Informator broj 6707 od 29. studenog 2021.

UVODNIK

Novo reguliranje ugovora o kupoprodaji

Hrvatski je sabor 12. studenoga 2021. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima. Navedene su izmjene i dopune učinjene kako bi se u njega ugradila pravila sadržana u Direktivi (EU) 2019/771, zakonodavnom aktu koji je nastojao ukloniti prepreke koje su ometale prekograničnu trgovinu. Prenošenjem sadržaja Direktive u Zakon o obveznim odnosima mijenjaju se i opća pravila koja se primjenjuju na sve ugovore o kupoprodaji. Autorica Maja Josipović vodi nas kroz izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima i pojašnjava na koji način one utječu na ugovor o kupoprodaji.
Autorica: Maja Josipović

Sadržaj

Novo reguliranje ugovora o kupoprodaji
Autor: Maja Josipović

Stručni članak

Hrvatski je sabor 12. studenoga 2021. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima. Navedene su izmjene i dopune učinjene kako bi se u njega ugradila pravila sadržana u Direktivi (EU) 2019/771, zakonodavnom aktu koji je nastojao ukloniti prepreke koje su ometale prekograničnu trgovinu. Prenošenjem sadržaja Direktive u Zakon o obveznim odnosima mijenjaju se i opća pravila koja se primjenjuju na sve ugovore o kupoprodaji. Autorica Maja Josipović vodi nas kroz izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima i pojašnjava na koji način one utječu na ugovor o kupoprodaji.

GDJE GOD SE U OVOME ZAKONIKU SRETAJU RIJEČI: ČOVJEK, DRUG, MALOLJETNIK, IMAONIK, ITD., POD TIM SE RIJEČIMA RAZUMIJE NE SAMO MUŠKO ČELJADE, NEGO I ŽENSKO
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Navedenu pravnu definiciju oblikovao je naš znameniti pravnik i polihistor Baltazar (Baldo) Bogišić (1834.-1908.), ugradivši je u čl. 955. svoje iznimno važne crnogorske kodifikacije (Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru - OIZ) iz 1888. godine.

Donošenje proračuna JLP(R)S-a za 2022.
Autor: Željka Tropina

Stručni članak

Izrada i donošenje proračuna općina, gradova i županija redovita je aktivnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave svake jeseni. Pritom, propust prilikom izrade ili donošenja proračuna može imati dalekosežne posljedice, sve do raspuštanja predstavničkog ili razrješenja izvršnog tijela. Autorica nas vodi kroz propise kojima je uređen postupak izrade i donošenja proračuna i upozorava na postupanja uz koja se vežu određene posljedice.

Stope trošarina u Republici Hrvatskoj
Autor: Alen Benazić

Stručni članak

Trošarine su jedan od najstarijih poreznih oblika i imaju nezanemarivu ulogu u proračunskim prihodima Republike Hrvatske. U praksi su moguće dvojbe koliko iznosi trošarina za pojedini proizvod, stoga autor u ovom članku na pregledan način donosi osnovice i iznose trošarina za alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i duhanske proizvode te za energente i električnu energiju.

Pravo na davanja iz područja socijalne skrbi
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Sud Europske unije donio je 15. srpnja 2021. odluku u predmetu C-709/20 od 15. srpnja 2021. o pravu pojedinca i članova njegove obitelji na pristup davanjima iz socijalne pomoći u drugoj državi članici, različitoj od one čiji je taj pojedinac državljanin. Zanimljivo je to što je spor iniciran i vodi se u Sjevernoj Irskoj, tj. na području Velike Britanije, a zainteresirana stranka je samohrana majka sa dvoje djece, svi sa dvojnim hrvatskim i nizozemskim državljanstvom. Iako Velika Britanija više nije članica Europske unije, spor je pokrenut prije njezina izlaska iz te zajednice europskih država, pa odluka Suda Europske unije obvezuje i nju. Ova odluka je važna za države članice koje su ostale u EU pa se u članku daje prikaz spora iz te odluke.

O valjanosti neformalno ugovorenih odredbi formalnog ugovora
Autor: Zvonimir Slakoper

Stručni članak

Zakon o obveznim odnosima utvrđuje da se ugovorne strane nakon sklapanja ugovora mogu bez ograničenja suglasiti o njegovim izmjenama i dopunama. Pritom, čak i ako je forma ugovora propisana, njegove izmjene i dopune mogu se učiniti neformalnim dogovorom. Autor analizira odredbe Zakona o obveznim odnosima i ukazuje na odredbe koje je prilikom izmjena i dopuna ugovora potrebno imati na umu.

Porezni tretman blagdanskog darivanja u 2021.
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

U blagdansko vrijeme aktualizira se i pitanje poreznog tretmana prigodnog odnosno blagdanskog darivanja. Poslodavci, fizičke i pravne osobe prigodno daruju svoje zaposlenike, a prava i obveze takvog darivanja uređuju se nekim od izvora radnog prava, često općim aktima poslodavaca. Usto, prisutno je i darivanje među poslovnim partnerima. U nastavku donosimo osvrt na porezni tretman blagdanskog darivanja poslovnih partnera i radnika te druge zanimljive pojedinosti.

Vremeplov: Konvencija o kibernetičkom kriminalu – 23. studenoga 2001.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Konvencija o kibernetičkom kriminalu, također poznata pod nazivom Budimpeštanska konvencija o kibernetičkom kriminalu, predstavlja prvi međunarodni ugovor koja ima za cilj usklađivanje i vođenje zajedničke kaznene politike glede zaštite društva od kibernetičkog kriminala, imajući na umu duboke promjene nastale digitalizacijom, konvergencijom i neprekidnom globalizacijom računalnih mreža.

Abecedarij upravnog postupka: Povrat u prijašnje stanje

Stručni članak

Čl. 82. st. 1. ZUP-a

Stvarno pravo – pravo vlasništva – zajednički dijelovi zgrade
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sklonište, iako može biti u sklopu podruma zgrade, po svojoj svrsi, ne služi zgradi kao cjelini, već zaštiti i spašavanju ljudi u izvanrednim situacijama, zbog čega ne predstavlja zajednički dio zgrade na kojem su tužitelji mogli steći pravo vlasništva.

Zakon o mirovinskom osiguranju – nepripadna isplata mirovine
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Korisnik mirovine dužan je vratiti iznose nepripadno primljene mirovine neovisno o tome što do pretplate nije došlo zbog njegova postupanja, jer je člankom 166. Zakona o mirovinskom osiguranju, Zavod zadržao pravo tražiti povrat nepripadno isplaćenih mirovinskih primanja.

Prekršajno pravo – vrijeme počinjenja prekršaja
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Vrijeme počinjenja prekršaja iz članka 47. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji je dan koji nastupa po proteku roka od 30 dana od dana nabave prijamnika koji vlasnik nije prijavio.

Pomorsko pravo – pravo vlasništva na pontonskom gatu
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Davatelj koncesije postat će vlasnik pontonskog geta koji je koncesionar, prema ugovoru o koncesiji, izgradio za vrijeme trajanja koncesije, ako je ugovorom o koncesiji tako predviđeno za slučaj prestanka koncesije.

Punomoć odvjetniku pri javnoj dražbi
Sud: Županijski sud Osijek

SENTENCE

Punomoć izdana odvjetniku vrijedi i za davanje izjave o kupovini predmeta ovrhe na dražbi. Ta pravna radnja predstavlja očitovanje volje založnog vjerovnika, a ne sklapanje pravnog posla kupoprodaje, jer nije riječ o prodaji predmeta ovrhe neposrednom pogodbom, a zakonom nije predviđena obveza dostave specijalne punomoći za davanje takve izjave.

Odoran protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Razlike u sudskoj praksi mogu se tolerirati onda kada se u domaćem pravnom sustavu mogu prevladati, pri čemu se podrazumijeva da postupak ujednačavanja i osiguravanja dosljednosti sudske prakse može potrajati.

Rad sa stručnom spremom nižom od propisane

Vi pitate - mi odgovaramo

U općini je u tijeku reorganizacija upravnih tijela, tako da će umjesto jedinstvenog upravnog odjela rad biti organiziran u dva upravna tijela. U jedinstvenom upravnom odjelu imamo službenicu koja je u trenutku stupanja na snagu Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi radila na radnom mjestu za koje je bilo utvrđeno za jedan stupanj više obrazovanje od onoga koji je službenica imala. Ima li službenica i u novoj sistematizaciji pravo raditi na radnom mjestu za koje je propisano za jedan stupanj više obrazovanje od onoga koje ona ima?

Stjecanje prava iz mirovinskog osiguranja slijedom promjene zakonodavstva

Vi pitate - mi odgovaramo

Važećim Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem dodano je više dijagnoza koje nisu bile obuhvaćene prijašnjim zakonom. Može li se smatrati da je zbog toga prijašnji zakon bio manjkav te da je došlo do diskriminacije pojedinih kategorija osoba na koje se zakon odnosi? Može li svojstvo osiguranika – osobe s invaliditetom, po osnovi dijagnoze uvrštene tek u važeći Zakon, biti priznato i za razdoblje prije njegova stupanja na snagu, tj. od nastanka konkretne bolesti?

Izravna naplata temeljem presude putem Fine

Vi pitate - mi odgovaramo

Imam presudu iz radnog spora. Kako da temeljem nje naplatim dug koji nije plaćen dobrovoljno, u ostavljenom paricijskom roku?

Prerastanje ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Vi pitate - mi odgovaramo

Nakon prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme radnica je svojevoljno nastavila dolaziti na posao iako ju je poslodavac obavijestio o prestanku radnog odnosa, odjavio s HZMO-a kao i s HZZO-a te zatražio predaju ključeva prostorije i primopredaju. Može li se smatrati da je ugovor o radu prerastao u ugovor o radu na neodređeno vrijeme ?

Datum isplate otpremnine

Vi pitate - mi odgovaramo

Djelatniku našeg trgovačkog društva prestaje radni odnos 31. prosinca 2021. U tu svrhu, namjeravamo mu isplatiti otpremninu, iako to nije zakonom propisano. S obzirom na to, postavlja se pitanje postoji li rok (dospijeće) za isplatu takve otpremnine odnosno konkretno, mogu li se poslodavac i radnik dogovoriti o datumu isplate otpremnine, ako zbog COVID-19 okolnosti imamo manjih izazova s tekućom likvidnosti pa bi se otpremnina isplatila tijekom prve polovice 2022.?

Filteri