelj potražuje štetu zbog ozljede na radu protiv tuženika osiguratelja poslodavca, temeljem police osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, tužitelj je oslobođen od plaćanja pristojbi.

Test-Achat protiv Belgije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Zbog postojanja povezanosti između vještaka i tuženika, činjenica da je nalaz i mišljenje vještaka bio odlučujući za predmet spora te da je odbijen zahtjev za izuzimanje nalaza i mišljenja iz spisa, postupak nije bio u skladu s načelom jednakosti stanaka te je povrijeđen članak 6. st. 1. Konvencije.

Utvrđivanje dohotka od otuđenja nekretnina

Vi pitate - mi odgovaramo

Fizička osoba – građanin stekla je zemljište 2002., a dvadeset godina kasnije odnosno 2022. počela je graditi obiteljsku kuću. Početkom 2023. ta fizička osoba – građanin dovršila je gradnju i ishodila uporabnu dozvolu. Odmah potom prodala je obiteljsku kuću trećoj osobi. Napominjemo da iako je prvotno osoba namjeravala stanovati u toj kući, u konačnici nikada se nije u nju uselila. Plaća li se porez na dohodak zbog činjenice da je kuća kao takva prodana unutar dvije godine od stavljanja u uporabu ili je oslobođena plaćanja poreza na dohodak jer je zemljište na kojem je građeno stečeno prije više od 20 godina?

Odobrenje za postavljanje reklama uz cestu

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačko društvo od nadležnog je upravnog tijela Grada zatražilo odobrenje za postavljanje nekoliko reklama na stupove javne rasvjete koji se nalaze uz županijsku cestu koja prolazi kroz naselje. Međutim, županijska uprava za ceste obavijestila je upravno tijelo da ono nije nadležno za izdavanje takvog odobrenja, odnosno da odobrenje izdaje županijska uprava za ceste. Je li izneseno stajalište županijske uprave za ceste zakonito?

Podnošenje ostavke člana predstavničkog tijela

Vi pitate - mi odgovaramo

Prilikom podnošenja ostavke člana predstavničkog tijela, Zakon o lokalnim izborima utvrđuje radnje koje se moraju učiniti „najkasnije“ i „najranije“. S obzirom na to da nas navedeni pojmovi pomalo zbunjuju, možete li nam pojasniti što oni doista praktično znače?

Obveza plaćanja zajedničke pričuve za stan u suvlasništvu

Vi pitate - mi odgovaramo

U zgradi s više stanova uspostavljeno je etažno vlasništvo. Na jednom od stanova postoji suvlasništvo više osoba. Kakva je njihova odgovornost za plaćanje zajedničke pričuve?

Prekoračenje granice ispitivanja prvostupanjskog rješenja

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li drugostupanjski sud počinio relativno bitnu povredu odredaba parničnog postupka kada je preinačio prvostupanjsko rješenje u dijelu koji nije pobijan žalbom?

Filteri