Informator broj 6803 od 02. listopada 2023.

UVODNIK

Ukidanje instituta vjerodostojnog tumačenja zakona
- ustavnosudski razlozi, implikacije i pojedina pitanja

Ukidajući odredbe Poslovnika Hrvatskoga sabora u dijelu koji se odnosi na vjerodostojno tumačenje zakona, Ustavni sud Republike Hrvatske odlukom od 11. srpnja 2023. uklonio je iz hrvatskoga pravnog sustava institut duge i bogate povijesti, čija su temeljna obilježja izazivala kritike i prijepore među dijelom znanstvene i stručne javnosti, ali i rezultirala različitim stajalištima Ustavnog suda o pitanju njegove ustavnosti. U članku autor pobliže razmatra dosadašnju praksu Ustavnog suda o vjerodostojnom tumačenju zakona, uz isticanje pojedinih primjera iz usporedne ustavnosudske prakse te razloge i implikacije ukidanja toga instituta, ali i pojedina otvorena pitanja koja bi se mogla pojaviti u praksi.
Autor: Gordan Struić

Sadržaj

Ukidanje instituta vjerodostojnog tumačenja zakona
Autor: Gordan Struić

Stručni članak

Ukidajući odredbe Poslovnika Hrvatskoga sabora u dijelu koji se odnosi na vjerodostojno tumačenje zakona, Ustavni sud Republike Hrvatske odlukom od 11. srpnja 2023. uklonio je iz hrvatskoga pravnog sustava institut duge i bogate povijesti, čija su temeljna obilježja izazivala kritike i prijepore među dijelom znanstvene i stručne javnosti, ali i rezultirala različitim stajalištima Ustavnog suda o pitanju njegove ustavnosti. U članku autor pobliže razmatra dosadašnju praksu Ustavnog suda o vjerodostojnom tumačenju zakona, uz isticanje pojedinih primjera iz usporedne ustavnosudske prakse te razloge i implikacije ukidanja toga instituta, ali i pojedina otvorena pitanja koja bi se mogla pojaviti u praksi.

Opus quod aversione locatum est
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Opus quod aversione locatum est, lat. djelo koje je ugovoreno u cjelini, odjednom, izraz je koji se u rimskom pravu pojavljuje kao suprotnost praksi ugovaranja obavljanja djela u etapama, u dijelovima.

Novosti u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti
Autor: Davor Kozina

Stručni članak

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti unaprjeđuje se sustav javnih financija te se proširuje broj obveznika sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, ali i zadaće Povjerenstva za fiskalnu politiku. Usto, pojašnjen je pojam formalne i suštinske provjere sadržaja Izjave i drugih akata koji se dostavljaju uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, a razrađene su i prekršajne odredbe. U članku autor donosi više pojedinosti vezano uz novosti u području fiskalne odgovornosti.

Primjena načela javne nabave u postupcima dodjele javnih ugovora
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, javni i sektorski naručitelji, obvezni su u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo slobode kretanja robe, slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga te načela koja iz njih proizlaze, kao što su načela tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, zabrane diskriminacije, uzajamnog priznavanja, razmjernosti i transparentnosti. Stoga autor u tekstu obrađuje relevantnu noviju praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na primjenu spomenutih načela u postupcima javne nabave.

Novo uređenje obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
Autor: Marina Kasunić-Peris

Stručni članak

Od 1. srpnja 2023. na snazi je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, kojim je uređen obvezan sadržaj obračunskih isprava propisanih čl. 93. Zakona o radu. Tom su odredbom od 1. siječnja 2023. proširene obveze poslodavaca u dijelu koji se odnosi na uručivanje radniku isprava o isplaćenim primicima. Prije izmjena Zakona o radu uručivanje obračunskih isprava bilo je propisano samo za plaću, naknadu plaće i otpremninu, a od 1. siječnja 2023. obveza je proširena i na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Poslodavci su već od tog datuma obvezni postupati prema izmijenjenom Zakonu o radu, a do 1. listopada 2023. dužni su bili sadržaj isplatnih lista uskladiti s odredbama novog Pravilnika. Za isplatne liste o isplaćenim primicima poslodavci mogu, ali nisu obvezni, koristiti obrasce koji su objavljeni u prilogu novog Pravilnika. O novostima u obračunu plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor te o nekim spornim pitanjima koja su se do sada pojavila, autorica piše u ovom članku.

Predaja financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Sukladno pravilima financijskog izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva, financijski izvještaji predaju se kvartalno. Autorica u ovom članku donosi kratak pregled obveznika sastavljanja i predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023., rokova predaje tih izvještaja te drugih povezanih pojedinosti.

Vremeplov: (Francuski) Ustav V. Republike – 4. listopada 1958.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 28. rujna 1958. u Francuskoj je održan ustavni referendum na kojem su glasači trebali odgovoriti na sljedeće pitanje: Odobravate li Ustav koji je pripremila Vlada Republike?

Abecedarij upravnog postupka: Poništavanje i ukidanje nezakonitog rješenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 129. ZUP-a

Medicinsko vještačenje
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako tijelo vještačenja nalaz i mišljenje o radnoj sposobnosti donese na temelju nepotpune medicinske dokumentacije, bez prethodnog pozivanja osiguranika na njezinu nadopunu te bez osobnog pregleda osiguranika, takav dokaz nije podoban za potpuno i pravilno utvrđenje odlučne medicinske činjenice.

Razmatranje obrane okrivljenika pri odlučivanju o istražnom zatvoru
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Žalbene navode kojima okrivljenik pobija postojanje osnovane sumnje te dokazanost kaznenog djela koje mu se stavlja na teret izražavajući sumnju u istinitost iskaza oštećenice, iznoseći na taj način detaljno svoju obranu, drugostupanjski sud nije ovlašten razmatrati prilikom odlučivanja o istražnom zatvoru. O takvim prigovorima vodit će se računa u daljnjem tijeku postupka prilikom odlučivanja o njegovoj kaznenoj odgovornosti.

Stvarno pravo – brisovna tužba
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Brisovna tužba je stvarno-pravna tužba sui generis kojom nositelj knjižnog prava čije je pravo povrijeđeno neistinitom, nevaljanom uknjižbom štiti svoje knjižno pravo zahtijevajući brisanje nevaljane, neistinite uknjižbe i uspostavu prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja.

Izvanredni otkaz ugovora o radu
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Alkoholiziranost na radnom mjestu, posebice u situaciji kad je poslodavac već nekoliko puta opomenuo radnicu zbog toga problema, osobito je teška povreda radne obveze, koja opravdava izvanredni otkaz ugovora o radu.

Cetinja protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

U okolnostima kad je Ustavni sud propustio ispraviti povredu jamstva iz članka 7. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i tako pojačao ozbiljnost povrede koju je počinio Visoki prekršajni sud, nema uvjeta za odbačaj zahtjeva primjenom kriterija nepostojanja značajne štete.

Isplata neoporezive otpremnine prilikom odlaska u mirovinu

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se radniku koji odlazi u mirovinu i nastavlja raditi kod istog poslodavca do polovine punog radnog vremena, isplatiti neoporeziva otpremnina?

Potvrda pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave donesenog u sustavu e-Ovrhe

Vi pitate - mi odgovaramo

Budući da sam kao pravna osoba dužan prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, a kojim tražim ovrhu općenito na imovini podnijeti sudu elektroničkim putem, putem sustava e-Ovrhe, te će sud prijedlog, također elektroničkim putem, dodijeliti u rad javnom bilježniku, u kojem obliku treba biti izdana potvrda pravomoćnosti i ovršnosti, ako rješenje predajem u papirnatom obliku Fini?

Donošenje usmenog privremenog rješenja

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li privremeno rješenje u upravnom postupku biti doneseno usmeno?

Odsutnost za vrijeme vježbeničkog staža

Vi pitate - mi odgovaramo

Na temelju objavljenog javnog natječaja, Grad je primio na rad vježbenika. Nakon početka rada vježbenik je, uz predočenje uredne medicinske dokumentacije, otišao na bolovanje, koje je trajalo gotovo osam mjeseci. S obzirom na to da vježbenik faktično nije radio gotovo dvije trećine vježbeničkog staža, može li mu se vježbenički staž produžiti pa ga tek nakon što radi dodatno vrijeme uputiti na polaganje državnog ispita?

Vraćanje na rad i naknada plaće radniku

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li radnik, u slučaju kada je pravomoćnom sudskom odlukom utvrđeno da otkaz poslodavca nije dopušten i da radni odnos nije prestao, a poslodavcu naloženo vraćanje radnika na rad, pravo na naknadu plaće i ostalih prava iz radnog odnosa koja bi ostvario da nije bilo nezakonitog otkaza, i to za razdoblje od otkaza ugovora o radu do isteka roka u kojem je prema pravomoćnoj i ovršnoj presudi bio ovlašten tražiti vraćanje na rad, neovisno o tome je li radnik zahtijevao vraćanje na rad?

Filteri