Informator broj 6670 od 15. ožujka 2021.

UVODNIK

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

U ovom broju Informatora odlučili smo predstaviti vam i upoznati vas s radom i aktivnostima Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, javnog veleučilišta u sklopu javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Veleučilište "Lavoslav Ružička" djeluje od 2005. te na njemu danas studira oko 850 studenata na tri preddiplomska i jednom specijalističkom diplomskom stručnom studiju. O Veleučilištu, njegovim aktivnostima i perspektivi razgovaramo s dekanom Veleučilišta, dr. sc. Željkom Sudarićem.

Sadržaj

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

U ovom broju Informatora odlučili smo predstaviti vam i upoznati vas s radom i aktivnostima Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, javnog veleučilišta u sklopu javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Veleučilište "Lavoslav Ružička" djeluje od 2005. te na njemu danas studira oko 850 studenata na tri preddiplomska i jednom specijalističkom diplomskom stručnom studiju. O Veleučilištu, njegovim aktivnostima i perspektivi razgovaramo s dekanom Veleučilišta, dr. sc. Željkom Sudarićem.

DE PROCESSIBUS
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

VII. knjiga CIC-a uređuje u prvom dijelu sudstvo općenito, drugi dio regulira parnično suđenje, treći dio određene posebne postupke, četvrti dio kazneni postupak, dok peti dio sadržava odredbe o postupku u upravnim utocima i o postupku u uklanjanju ili premještanju župnika.

Mjere opreza i mjere osiguranja naplate u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko Vukšić

Stručni članak

Upravne mjere u poreznom nadzoru možemo definirati kao specifične vrste sankcija, kao što su zabrana daljnjeg rada, mjere osiguranja naplate i drugo, a donose se s ciljem uklanjanja protupravnog stanja i štetnih posljedica, ali i s ciljem odvraćajućeg učinka. Mjerom opreza poreznom obvezniku ograničava se poslovna aktivnost, dok se mjere osiguranja naplate poduzimaju ako bi porezni obveznik mogao svoju imovinu otuđiti, umanjiti ili na koji drugi način štetno utjecati na porezna potraživanja. U članku autor donosi detaljne informacije o mjerama opreza i mjerama osiguranja naplate u poreznom nadzoru.

Ograničenja postupanja izvršnih čelnika nakon raspisivanja lokalnih izbora
Autor: Mladen Ivanović

Stručni članak

Zakon o postupku primopredaje vlasti propisuje, između ostaloga, ograničenja postupanja općinskih načelnika, gradonačelnika i župana u razdoblju nakon raspisivanja lokalnih izbora. Riječ je o ograničenjima koja trebaju spriječiti nekontrolirano, ponekad i zlonamjerno ponašanje izvršnih čelnika kojima mandat prestaje. Autor predstavlja ključna ograničenja koja su utvrđena Zakonom i razumljivim primjerima pojašnjava njihove dosege.

Rokovi za dostavu financijskih izvještaja te prijave za porez na dobit za 2020.
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Posebne okolnosti uzrokovane epidemijom COVID-19 i dalje utječu na rad brojnih poslovnih subjekata te uzrokuju teškoće u poslovanju. Jednu od tih teškoća predstavlja i poštovanje propisanih rokova za predaju financijskih izvještaja i druge računovodstvene dokumentacije te prijave poreza na dobit. S obzirom na ˝to, i dalje vrijede produljeni rokovi za dostavu financijskih izvještaja te prijave za porez na dobit, o čemu više u nastavku.

Izbor predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Ponukan javnom debatom o načinu izbora predsjednika Vrhovnog suda i mogućnostima koje glede toga ima (ili nema) predsjednik Republike, autor ovim člankom nastoji uputiti temeljnu poruku - da institucije države – sve sadašnje i buduće – ovise o poštovanju pravila procedure. To je, prema autorovu mišljenju, condicio sine qua non održanja vladavine prava u Republici Hrvatskoj, jer otklon od procedure, ma kako mali i beznatan izgledao, predstavlja pukotinu na zamišljenom potpornom zidu ustavne države – Republike Hrvatske.

Abecedarij upravnog postupka: Osiguranje dokaza
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 59. st. 3. i 4. ZUP-a

Pravo na prenosivost osobnih podataka
Autori: Goran Vojković Anita Vujić Žmegač

Stručni članak

U članku autori objašnjavaju određene elemente prava na prenosivost podataka, koje je uvedeno u Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka1 člankom 20., i definirano kao pravo koje predstavlja regulatornu inovaciju unutar prava Europske unije. Pravo na prenosivost podataka omogućava fizičkim osobama - ispitanicima prijenos osobnih podataka između voditelja obrade podataka, međutim važnost tog prava može se sagledati i šire od same zaštite osobnih podataka. Još uvijek je dijelom nejasno u kojoj će mjeri pravo na prenosivost podataka biti ograničeno u dijelu u kojem dolazi u koliziju s pravom intelektualnog vlasništva, kao što su autorska prava i poslovne tajne. Unatoč navedenim pravnim nesigurnostima, pravo na prenosivost podataka već se pojavljuje i u drugim područjima izvan Opće uredbe, i to ponajprije u legislativi vezanoj uz zaštitu tržišnog natjecanja, zaštitu potrošača, ali i pri regulaciji podataka koji se sukladno Općoj uredbi ne smatraju osobnim podacima.

Vremeplov: Hrvatska himna »Lijepa naša domovino« - 14. ožujka 1835.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 14. ožujka 1835. u desetom broju lista „Danicze Horvatzke, Slavonske y Dalmatinzke, (čiji je pokretač bio Ljudevit Gaj), na naslovnoj stranici objavljena je pjesma „Horvatska domovino“, danas himna Republike Hrvatske pod nazivom „Lijepa naša domovino“1.

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu – komunalni doprinos

Stručni članak

NASIPAVANJE DIJELA MORSKE POVRŠINE, PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA PO PRAVOMOĆNOSTI UPORABNE DOZVOLE - VJETROELEKTRANE, OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA PO ZAHTJEVU STRANKE, ODLUKA U SKLADU S KOJOM SE UTVRĐUJE VISINA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Pravo na poštovanje obiteljskog života – privremeni smještaj djeteta u dom
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Majci i djetetu povrijeđeno je pravo na poštovanje obiteljskog života u postupovnom aspektu jer centar za socijalnu skrb rješenje o privremenom smještaju djeteta u dom nije dostavio majci i jedinoj zakonskoj zastupnici djeteta, niti ju je o smještaju njezina djeteta na bilo koji način obavijestio, zbog čega je ona bila u neizvjesnosti gdje se dijete nalazi, a usto nije bila u mogućnosti osporavati rješenje žalbom

Kazneni postupak – nezakoniti dokazi
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nezakonit je dokaz iskaz gluhog odnosno očito nagluhog svjedoka, koji prije saslušanja nije upozoren o pravu na tumača za gluhe i nagluhe osobe

Prekršajno pravo – miješanje procesnih uloga svjedoka i tužitelja
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U situaciji kada je inspektor koji je uočio prekršaj tijekom provedenog nadzora, kao ovlaštena osoba tužitelja potpisao optužni prijedlog, nakon što je ispitan u prekršajnom postupku u svojstvu svjedoka, gubi procesnu ulogu ovlaštenog predstavnika tužitelja, slijedom čega više nije ovlašten disponirati optužnim prijedlogom

Ovršno pravo – privremene mjere radi osiguranja novčanih tražbina
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

O prijedlogu za osiguranje novčane ili nenovčane tražbine ne može se odlučivati ako tražbina čije se osiguranje traži nije u prijedlogu točno označena

Kazneno i postupovno pravo
Sud: Županijski sud Velika Gorica

SENTENCE

Održavanje ročišta o produljenju istražnog zatvora bez optuženika – zbog bolesti COVID-19 nije dopušteno

Terna protiv Italije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Nadležna domaća tijela nisu poduzela mjere koje su se mogle razumno očekivati kako bi podnositeljici zahtjeva osigurala ostvarivanje susreta i druženja s unukom. Naime, socijalna služba nije donijela nikakav plan na temelju kojeg bi podnositeljica zahtjeva ostvarila svoje pravo na susrete i druženja s unukom, niti je domaći sud na učinkovit način osigurao ostvarivanje tih kontakata, čime je na neki način „tolerirao“ nemogućnost njihova ostvarivanja, pa iako se domaći zakonodavni okvir činio prikladnim za poštovanje pozitivnih obveza na temelju članka 8. Konvencije, nadležna tijela dopustila su de facto situaciju koja je imala trajne učinke koji su proizašli iz trajne odvojenosti djeteta od njegova glavnog skrbnika

Potpore za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021.

Vi pitate - mi odgovaramo

Imaju li pravne osobe u sustavu sporta, primjerice sportske udruge, pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021.? Ako imaju, pod kojim uvjetima?

Okviri odlučivanja pri obnovi upravnog postupka

Vi pitate - mi odgovaramo

U okončanom upravnom postupku odbijen je zahtjev stranke. Može li u obnovi tog postupka biti doneseno rješenje koje je za stranku povoljnije od njezina zahtjeva podnesenog u „izvornom“, okončanom postupku?

Sprječavanje vodnog redara da izvrši očevid

Vi pitate - mi odgovaramo

Vodni je redar, postupajući u okviru svoje nadležnosti, pokušao izvršiti očevid na privatnoj nekretnini, ali mu vlasnik nekretnine nije dopustio ulazak na nekretninu i pregled individualnog sustava odvodnje. Na koji način vodni redar može osigurati provođenje očevida?

Zabrana dvostrukog ukidanja presude u parničnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

U kojim se slučajevima primjenjuje zabrana dvostrukog ukidanja presude kada su u pitanju parnični postupci koji su bili u tijeku na dan stupanja na snagu izmjena Zakona o parničnom postupku kojima je uvedena navedena promjena?

Istek mandata radničkog vijeća prije donošenja odluke o raspisivanju redovitih izbora

Vi pitate - mi odgovaramo

Radničkom vijeću istekao je mandat, a ono nije u roku propisanom člankom 2. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća donijelo odluku o raspisivanju redovitih izbora za radničko vijeće. Među radnicima postoji volja da se izbori održe. Prema kojim bi se pravilima onda proveli izbori za novo radničko vijeće?

Filteri