Informator broj 6671 od 22. ožujka 2021.

UVODNIK

Porezna autonomija hrvatskih gradova prije svibanjskih lokalnih izbora

U svibnju ove godine birači će na lokalnim izborima izabrati nove ili stare gradonačelnike i gradske vijećnike. Prije glasovanja za nekog od kandidata, birači bi željeli saznati više o programima gradonačelnika za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Posebno ih zanimaju planovi razvoja grada i gradske financije za srednjoročno razdoblje. U ovom tekstu autorica dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović nastoji ukazati na neke od elemenata financiranja gradova koji omogućuju ili ograničuju samostalnost gradonačelnika u provođenju ključnih odluka usmjerenih na financiranje tekućih poslova i razvoja grada.
Autorica: dr.sc. Dubravka Jurlina Alibegović

Sadržaj

Europski postupak za sporove male vrijednosti kroz sudsku praksu
Autori: Renata Marić-Ivanović Tihana Štuc-Čavec

Stručni članak

Europski postupak za sporove male vrijednosti primjenjiv je za građanske i trgovačke predmete, i to za potraživanja u vrijednosti do 5.000,00 EUR, u prekograničnim sporovima stranke u odnosu na potrošače i poduzetnike. Ovakav brz i jeftin postupak u kojem nije nužno zastupanje punomoćnika provodi se na standardnim obrascima. Usmena rasprava u takvim predmetima održava se samo kad nije moguće donijeti odluku na temelju pisanih dokaza ili ako jedna stranka zatraži usmenu raspravu i sud smatra da je to potrebno. U članku pojašnjavamo provođenje toga postupka te navodi nekoliko odluka iz sudske prakse domaćih sudova.

Dugoročno zaduživanje i davanje jamstava jedinica samouprave u 2021.
Autor: Nevenka Brkić

Stručni članak

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju čestu praksu dugoročnog zaduživanja. Pritom su česte dvojbe za što se mogu i u kojem opsegu zaduživati. Stoga autorica u članku analizira uvjete dugoročnog zaduživanja i davanja jamstava jedinica samouprave, a dotiče se i utjecaja sredstava fiskalnog izravnanja na dugoročno zaduživanje u 2021.

Što je novo u Zakonu o izvršavanju kazne zatvora
Autor: Damir Kos

Stručni članak

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (Nar. nov., br. 14/21,) stupio je na snagu 20. veljače 2021., pa u ovom članku autor prikazuje najznačajnije novosti u odnosu na prava i obaveze zatvorenika posebno, kada su u pitanju pritužbe, stegovni postupci, odgoda izvršavanja, prekid izdržavanja kazne zatvora te rad sudaca izvršenja.

Polaganje državnog ispita
Autor: Tatjana Martinović

Stručni članak

Polaganje državnog ispita uvjet je za rad u državnoj službi, u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima. Nakon duljeg vremena, izmjenama i dopunama odgovarajućih propisa, u sustav polaganja državnog ispita unesene su određene promjene. Autorica podsjeća na pravni okvir za polaganje državnog ispita i naglašava novine u sustavu polaganja koje su promovirane sredinom 2020.

Abecedarij upravnog postupka: Isprave
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 60. ZUP-a

Ustavnost ograničenja javnih okupljanja
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojima su, radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19, ograničena javna okupljanja, rad ugostiteljskih objekata i neke druge aktivnosti, više je predlagatelja izložilo ocjeni Ustavnog suda. Ocjenjujući suglasnost navedenih odluka s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavni je sud, uz nekoliko izdvojenih mišljenja, utvrdio da su odluke Stožera bile razmjerne cilju radi kojega su donesene. Autor iznosi navode predlagatelja i Vlade RH te argumente kojima je Ustavni sud potkrijepio svoje odluke.

Vremeplov: Napoleonov zakonik – 21. ožujka 1804.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 21. ožujka 1804. na snagu je stupio Code Napoléon - Napoleonov zakonik odnosno Francuski građanski zakonik (na francuskom: Code civil des Français), jedan od najpoznatijih građanskih zakona u svijetu, čija su rješenja utjecala na niz drugih europskih, ali izvaneuropskih zakonodavstava.

DE ECCLESIAE MUNERE DOCENDI
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Važeći Zakonik kanonskog prava (Codex iuris canonici - CIC) iz 1983. godine, u svojoj III. knjizi regulira materiju o naučiteljskoj službi Crkve (De Ecclesiae munere docendi) (kann. 747. – 833.).

Porezna autonomija hrvatskih gradova prije svibanjskih lokalnih izbora
Autor: Dubravka Jurlina Alibegović

Stručni članak

U svibnju ove godine birači će na lokalnim izborima izabrati nove ili stare gradonačelnike i gradske vijećnike. Prije glasovanja za nekog od kandidata, birači bi željeli saznati više o programima gradonačelnika za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Posebno ih zanimaju planovi razvoja grada i gradske financije za srednjoročno razdoblje. U ovom tekstu autorica dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović nastoji ukazati na neke od elemenata financiranja gradova koji omogućuju ili ograničuju samostalnost gradonačelnika u provođenju ključnih odluka usmjerenih na financiranje tekućih poslova i razvoja grada.

Tölle protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Podnositeljici zahtjeva, koja je kazneno osuđena zbog nazivanja druge osobe zlostavljačem, povrijeđeno je pravo na slobodu izražavanja jer domaći sudovi nisu iznijeli relevantne i dostatne razloge za miješanje u njezino pravo na slobodu izražavanja, niti su vodili računa o načelima i kriterijima iz prakse ESLJP-a za postizanje pravične ravnoteže između slobode izražavanja i prava na poštovanje privatnog života

Upravni spor – odbačaj tužbe protiv odluke stegovnog suda sveučilišta (povreda prava na pristup sudu)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Obveza je sudova da, i u slučaju vlastite nenadležnosti odnosno zakonske podnormiranosti pitanja sudske nadležnosti ili dopuštenosti pojedinog pravnog sredstva, metodom teleološkog tumačenja osiguraju pojedincu ostvarivanje biti prava na sud. Stoga se obrazloženje odbačaja tužbe kao nedopuštene u upravnom sporu ne može ograničiti samo na navod što pobijani akti nisu i koji se postupak u odnosu na te akte ne može provesti

Ovršni postupak – nadležnost za određivanje ovrhe
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Drugostupanjski sudovi nisu stvarno nadležni za određivanje ovrhe

Zakon o općem upravnom postupku - Zakon o upravnim sporovima
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Korisnik javne usluge, prije podnošenja tužbe, treba (tijelu nadležnom na provedbu nadzora nad obavljanjem javnih usluga) izjaviti prigovor protiv postupanja (pružatelja javne službe)

Prekršajno pravo – dopuštenost zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako pravomoćnom odlukom o prekršaju okrivljeniku fizičkoj osobi - obrtniku nije izrečena kazna zatvora ili novčana kazna u iznosu većem od 30.000,00 kuna, podneseni zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne nije dopušten

Pravo društava – brisanje trgovca pojedinca u sudskom registru
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Brisanje trgovca pojedinca iz sudskog registra bez utjecaja je na njegova prava i obveze jer ih on zadržava kao fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost, u skladu s propisima o obrtu

Građansko procesno pravo – preinaka tužbe
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada tužitelj do zaključenja prethodnog postupka nije zatražio naknadu štete zbog naruženja koje je nastalo prije zaključenja prethodnog postupka, tada preinaku tužbe kojom tužitelj traži i naknadu štete zbog naruženja učinjenu nakon zaključenja prethodnog postupka, sud neće dopustiti

Vozačka dozvola – izvanredni liječnički pregled

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li policija ovlaštena od vozačeva osobnog liječnika zatražiti podatke potrebne za ocjenu treba li vozača uputiti na izvanredni liječnički pregled, ako liječnik sâm ne dostavi te podatke?

Razdoblje održavanja izbora za radničko vijeće

Vi pitate - mi odgovaramo

Moraju li se izbori za radničko vijeće nužno održati između 1. 3. i 31. 5. ili je dopušteno da se održe i izvan toga kalendarskog razdoblja?

Doprinosi za člana uprave trgovačkog društva stranca

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li član uprave trgovačkog društva, koji je stranac, obveznik plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja u Republici Hrvatskoj i na koju osnovicu?

Postupanje poslodavca u ovrsi

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li poslodavac dužan provesti ovrhu temeljem rješenja o ovrsi općenito na imovini (izvansudska ovrha), unatoč tome što ovršenik već ima zaštićeni račun i zavedene osnove za plaćanje pri Financijskoj agenciji?

Obnašanje nespojivih dužnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Osoba je zaposlena u pravnoj osobi koju je osnovala županija, na radnom mjestu koje nije rukovodeće ili upravljačko. Navedena se osoba na predstojećim izborima želi kandidirati za dužnost općinskog načelnika u općini na području iste županije, u kojoj ima prebivalište. Je li riječ o nespojivim dužnostima?

Filteri