Informator broj 6762 od 19. prosinca 2022.

UVODNIK

Zakonsko reguliranje kriptoimovine
- između želje i mogućnosti

Suočene s istim problemima u domeni reguliranja digitalne (kripto)imovine i inspirirane istim pravno-političkim zahtjevima, države EU-a, ali i regije, pošle su različitim putom. Ipak, neovisno o razlici u dinamici i intenzitetu izvršenih reformi, poredbenopravna analiza pokazuje čitav niz paralela, čiji su zajednički nazivnik iste dvojbe, kontroverze i otvorena pitanja. Stoga je pitanje kada i kako će zakonodavac u nastojanju da definira pojam i važnost digitalne imovine, a ponajprije da pravno regulira područje trgovanja tzv. kriptovalutama, urediti to novo područje. U tom smislu, autori predlažu smjer moguće legislativne intervencije, koji bi, s obzirom na relevantno europsko i usporedno pravo, mogao unaprijediti predmetno normativno uređenje.
Autori: izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul i Josip Dešić, mag. iur.

Sadržaj

Zakonsko reguliranje kriptoimovine
Autori: Dejan Bodul Josip Dešić

Stručni članak

Suočene s istim problemima u domeni reguliranja digitalne (kripto)imovine i inspirirane istim pravno-političkim zahtjevima, države EU-a, ali i regije, pošle su različitim putom. Ipak, neovisno o razlici u dinamici i intenzitetu izvršenih reformi, poredbenopravna analiza pokazuje čitav niz paralela, čiji su zajednički nazivnik iste dvojbe, kontroverze i otvorena pitanja. Stoga je pitanje kada i kako će zakonodavac u nastojanju da definira pojam i važnost digitalne imovine, a ponajprije da pravno regulira područje trgovanja tzv. kriptovalutama, urediti to novo područje. U tom smislu, autori predlažu smjer moguće legislativne intervencije, koji bi, s obzirom na relevantno europsko i usporedno pravo, mogao unaprijediti predmetno normativno uređenje.

Contemptum non patiatur iudex
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Contemptum non patiatur iudex, lat. sudac neće trpjeti nepoštovanje, pravno je pravilo pripadno rimskoj pravnoj tradiciji prema kojemu sudac nije dužan trpjeti zloporabe ovlaštenja u postupku, vrijeđanje, vikanje te sve druge oblike ponašanja koji nisu u skladu s dostojanstvom suda.

Pojednostavnjena pravila oporezivanja PDV-om vezano uz isporuke dobara unutar EU
Autor: Ana Adorić

Stručni članak

Sustav poreza na dodanu vrijednost kompleksan je sustav oporezivanja. Kada je riječ o isporukama dobara unutar Europske unije, tada nisu rijetke transakcije koje su složene u smislu broja sudionika transakcija odnosno broja država članica u kojima sudionici transakcija posluju. U svrhu poboljšanja, ali i pojednostavnjenja sustava poreza na dodanu vrijednost, propisana su pojednostavnjena pravila oporezivanja vezano uz premještanje dobara i isporuke u nizu, a koja autorica pojašnjava kroz primjere.

Načelo razmjernosti kod fakultativnih osnova za isključenje u postupcima javne nabave
Autor: Nikolina Šajnović

Stručni članak

Načelo razmjernosti u postupcima javne nabave svoju važnost ima u svim fazama postupka nabave, od pripreme do dodjele i izvršenja ugovora o javnoj nabavi, a s ciljem izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja prava gospodarskih subjekata. U ovom radu autorica piše o primjeni načela razmjernosti prilikom ocjenjivanja o isključenju ponuditelja iz postupka javne nabave zbog toga što kod njega postoje određene fakultativne osnove za isključenje. Na početku rada opisan je mjerodavni normativni okvir, koji su naručitelji dužni poštovati prilikom ocjenjivanja o isključenju ponuditelja iz postupka javne nabave zbog postojanja neke od fakultativnih osnova za isključenje propisanih u dokumentaciji o nabavi. Slijedeći normativni okvir, razmatrane su određene okolnosti koje mogu utjecati na ocjenu naručitelja o isključenju gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave. Na kraju je iznesena relevantna praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Suda EU-a.

Porezni praktikum: Porezno priznate amortizacijske stope dugotrajne imovine
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Amortizaciju predstavlja postupno trošenje (smanjenje vrijednosti) određene dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine tijekom njenog korisnog vijeka uporabe.

Sastav i važnost vijeća veleučilišta prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
Autor: Danijela Romić

Stručni članak

Novi je Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti u sustav visokog obrazovanja unio brojne novosti i izazvao veliki interes i reakcije zainteresirane javnosti. Pritom, relativno je malo interesa iskazano za promjene povezane s upravljanjem i organizacijom visokih učilišta. Kao odgovor na to, autorica, koja je i viša predavačica na veleučilištu, pojašnjava na koji je način novim Zakonom uređeno djelovanje vijeća veleučilišta.

Vremeplov: Ustav Talijanske Republike 22. – 27. prosinca 1947.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Pad Benita Mussolinija, kojeg je s vlasti svrgnuo, a potom dao i uhititi talijanski kralj Emanuel III., 25. srpnja 1943., te sklapanje primirja sa Saveznicima, označio je uvod u talijanski građanski rat, koji su kraljevske snage i talijanski partizani vodili protiv talijanskih fašista i Nijemaca (koji su nakon sklapanja primirja okupirali talijanski teritorij). 

Abecedarij upravnog postupka: Pravo stranke kad je uputa o pravnom lijeku pogrešna
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 111. ZUP-a

Istražni zatvor – brzo odlučivanje o zakonitosti pritvaranja
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U situaciji kad je ukinuto rješenje o istražnom zatvoru, ali ne i sam istražni zatvor, ocjena je li osumnjičenik proizvoljno zadržan u istražnom zatvoru ovisi o brzini kojom domaći sudovi zamjenjuju rješenja o istražnom zatvoru za koja je utvrđeno da su nepravilna te dostatnosti obrazloženja novog rješenja o istražnom zatvoru.

Kazneni postupak – postupak za oduzimanje predmeta i imovinske koristi – privremena mjera
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako optužnica nije potvrđena, a prošlo je dvije godine od dana određivanja privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi, ona se mora ukinuti i onda kada je privremena mjera bila određena na temelju Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem.

Osobni zahtjev za premještaj policijskog službenika
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako nije riječ o javnom natječaju, oglasu ili internom oglasu već o osobnom zahtjevu za premještaj, ne primjenjuju se odredbe o davanju prednosti hrvatskom branitelju (pod jednakim uvjetima) pri zapošljavanju i popunjavanju radnih mjesta.

Obvezno pravo – ništetnost ugovora
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ugovor sklopljen između dužnosnika, kao vlasnika obrta, i tijela javne vlasti u kojem je dužnosnik, ništetan je pravni posao.

Prekršajno pravo – žurni postupak
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako prvostupanjski sud provede žurni postupak povodom prigovora okrivljenika na izdani obavezni prekršajni nalog, protiv odluke o prekršaju donesene u tom postupku, temeljem odredbe članka 244. stavka 1. Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), nije dopuštena žalba.

Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 protiv Finanzamt Hamburg Oberalster
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Porezni obveznik, koji primjenjuje redoviti postupak oporezivanja porezom na dodanu vrijednost ili postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, kad primi račun za isporuku dobra ili uslugu koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, može odbiti pretporez tek kad tom dobavljaču plati račun.

Ishođenje hrvatskog osobnog identifikacijskog broja za stranu pravnu osobu

Vi pitate - mi odgovaramo

Društvo s ograničenom odgovornošću iz Republike Srbije (treća zemlja) namjerava osnovati i biti jedini član hrvatskog društva s ograničenom odgovornošću. Poznato nam je da budući član uprave – direktor, koji je također stranac (fizička osoba iz Republike Srbije), mora od Hrvatske Porezne uprave zatražiti i dobiti osobni identifikacijski broj jer ga trenutačno nema. Međutim, mora li i osnivač odnosno strano društvo s ograničenom odgovornošću koje ima osobni identifikacijski broj u svojoj zemlji, također zatražiti i dobiti hrvatski osobni identifikacijski broj?

Dostava bankovnih izvoda računa zajedničke pričuve suvlasniku stambene zgrade

Vi pitate - mi odgovaramo

Smije li upravitelj stambene zgrade, s aspekta zaštite osobnih podataka, pojedinom suvlasniku dostaviti bankovne izvode računa zajedničke pričuve stambene zgrade za prethodnu kalendarsku godinu na kojima su sadržani podaci poput imena i prezimena uplatitelja, njegov IBAN, datum i mjesto uplate, iznos i dr.?

Opis poslovnog prostora u natječaju za davanje poslovnog prostora u zakup

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li potrebno poslovne prostore, koje jedinica lokalne samouprave daje u zakup putem natječaja, prethodno etažirati ili je dovoljno navesti opis prostora, npr. iz arhitektonskog projekta i uporabne dozvole?

Slobodna ocjena i upravni spor kod upravnih novčanih kazni

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li upravni sud ovlašten, umjesto upravne novčane kazne izrečene u upravnom postupku, stranci izreći blažu kaznu?

Odvjetnik kao opunomoćenik za primanje pismena

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li stranka odvjetnika angažirati samo za primanje pismena i, ako može, prema kojoj se odredbi Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika može naplatiti takva usluga?

Filteri