Informator broj 6724 od 28. ožujka 2022.

UVODNIK

Vijeće Europe i Rusija: prestanak 26-godišnjeg članstva zbog agresije na Ukrajinu

Dana 16. ožujka 2022., odlukom Odbora ministara Vijeća Europe, a nakon pribavljenog mišljenja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o poduzimanju radnji u cilju prestanka članstva Ruske Federacije u Vijeću Europe, sukladno članku 8. Statuta Vijeća Europe, Rusija je nakon punih 26 godina članstva isključena iz te organizacije. U članku se daje kratak pregled ruskog članstva u Vijeću Europe od početka, 1992., kada je podnijela zahtjev za primitak u članstvo, do njegova prestanka, 2022., zbog čina agresije na Ukrajinu kojim je Ruska Federacija grubo prekršila svoje obveze zemlje članice.
Autorica: Slavica Banić

Sadržaj

Vijeće Europe i Rusija: prestanak 26-godišnjeg članstva zbog agresije na Ukrajinu
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 16. ožujka 2022., odlukom Odbora ministara Vijeća Europe, a nakon pribavljenog mišljenja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o poduzimanju radnji u cilju prestanka članstva Ruske Federacije u Vijeću Europe, sukladno članku 8. Statuta Vijeća Europe, Rusija je nakon punih 26 godina članstva isključena iz te organizacije. U članku se daje kratak pregled ruskog članstva u Vijeću Europe od početka, 1992., kada je podnijela zahtjev za primitak u članstvo, do njegova prestanka, 2022., zbog čina agresije na Ukrajinu kojim je Ruska Federacija grubo prekršila svoje obveze zemlje članice.

Porezni i drugi aspekti sezonskog zapošljavanja u 2022.
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

U posljednje dvije godine poslovni subjekti imaju brojne teškoće u poslovanju, što je posebno izraženo u turističkom sektoru. Unatoč tome, poduzetnici u turizmu počinju obavljati pripremne aktivnosti za dolazak turista, neovisno o tome što se i dalje očekuje poslovanje smanjenog intenziteta. Sastavni dio tih pripremnih aktivnosti predstavlja i angažiranje sezonskih radnika, jer su oni važan segment poslovanja. Čest je slučaj da poslodavci svojim sezonskim radnicima uz plaću nude osiguran smještaj i prehranu pa u članku donosimo pregled poreznog tretmana troškova smještaja i prehrane sezonskih radnika, ali i druge zanimljive pojedinosti sezonskog zapošljavanja u 2022.

Institut dopunskog rada i sukob interesa državnih i lokalnih službenika
Autor: Vesna Šiklić Odak

Stručni članak

Javni medijski prostor i javne rasprave zainteresiranih dionika, u pravilu, bave se sukobom interesa političara i drugih dužnosnika, dok sukob interesa državnih i lokalnih službenika izaziva relativno mali interes javnosti. Stoga je zanimljivo pitanje može li se na državne i lokalne službenike primijeniti institut dopunskog rada te u kakvom je odnosu taj institut s potrebom sprječavanja sukoba interesa. Autorica podsjeća na odgovarajuće odredbe zakona i pojašnjava pod kojim uvjetima državni i lokalni službenici mogu obavljati dopunski rad za drugog poslodavca.

Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Svi rezidenti Republike Hrvatske obvezni su, u okviru zastarnih rokova, prijaviti inozemni primitak koji su ostvarili u inozemstvu, neovisno o tome je li porez već plaćen te hoće li u Republici Hrvatskoj postojati obveza plaćanja poreza. S obzirom na to da brojni porezni obveznici (građani – hrvatski rezidenti) nisu na vrijeme prijavili inozemni primitak u prethodnim godinama, Porezna uprava uputila im je javni poziv da ih dobrovoljno prijave. U dobrovoljnoj prijavi inozemnih primitka u 2022. moguća je prijava primitaka ostvarenih najranije u 2016., a možebitna porezna obveza u Republici Hrvatskoj bit će utvrđena bez plaćanja kamata i provedbe prekršajnog postupka, uz uračunavanje poreza plaćenog u drugoj državi i primjene metode koja je povoljnija za poreznog obveznika.

Treba li propisati rokove za završetak sudskog postupka?
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Organizacija učinkovitog pravosudnog aparata primarna je zadaća zakonodavne i izvršne vlasti koja mora omogućiti sudskoj vlasti potrebne uvjete za rad. No, unatoč nizu uspješnih mjera koje se poduzimaju za rješavanje prekomjerne duljine sudskih postupaka, najviša pravosudna tijela, ali i doktrina, uočavaju to kao sistemski problem. Cilj je ovoga članka, na temelju indikativne metode utvrđivanja činjenica u svezi s trajanjem sudskih postupaka, odgovoriti na pravnu dvojbu treba li se trajanje sudskog postupka propisati zakonom, ili je za to dovoljan pravni standard određen autonomnim pojmovima, kao što su „razuman rok”, „pravično suđenje” i/ili „hitno/žurno postupanje“.

Konferencija povodom zatvaranja projekta Providentia Studiorum Iuris

Stručni članak

Pravni fakultet u Rijeci nositelj je projekta Providentia Studiorum Iuris – Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj, čija je trogodišnja uspješna provedba obilježena svečanom konferencijom povodom zatvaranja projekta, održanom 17. ožujka 2022. godine, a na kojoj su predstavljeni postignuti rezultati.

Ograničenje odgovornosti nasljednika za dugove ostavitelja u zakonodavstvu i sudskoj praksi
Autor: Vladimir Vučković

Stručni članak

Jedna od zadaća nasljednog prava u Republici Hrvatskoj je adekvatno uređenje odgovornosti nasljednika za dugove ostavitelja. Budući da je složenost ovog instituta prouzročila brojna pitanja i nejasnoće koje su se pojavile u praktičnoj primjeni, u ovom članku autor citira stajališta relevantne sudske prakse s ciljem olakšavanja njegove primjene i boljeg razumijevanja u praksi.

Vremeplov: Promjena Ustava Republike Hrvatske iz 2001. – 28. ožujka 2001.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Ustav Republike Hrvatske je od svog donošenja, 1990., do danas promijenjen pet puta. Zadnja promjena bila je 2013., na temelju narodne ustavotvorne inicijative kojom je u hrvatski Ustav unesena odredba da je brak životna zajednica žene i muškarca.

Abecedarij upravnog postupka: Promjena adrese stranke i osobe ovlaštene za zastupanje
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 91. st. 2. ZUP-a

Naknadno pronađena imovina
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Nekretnina koju je ostavitelj stekao valjanim pravnim poslom koji predstavlja naslov za stjecanje vlasništva upisom u zemljišnu knjigu, može se smatrati nepokretnom stvari koja pripada ostavitelju, neovisno o tome što on u trenutku smrti nije upisan u zemljišnoj knjizi kao vlasnik nekretnine, već treća osoba, te je dopušteno u ostavinskom postupku raspraviti i pitanje nasljeđivanja imovine koja predstavlja predmnijevano vlasništvo ostavitelja (ako između nasljednika ne postoji spor o tome da ta imovina čini ostavinu).

Prekršajno pravo – presuđena stvar
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je okrivljenik pravomoćnom presudom proglašen krivim za prekršaj iz članka 43. stavka 1. podstavka 12. i stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe počinjenog time što nije dostavio godišnje financijsko izvješće Državnom izbornom povjerenstvu, a drugim optužnim aktom okrivljenik se tereti za isti prekršaj, ali počinjen time da za isto razdoblje nije dostavio godišnje financijsko izvješće Državnom uredu za reviziju, riječ je o presuđenoj stvari.

Šutnja uprave
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada u tijeku upravnog spora pokrenutog zbog šutnje uprave, tuženik odluči o zahtjevu, neovisno o načinu na koji je odlučio, tada prestaje šutnja uprave. Stranka koja nije zadovoljna načinom rješavanja, može u istom ili novom upravnom sporu osporiti zakonitost donesene odluke.

Industrijski dizajn i autorsko pravo – povrede zaštićenog industrijskog dizajna i autorskih imovinskih prava
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Stavljanjem u postupak uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda koji sadrže, odnosno na kojima je primijenjen zaštićeni dizajn bez odobrenja nositelja dizajna, povrijeđeno je pravo nositelja dizajna da isključivo koristi registrirani dizajn i da sprječava druge osobe da se njime koriste bez njegova odobrenja, a ujedno je na taj način povrijeđeno autorsko imovinsko pravo nositelja dizajna, jer je djelo industrijskog dizajna autorsko djelo.

Tonkov protiv Belgije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Ograničenje pristupa odvjetniku u početnom stadiju kaznenog postupka dovelo je do nepoštenosti postupka u cjelini i povrede prava na obranu.

Pravo na pretporez neprofitne organizacije

Vi pitate - mi odgovaramo

Neprofitna organizacija osnovana je radi unaprjeđenja i promicanja glazbene umjetnosti te pripreme i izvođenja koncerata. Također, upisana je u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, radi obavljanja isporuka koje nisu oslobođene poreza na dodanu vrijednost temeljem članka 39. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Na koji način udruga može odbiti pretporez sadržan u ulaznim računima koji se odnose na njezine isporuke?

Mišljenje i složeni upravni akt

Vi pitate - mi odgovaramo

Donositelj rješenja usvojio je zahtjev stranke iako je prethodno mišljenje, propisano za donošenje toga rješenja, bilo negativno. Čini li to razlog za poništavanje rješenja iz članka 129. Zakona o općem upravnom postupku?

Pravo na stanku radnika koji radi u nepunom radnom vremenu kod dvaju poslodavaca

Vi pitate - mi odgovaramo

Jedan zaposlenik radi kod nas u nepunom radnom vremenu, i to 1 sat dnevno. Kod drugog poslodavca radi 5 sati dnevno. Dakle, ukupno dnevno radno vrijeme radnika iznosi 6 sati dnevno. Ima li radnik kod nas pravo na stanku sukladno Zakonu o radu, i u kojem trajanju?

Plaćanje komunalne naknade za poslovni prostor

Vi pitate - mi odgovaramo

U postupku utvrđivanja komunalne naknade za poslovni prostor, obveznik, koji je ujedno i vlasnik objekta, naveo je da od ukupne površine poslovnog prostora (350 m2), za posao koristi tek nešto više od 10 % (45 m2), i predložio da mu se odredi plaćanje komunalne naknade samo za dio prostora koji koristi. Je li zakonito obvezu utvrditi na takav način?

Radni odnos umirovljenika

Vi pitate - mi odgovaramo

Koji umirovljenici mogu zasnovati radni odnos, a da im se ne obustavi isplata mirovine?

Filteri