Informator broj 6799 od 04. rujna 2023.

UVODNIK

Uz Zakon o mirnom rješavanju sporova: Je li mirenje trebalo staviti u nadležnost javnih bilježnika?

Javno bilježništvo predstavlja jedan od važnijih instituta suvremenog prava, koje vodi do jačanja pravne sigurnosti, zaštite javnog interesa i rasterećenja pravosudnih tijela, što je osnovni cilj uvođenja te institucije u pravni sustav jedne države. U posljednje vrijeme, zbog razvoja socioekonomskih odnosa, a u cilju rasterećenja pravosuđa, primjetna je tendencija proširenja ovlasti i delegiranja nadležnosti sa sudova na bilježnike. Postavlja se pitanje je li mirenje trebalo staviti u nadležnost javnih bilježnika s obzirom na činjenicu da su osnovne karakteristike javnobilježničke službe u domeni tzv. preventivnog pravosuđenja.
Autori: Izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul i doc. dr. sc. Jakob Nakić

Sadržaj

Je li mirenje trebalo staviti u nadležnost javnih bilježnika?
Autori: Dejan Bodul Jakob Nakić

Stručni članak

Javno bilježništvo predstavlja jedan od važnijih instituta suvremenog prava, koje vodi do jačanja pravne sigurnosti, zaštite javnog interesa i rasterećenja pravosudnih tijela, što je osnovni cilj uvođenja te institucije u pravni sustav jedne države. U posljednje vrijeme, zbog razvoja socioekonomskih odnosa, a u cilju rasterećenja pravosuđa, primjetna je tendencija proširenja ovlasti i delegiranja nadležnosti sa sudova na bilježnike. Postavlja se pitanje je li mirenje trebalo staviti u nadležnost javnih bilježnika s obzirom na činjenicu da su osnovne karakteristike javnobilježničke službe u domeni tzv. preventivnog pravosuđenja.

Iura municipalia
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Iura municipalia, lat. municipalna prava, termin je pripadan hrvatskoj pravnoj povijesti, u velikoj mjeri do polovine 19. stoljeća stvaranoj na latinskom jeziku, koji se počinje intenzivno koristiti od kraja 17. stoljeća u obranu autonomnih prava hrvatskih zemalja, a protiv unitarističkih presizanja mađarskih staleža kroz Ugarsko-hrvatski sabor.

Evidentiranje donacija u proračunskom računovodstvu
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Proračunski korisnici i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dati i primati donacije. To su tekući i kapitalni prijenosi sredstava između subjekata unutar općeg proračuna i subjekata izvan općeg proračuna koja se primaju odnosno daju bez obveze vraćanja i protučinidbe. U nastavku članka dajemo pregled knjigovodstvenih evidencija te danih i primljenih donacija.

Novine u reguliranju prava na status roditelja njegovatelja i njegovatelja
Autor: Damir Jelušić

Stručni članak

Jedna od važnijih izmjena u sustavu socijalne skrbi, koju je donijelo treće noveliranje Zakona o socijalnoj skrbi u razdoblju nešto duljem od jedne godine, odnosi se na status roditelja njegovatelja i njegovatelja. Riječ je o pitanju o kojem je posljednjih mjeseci intenzivno progovarala i zainteresirana javnost. U kratkom članku autor daje sažeti pregled promjena koje su se dogodile u vezi s pravom na status roditelja njegovatelja i njegovatelja i podsjeća kako su ti instituti bili riješeni prije izmjena i dopuna Zakona.

Uredba o stranim subvencijama kojima se narušava unutarnje tržište
Autor: Zoran Vuić

Stručni članak

U Službenom listu Europske unije, L330 od 23. prosinca 2022. objavljena je Uredba (EU) 2022/2560 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o stranim subvencijama kojima se narušava unutarnje tržište. Uredba se najvećim dijelom primjenjuje od 12. srpnja 2023. i to izravno u svim državama članicama EU-a. U ovom članku autor piše o najvažnijim odredbama Uredbe koje se primjenjuju na javnu nabavu, a koje bi trebali poznavati naručitelji u Republici Hrvatskoj. Naime, od dana početka primjene Uredbe naručitelji moraju imati na umu sve obveze koje im Uredba nameće, kao i potrebu prilagodbe dokumentacije o nabavi.

Institut vijećničkih pitanja
Autor: Katarina Serdar

Stručni članak

Poslovnicima lokalnih predstavničkih tijela uređuje se njihov način rada te, između ostaloga, propisuju prava i obveze njihovih članova. Jedno od prava je i pravo na postavljanje tzv. vijećničkih pitanja. Navedeno pravo trebalo bi omogućiti vijećnicima kvalitetno i pravilno obavljanje dužnosti te u konačnici zastupanje i predstavljanje interesa građana koji su vijećnike izabrali na neposrednim izborima. Autorica predstavlja institut vijećničkih pitanja i pojašnjava razliku između toga instituta i prava na pristup informacijama.

Zaštita okoliša u okviru hrvatskog poreznog sustava
Autor: Ivan Reiner

Stručni članak

U ovom članku autor izlaže temeljne elemente porezne i fiskalne zaštite okoliša u kontekstu zakonodavstva Republike Hrvatske. Upozoravajući na prednosti i nedostatke postojećih poreznopravnih rješenja zaštite ekološkog sustava, autor nastoji naglasiti važnost ekoloških poreza, kao neizostavnog dijela suvremenih pravnih sustava država članica Europske unije.

Vremeplov: Kapitulacija Japana u Drugom svjetskom ratu – 2. rujna 1945.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 2. rujna 1945., na američkom brodu U.S.S. Missouri, u Tokijskom zaljevu, u Japanu, japanski izaslanici, ministar vanjskih poslova i general japanske vojske potpisali su Instrument predaje Japana u Drugom svjetskom ratu. Za Sjedinjene Američke Države, Republiku Kinu, Ujedinjeno Kravljevstvo i Sovjetski Savez, ali i u interesu drugih ujedinjenih nacija koje su bile u ratu s Japanom, uz nazočnost izaslanika iz Kine, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Australije, Kanade, Nizozemske i Novog Zelenada, Instrument predaje potpisao je američki general Douglas MacArthur.

Abecedarij upravnog postupka: Pokretanje obnove postupka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 126. st. 3. i 4. ZUP-a

Način na koji se postiže svrha kažnjavanja
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Svrha kažnjavanja (izražavanje društvene osude zbog počinjenog kaznenog djela, jačanje povjerenja građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava, utjecaj na počinitelja i sve druge da ne čine kaznena djela kroz jačanje svijesti o pogibeljnosti činjenja kaznenih djela i o pravednosti kažnjavanja te omogućavanje počinitelju ponovnog uključivanja u društvo) treba se postići ne samo izricanjem kazne, već i načinom te duljinom njezinog izvršavanja.

Stvarna služnost
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Stvarna (realna) služnost opterećuje cijelu (poslužnu) nekretninu i ona  se stoga ne može upisati na suvlasničkom dijelu nekretnine, već samo u odnosu na cijelu nekretninu.

Parnični postupak – vezanost odlukom iz upravnog postupka – mogućnost dokazivanja
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Parnični sud nije vezan odlukom tužitelja donesenom u upravnom postupku glede uzroka umirovljenja osiguranika tužitelja i osiguranika štetnika (tuženika), pa je dopušteno u parnici dokazivati da radna sposobnost osiguranika tužitelja i njegovo umirovljenje nisu u uzročno-posljedičnoj vezi.

Izdavanje građevinske dozvole
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U postupku koji se vodi radi izdavanja građevinske dozvole ne mogu se s uspjehom iznositi ni razmatrati prigovori vezani uz geodetski projekt, jer se oni odnose na katastarske postupke.

BK I ZHP
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Članak 23. Statuta Suda EU-a treba tumačiti tako da mu se ne protivi da nacionalni sud koji je uputio zahtjev za prethodnu odluku na temelju članka 267. Ugovor o funkcioniranju Europske unije prekine glavni postupak samo glede njegovih aspekata na koje može utjecati odgovor Suda EU-a na taj zahtjev. Glede potrebnih postupovnih akata koji nisu povezani s postavljenim prethodnim pitanjima, sudu koji je uputio zahtjev mora biti dopušteno da, do odgovora Suda EU-a na taj zahtjev, nastavi taj postupak.

Nejednaki raspored radnog vremena

Vi pitate - mi odgovaramo

Koliko mora trajati prekid nakon jednogodišnjeg razdoblja nejednakog rasporeda radnog vremena, da bi se za iste radnike odredilo novo jednogodišnje razdoblje nejednakog radnog vremena? Može li poslodavac svake kalendarske godine za iste radnike ponovo utvrditi jednogodišnje razdoblje nejednakog rasporeda radnog vremena, što znači da za te radnike nejednaki raspored radnog vremena zapravo postaje uobičajeno, standardno radno vrijeme?

Odgovornost poslodavca za propuštenu obustavu i isplatu – ovrha na plaći radnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li poslodavac odgovoran ako odbije ili propusti postupiti prema dostavljenoj Izjavi o zapljeni po pristanku radnika koju mu dostavi društvo koje se bavi otkupom i naplatom potraživanja?

Više popisa imovine i obveza tijekom jedne poslovne godine

Vi pitate - mi odgovaramo

Uprava trgovačkog društva namjerava raskinuti Ugovor o obavljanju računovodstvenih usluga s vanjskim računovodstvenim uredom koji im obavlja računovodstvene usluge dulji niz godina. Prije toga, Uprava toga trgovačkog društva želi se uvjeriti da su svi poslovni događaji dobro evidentirani, pogotovo zbog činjenice da je računovodstveni ured godinama vodio poslovne knjige, ali i složenijih odnosa s klijentima. Stoga, namjerava se provesti kompletan popis imovine i obveza (inventura), pa se sukladno tome traži priprema svih kartica kupaca i dobavljača radi potvrde salda stanja. Može li se popis imovine i obveza (inventura) provesti više puta godišnje, odnosno bilo kada tijekom godine, primjerice 15. rujna 2023.?

Neradni dan pri vođenju upravnog postupka

Vi pitate - mi odgovaramo

U kojim je situacijama u upravnom postupku od utjecaja činjenica neradnog dana?

Određivanje najniže plaće lokalnog dužnosnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Grad smo s malo manje od 5.000 stanovnika. Prilikom rasprave o prijedlogu odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradskih dužnosnika, član Gradskog vijeća upitao je koja je najniža plaća koja se može utvrditi dužnosniku (gradonačelniku i njegovim zamjenicima), podsjećajući da Zakon utvrđuje iznos najviše, ali ne i najniže plaće?

Filteri