Informator broj 6696 od 13. rujna 2021.

UVODNIK

Otvorena pitanja o restitucijskim zahtjevima iz ništetnih pravnih poslova nakon pravnog shvaćanja Vrhovnog suda RH

Nakon Pravnog shvaćanja Vrhovnog suda RH o tijeku zastare restitucijskih zahtjeva iz ništetnih pravnih poslova pojavila su se brojna materijalnopravna i procesnopravna pitanja. S materijalnopravne strane promatrano, novi, dramatični iskorak sudske prakse najvišeg suda unosi trajnu neizvjesnost u odnose sudionika pojedinog pravnog posla, omogućavajući da osim uvijek mogućeg preispitivanja ništetnosti postoji i mogućnost postavljanja restitucijskih zahtjeva, s početkom tijeka zastarnog roka tek nakon pravomoćnog utvrđenja ništetnosti. Procesnopravno sagledano postavlja se pitanje ustavnopravne opstojnosti takvog pravnog shvaćanja. Osim potencijalno moguće apstraktne kontrole ustavnosti pravnog shvaćanja, čini se da ono ne ispunjava ni osnovne ustavnopravne zahtjeve koji pri izmjeni prakse najvišeg suda u Republici Hrvatskoj moraju biti ispunjeni – obrazloženost, pravnu predvidljivost i zabranu retroaktivnog djelovanja.
Autori: prof.dr.sc. Marko Baretić i Aleksandra Maganić, prof.dr.sc.

Sadržaj

Otvorena pitanja o restitucijskim zahtjevima iz ništetnih pravnih poslova nakon pravnog shvaćanja Vrhovnog suda RH
Autori: Marko Baretić Aleksandra Maganić

Stručni članak

Nakon Pravnog shvaćanja Vrhovnog suda RH o tijeku zastare restitucijskih zahtjeva iz ništetnih pravnih poslova pojavila su se brojna materijalnopravna i procesnopravna pitanja. S materijalnopravne strane promatrano, novi, dramatični iskorak sudske prakse najvišeg suda unosi trajnu neizvjesnost u odnose sudionika pojedinog pravnog posla, omogućavajući da osim uvijek mogućeg preispitivanja ništetnosti postoji i mogućnost postavljanja restitucijskih zahtjeva, s početkom tijeka zastarnog roka tek nakon pravomoćnog utvrđenja ništetnosti. Procesnopravno sagledano postavlja se pitanje ustavnopravne opstojnosti takvog pravnog shvaćanja. Osim potencijalno moguće apstraktne kontrole ustavnosti pravnog shvaćanja, čini se da ono ne ispunjava ni osnovne ustavnopravne zahtjeve koji pri izmjeni prakse najvišeg suda u Republici Hrvatskoj moraju biti ispunjeni – obrazloženost, pravnu predvidljivost i zabranu retroaktivnog djelovanja.

NIKOMU SE NE KRATI DA UŽIVA ONO ŠTO JE PO PRIRODI SVAČIJE, IL’ ŠTO JE ODREĐENO DA SVAKOME SLUŽI
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Navedenu pravnu izreku oblikovao je naš znameniti pravnik i polihistor Baltazar (Baldo) Bogišić (1834. -1908.), ugradivši je u čl. 996. svoje iznimno značajne crnogorske kodifikacije (Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru - OIZ) iz 1888. godine.

Financiranje programa javnih potreba u sportu na lokalnoj razini
Autor: Nevenka Brkić

Stručni članak

Osiguravanje sredstava za financiranje sportskih aktivnosti jedan je od temeljnih preduvjeta za razvoj sporta na određenom području. Sustav financiranja programa javnih potreba u sportu na lokalnoj razini čest je izvor nedoumica, stoga autorica u članku detaljno piše o usvajanju i vrednovanju programa javnih potreba u sportu, zatim kriterijima, mjerilima i preduvjetima za financiranje tih programa, postupcima dodjele sredstava i drugim povezanim dvojbama.

Prekršajnopravna zaštita djece
Autori: Stanislav Walaszek Robert Završki

Stručni članak

U ovom članku autori analiziraju pozitivne odredbe prekršajnog zakonodavstva kojima se štite interesi djeteta te ujedno sankcioniraju počinitelji prekršaja čiji je objekt zaštite ugrožavanje te povreda prava i interesa djeteta te na taj način obrađuje pojedine odredbe Zakona o sigurnosti na cestama, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, Zakona o radu, Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona o elekroničkim medijima, Zakona o trgovini i Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda te ih povezuju s aktualnom sudskom praksom.

Opći akti lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Marina Krajnović

Stručni članak

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose brojne opće akte - neke za čije donošenje postoji izravna ovlast u zakonu, ali i one za koje takva ovlast nije propisana. S tim u vezi, autorica ukazuje na nadležnost za donošenje općih akata iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a posebno skreće pozornost na neosnovanu uskratu prava na korištenje pravnih lijekova.

Oporezivanje studentskih i učeničkih primitaka
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

O obavljanju studentskih poslova odnosno o zakonskom uređenju studentskog rada, studentskim pravima i obvezama, obvezama poslodavaca koji ih kao naručitelji zapošljavaju te o obvezama posrednika pri posredovanju u njihovu zapošljavanju iscrpno smo pisali u Informatoru broj 6638-6639 od 3. i 10. kolovoza 2020. U ovom članku detaljnije pišemo o poreznom tretmanu studentskih i učeničkih primitaka.

Vremeplov: Moskovsko primirje (između Finske i SSSR-a i Velike Britanije) – 19. rujna 1944.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Sporazumom o primirju između Sovjetskog Saveza i Velike Britanije s jedne strane i Finske s druge strane, potpisanim u Moskvi 19. rujna 1944. (Moskovsko primirje), okončan je tzv. Nastavljeni rat (ili Drugi sovjetsko-finski rat), koji se vodio između Finske i Sovjetskog Saveza od 25. lipnja 1941. do 19. rujna 1944.

Abecedarij upravnog postupka: Elektronička komunikacija
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 75. ZUP-a

PRILOG: Novine u sudskim i upravnim pristojbama
Autori: Mladen Ivanović Nebojša Vitez

Stručni članak

Što je novo u sudskim pristojbama nakon izmjena i dopuna Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi- analiza i kritički osvrt U članku se obrađuje Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi (Nar. nov.,br. 92/21) s posebnim osvrtom na tarifne brojeve koji reguliraju obvezu plaćanja sudske pristojbe na prijedlog za dopuštenje revizije i odluke povodom prijedloga za dopuštenje revizije, te se razmatra pridonosi li obveza plaćanja sudskih pristojbi na prijedlog za dopuštenje revizije ostvarenju svrhe toga pravnog instituta, a u postojećim uvjetima neujednačenosti sudske prakse.

Zdravstveno osiguranje – ozljeda na radu
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ozljedi nastaloj prilikom kasnijeg dolaska na posao, zbog razloga koji nije u interesu posla, ne može se utvrditi poslovni karakter

Prekršajno pravo – granice ispitivanja prvostupanjske presude
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je u korist okrivljenika podnesena žalba zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja ili zbog povrede materijalnog prekršajnog prava, temeljem članka 202. stavka 5. Prekršajnog zakona, uzima se da u sebi sadrži i žalbu zbog odluke o prekršajnoj sankciji, oduzimanju predmeta i oduzimanju imovinske koristi

Procesno pravo – odbačaj tužbe u parnici radi utvrđivanja osnovanosti osporavanja tražbine zbog obustave predstečajnog postupka – naknada troškova postupka
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Osoba koja je u svojstvu dužnika podnijela prijedlog za pokretanje predstečajnog postupka, koji je obustavljen, svojim je radnjama inicirala parnični postupak proizašao iz predstečajnog postupka pa i odbacivanje tužbe u tom postupku, te je dužna snositi troškove toga parničnog postupka

Ustup tražbine - zahtjev za ispunjenje
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Pogrešno je utvrđenje da je tužitelj ustupom tražbine izgubio ovlaštenje zahtijevati ispunjenje jer je prestao biti vjerovnik, a bez da je prethodno ispitano je li tužitelj kod ustupa tražbine zadržao pravo nastaviti ili voditi postupak i ostvariti tražbinu koju je utužio u ime i za račun primatelja tražbine

Radno pravo – ugovorna kazna iz ugovora o edukaciji
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada glavni sporazum na temelju kojega je ugovorena ugovorna kazna u ugovoru o edukaciji prestane proizvoditi pravne učinke zbog neispunjenja, neurednog ispunjenja ili zakašnjenja za koje dužnik ne odgovara, tada i ugovorna kazna prestaje proizvoditi pravne učinke

Matijašić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Zabrana upravljanja motornim vozilom na temelju članka 286. st. 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama nije “kaznene” naravi, zbog čega njezino izricanje ne može dovesti u pitanje povredu načela ne bis in idem

Odbijanje zahtjeva za izvršenje presude

Vi pitate - mi odgovaramo

Zahtjevom za izvršenje presude predlagatelj izvršenja (tužitelj) zatražio je i ono što izrekom presude nije odlučeno. Kakvu odluku u takvom slučaju treba donijeti upravni sud?

Propisani uvjeti za račune u elektroničkom obliku

Vi pitate - mi odgovaramo

Koji uvjeti trebaju biti zadovoljeni da bi se računi koji su izrađeni na papiru, skenirani, poslani i zaprimljeni elektroničkom poštom, smatrali računima u elektroničkom obliku?

Revizija u antidiskriminacijskim sporovima

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja se vrsta revizije podnosi u antidiskriminacijskim sporovima i postoji li razlika kada su u pitanju sporovi u kojima je presuda donesena prije 1. rujna 2019.?

Korištenje godišnjeg odmora za vrijeme trajanja raspolaganja

Vi pitate - mi odgovaramo

Donošenjem novog pravilnika o unutarnjem redu započet je preustroj upravnog tijela u Gradu. Službenici su raspoređeni na radna mjesta u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu, a za jednog od službenika, za kojega nema odgovarajućeg radnog mjesta, doneseno je rješenje o stavljanju na raspolaganje. U trenutku stavljanja na raspolaganje službenik nije iskoristio više od polovice godišnjeg odmora za 2021. S tim u vezi, molimo da nam odgovorite treba li službeniku omogućiti korištenje godišnjeg odmora prije početka raspolaganja, ili rok raspolaganja teče i za vrijeme trajanja godišnjeg odmora?

Uplata plaće na tekući račun u blokadi i prijenos na zaštićeni račun

Vi pitate - mi odgovaramo

Što treba napraviti kad je plaća uplaćena na tekući račun, a račun je blokiran? Nemam otvoren zaštićeni račun. Postoji li ikakav postupak da se zaštićeni dio primanja prenese na zaštićeni račun?

Filteri