Informator broj 6662 od 18. siječnja 2021.

UVODNIK

Mogu li se nove izmjene propisa o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi smatrati reformom?

Hrvatski je sabor u prosincu 2020. donio izmjene i dopune triju zakona kojima se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prema najavi predlagatelja, riječ je o reformi sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja će taj sustav učiniti racionalnijim i učinkovitijim. Slijedom toga, izvanredni profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Vedran Đulabić, analizira usvojene promjene u sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave i procjenjuje mogu li se one smatrati reformom, ili je riječ tek o manjim promjenama koje neće bitno utjecati na funkcioniranje sustava.
Autor: izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Sadržaj

Mogu li se nove izmjene propisa o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi smatrati reformom?
Autor: Vedran Đulabić

Stručni članak

Hrvatski je sabor u prosincu 2020. donio izmjene i dopune triju zakona kojima se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prema najavi predlagatelja, riječ je o reformi sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja će taj sustav učiniti racionalnijim i učinkovitijim. Slijedom toga, izvanredni profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Vedran Đulabić, analizira usvojene promjene u sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave i procjenjuje mogu li se one smatrati reformom, ili je riječ tek o manjim promjenama koje neće bitno utjecati na funkcioniranje sustava.

CODEX IURIS CIVILIS SINICUS
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

1. siječnja 2021. godine stupio je na snagu novi Kineski građanski zakonik, koji je usvojio Državni narodni kongres 28. svibnja 2020.

O promijenjenim okolnostima u poredbenopravnom kontekstu
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Širenje SARS-CoV-2 virusa stavilo je institut clausula rebus sic stantibus u fokus pozornosti pravne struke diljem svijeta. Izvanredne i nepredvidive okolnosti uzrokovane COVID-19 pandemijom imale su i imat će utjecaj na ugovorne obveze među hrvatskim subjektima, ali možda i još u većoj mjeri na one s međunarodnim elementom. U članku se stoga daje osvrt na poredbenopravna uređenja utjecaja promijenjenih okolnosti na ugovorne odnose te položaj hrvatskog prava u tom kontekstu. S obzirom na širinu materije, ovom su prilikom izložena uređenja u zemljama sljednicama bivše SFRJ, u Italiji (kao uzoru prvotnog uvođenja instituta u Općim uzancama), u Grčkoj i Portugalu te u skandinavskim zemljama, tj. u europskim državama u kojima je klauzula uvedena u prvom valu priznanja instituta od polovice do početka devedesetih godina 20. stoljeća.

Revizijski dokazi u postupku revizije godišnjih financijskih izvještaja
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Da bi osigurao osnovu za izražavanje revizijskog mišljenja u postupku revizije financijskih izvještaja, revizor mora prikupiti odgovarajuće informacije odnosno revizijske dokaze. Revizijski dokazi primarno se pribavljaju iz revizijskih postupaka provođenih tijekom obavljanja revizije, ali se mogu prikupiti i iz drugih izvora, kao i iz prijašnjih revizija. U tom smislu, revizijski su dokazi sve informacije koje je revizor koristio pri donošenju zaključaka na kojima temelji mišljenje. Stoga, revizor mora odgovarajuće oblikovati i provesti revizijske postupke koji će mu omogućiti pribavljanje dostatnih i primjerenih revizijskih dokaza na kojima će temeljiti svoje mišljenje o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja. U članku autorica razmatra odredbe MRevS-a 500 – Revizijski dokazi, a vezane uz odgovornost revizora prilikom izbora vrste i provođenja revizijskih postupaka za pribavljanje pouzdanih i relevantnih revizijskih dokaza.

Pravna zaštita neizabranog kandidata pri zapošljavanju i obveza poslodavca da sklopi ugovor o radu
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

U sudskoj praksi je prilikom primjene svih do sada donesenih zakona o radu zauzimano pravno shvaćanje da se ne može osporavati odluka o izboru kandidata na natječaju za popunjavanje radnog mjesta, osim ako to nije posebno predviđeno nekim posebnim zakonom. Zakoni kojima je to previđeno rijetki su. S druge strane, kada je riječ o kandidatima koji sudjeluju u postupku zapošljavanja u javnim službama situacija je drukčija. Naime, Ustavni sud Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Ustavni sud) smatra da se ustavno pravo na jednakost pristupa u javne službe ne može ostvariti bez adekvatne sudske zaštite. Pravna shvaćanja i argumentacija o izloženim pitanjima predmet su ovog članka.

Ništetnost odredaba o gubitku prava osiguranika na osigurninu nakon nastupanja osiguranog slučaja
Autor: Berislav Matijević

Stručni članak

Kod ugovora o osiguranju postoji nadmoć (supremacija) volje jedne ugovorne strane pri određivanju sadržaja ugovora jer je drugoj ugovornoj strani (u većoj ili manjoj mjeri) onemogućeno da utječe na sadržaj ugovora. Sastavni dio ugovora o osiguranju su unaprijed tiskani i načinjeni opći uvjeti u koje osiguratelji često unose odredbe koje su u sudskim postupcima utvrđene ništetnima, o čemu detaljnije u nastavku članka.

Vremeplov: Nabluški sabor – 16. siječnja 1120.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Križarski ratovi, srednjovjekovni ratni pohodi kršćanskih vitezova iz Francuske i Svetog Rimskog Carstva u cilju oslobođenja svetog grada Jeruzalema od muslimanske vlasti, trajali su oko 200 godina.

Abecedarij upravnog postupka: Prethodno pitanje
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 55. ZUP-a

Zabrana zlostavljanja i nečovječnog postupanja
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odbijanjem tužbenog zahtjeva naknade štete zbog nanesenih teških ozljeda tijekom uhićenja ne dolazi do povreda članka 23. i 25. Ustava i članka 3. Konvencije u materijalnom aspektu, ako iz dokaznog postupka proizlazi da je sila koju su u policijski službenici uporabili tijekom uhićenja bila potrebna

Parnični postupak - Zahtjev za mirno rješenje spora - Odbačaj tužbe
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako tužitelj podnese tužbu protiv Republike Hrvatske prije isteka tromjesečnog roka propisanog odredbom čl. 386.a Zakona o parničnom postupku, sud će takvu tužbu odbaciti

Zaključak – dovođenje u opasnost života i tijela ljudi općeopasnom radnjom ili sredstvom
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kazneno djelo dovođenje u opasnost života i tijela ljudi općeopasnom radnjom ili sredstvom iz članka 215. stavka 1. KZ/11. moguće je ostvariti ako je općeopasna radnja ili općeopasno sredstvo primijenjeno prema većem broju individualno određenih ili individualno neodređenih osoba, ali i prema samo jednoj osobi ako ona nije individualno određena.

Sudski penali
Sud: Županijski sud Osijek

SENTENCE

Sudski penali, kao sredstvo pojačanog ispunjenja nenovčanih tražbina, mogu se izricati i onda kada obvezu iz ovršne isprave može obaviti i druga osoba, a ne samo ovršenik, a s obzirom na svoju visinu ne mogu imati za svrhu neosnovano bogaćenje ovrhovoditelja

Obvezno pravo – Ugovor o ortaštvu
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ugovorom o ortaštvu uzajamno se obvezuju dvije ili više osoba uložiti svoj rad i/ili imovinu radi postizanja zajedničkog cilja pa je pogrešan zaključak da doprinos svih članova u postizanju zajedničkog cilja mora biti trajan i da prestankom doprinosa prestaje i ortakluk

Groning protiv Njemačke
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Pri odlučivanju o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u kaznenom postupku zbog ratnih zločina u obzir se moraju uzeti posebnosti takvog postupka, kao što je neprimjenjivost pravila o zastari, činjenica da često prođe dugo razdoblje između događaja o kojima se postupak vodi i samog postupka te činjenica da takvi postupci uključuju dugotrajne i osjetljive radnje prikupljanja dokaza, te razmatranje kompleksnih pitanja povijesne i pravne naravi

Prava radnika za rad na Novu godinu i na Sveta tri kralja

Vi pitate - mi odgovaramo

Dva naša radnika radila su na Novu godinu, odnosno na Sveta tri kralja. Koja prava iz radnog odnosa imaju ti radnici za rad na navedene blagdane? Koja prava imaju radnici koji zbog blagdana nisu radili?

Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem - obrtnici

Vi pitate - mi odgovaramo

Prema rješenju koje je donijela nadležna služba HZMO-a, mojoj stranci priznato je svojstvo osobe s invaliditetom, ali po toj osnovinije joj priznato pravo na staž s povećanim trajanjem, a to iz razloga što je ona samostalni obveznik doprinosa (obrtnik). Je li to rješenje HZMO-a zakonito?

Zloporaba Facebook profila

Vi pitate - mi odgovaramo

Što AZOP može učiniti kada je izvršena zloporaba Facebook profila, s aspekta zaštite osobnih podataka?

Uvid u spis predmeta ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade

Vi pitate - mi odgovaramo

Naše upravno tijelo još uvijek vodi određeni broj postupaka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada. U posljednje vrijeme zaprimili smo veći broj zahtjeva za uvid u spise predmeta postupaka ozakonjenja koji se vode. Pritom, došlo je do prijepora o tome trebaju li podnositelji zahtjeva za uvid u spis dokazati svoj pravni interes, osobito imajući na umu da je zahtjev za ozakonjenje zgrade mogao podnijeti bilo tko, bez obzira na to ima li pravni interes za pokretanje takvog postupka?

Zatezna kamata od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koje su stope zateznih kamata primjenjive od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. na ugovore između trgovaca te trgovaca i osoba javnog prava, a koje za ostale odnose?

Kamatna stopa na zajam između povezanih osoba u 2021.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja je propisana kamatna stopa na zajam dan povezanoj osobi za 2021.?

Filteri