Informator broj 6800 od 11. rujna 2023.

UVODNIK

Kako primjenjivati odredbu ZOO-a o nepromjenjivosti cijena?
Poremećaj cijena na tržištu vs. pacta sunt servanda

Od početka COVID krize mediji su javljali o poremećaju cijena energenata i građevinskih materijala. To je prouzročilo potrebu primjene odredbe članka 627. Zakona o obveznim odnosima o nepromjenjivosti cijena. Ekstremni porast cijena pojedinih građevinskih materijala koji je trajao od kraja 2020. do sredine 2022. (npr. željeza za 120 %) prouzročio je prvi put u pravnoj praksi davanje pravnih tumačenja i mišljenja o spomenutom članku Zakona o obveznim odnosima, i to pet puta od pet ministarstava i dva puta od Vlade RH u formi Zaključka. Kako je to utjecalo na cijene na tržištu i kakvu pravnu snagu imaju različita tumačenja i mišljenja, autori analiziraju u ovom članku.
Autori: Mićo Ljubenko i Tena Nagy

Sadržaj

Kako primjenjivati odredbu ZOO-a o nepromjenjivosti cijena?
Autori: Mićo Ljubenko Tena Nagy

Stručni članak

Od početka COVID krize mediji su javljali o poremećaju cijena energenata i građevinskih materijala. To je prouzročilo potrebu primjene odredbe članka 627. Zakona o obveznim odnosima o nepromjenjivosti cijena. Ekstremni porast cijena pojedinih građevinskih materijala koji je trajao od kraja 2020. do sredine 2022. (npr. željeza za 120 %) prouzročio je prvi put u pravnoj praksi davanje pravnih tumačenja i mišljenja o spomenutom članku Zakona o obveznim odnosima, i to pet puta od pet ministarstava i dva puta od Vlade RH u formi Zaključka. Kako je to utjecalo na cijene na tržištu i kakvu pravnu snagu imaju različita tumačenja i mišljenja, autori analiziraju u ovom članku.

Probatio operis
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Probatio operis, lat. provjera djela, u rimskoj pravnoj tradiciji odnosi se na naručiteljev pregled obavljenog djela kod ugovora o djelu, poznatog pod latinskim nazivom locatio conductio operis.

Donošenje općih akata u jedinicama lokalne samouprave u okolnostima nepostojanja radničkog vijeća i sindikalnog djelovanja
Autor: Ivan Šprajc

Stručni članak

Odlučujući o zakonitosti općih akata određene jedinice lokalne samouprave, Visoki upravni sud Republike Hrvatske donio je više presuda kojima je poništio njezine opće akte, ali iz razloga koji donositelja općeg akta stavljaju u pravno nerazrješivu situaciju. U kratkom članku autor pojašnjava zbog čega je odlučivanje Visokog upravnog suda u konkretnim slučajevima bilo protivno utvrđenim činjenicama i što nakon donesenih presuda može učiniti donositelj općih akata.

Pomorsko dobro - dozvole umjesto koncesijskih odobrenja
Autor: Goran Vojković

Stručni članak

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je na snagu stupio 29. srpnja 2023., donosi bitne promjene u odnosu na dosadašnju regulaciju mnogobrojnih pravnih odnosa na pomorskom dobru. Među ostalim, koncesijska odobrenja, temeljem kojih su se preko četvrt stojeća obavljale brojne aktivnosti na našem moru i obali zamijenjena su dozvolama. U pitanju nije samo terminološka promjena, već i bitno drukčiji model dodjele dozvola u odnosu na dosadašnji postupak dodjele koncesijskog odobrenja. Novi Zakon uključuje i novi sustav nadzora aktivnosti na pomorskom dobru, ali i obvezu donošenja novih općih akata od lokalnih samouprava vezano uz zaštitu i nadzor pomorskog dobra. Stoga u članku autor obrazlaže novi model dozvola na pomorskom dobru, promjene koja se tiče svih naših lokalnih samouprava na moru, lučkih uprava, ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, ali i promjene važne tisućama poduzetnika koji obavljaju brojne djelatnosti na našoj obali i moru.

Ustavno pravo roditelja da žive sa svojom djecom
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Uskraćivanje roditeljima prava da stanuju sa svojom djecom i da skrbe za njih mjera je koja predstavlja miješanje države u pravo pojedinca na nesmetani obiteljski život. Stoga je primjenu te mjere potrebno utemeljiti na pravim razlozima i samo u slučaju kada se zaštita najboljih interesa djeteta ne može ostvariti na drugi način. S tim u vezi, autor pojašnjava stajalište Europskog suda za ljudska prava o tom pitanju, i predstavlja nekoliko odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske, iz kojih se može zaključiti o kriterijima na temelju kojih Ustavni sud procjenjuje je li primjena mjere u konkretnom slučaju bila dopuštena ili nije.

Povrat carinskog duga
Autor: Željko Dominis

Stručni članak

Povrat carinskog duga predstavlja refundiranje uvozne ili izvozne carine koja je bila plaćena. U svrhu povrata carinskog duga, carinski dužnik mora podnijeti zahtjev na propisanom obrascu i uz odgovarajuću dokumentaciju u propisanom roku. U članku autor donosi uvid u podnošenje zahtjeva za povrat carinskog duga, ali i slučajeve kad se povrat carinskog duga ne odobrava.

Knjigovodstveno evidentiranje participacije za usluge dječjeg vrtića
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Dječji vrtići, kojima je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za svoj rad ostvaruju sredstva od nadležne jedinice, ali i od roditelja odnosno skrbnika koji sudjeluju (participiraju) u ukupnoj cijeni usluge. U ovom članku autorica pojašnjava knjigovodstveno evidentiranje prihoda i potraživanja od participacije u ukupnoj cijeni usluge, ali i ispravka vrijednosti evidentiranih potraživanja.

Vremeplov: Devolucijski referendumi o škotskom i velškom parlamentu – 11. i 18. rujna 1997.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Devolucija u britanskoj pravnoj literaturi označava oblik upravne decentralizacije, tj. prijenos ovlasti upravljanja sa središnje vlasti na regionalnu ili lokalnu razinu, konkretno zakonodavne ovlasti kojom se tom teritoriju odobrava veći stupanj autonomije. Devoluciju treba razlikovati od federalizma po tome što su ovlasti prenesene devolucijom privremene i mogu se povući i država ostaje de iure unitarna te središnja vlast zakone koje su parlamenti (na koje je prenesena ovlast njihova donošenja) donijeli može ukinuti ili mijenjati.

Abecedarij upravnog postupka: Rješenje o obnovi postupka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 127. ZUP-a

Odlučivanje o prigovoru postojanja osnovane sumnje
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Žalbene navode kojima okrivljenik pobija postojanje osnovane sumnje, ujedno i sugerirajući da se ne radi o kaznenom djelu ubojstva u pokušaju, već da bi se eventualno radilo o kaznenom djelu teške tjelesne ozljede, osporavajući pojedine dokaze i iznoseći vlastito viđenje, a kojim navodima zapravo sadržajno iznosi obranu, drugostupanjski sud nije ovlašten razmatrati prilikom odlučivanja o istražnom zatvoru. O takvim prigovorima voditi će se računa u daljnjem tijeku postupka prilikom odlučivanja o njegovoj kaznenoj odgovornosti.

Imovinskopravni zahtjev
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Iznos za koji je pravomoćnom kaznenom presudom utvrđeno da je njime stečena znatna nepripadna materijalna dobit na štetu tužiteljice, odnosi se na utvrđenje visine nastale štete tužiteljici kao oštećenoj počinjenim predmetnim kaznenim djelom, i posljedično tome na odmjeravanje kazne u kaznenom postupku. Međutim, kada u kaznenom postupku ujedno nije odlučeno o imovinskopravnom zahtjevu i kada je oštećeni s imovinskopravnim zahtjevom upućen u parnicu, tada se iznos duga, s obzirom na prigovor njegova namirenja, mora utvrđivati u građanskoj parnici.

Obvezno pravo – mane volje - prividan ugovor – nepostojeći pravni posao (ne ništetan)
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Posljedica sklapanja prividnog ugovora iz smisla odredbe čl. 285. Zakona o obveznim odnosima nije njegova ništetnost, već da među ugovornim stranama prividan ugovor nema učinaka, odnosno da je riječ o nepostojećem pravnom poslu.

Obvezno pravo – ugovor o ortaštvu (dioba zajedničke imovine)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ortaci su slobodni ugovorom o ortaštvu ugovoriti sve modalitete unosa svog doprinosa u ortaštvo, omjeru uloga i udjel u dobiti i gubitku, a jednako tako slobodni su urediti diobu zajedničke imovine nakon prestanka ortaštva.

Mestan protiv Bugarske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Sankcioniranje kršenja apsolutne zabrane korištenja jezika koji nije službeni jezik za vrijeme izbora, protivna je članku 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Odgovornost bolnice za naknadu štete

Vi pitate - mi odgovaramo

Od kakve je važnosti za ocjenu postojanja odgovornosti bolnice za štetu zbog smrti pacijenta, činjenica što je smrt nastupila zbog sepse izazvane bolničkom bakterijom (zlatnim stafilokokom)?

Pokretanje upravnog postupka na zahtjev stranke

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako je stranka najprije podnijela neuredan zahtjev za pokretanje upravnog postupka, nakon čega je zahtjev uredila, od kada se postupak smatra pokrenutim?

Provedba i nastavak ovrhe u korist novog ovrhovoditelja na kojeg je tražbina prešla nakon donošenja rješenja o ovrsi

Vi pitate - mi odgovaramo

Vjerovnik je stekao tražbinu cesijom od prvobitnog ovrhovoditelja, i to nakon što je doneseno (i postalo pravomoćno i ovršno) rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Budući da se odredbama čl. 32. Ovršnog zakona uređuju prijenosi tražbine ili obveze koji se događaju prije ovršnog postupka (stavak 1.) ili za vrijeme ovršnog postupka (stavak 3.), ali ne i nakon ovršnog postupka (dakle, nakon donesenog rješenja o ovrsi), pitanje je je li u slučaju prijenosa tražbine s ovrhovoditelja na novog vjerovnika nakon donošenja rješenja o ovrsi, novi vjerovnik-ovrhovoditelj uopće ovlašten tražiti od poslodavca provođenje ovrhe na plaći radnika (jer tražbinu nije stekao u skladu s čl. 32. OZ-a)?

Plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja za vrijeme neplaćenog dopusta

Vi pitate - mi odgovaramo

Poslodavac namjerava radniku odobriti neplaćeni dopust u trajanju 30 dana za njegove privatne potrebe. Moramo li u tom slučaju radnika odjaviti iz sustava obveznih osiguranja te moramo li obračunavati obvezne doprinose ako ga ne odjavimo?

Plaćanje komunalne naknade nakon promjene obveznika

Vi pitate - mi odgovaramo

Obveznik plaćanja komunalne naknade promijenio se prije više godina, ali o toj promjeni nije obavijestio nadležno tijelo. S obzirom na članak 94. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu, može li se obvezniku naplatiti obveza od dana njezina nastanka, bez obzira na nastupanje zastare?

Filteri