Informator broj 6720 od 28. veljače 2022.

UVODNIK

Neka pitanja GDPR-a u stečajnom postupku
Ima li bivši stečajni dužnik »pravo na brisanje/zaborav«?

Besplatna i javna usluga e-Oglasna ploča omogućava pregled elektroničkih oglasnih ploča sudova i drugih nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj. Portal e-Oglasna ploča omogućava objavu svih pismena koja bi se prema procesnim zakonima trebala objavljivati na fizičkim oglasnim pločama sudova. Prema Stečajnom zakonu, na e-Oglasnoj ploči sudovi trajno objavljuju sve odluke vezane uz stečajne postupke. Cilj je analizirati specifičan aspekt međusobne (ne)usklađenosti određenih načela pa i odredbi stečajnih propisa i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Nar. nov., br. 42/18), odnosno predstavlja li trajna objava smetnju/stigmu za bivšeg stečajnog dužnika odnosno za njegov nastavak poslovanja. U tom smislu, ovaj članak ima namjeru ukazati na paradigme toga odnosa pokušavajući usmjeriti razmišljanja o tom problemu prema određenim de lege ferenda rješenjima.
Autor: izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul

Sadržaj

Neka pitanja GDPR-a u stečajnom postupku
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Besplatna i javna usluga e-Oglasna ploča omogućava pregled elektroničkih oglasnih ploča sudova i drugih nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj. Portal e-Oglasna ploča omogućava objavu svih pismena koja bi se prema procesnim zakonima trebala objavljivati na fizičkim oglasnim pločama sudova. Prema Stečajnom zakonu, na e-Oglasnoj ploči sudovi trajno objavljuju sve odluke vezane uz stečajne postupke. Cilj je analizirati specifičan aspekt međusobne (ne)usklađenosti određenih načela pa i odredbi stečajnih propisa i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Nar. nov., br. 42/18), odnosno predstavlja li trajna objava smetnju/stigmu za bivšeg stečajnog dužnika odnosno za njegov nastavak poslovanja. U tom smislu, ovaj članak ima namjeru ukazati na paradigme toga odnosa pokušavajući usmjeriti razmišljanja o tom problemu prema određenim de lege ferenda rješenjima.

Nova dimenzija obveza lokalnih jedinica u području gospodarenja otpadom
Autor: Vedran Vukobrat

Stručni članak

Iako je Zakon o gospodarenju otpadom nasljednik Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji mu je prethodio, njegovim donošenjem jedinice lokalne samouprave dobile su i neke nove obveze i zadatke. Autor podsjeća na obveze koje Zakon propisuje za jedinice lokalne samouprave i ukazuje na neke od problema koji bi se u implementaciji Zakona mogli pojaviti.

Kaznena djela protiv gospodarstva, s naglaskom na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju
Autor: Sandra Kantolić

Stručni članak

U članku autorica1 obrađuje problem kontinuiteta kaznenih dijela protiv gospodarstva, nakon donošenja Kaznenog zakona iz 2013., kao i problem stvarne nadležnosti sudova, a u konačnici i pitanje oduzimanja imovinske koristi, posebno u situacijama kada pravna osoba nije optuženik i više ne postoji, uspoređujući različitu sudsku praksu županijskih sudova, kao i stajališta Vrhovnog suda Republike Hrvatske o spomenutim pravnim pitanjima.

Obračun troškova za potrebe vanjskog i unutarnjeg izvještavanja
Autori: Baldo Hreljac Stjepan Kolačević

Stručni članak

Finacijsko računovodstvo usmjereno je u prvom redu na vanjsko izvještavanje te je regulirano računovodstvenim načelima i standardima te posebnim propisima. S druge strane, troškovno i menadžersko računovodstvo više je usmjereno na unutarnje korisnike poslovnog subjekta i nije strogo formalizirano kao što je financijsko izvještavanje. Stoga u članku autori donose neke pojedinosti vezane uz obračun troškova za potrebe vanjskog i unutarnjeg (menadžerskog) izvještavanja.

Vremeplov: Arbitraža između SAD-a i Velike Britanije o Beringovom moru – 29. veljače 1892.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Nakon što su ruskom prodajom Aljaske SAD-u 1867.1 Pribilofski otoci, glavno gnijezdo parenja i razmnožavanja tuljana, pripali SAD-u, Amerikanci su s nekoliko zakona načelno zabranili ubijanje tih životinja na njima kao i u vodama oko njih. Budući da ti zakoni nisu definirali što se treba smatrati vodama oko otoka, lov na tuljane se nastavio, a protekom vremena sve više su ih na otvorenom oceanu lovili kanadski brodovi.

PRILOG: Ništetnost i pobojnost odluka nadzornog odbora u društvima kapitala
Autor: Jakša Barbić

Stručni članak

U dioničkom društvu nadzorni odbor je obvezan organ. U društvu s ograničenom odgovornošću društvenom ugovorom se može odrediti ima li društvo nadzorno odbor. Međutim, u propisanim slučajevima i društvo s ograničenom odgovornošću mora imati nadzorni odbor. Ovlast (nadležnosti) nadzornog odbora uglavnom je propisana Zakonom o trgovačkim društvima, međutim može biti propisana i aktima društva u granicama zakona. Način rada i donošenja odluka u nadzornom odboru također su propisani, pa ako ti uvjeti nisu zadovoljeni odluke nadzornog odbora mogu biti ništetne i pobojne. Međutim, za razliku od ništetnosti odluka glavne skupštine, ništetnost odluka nadzornog odbora nije propisana Zakonom o trgovačkim društvima, osim odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izviješća u dioničkom društvima. To, međutim, ne vrijedi za društvo s ograničenom odgovornošću jer u takvom društvu nadzorni odbor ne utvrđuje financijska izvješća. Ni pobojnost odluka nadzornog odbora nije uređena Zakonom o trgovačkim društvima, osim kada se radi o opozivu imenovanja člana uprave. Ta podnormiranost u uređenju ništetnosti i pobojnosti odluka nadzornog odbora, posebno što se tiče rokova za podnošenje tužbe, dovodi do neprihvatljive neizvjesnosti o mogućoj sudbini odluka nadzornog odbora. Iz tog razloga, a kako bi se ništetnost i pobojnost odluka nadzornog odbora zakonski uredila, autor predlaže da se dopuni Zakon o trgovačkim društvima i iznosi konkretna rješenja za sve dvojbe koje razmatra u ovom članku.

Ovršni postupak – ovršenik – pogrešna oznaka imena - ispravak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U slučaju kada pogrešna oznaka imena ovršenika ne dovodi u pitanje identitet ovršenika, ta okolnost ne može predstavljati razlog za obustavu ovršnog postupka na temelju odredbe čl. 67. st. 2. Ovršnog zakona.

Parnični postupak – važnost javne isprave
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Određena isprava ima važnost javne isprave samo u dijelu u kojemu je donesena u odnosu na specifičnosti poslova iz nadležnosti tijela koje ju je izdalo i o kojima ono vodi službenu (a ne internu: npr. za svoje knjigovodstvene potrebe) evidenciju, ili u dijelu u kojemu joj određeni poseban propis daje takvu važnost.

Prekršajno pravo – opći minimum novčane kazne za obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Okrivljenoj fizičkoj osobi obrtniku ili osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, za prekršaj počinjen u svezi s obavljanjem obrta ili druge samostalne djelatnosti ne može biti izrečena novčana kazna ispod 1.000,00 kuna, što je propisano kao opći minimum novčane kazne za tu vrstu okrivljenika.

Stvarno pravo – dospijeće tražbine vlasnika stvari prema nepoštenom posjedniku
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tražbina vlasnika prema nepoštenom posjedniku po osnovi naknade koristi koje je imao za vrijeme svojeg posjedovanja stvari, dospijeva danom podnošenja zahtjeva za naknadu.

Razvrgnuće suvlasničke zajednice
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Pravo na razvrgnuće isplatom prema čl. 51. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, ima samo onaj suvlasnik koji zahtijeva da mu stvar pripadne u cijelosti, i to tako da on ostalim suvlasnicima isplati vrijednost njihovih dijelova, pod određenim zakonskim pretpostavkama.

Tabak protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Hrvatski zakoni pružaju dostatna procesna jamstva za osiguravanje nepristranosti vještaka, a podnositelj zahtjeva propustio je ta jamstva iskoristiti i postupati s dužnom revnošću.

Pravno djelovanje deklaracija i rezolucija Hrvatskog sabora

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li javno iznošenje stajališta o nekom društvenom pitanju biti ograničeno sadržajem saborske deklaracije ili rezolucije?

Promjena sjedišta mjesnog odbora

Vi pitate - mi odgovaramo

Jedan od mjesnih odbora u Gradu želi promijeniti sjedište. S tim u vezi, molimo da nam odgovorite kako se mijenja sjedište mjesnog odbora te postoje li neka ograničenja na koja bi u slučaju promjene sjedišta trebalo obratiti pozornost?

Povrat bjanko zadužnice

Vi pitate - mi odgovaramo

Tko i u kojim slučajevima može zatražiti povrat bjanko zadužnice?

Korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona

Vi pitate - mi odgovaramo

Koji su kriteriji utvrđivanja obilježja nesamostalnog rada prilikom nadzora korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona kod paušalnog obrtnika?

Nedostaci stvari s digitalnim elementima s kontinuiranom isporukom

Vi pitate - mi odgovaramo

Kakva su prava potrošača kad postoje nedostaci stvari s digitalnim elementima s kontinuiranom isporukom digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u potrošačkim ugovorima?

Filteri