Informator broj 6701 od 18. listopada 2021.

UVODNIK

Novela Zakona o upravnim sporovima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 110/21) četvrto je noveliranje toga Zakona od njegova stupanja na snagu. Najnovije izmjene i dopune pretežito su tehničko-postupovne naravi, i usmjerene prema intenzivnijem korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije u upravnom sporu. Doc. dr. sc. Alen Rajko pojašnjava pojedine izmjene i dopune Zakona o upravnim sporovima i ukazuje na konkretne promjene koje će se u upravnom sporu dogoditi.
Autor: doc. dr. sc. Alen Rajko

Sadržaj

Novela Zakona o upravnim sporovima
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 110/21) četvrto je noveliranje toga Zakona od njegova stupanja na snagu. Najnovije izmjene i dopune pretežito su tehničko-postupovne naravi, i usmjerene prema intenzivnijem korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije u upravnom sporu. Doc. dr. sc. Alen Rajko pojašnjava pojedine izmjene i dopune Zakona o upravnim sporovima i ukazuje na konkretne promjene koje će se u upravnom sporu dogoditi.

ŠTO SVAK JEDNAKO RAZUMIJE, TOME TUMAČA NE TREBA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Citiranu pravnu izreku formulirao je naš znameniti pravnik i polihistor Baltazar (Baldo) Bogišić (1834. – 1908.), uvrstivši je u čl. 994. svoje epohalno važne crnogorske kodifikacije (Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru - OIZ) iz 1888. godine.

Odluke Suda EU o diskriminaciji u radnim odnosima (2. dio)
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

U Informatoru, broj 6700 objavili smo prvi dio ovog članka, pa u nastavku donosimo još dvije odluke Suda EU povezane s praksom domaćih sudova u postupcima za zaštitu od diskriminacije u radnim odnosima, jer osim domaćih pravnih izvora na umu treba imati pravne izvore, stajališta i odluke koje objavljuje Sud EU.

Smjernice o dubinskoj analizi poslovnih subjekata EU
Autor: Petra Jurina

Stručni članak

Europska komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje objavile su Smjernice o dubinskoj analizi poslovnih subjekata EU radi rješavanja rizika od prisilnog rada u njihovu poslovanju i lancima opskrbe1. Objavljujući te Smjernice, Josep Borrell Fontelles, visoki predstavnik Europske unije, identificirao je prisilni rad kao ne samo ozbiljno kršenje ljudskih prava, već i vodeći uzrok siromaštva i prepreka gospodarskom razvoju. Naglasio je da će Smjernice pomoći poslovnim subjektima iz Europske unije da osiguraju da njihove aktivnosti ne pridonose praksi prisilnog rada u bilo kojem sektoru, regiji ili zemlji.

Novela Zakona o volonterstvu
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Volontiranje, kao dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojim se obavljaju usluge i aktivnosti za dobrobit druge osobe ili zajednice, prvi je put u Republici Hrvatskoj cjelovito uređeno Zakonom o volonterstvu (Nar. nov., br. 58/07) iz 2007., koji je izmijenjen i dopunjen 2013., Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (Nar. nov., br. 22/13). Tim izmjenama i dopunama Zakona mnoga pitanja važna za volonterstvo detaljnije su uređena. S obzirom na to da je volontiranje važno za razvoj otpornosti zajednice u izvanrednim okolnostima i različitim kriznim situacijama, kao što su poplave, izbjeglička kriza, pandemija i potresi, pokazalo se i da tako izmijenjen i dopunjen Zakon o volonterstvu ima nedostatke, koji se ogledaju u otežanom postupanju organizatora volontiranja i samog volontiranja kao takvog. Iz tih razloga donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (Nar. nov., br. 84/21 - u nastavku teksta: Zakon), koji se primjenjuje od 31. srpnja 2021., a o čijim novostima pišemo u nastavku.

Pravni interes kod kondemnatorne tužbe
Autor: Goran Milaković

Stručni članak

S obzirom na to da u praksi sudova, unatoč postojanju isprave kojoj Ovršni zakon daje svojstvo ovršne isprave, susrećemo primjere da vjerovnik tražbine koji ima takvu ispravu pokreće parnični postupak, i to podnošenjem kondemnatorne tužbe, postavlja se pitanje treba li sud ispitivati postojanje pravnog interesa kod takvih kondemnatornih tužbi.

Posebna nadležnost za potrošačke ugovore kroz praksu Suda EU
Autor: Maja Josipović

Stručni članak

Jedan od ciljeva Europske unije je održavanje slobode, sigurnosti i pravde pa sukladno tome ona donosi pravila koja bi dovela do nesmetanog funkcioniranja njezina unutarnjeg tržišta, što se, između ostalog, postiže donošenjem jedinstvenih pravila vezanih uz nadležnost jer nacionalni propisi tu materiju reguliraju različito. Iz tog razloga Vijeće Europske unije donijelo je nekoliko uredbi koje se tiču nadležnosti1, a koje se obvezatno primjenjuju u svim državama članicama EU kada je riječ o postupku u kojem postoji međugranični element između država članica EU2. U ovom članku autorica se bavi reguliranjem nadležnosti u civilnim i trgovačkim stvarima u odnosu na potrošačke ugovore, koju uređuje Uredba Brisel Ia, s posebnim osvrtom na tumačenje samog pojma potrošačkog ugovora i potrošača, a sve kroz praksu Suda EU.

Ocjena Ustavnog suda o ustavnosti Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Više se predlagatelja obratilo Ustavnom sudu s prijedlogom za ocjenu ustavnosti Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, osobito kada se ta vrijednost utvrđuje u postupku izvlaštenja. Ustavni je sud odbio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti, a autor predstavlja argumente kojima je Ustavni sud obrazložio svoja stajališta.

Vremeplov: Ustav Crne Gore – 19. listopada 2007.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Nakon raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), Crna Gora je odlukom Skupštine SFRJ, 27. travnja 1992., kao republika ušla u zajednicu s Republikom Srbijom tvoreći federaciju pod nazivom Savezna Republika Jugoslavija.

Abecedarij upravnog postupka: Obnavljanje (rekonstrukcija) spisa
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 78. st. 1. i 2. ZUP-a

Radno pravo – otkaz ugovora o radu - kriteriji
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prilikom donošenja odluke o otkazu ugovora o radu, poslodavac može uz zakonom propisane socijalne kriterije (trajanje radnog odnosa, starost, invalidnost i obveze uzdržavanja koje terete radnika), uzeti u obzir i druge dodatne kriterije (npr. učinkovitost, stručnost, kvalitetu obavljenog posla, status branitelja Domovinskog rata). Međutim, poslodavac zakonom propisane socijalne kriterije ne smije zanemariti, kao npr. tako da ocijeni važnost zakonom propisanih socijalnih kriterija u opsegu od samo 30 %

Procesno pravo – troškovi postupka u slučaju suparničarstva
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Neovisno o tome je li tuženicima u parničnom postupku iz kojeg proizlazi ovršna isprava trebalo solidarno naložiti isplatu parničnog troška ili nije, solidarnost se uvijek treba izričito navesti u presudi. Kako se solidarnost ne podrazumijeva, tako tuženik u svakom slučaju nema pravo na temelju takve ovršne isprave tražiti naplatu cjelokupnog parničnog troška od tužitelja

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji – status hrvatskog branitelja
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za utvrđivanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata potrebno je, uz uvjet pripadnosti nekoj od sastavnica oružanih snaga RH, kumulativno ispuniti i uvjet sudjelovanja u obrani suvereniteta u intenzitetu iz članka 3. stavka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Važnost doprinosa oštećenika nastanku prometne nesreće
Sud: Županijski sud Varaždin

SENTENCE

Neadekvatno ili pogrešno reagiranje, kao refleksna reakcija oštećenika, bez utjecaja je na konkretnu kaznenu odgovornost optuženika

Galović protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da su dva postupka u predmetu podnositelja zahtjeva bila dijelom integriranog i koherentnog pristupa kažnjavanja nasilja u obitelji prema hrvatskim zakonima te stoga nije bilo povrede načela ne bis in idem

Razdvojenost funkcija u provođenju postupka javne nabave

Vi pitate - mi odgovaramo

Budući da dobro uspostavljen sustav financijskog upravljanja i kontrole postupka javne nabave zahtijeva jasno postavljen lanac odgovornosti svih uključenih te da se pri prijenosu ovlasti i odgovornosti treba uvažavati načelo razdvajanja dužnosti, treba li u svakoj fazi biti imenovana druga osoba zadužena za izvršavanje svake od navedenih faza (za pripremu postupka i izradu dokumentacije o nabavi, za objavu poziva na nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama, za otvaranje ponuda te za pregled, ocjenu i usporedbu ponuda, sastavljanje zapisnika s prijedlogom odluke o odabiru ili poništenju) ili neke od faza (i koje) može izvršavati ista osoba?

Sporazum stranaka sastavljen u obliku javnobilježničkog akta i ovrha

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se sporazum stranaka koji sadržava klauzulu ovršnosti, a koji je sastavljen u obliku javnobilježničkog akta, dostaviti na izravnu naplatu u Financijsku agenciju?

Svjedok u poreznom nadzoru

Vi pitate - mi odgovaramo

Smije li porezni inspektor tijekom poreznog nadzora pozvati svjedoka na svjedočenje te može li svjedok uskratiti svjedočenje?

Dostava procjene vrijednosti nekretnine na uvid procjeniteljskom povjerenstvu

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li jedinica lokalne samouprave prilikom prodaje zemljišta dužna procjenu, koju je na njezino traženje izradio ovlašteni sudski vještak za procjenu nekretnina, dostaviti na uvid i mišljenje županijskom procjeniteljskom povjerenstvu?

Navođenje svrhe izdavanja potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li upravno tijelo ovlašteno od stranke tražiti da označi svrhu izdavanja potvrde o činjenicama o kojima tijelo vodi službenu evidenciju, odnosno je li spomenutu svrhu obvezno navesti u tekstu potvrde?

Filteri