Informator broj 6679 od 17. svibnja 2021.

UVODNIK

O zastari komunalne naknade i komunalnog doprinosa

Još od Zakona o komunalnom gospodarstvu iz 1995., odnosno Općeg poreznog zakona iz 2008., traje prijepor o primjeni instituta zastare naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Iako se o navedenom pitanju izjasnila upravna i upravnosudska praksa, dvojbe nisu potpuno otklonjene čak niti donošenjem Općeg poreznog zakona iz 2016. i Zakona o komunalnom gospodarstvu iz 2018. Marina Krajnović, mag. iur. podsjeća na kronologiju događaja povezanih s institutom zastare i ukazuje na suštinske razlike između instituta zastare u obveznom i poreznom pravu.
Autorica: Marina Krajnović, mag. iur.

Sadržaj

Abecedarij upravnog postupka: Vještačenje
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 65. st. 2., 3. i 4. ZUP-a

Pravna pomoć suda strankama u parničnom postupku
Autor: Mladen Pavlović

Stručni članak

U članku autor ukazuje na permanentnu dužnost suda da stranke i ostale sudionike u postupku, koji se iz neznanja ne koriste svojim procesnim ovlastima, upozori na parnične radnje koje u postupku mogu poduzeti, kao i na garancije koje im pruža hrvatski procesni sustav u zaštiti njihovih prava. Građansko parnično procesno pravo određuje uvjete za poduzimanje i osporavanje parničnih radnji kao i pravne posljedice njihova propuštanja, pa osim navedenog upozorava na dužnost suda da svaku stranku, pa čak i kada ima punomoćnika, upozori na nedostatke njezina podneska te da joj da rok i uputu o načinu za otklanjanje tih nedostataka.

Korištenje godišnjeg odmora iz prošle kalendarske godine
Autor: Biljana Barjaktar

Stručni članak

Polovica je svibnja, a to je obično razdoblje godine kada brojni radnici počinju koristiti preostali pripadajući godišnji odmor iz prethodne godine - tzv. »stari« godišnji odmor. U članku ćemo objasniti tko i do kada ima pravo koristiti godišnji odmor iz prošle godine i pod kojim uvjetima, uz prikaz nekih učestalih primjera iz prakse. Stoga je svrha ovoga članka upoznati radnike i poslodavce s njihovim pravima i obvezama kad je u pitanju korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine.

Ustav Kraljevine Norveške – 17. svibnja 1814.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Političku povijest Norveške obilježila je dugotrajna personalna unija s Danskom (od 1536. pod imenom Danska-Norveška) koja je trajala do 1814., kada je Sporazumom iz Kiela od 14. siječnja 1814. Norveška predana Švedskoj.1

DISSENSUS IN CAUSA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Važno pitanje u klasičnom rimskom pravu bilo je i je li moguć prijenos prava vlasništva ako stranke nisu suglasne glede pravne osnove predaje stvari (causa traditionis) te svaka stranka ima u vidu drugu pravnu osnovu.

Ustupanje podataka iz Evidencije prometa nekretnina
Autori: Marija Marinović Ana Vrdoljak Petković

Stručni članak

Porezna uprava zaprima velik broj različitih zahtjeva za ustupanje podataka. Neki od tih zahtjeva utemeljeni su na zakonskim odredbama, dok dijelu zahtjeva nije moguće udovoljiti. Zahtjevi za ustupanje podataka iz Evidencije prometa nekretnina, aplikativnog podsustava Porezne uprave, u pravilu, podnose se nadležnoj ispostavi Porezne uprave u pisanom obliku. Svaki zaprimljeni zahtjev razmatra se uzimajući u obzir relevantne propise te se, bez odgode, s obzirom na kratke rokove za dostavu podataka koji su propisani pojedinim propisima, odlučuje o zaprimljenom zahtjevu. U članku autorice donose više pojedinosti o ustupanju podataka iz Evidencije prometa nekretnina.

Rješenja u poreznom nadzoru u kojima nisu utvrđene nepravilnosti ili nezakonitosti
Autor: Zdravko Vukšić

Stručni članak

Porezni nadzor dio je poreznopravnog odnosa u kojem Porezna uprava, ali i druga tijela provode postupak radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje poreznih obveznika i drugih osoba. Porezni nadzor ne mora nužno završiti nepovoljno po poreznog obveznika. Stoga, u članku autor piše o problematici donošenja poreznog rješenja u poreznom nadzoru u kojem nisu utvrđene nepravilnosti i/ili nezakonitosti. Koji je razlog donošenja takvih rješenja i kakva je dosadašnja primjena, donosimo više u nastavku teksta.

O zastari komunalne naknade i komunalnog doprinosa
Autor: Marina Krajnović

Stručni članak

Još od Zakona o komunalnom gospodarstvu iz 1995., odnosno Općeg poreznog zakona iz 2008., traje prijepor o primjeni instituta zastare naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Iako se o navedenom pitanju izjasnila upravna i upravnosudska praksa, dvojbe nisu potpuno otklonjene čak niti donošenjem Općeg poreznog zakona iz 2016. i Zakona o komunalnom gospodarstvu iz 2018. Marina Krajnović, mag. iur. podsjeća na kronologiju događaja povezanih s institutom zastare i ukazuje na suštinske razlike između instituta zastare u obveznom i poreznom pravu.

Reakcija na članak »Odluka Ustavnog suda RH o ustavnosti načina izbora predsjednika VSRH-a«
Autor: Andrej Abramović

Stručni članak

Poštovani! U broju 6676 od 23. 4. 2021., objavili ste članak Staničića i Sokola „Odluka Ustavnog suda RH o ustavnosti načina izbora predsjednika VS RH“ u kojem se, na nekoliko mjesta, pokušava polemizirati s mojim izdvojenim mišljenjem uz naznačenu odluku US RH. Molim vas stoga da objavite ovu moju kratku reakciju na određene netočnosti koje su se potkrale u članku.

Radno pravo – isplata plaća – javne službe
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Dan početka primjene uvećane osnovice u javnim službama nije odgođen primjenom Izmjena i Dopuna Sporazuma o osnovici plaća u javnim službama za tri godine, iako je realni međugodišnji tromjesečni BDP zabilježio negativan rast, od listopada 2011. do rujna 2014.

Ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako postoji uporište u medicinskoj dokumentaciji, sudski vještak u upravnom sporu može promijeniti dijagnozu ozljede za koju se traži priznavanje ozljede na radu

Prekršajno pravo – nezakonit dokaz
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako osoba koja se saslušava u svojstvu svjedoka nije tekstualno upozorena da je dužna govoriti istinu, da ne smije ništa prešutjeti i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo te da nije dužna odgovarati na pojedina pitanja ako je vjerojatno da bi time izložila sebe ili bliskog srodnika kaznenom progonu, teškoj sramoti ili znatnoj materijalnoj šteti, i ako ta upozorenja nisu navedena u zapisniku o ispitivanju te osobe, iskaz toga svjedoka je nezakonit dokaz, slijedom čega se na njemu ne smije temeljiti odluka o prekršaju

Stečajno pravo – dostava pismena u stečajnom postupku
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U stečajnom postupku sudska pismena dostavljaju se objavom pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova, ako odredbama Stečajnog zakona nije drukčije određeno. Objava pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova smatra se dokazom da je dostava obavljena svim sudionicama i onima za koje Stečajni zakon propisuje posebnu dostavu

Obvezno pravo – aktivna legitimacija obrtnika za ostvarivanje potraživanja iz ugovora o djelu nakon odjave obrta
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Obrtniku pripadaju sva prava stečena djelovanjem obrta nakon što je obrt odjavljen, a ujedno i odgovara za obveze nastale u obavljanju obrta nakon što je obrt odjavljen, pa je obrtnik aktivno legitimiran u sporu oko naplate potraživanja nastalih iz obavljanja obrta

N. Š. protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Odlučujući o kaznenoj osudi za povredu tajnosti postupka domaći sudovi tumačili su pojam tajnosti pretjerano formalistički, te su štitili tajnost po svaku cijenu, zbog čega su propustili uzeti u obzir širi kontekst, što je dovelo do povrede prava na slobodu izražavanja

Proglašenje ovrhe nedopuštenom nakon dovršetka ovrhe

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li tužitelj, koji je kao ovršenik upućen u parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, pokrenuti parnični postupak radi utvrđenja nedopuštenosti ovrhe, a sud provesti postupak, iako je ovršni sud prije pokretanja parničnog postupka utvrdio da je ovrha dovršena?

Iznajmljivanje suvlasničke nekretnine za višegodišnje razdoblje

Vi pitate - mi odgovaramo

Kuća je u suvlasništvu dviju osoba. Ne postoji dogovor oko načina korištenja nekretnine, a u kući postoji samo jedan vodomjer i jedno brojilo za struju. Jedan od suvlasnika želi iznajmiti kuću turistima na više godina. Kako to može učiniti jer je kuća u suvlasništvu?

Mirovinsko osiguranje – platni podaci za izračun vrijednosnog boda

Vi pitate - mi odgovaramo

Prema platnim podacima osiguranika, pri izračunu svote mirovine vrijednosni bodovi manji su od jednoga vrijednosnog boda. Može li osiguranik tražiti primjenu jednoga vrijednosnog boda, kako ne bi bio diskriminiran u odnosu na osiguranike za koje nema platnih podataka?

Ostvarivanje prava za vrijeme mirovanja radnog odnosa

Vi pitate - mi odgovaramo

Zaposlenica dječjeg vrtića koji je osnovao Grad koristi pravo na mirovanje radnog odnosa do treće godine djetetova života. Ostvaruje li navedena osoba za vrijeme mirovanja radnog odnosa pravo na božićnicu i druga prava utvrđena odlukom poslodavca?

Građevinsko zemljište koje prodaje obrtnik

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li obrtnik koji je upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, kao građanin prodati građevinsko zemljište koje nije dio imovine obrta, ali za koje je izdan izvršni akt o gradnji?

Filteri