Informator broj 6830 od 08. travnja 2024.

UVODNIK

Vremensko ograničavanje korištenja prenesenog godišnjeg odmora u domaćoj sudskoj praksi i praksi Suda EU

Zakon o radu detaljno uređuje institut godišnjeg odmora. Međutim, neke odredbe, iako su u tom Zakonu potpuno jasne i nedvosmislene, nisu u skladu s pravnom stečevinom Europske unije. Konkretno, onda kad se radi o vremenu u kojem se preneseni godišnji odmor treba iskoristiti u tekućoj kalendarskoj godini. U ovom radu bit će govora o nekim od odluka Suda Europske unije u Luxembourgu, ali i novijih odluka domaćih sudova, koje ukazuju kako tumačiti i primjenjivati Zakon o radu kad je u pitanju prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu u situaciji kad radnik nije bio u mogućnosti iskoristiti godišnji odmor.
Autor: mr. sc. Iris Gović Penić

Sadržaj

Novela Stečajnog zakona i Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija iz 2024.
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Opravdano se može tvrditi da je problematika stečajnih postupaka i stečajne regulative danas aktualna i u zemljama u tranziciji i u zemljama s tradicionalno razvijenim tržišnim sustavom. Mnogobrojne i česte novele stečajnog zakonodavstva u nas (i u svijetu) svakako govore u prilog navedenoj tvrdnji. Predmet analize u ovom članku su Novela Stečajnog zakona i Novela Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija, a odnose se na pravnu zaštitu u stečajnim postupcima te u postupcima prisilne likvidacije kreditne institucije.

Plus est in re quam in existimatione mentis
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Plus est in re quam in existimatione mentis, lat. više je u stvari nego u mentalnoj procjeni, pravno je načelo nastalo u rimskoj pravnoj tradiciji koje se u suvremenim komentarima i rječnicima uglavnom veže uz tumačenje pravnih poslova.

Ograničenje pristupa klasificiranim podacima i procesna prava stranaca u postupcima protjerivanja
Autor: Tomislav Krušlin

Stručni članak

U postupcima protjerivanja stranaca s teritorija neke od država članica EU-a ponekad se dogodi da je strancu naloženo protjerivanje na temelju klasificiranih podataka u koje niti stranac niti njegov opunomoćenik tijekom vođenja postupka nemaju uvid. Autor u članku izlaže recentnu praksu Europskog suda za ljudska prava u predmetima protjerivanja stranaca, u kojima dolazi do ograničenja pristupa klasificiranim podacima te ukazuje na mogućnosti koje stoje na raspolaganju sudovima u cilju izbjegavanja povreda konvencijskih prava.

Vremensko ograničavanje korištenja prenesenog godišnjeg odmora u domaćoj sudskoj praksi i praksi Suda EU
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

Zakon o radu detaljno uređuje institut godišnjeg odmora. Međutim, neke odredbe, iako su u tom Zakonu potpuno jasne i nedvosmislene, nisu u skladu s pravnom stečevinom Europske unije. Konkretno, onda kad se radi o vremenu u kojem se preneseni godišnji odmor treba iskoristiti u tekućoj kalendarskoj godini. U ovom radu bit će govora o nekim od odluka Suda Europske unije u Luxembourgu, ali i novijih odluka domaćih sudova, koje ukazuju kako tumačiti i primjenjivati Zakon o radu kad je u pitanju prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu u situaciji kad radnik nije bio u mogućnosti iskoristiti godišnji odmor.

Učinci poslovnih događaja na financijske izvještaje nakon datuma bilance
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Poslovni događaji nakon datuma bilance oni su koji su nastali između datuma bilance i datuma na koji je odobren financijski izvještaj. Stoga, kad se sastavljaju financijski izvještaji, odgovornost Uprave je prepoznati i razmotriti događaje nakon datuma bilance koji mogu značajnije utjecati na poslovanje društva. U tu je svrhu potrebno implementirati odgovarajuće kontrole koje će osigurati informacije o takvim događajima. Ti poslovni događaji mogu za posljedicu imati usklađivanje financijskih izvještaja ili obvezu njihove objave u bilješkama uz financijske izvještaje. Autorica u članku razmatra koje su odgovornosti uprave vezane uz događaje nakon datuma bilance, sukladno primjenjivom okviru financijskog izvještavanja.

Mišljenja i tumačenja državnih tijela
Autor: Novi informator

Stručni članak

DAN PROVEDBE IZBORA KAO NERADNI DAN I PRAVA IZ RADNOG ODNOSA - ISPLATA NAKNADA I PLAĆENI DOPUST - UPUTA O PRIMJENI ZAKONA O RADU NA IZMJENE UGOVORA O RADU RADI PREVOĐENJA NAZIVA I KOEFICIJENATA PREMA UREDBI O NAZIVIMA RADNIH MJESTA, UVJETIMA ZA RASPORED I KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA

Uključivanje financijskih podataka vijeća nacionalnih manjina u financijske izvještaje jedinica
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Nacionalne manjine su skupine hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na prostoru Republike Hrvatske, a imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja koja su različita od drugih građana i koje vodi želja za očuvanjem upravo tih obilježja. Vijeća nacionalnih manjina donose program rada, financijski plan i završni račun, sukladno proračunskim propisima.

Vremeplov: Francusko-britanski Entente Cordiale (Srdačni sporazum) - 8. travnja 1904.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Stoljećima napete, neprijateljstvom i rivalstvom obojene odnose između Francuske i Velike Britanije, u vode današnjeg savezništva usmjerila su dva Entente Cordialea, tj. dva Srdačna sporazuma kako glase u prijevodu: jedan koji se realizirao u dva susreta britanske kraljice Viktorije s francuskim kraljem Phillippeom d’Orleansom, između 1843. i 1845., a drugi, kao set sporazuma potpisanih 8. travnja 1904., koji su poslije poslužili kao osnova Trojne Antante s Ruskim Carstvom.

Abecedarij upravnog postupka: Uvjeti za sklapanje i predmet upravnog ugovora
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 150. st. 1. ZUP-a

Temeljna pretpostavka za primjenu mjere istražnog zatvora
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za odlučivanje o postojanju temeljne pretpostavke za primjenu mjere istražnog zatvora dostatan je odgovarajući stupanj osnovane sumnje da je okrivljenik počinio kazneno djelo za koje ga se tereti, dok će odluku o tome je li djelo dokazano, pa sukladno tome i eventualno o stupnju njegove krivnje, u slučaju potvrđivanja optužnice, donijeti raspravno vijeće tek na završetku dokaznog postupka.

Stečajno pravo - Određivanje nagrade stečajnom upravitelju
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prema članku 94. Stečajnoga zakona (Nar. nov., br. 71/15, 104/17 i 36/22) u vezi s odredbom članka 6., 7., 8. i 9. preostali iznos dosuđene nagrade stečajnom upravitelju nije osnovano određen, polazeći od pogrešnog tumačenja da bi i iznos ostvaren prodajom brodova društava kćeri, izvan ovog stečajnog postupka, bio osnova za izračun nagrade.

Obvezno pravo – Stjecanje bez osnove – Pogreška u isplati - Banka
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Banka koja je u zabludi isplatila fizičkoj osobi iznos strane valute koji joj nije pripadao, može tražiti vraćanje isplaćenih iznosa u istoj valuti ili u kunskoj protuvrijednosti strane valute. Okolnost da je došlo do pogreške u poslovanju banke (bilo ljudske bilo računalne) ne ovlašćuje drugu stranu da zadrži ono što je bez osnove stekla.

Pravo vlasništva - raspolaganje države privatnim vlasništvom
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pri privremenom miješanju države u privatno pravo vlasništva, odnosno u slučaju kad vlasti oduzmu privatnu imovinu te njome zakonito raspolažu na način da je daju nekom drugom na uporabu, vlasti moraju poduzeti razumne mjere, nužne za njezino očuvanje i predvidjeti zaštitne mehanizme koji vlasnicima omogućavaju ostvarivanje naknade eventualne štete.

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Protivan je pravu Unije propis države članice na temelju kojeg se građaninu Unije, državljaninu te države članice koji je ostvario pravo na slobodno kretanje i boravak u drugoj državi članici, odbija izdavanje osobne iskaznice koja može biti putna isprava unutar Unije samo zbog toga što je uspostavio svoje prebivalište na državnom području te druge države članice.

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Slanjem promidžbene poruke na telefonski broj potrošača koji je upisan u Registar „Ne zovi“, okrivljenici su ostvarili bitna obilježja prekršaja iz članka 138. stavak 1. podstavak 18. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Odgovornost države za štetu kao imatelja opasne stvari

Vi pitate - mi odgovaramo

Tužitelj je podnio tužbu radi isplate pravične novčane naknade zbog pretrpljenih duševnih boli zbog smrti roditelja, a koje je usmrtio pripadnik Hrvatske vojske kao vojni obavještajac. U kaznenom postupku koji se vodio protiv štetnika, kao okrivljenika i koji je pravomoćno okončan, utvrđeno je da je štetnik počinio kazneno djelo automatskom puškom kojom je bio zadužen u vojnoj postrojbi. Postoji li odgovornost Republike Hrvatske za naknadu štete kao vlasnika automatske puške?

Oporezivanje naknade štete zbog posljedica nesreće na radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li naknada štete zbog posljedica nesreće na radu, koju jednokratno isplaćuje poslodavac na temelju izravne nagodbe s radnikom, oporeziva?

Mali zajam za investicije iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Vi pitate - mi odgovaramo

Imamo u planu predati Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije zahtjev za mali investicijski zajam do 100.000,00 eura, sukladno programu EFRR "Mali zajmovi“ za investicije. Međutim, imamo dvojbu je li navedenim programom prihvatljivo financiranje kupnje turističkog autobusa s dizelskim motorom, kao što je bio slučaj s nedavnim ESIF malim investicijskim zajmom? Naime, tijekom 2023., sukladno programu investicijskog zajma iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, došlo je do promjena u tom smislu i nije bilo moguće financirati gospodarska vozila pokretana na fosilna goriva. Stoga nas zanima je li u 2024. došlo do promjene i je li moguće financirati vozila na dizelski motor (konkretno, nabavu turističkog autobusa, Euro VI ekološka norma motornog vozila).

Isključiva nadležnost skupštine trgovačkog društva

Vi pitate - mi odgovaramo

Društvenim ugovorom trgovačkog društva nemamo regulirana ograničenja za upravu kod sklapanja ugovora o nabavi većoj od vrijednosti petine temeljnog kapitala društva. Može li uprava društva samostalno odlučivati o sklapanju ugovora o nabavi većoj od vrijednosti petine temeljnog kapitala društva?

Promjena uvjeta za službeničko radno mjesto

Vi pitate - mi odgovaramo

Grad ima jedinstveni upravni odjel. Nedavno smo promijenili Pravilnik o unutarnjem redu pa smo, između ostaloga, za jedno radno mjesto u upravnom odjelu promijenili obrazovne i druge uvjete. Na tom je radnom mjestu radila službenica koja nakon promjene Pravilnika više ne udovoljava uvjetima radnog mjesta na kojem je bila zaposlena, a unutar upravnog odjela nema drugog radnog mjesta na koje bi mogla biti raspoređena. Kako postupiti u opisanom slučaju?

Filteri