Informator broj 6809 od 13. studenog 2023.

UVODNIK

Ocjena zakonitosti odluka o lokalnim porezima
- praksa Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

U svjetlu novog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, koji je jedinicama lokalne samouprave propisao dužnost usklađivanja odluka o lokalnim porezima s odredbama toga Zakona do 15. prosinca 2023., autorica u članku prikazuje recentnu praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, vezano uz ocjenu zakonitosti odluka o lokalnim porezima.
Autor: Marija Marinović, mag. oec.

Sadržaj

Ocjena zakonitosti odluka o lokalnim porezima
Autor: Marija Marinović

Stručni članak

U svjetlu novog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, koji je jedinicama lokalne samouprave propisao dužnost usklađivanja odluka o lokalnim porezima s odredbama toga Zakona do 15. prosinca 2023., autorica u članku prikazuje recentnu praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, vezano uz ocjenu zakonitosti odluka o lokalnim porezima.

Eventus damni
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Eventus damni, lat. nastanak štete, u rimskoj pravnoj tradiciji označava jednu od pretpostavaka za uspješno pobijanje pravnih radnji dužnika zbog prikrate vjerovnika, konkretnije nastup insolventnosti dužnika.

(Ne)primjereno kažnjavanje - osvrt na presudu ESLJP-a u predmetu Smiljanić protiv Hrvatske
Autor: Sunčana Roksandić

Stručni članak

U svom Izvješću Predsjednika Vrhovnog suda RH o stanju sudbene vlasti za 2021.1 podnesenom Hrvatskom saboru 27. travnja 2022.2, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u nastavku teksta: VSRH), mr. sc. Radovan Dobronić u Dodatku Izvješća, koji nosi naslov „Analize stanja i prijedloga za poboljšanje rada“ (str. 129 - 143), u dijelu koji se odnosi na kazneno sudovanje3, pozvao se na presudu Europskog suda za ljudska prava Smiljanić protiv Hrvatske iz 2021. godine4, koja ima popriličnu važnost, prema mišljenju sudaca, za izricanje sankcija počiniteljima.

V. novela Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
Autor: Marina Kapikul

Stručni članak

V. novela Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela donesena je radi usklađenja sa zahtjevima Konvencije o suzbijanju podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama. Koje izmjene obuhvaća i kakvo je njihovo značenje, autorica prezentira u nastavku članka.

Tumačenje zakona i promicanje ostvarivanja jedinstvene primjene prava
Autor: Nevenka Šernhorst

Stručni članak

U ovom članku autorica razmatra važnost tumačenja zakona za ostvarivanje jedinstvene primjene prava, ne samo u pojedinačnim konkretnim slučajevima, već i u apstraktnom smislu razvoja prava radi stvaranja uređene pravne države. Tumačenje zakona kao mjerodavnog prava dobilo je, naime, šire značenje nakon odluke Ustavnog suda RH kojom je ukinut institut vjerodostojnog tumačenja zakona, do tada u isključivoj nadležnosti Hrvatskog sabora kao zakonodavca. S obzirom na višestruke učinke te odluke u odnosu na tumačenje i primjenu zakona (propisa), nametnula su se brojna otvorena pitanja relevantna za stabilnost i učinkovitost pravnog uređenja. Napominjemo da je o Odluci Ustavnog suda RH iz srpnja 2023. već pisano u Informatoru br. 6803 od 2. listopada 2023., u članku Gordana Struića „Ukidanje instituta vjerodostojnog tumačenja zakona - ustavnosudski razlozi, implikacije i pojedina pitanja“.

VIII. novela Kaznenog zakona
Autor: Marina Kapikul

Stručni članak

U članku autorica daje pregled aktualnih izmjena i dopuna Kaznenog zakona, koje su provedene zbog usklađivanja sa zahtjevima Konvencije o suzbijanju podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama.

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama iz perspektive jedinica lokalne samouprave
Autor: Vedran Vukobrat

Stručni članak

Krajem srpnja 2023. stupio je na snagu novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Tim je Zakonom, nakon skoro 20 godina primjene prethodnog zakona istoga naziva, ponovno uređeno pitanje upravljanja i gospodarenja pomorskim dobrom pa su propisani i neki instituti koji prije nisu postojali. Autor piše kakve obveze donošenje toga Zakona sadržava za jedinice lokalne samouprave i upozorava na moguće probleme u njegovoj primjeni.

Događaji: Memorijalni skup za Marka Petraka u Dubrovniku
Autori: Pamela Senjak Ana Lončar

Stručni članak

U Dubrovniku se od 16. do 18. listopada 2023., u organizaciji Pravnog fakulteta u Zagrebu te uz podršku Novog informatora, održao međunarodni memorijalni skup u čast i na spomen iznenada preminulog uvaženog prof. dr. sc. Marka Petraka (International Memorial Course Marko Petrak – Roman Legal Tradition and Contemporary Legal Systems). 

Popis imovine i obveza proračunskih korisnika i JLP(R)S-a
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Popis imovine i obveza jedan je od preduvjeta za sastavljanje vjerodostojnih financijskih izvještaja jer se na taj način usklađuje stvarno i knjigovodstveno stanje. Obveza obavljanja popisa imovine i obveza propisana je i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Ministarstvo financija izradilo je i Uputu o obavljanju popisa imovine i obveza, a u nastavku donosimo kratak osvrt na navedenu temu.

Vremeplov: Deklaracija o pravima djeteta - 20. studenoga 1959.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 26. rujna 1924., Društvo naroda usvojilo je glede prava djeteta povijesni dokument - Ženevsku deklaraciju o pravima djeteta, koju su nazvali „Svjetskom poveljom o dobrobiti djeteta“.

Abecedarij upravnog postupka: Izvršenik
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 134. ZUP-a

Početak i trajanje istražnog zatvora
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Istražni zatvor počinje teći trenutkom uhićenja, te na temelju članka 131. stavak 3. ZKP/08. istražni zatvor okrivljeniku može trajati do pravomoćnosti presude, a nakon pravomoćnosti presude najdulje do pravomoćnosti rješenja o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora, s tim da će sud svaka dva mjeseca, do izricanja nepravomoćne presude, računajući od dana pravomoćnosti prethodnog rješenja o istražnom zatvoru, ispitati postoje li zakonski uvjeti za daljnju primjenu istražnog zatvora, te ga rješenjem produljiti ili ukinuti.

Vjerodostojna isprava
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Vjerodostojna je ona isprava koja istinito prikazuje pravni odnos i iz njega proizašle određene obveze između stranaka, a kada tužitelj nije izvršio tuženiku one usluge za koje traži plaćanje prema priloženom računu na kojem temelji svoj zahtjev za izdavanje platnog naloga za tuženika nije nastala obveza plaćanja.

Pravni položaj inozemnog vjerovnika u predstečajnom postupku
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Čim se u državi članici pokrene postupak u slučaju nesolventnosti, nadležni sud te države ili upravitelj u slučaju nesolventnosti kojeg je imenovao taj sud, dužni su odmah obavijestiti poznate strane vjerovnike.

Radno pravo – Otkaz ugovora o radu – Sudski raskid
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kad se u parnici utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, dan sudskog raskida ugovora o radu iz čl. 125. st. 2. Zakona o radu (N.N. br. 93/14, 127/17 i 98/19) na zahtjev poslodavca ne može se odrediti retroaktivno (za razliku od radnikovog zahtjeva iz st. 1.), odnosno unatrag od dana kada je u parnici podnesen zahtjev tuženog poslodavca za sudski raskid ugovora o radu već najranije od dana podnošenja tog zahtjeva.

Komisija protiv Poljske
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Zakonima kojima su izmijenjene nacionalne odredbe o ustrojstvu redovnih sudova, upravnih sudova i Vrhovnog suda, a kojima se utječe na neovisnost i nepristranost suda, uspostavlja monopolistički nadzor poštovanja ključnih zahtjeva djelotvorne sudske zaštite, predviđa objava podataka o članstvu sudaca u udrugama, neprofitnim zakladama ili političkim strankama, Poljska je povrijedila obveze koje ima na temelju članka 19. st. 1. Ugovora o Europskoj uniji u vezi s člankom 47. Povelje te obveze na temelju članka 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kao i obveze koje proizlaze iz prava na poštovanje privatnog života i prava na zaštitu osobnih podataka.

Odgoda primjene novog kompjutoriziranog EU carinskog provoznog sustava

Vi pitate - mi odgovaramo

Hoće li se od 1. prosinca 2023. početi primjenjivati novi kompjutorizirani EU carinski provozni sustav (NCTS-F5) ili će se njegova implementacija odgoditi jer su nadležna tijela Konvencije o zajedničkom provoznom postupku najavila mogućnost produljenog prijelaznog razdoblja?

Elektroničko potpisivanje ugovora o radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se ugovor o radu sklopiti elektroničkim putem, tako da ima valjanost kao i tiskani ugovor o radu potpisan vlastoručnim potpisom, odnosno zadovoljen uvjet pisane forme?

Minimalna plaća radnika za 2024.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koliko iznosi najniža bruto minimalna plaća radnika za rad u punom radnom vremenu za 2024.?

Oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa zajedničke pričuve u stečaju potrošača

Vi pitate - mi odgovaramo

Jesu li fizičke osobe, suvlasnici nekretnine, potrošači u smislu odredbe članka 4. st. 2., 3. i 5. Zakona o stečaju potrošača glede obveze plaćanja doprinosa zajedničke pričuve i, posljedično tome, mogu li se primjenom odredbi toga Zakona osloboditi obveze plaćanja doprinosa zajedničke pričuve?

Naknada vrijednosti opreme i uređaja groba uklonjenih zbog neplaćanja naknade za korištenje groba

Vi pitate - mi odgovaramo

Uprava groblja je grobno mjesto za koje grobna naknada nije bila plaćena dulje od deset godina rješenjem dodijelila drugom korisniku. Prije dodjele drugom korisniku uklonjena je oprema groba koja je na grobnom mjestu postojala (mramorna grobna ploča i spomenik). Međutim, nakon dodjele grobnog mjesta drugom korisniku javio se rođak prijašnjeg korisnika grobnog mjesta koji potražuje uklonjenu opremu groba ili naknadu njezine vrijednosti. Je li uprava groblja rođaku dužna nadoknaditi vrijednost uklonjene opreme groba?

Filteri