Informator broj 6677 od 03. svibnja 2021.

UVODNIK

Novosti u stažu osiguranja s povećanim trajanjem za osobe s invaliditetom

Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
obuhvaćeni su u pravilu zaposleni koji rade na teškim i po zdravlje štetnim poslovima, ali i određene skupine osoba s teškim invaliditetom. Do sada se staž osiguranja s povećanim trajanjem računao osobama s invaliditetom, ali samo kada su bile u radnom odnosu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, kao i svim ostalim osiguranicima obvezno osiguranima prema tome Zakonu. Njegovom dopunom, Zakonom o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem proširena je primjena toga Zakona tako što će se tim skupinama osoba s invaliditetom računati staž osiguranja s povećanim trajanjem i kada obavljaju samostalne djelatnosti i neke druge poslove. U ovome članku mr. sc. Mihovil Rismondo daje prikaz toga Zakona.
Autor: mr. sc. Mihovil Rismondo

Sadržaj

Neopravdano odbijanje izdavanja potvrde
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Izdavanje potvrda od javnopravnih tijela posebno je pitanje uređeno Zakonom o općem upravnom postupku. Pritom, javnopravna tijela izdaju potvrde o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju i o činjenicama o kojima ne vode službenu evidenciju. Analizirajući nekoliko presuda upravnih sudova, autor pojašnjava institut izdavanja potvrda i osporava zakonitost nekih traženja javnopravnih tijela, postavljenih kao preduvjet izdavanja potvrde.

Vremeplov: Poljski ustav od 3. svibnja – 3. svibnja 1791.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 3. svibnja 1791. četverogodišnji Sejm ili Veliki Sejm, tadašnji poljsko-litavski parlament usvojio je Ustav od 3. svibnja, tj. Zakon o Vladi od 3. svibnja (polj. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) kojim je reguliran politički poredak Poljsko-Litavske Unije, dvojne monarhije osnovane 1569. od Kraljevstva Poljske i Velike kneževine Litve.

Abecedarij upravnog postupka: Saslušanje svjedoka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 64. st. 4., 5., 6., 7. i 8. ZUP-a

Poticanje povjerenja putnika u sigurnost civilnog zrakoplovstva
Autor: Željka Primorac

Stručni članak

Polazeći od osnovnih odrednica uspostave i održavanja sigurnosnih standarda i postupaka u civilnom zrakoplovstvu, autorica analizira europska pravna rješenja čija obvezujuća primjena u državama članicama EU-a jamči visoku razinu sigurnosti za sve putnike koji putuju u EU, iz EU-a ili unutar EU. U tom cilju iznesena su rješenja o zajedničkim kriterijima za izricanje mjere zabrane ili ograničenja letenja u EU onim zračnim prijevoznicima koji ne ispunjavanju potrebne sigurnosne standarde (uspostava i ažuriranje europskog popisa „crne liste“). Ujedno analizira rješenja o pravu putnika na informaciju o identitetu stvarnog zračnog prijevoznika kojim leti te pravu na povrat prevoznine ili preusmjeravanje u slučajevima kada je stvarni zračni prijevoznik (o čijem je identitetu informiran putnik) stavljen na „crnu listu“ te se, u slučaju da let nije otkazan, putnik odluči ne ukrcati na taj let.

Nova pravila za operatere digitalnih platformi
Autor: Jelena Korica

Stručni članak

Razmjena informacija među poreznim tijelima polako, ali sigurno postaje sve snažniji alat pri otkrivanju različitih oblika poreznih prijevara te izbjegavanja plaćanja poreza. U tom smjeru donesena su i nova pravila koja se odnose na operatere digitalnih platformi, koji će, između ostalog, morati poreznim tijelima dostavljati informacije o prodavateljima s tih platformi. U članku autorica donosi više pojedinosti o navedenoj temi odnosno o novim pravilima za operatere platformi u svrhu razmjene informacija u području oporezivanja.

DOMINIUM EST PLENA IN RE POTESTAS
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Klasični rimski pravnici oblikovali su koncepciju prava vlasništva kao potpune i isključive pravne vlasti na stvari. Sama formulacija da je vlasništvo (dominium) potpuna vlast na stvari (plena in re potestas) sadržana je u Justinijanovim Institucijama.

Revizorovo razmatranje vremenske neograničenosti poslovanja subjekta
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Menadžment je odgovoran za pretpostavke i procjene koje su korištene pri sastavljanju financijskih izvještaja subjekta, a jedna od važnijih odnosi se na procjenjivanje sposobnosti subjekta da nastavi poslovanje u neograničenom vremenskom okviru. Odgovornost revizora je da na temelju prikupljenih dokaza razmotri primjerenost menadžmentove procjene te povezanih objava, kao i da utvrdi posljedice zaključaka na svoje izvješće. U članku autorica razmatra postupke revizora, u skladu s odredbama Međunarodnog revizijskog standarda 570 – Vremenska neograničnost poslovanja te utjecaj zaključaka na svoje izvješće.

Novosti u stažu osiguranja s povećanim trajanjem za osobe s invaliditetom
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem1 obuhvaćeni su u pravilu zaposleni koji rade na teškim i po zdravlje štetnim poslovima, ali i određene skupine osoba s teškim invaliditetom. Do sada se staž osiguranja s povećanim trajanjem računao osobama s invaliditetom, ali samo kada su bile u radnom odnosu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju2, kao i svim ostalim osiguranicima obvezno osiguranima prema tome Zakonu. Njegovom dopunom, Zakonom o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem3 proširena je primjena toga Zakona tako što će se tim skupinama osoba s invaliditetom računati staž osiguranja s povećanim trajanjem i kada obavljaju samostalne djelatnosti i neke druge poslove. U ovome članku mr. sc. Mihovil Rismondo daje prikaz toga Zakona.

Analiza hrvatskog normativnog uređenja i prakse glede izvršavanja istražnog zatvora u psihijatrijskoj ustanovi
Autor: Anamarija Jengić Bujan

Stručni članak

U ovom članku autorica analizira problematiku primjene zakonskih i podzakonskih uredbi koje uređuju način i uvjete izdržavanja istražnog zatvora te prava istražnih zatvorenika za koje se osnovano sumnja da su protupravno djelo počinili u stanju neubrojivosti.

Ponavljanje parničnog postupka
Autor: Lidija Vojković

Stručni članak

Mogućnost ukidanja pravomoćne sudske odluke predviđena je institutom ponavljanja postupka, kao izvanrednim pravnim lijekom predviđenim odredbama parničnog postupovnog prava. Takvu mogućnost ima prvostupanjski sud ako se razlog za ponavljanje postupka odnosi na postupak pred prvostupanjskim sudom, a drugostupanjski sud ako se razlog za ponavljanje odnosi na postupak pred tim sudom. Stoga autorica u članku analizira navedeni institut te se poziva na pojedine slučajeve u sudskoj praksi u kojima se prijedlog za ponavaljanje postupka prihvaća, odbija ili odbacuje.

Pravo na zaradu – povrat utrošenih sredstava za specijalističko usavršavanje liječnika
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada liječnik nakon položenog specijalističkog ispita otkaže ugovor o radu na određeno vrijeme radi specijalizacije jer je imao legitimna očekivanja da će mu bolnica ponuditi nastavak radnog odnosa i sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu specijalista, a ona to ne učini, tada nije primjenjivo pravno shvaćanje Vrhovnog suda sukladno kojem je liječnik koji raskine ugovor o radu prije isteka roka iz ugovora o specijalizaciji, obvezan vratiti bolnici isplaćene bruto plaće. Okolnost da je to stajalište primijenjeno te je podnositelju naloženo da bolnici vrati iznos troškova specijalizacije koji uključuje i iznos bruto plaća koji predstavlja novčanu protuvrijednost rada koji je liječnik obavljao za bolnicu, predstavlja povredu njegova prava na zaradu iz članka 55. Ustava

Obvezno pravo – naknada štete zbog oštećenja jedrilice u marini
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je za vrijeme trajanja ugovora o čuvanju jedrilice u marini jedrilica oštećena, pretpostavlja se da je za štetu odgovorna osoba kojoj je jedrilica povjerena na čuvanje

Priznavanje statusa roditelja njegovatelja
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako Zakon o socijalnoj skrbi (lex specialis) ne propisuje dan s kojim se priznaje status roditelja njegovatelja, status se priznaje od izvršnosti rješenja, na temelju odredaba Zakona o upravnom postupku

Radno pravo – ugovaranje plaće prema koeficijentu
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada su poslodavac i radnik sklopili ugovor o radu za jedno radno mjesto i ugovorili koeficijent za obračun plaće za to radno mjesto, tada radnik ne može tražiti da mu poslodavac obračunava i isplaćuje drugi iznos plaće različit od onoga koji je među njima ugovoren, tvrdeći pritom da je prilikom sklapanja ugovora o radu, a s obzirom na ugovorene poslove, trebao biti sklopljen ugovor o radu za radno mjesto s višim koeficijentom

H.K./Prokuratuur
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Pristup podacima o elektroničkim komunikacijama koji se odnose na promet ili lokaciju, na temelju kojih se mogu donijeti precizni zaključci o privatnom životu, mogu se upotrijebiti u kaznenopravne svrhe samo u cilju borbe protiv teških kaznenih djela ili sprječavanja ozbiljnih prijetnji javnoj sigurnosti

Zabrana zapošljavanja nakon raspisivanja lokalnih izbora

Vi pitate - mi odgovaramo

Prije nego što je Vlada RH donijela odluku o raspisivanju lokalnih izbora u Gradu su započeta dva postupka zapošljavanja: jedan kako bi se popunilo radno mjesto s kojega je službenica zaposlena na neodređeno vrijeme napustila službu na temelju sporazuma, i drugi kako bi se na određeno vrijeme zaposlila osoba radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao. Te bi postupke zapošljavanja trebalo dovršiti prije održavanja lokalnih izbora. Je li to dopušteno?

Nedostavljanje isprava o ostvarivanju najamnine ili zakupnine Poreznoj upravi

Vi pitate - mi odgovaramo

U kojem je roku propisana obveza javnih bilježnika za dostavljanje ovjerenih isprava o ostvarivanju najamnine i zakupnine Poreznoj upravi te jesu li odredbama Zakona o porezu na dohodak propisane prekršajne odredbe ako javni bilježnik ne dostavi ovjerene ugovore o najmu nadležnoj ispostavi Porezne uprave?

Početak tijeka roka za pokretanje ovršnog postupka temeljem rješenja o smetanju posjeda

Vi pitate - mi odgovaramo

Počinje li rok od 30 dana, u kojem ovrhovoditelj gubi pravo da u ovršnom postupku zahtijeva ovrhu rješenja kojim se tuženiku po tužbi zbog smetanja posjeda nalaže izvršenje određene radnje, teći prije nego što je rješenje o postupku zbog smetanja posjeda dostavljeno ovrhovoditelju (tužitelju u parničnom postupku zbog smetanja posjeda)?

Pravo na COVID dodatak i umirovljenici u sustavu rada

Vi pitate - mi odgovaramo

U našem trgovačkom društvu zaposleno je nekoliko umirovljenika na pola radnog vremena. Imaju li oni pravo na COVID dodatak, koji je donijela Vlada RH, i je li on izuzet od ovrhe?

Upotpunjavanje upravnog postupka od drugostupanjskog tijela

Vi pitate - mi odgovaramo

Protiv prvostupanjskog rješenja izjavljena je žalba u kojoj je žalitelj, smatrajući da u prvostupanjskom postupku činjenično stanje nije potpuno utvrđeno, predložio da drugostupanjsko tijelo upotpuni postupak i izvede neke dokaze koji nisu bili izvedeni tijekom prvostupanjskog postupka. Ako drugostupanjsko tijelo na prijedlog žalitelja upotpuni postupak, može li nakon toga odbiti žalbu izjavljenu protiv prvostupanjskog rješenja?

Filteri