Informator broj 6822 od 12. veljače 2024.

UVODNIK

Pravno uređenje odnosa između sudova i medija

Autor u članku razmatra pravni okvir i neka praktična pitanja odnosa između medija i sudova iz perspektive medijskog i informacijskog upravnog prava. Članak je posvećen institucionalnim odnosima sudskoga i medijskog korpusa.
Autor: dr. sc. Alen Rajko

Sadržaj

Pravno uređenje odnosa između sudova i medija
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Autor u članku razmatra pravni okvir i neka praktična pitanja odnosa između medija i sudova iz perspektive medijskog i informacijskog upravnog prava. Članak je posvećen institucionalnim odnosima sudskoga i medijskog korpusa.

Matrimonium clandestinum
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Matrimonium clandestinum, lat. tajna ženidba, pojam je koji se koristi u tradiciji rimskog i kanonskog prava. Kao što i samo ime govori, riječ je o ženidbi koja nije javno najavljena ni sklopljena, koja je mogla nastati uz sudjelovanje samo supružnika, i to vrlo često zbog protivljenja roditelja i/ili staleških razlika, a koja je zbog nedostatka publiciteta i dokaza nastanka (sakramenta) bila izvor mnogih problema i rasprava.

Pravičnost troškova državnog odvjetništva u zastupanju Republike Hrvatske
Autor: Nevenka Šernhorst

Stručni članak

Predmet članka je analiza slučajeva u kojima je parničnoj stranci, koja je uspjela sa svojim tužbenim zahtjevom, ipak povrijeđeno pravo na pravično suđenje u dijelu sudske odluke kojom se dosuđuju troškovi postupka. Osobito su, u tom smislu, u toj analizi važni slučajevi u kojima je bila tužena Republika Hrvatska, zastupana po državnom odvjetništvu, kojoj sud na ime troškova zastupanja može dosuditi iznos koji znatno premašuje iznos dosuđen tužitelju (građaninu) na ime naknade štete. Bez obzira na zakonsku osnovu sudskih troškova koji se priznaju državi u sporovima s građanima, legitimno je propitivanje njihove opravdanosti i pravičnosti, osobito ako imaju učinak pravila „gubitnik plaća“. U obradi teme autorica izlaže nekoliko slučajeva Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda RH o navedenoj problematici. Radi cjelovitosti teme treba uzeti u obzir i pravne norme kojima se jamči pravo na sud i pravično suđenje, kao i pravni okvir mjerodavan za uređenje sudskih troškova.

Novi Zakon o državnim službenicima
Autor: Sanda Pipunić

Stručni članak

Hrvatski je sabor na 19. sjednici, održanoj 15. prosinca 2023., donio, između ostaloga, i novi Zakon o državnim službenicima. Zakon je objavljen u Narodnim novinama, broj 155/23 i stupio je na snagu 1. siječnja 2024., a njegovim stupanjem na snagu prestala je primjena dotadašnjeg Zakona o državnim službenicima. Novi Zakon donio je značajne novosti u službenički sustav. Sukladno tome, autorica započinje predstavljanje odredbi novoga Zakona onim dijelom Zakona kojim je uređeno zapošljavanje u državnoj službi. Predstavljanje ostalog sadržaja novog Zakona o državnim službenicima nastavit ćemo u sljedećim brojevima Informatora.

Mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama
Autor: Željko Dominis

Stručni članak

Europska unija uspostavila je mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM), namijenjen rješavanju pitanja emisija stakleničkih plinova ugrađenih u robu pri njezinu uvozu u carinsko područje Unije, sa svrhom sprječavanja rizika istjecanja emisija ugljika i smanjivanjem globalne emisije ugljika. Postupak registracije CBAM deklaranata u Republici Hrvatskoj započeo je s primjenom krajem 2023.

Mišljenja i tumačenja državnih tijela
Autor: Novi informator

Stručni članak

POVRAT PREPLAĆENOG IZNOSA KOMUNALNOG DOPRINOSA, KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE, GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINSKO PODRUČJE

Knjigovodstveno evidentiranje vlastitih prihoda proračunskih korisnika
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Proračunski korisnici prihode od poslovanja, osim što mogu ostvariti od nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, od pomoći, donacija i slično, mogu ostvariti i prodajom proizvoda i roba te pružanjem usluga. U nastavku dajemo uputu o knjigovodstvenom evidentiraju upravo tih vlastitih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

Vremeplov: Izborni inženjering: gerrymandering u Massachusettsu – 12. veljače 1812.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Elbridge Gerry, jedan od osnivača SAD-a (na engl. Founding Father) i potpredsjednik SAD-a u mandatu predsjednika Jamesa Madisona, u povijesti će ostati poznat po “gerrymanderingu”, institutu koji se u predstavničkim demokracijama definira kao politička manipulacija (crtanje) granica izbornih jedinica čiji je cilj stvaranje neprimjerene prednosti za određenu stranku u okviru te izborne jedinice. 

Abecedarij upravnog postupka: Razmjernost u izvršenju
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 145. ZUP-a

Ugovor sklopljen od neovlaštene osobe
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Ugovor koji je sklopljen od strane neovlaštene osobe, a neovlašteno zastupani ga nije naknadno odobrio je nepostojeći, a ne ništav ugovor pa se tužbenim zahtjevom ne može osnovano zahtijevati utvrđivanje ništavosti takvog ugovora.

Pravično suđenje - troškovi upravnog spora
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U okolnostima u kojima je Ustavni sud ukinuo presude upravnih sudova i rješenja upravnih tijela te predmet vratio nadležnom prvostupanjskom upravnom tijelu na ponovni postupak, postoji, glede zahtjeva za naknadu troškova upravnog spora u kojem su donesene ukinute presude, razumno opravdanje za smislenu primjenu članka 79. stavaka 1. i 4. Zakon o upravnim sporovima.

Obvezno pravo – Ugovor o kreditu – Ništetnost – Promjenjiva kamatna stopa
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ugovorna odredba o promjenjivoj kamatnoj stopi po Odluci banke u ugovorima o kunskom kreditu smatra se nedovoljno određenom, preciznom i utvrđenom neovisno o tome što do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju nije postojala zakonska obveza izmjene ili usklađivanja odredaba u postojećim ugovorima o kreditu na način da definira parametre promjenjivosti.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama – ukidanje vozačke dozvole
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ukidanjem vozačke dozvole gubi se pravo upravljanja svim kategorijama vozila navedenim u vozačkoj dozvoli.

Stečajno pravo – ukidanje odluke skupštine vjerovnika u stečaju
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zahtjev za ukidanje odluke skupštine vjerovnika treba podnijeti na skupštini vjerovnika i to odmah nakon što je odluka donesena, a sud je o tom zahtjevu dužan odlučiti odmah na toj skupštini ili najkasnije u roku osam dana od dana održavanja skupštine.

Pengezov protiv Bugarske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti mora biti popraćeno odgovarajućim postupovnim jamstvima protiv zloporabe i opravdano odgovarajućim i dostatnim razlozima.

Ugovor sklopljen od neovlaštene osobe
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Ugovor koji je sklopljen od strane neovlaštene osobe, a neovlašteno zastupani ga nije naknadno odobrio, je nepostojeći, a ne ništav ugovor pa se tužbenim zahtjevom ne može osnovano zahtijevati utvrđivanje ništavosti takvog ugovora

Rad na izdvojenom mjestu rada – zaštita na radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako radnik obavlja rad od kuće, a radi se o uredskom poslu, odnosno radu koji se obavlja za računalom, pod kojim uvjetima poslodavac može ući u njegov dom i provjeriti stanje opreme i uvjete rada i je li poslodavac to dužan učiniti?

Porezno obilježje primitaka koje bivši poslodavac isplaćuje bivšem radniku

Vi pitate - mi odgovaramo

Poslodavac i radnik kojemu je prestao radni odnos, sklopili su ugovor prema kojem se radnik ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom natjecanju s poslodavcem u razdoblju od godinu dana po prestanku radnog odnosa. Poslodavac je preuzeo obvezu da će radniku za to vrijeme isplaćivati određenu naknadu. Kakvo porezno obilježje ima takva naknada, odnosno smatra li se dohotkom od nesamostalnog rada ili drugim dohotkom te kako se obračunavaju doprinosi?

Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (ZPP-DOH) za 2023.

Vi pitate - mi odgovaramo

Postoji li obveza podnošenja Obrasca za priznavanjem prava u posebnom postupku (ZPP DOH) ili je to samo mogućnost? Također, na koji ga je način moguće predati te koji je rok za njegovo podnošenje za 2023.?

O čemu može odlučivati izvršno tijelo JLP(R)S-a

Vi pitate - mi odgovaramo

Iz kontakata s kolegicama i kolegama koji rade u susjednim općinama i gradovima naučili smo da gradonačelnici, općinski načelnici i župani donose odluke o širokom spektru različitih pitanja, poput odlučivanja o dodjeli i visini nagrade za osobite radne rezultate, dodjeli stana osobama kojima je potrebno stambeno zbrinjavanje, visini naknade učenicima i studentima, itd. S tim u vezi, molimo da nam pojasnite o čemu može odlučivati izvršno tijelo, a koje odluke mora prepustiti predstavničkom ili upravnom tijelu.

Granice ispitivanja prvostupanjske odluke

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li drugostupanjski sud počinio relativno bitnu povredu odredaba parničnog postupka kad je preinačio prvostupanjsku odluku u dijelu koji nije pobijan žalbom?

Filteri