Informator broj 6740-6741 od 18. srpnja 2022. i 25. srpnja 2022.

UVODNIK

Je li neriješeno pitanje južne granice s Crnom Gorom prepreka za ulazak Republike Hrvatske u schengenski prostor?

Budući da je pooštreni nadzor vanjskih granica jedan od najvažnijih dijelova schengenskog sustava, koji uključuje osiguranje i nadzor zelene i plave granice, postavlja se pitanje može li dvojni suverenitet RH i Crne Gore oko nesporenog dijela hrvatske obale, a koji proizlazi iz još uvijek važećeg Protokola o privremenom režimu uz južnu granicu iz 2002. (sklopljenog između RH i tadašnje SR Jugoslavije), biti isključujući faktor za pristupanje RH u schengenski prostor. Analizu ovog problema i odgovor na postavljeno pitanje autor pokušava dati u nastavku članka.
Autor: Željko Dominis, mag. ing. pomorskog prometa

Sadržaj

Je li neriješeno pitanje južne granice s Crnom Gorom prepreka za ulazak Republike Hrvatske u schengenski prostor?
Autor: Željko Dominis

Stručni članak

Budući da je pooštreni nadzor vanjskih granica jedan od najvažnijih dijelova schengenskog sustava, koji uključuje osiguranje i nadzor zelene i plave granice, postavlja se pitanje može li dvojni suverenitet RH i Crne Gore oko nesporenog dijela hrvatske obale, a koji proizlazi iz još uvijek važećeg Protokola o privremenom režimu uz južnu granicu iz 2002. (sklopljenog između RH i tadašnje SR Jugoslavije), biti isključujući faktor za pristupanje RH u schengenski prostor. Analizu ovog problema i odgovor na postavljeno pitanje autor pokušava dati u nastavku članka.

Par condicio creditorum
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Par condicio creditorum, lat. jednak položaj vjerovnika; u rimskoj pravnoj tradiciji izreka koja izražava opće pravilo da u ovrsi ili stečaju ne smiju biti preferirani pojedini vjerovnici na štetu drugih vjerovnika, već njihov položaj prilikom namirenja u ovršnom ili stečajnom postupku mora biti jednak. 

Obvezno pravo opći dio s uvodom u privatno pravo
Autor: Saša Nikšić

Stručni članak

Nedavno je, u nakladi Novog informatora d.o.o., objavljeno drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige Obvezno pravo – Opći dio s uvodom u privatno pravo, grupe autora s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, koji je napisao većinu teksta, izradio strukturu knjige te uredio sve rukopise, izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić – autorica poglavlja o imovini, izv. prof. dr. sc. Loris Belanić – autor teksta o manama volje, doc. dr. sc. Ivan Tot – autor dijelova o kamatama, prestanku obveza i prestanku pravnih poslova). Knjiga je namijenjena studentima pravnog studija, ali i pravnicima praktičarima, kao i pripadnicima drugih struka koji su zainteresirani za obvezno pravo, ali i za druge dijelove privatnog, odnosno građanskog prava.

Deveta novela Zakona o kaznenom postupku
Autor: Marina Kapikul

Stručni članak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 80/22) objavljen je 11. srpnja 2022., a većina njegovih odredbi stupa na snagu 19. srpnja 2022. U članku se analiziraju bitne izmjene vezane za troškove postupka, različite vrste snimanja rasprave, žalbeni postupak i privremene mjere te se daje osvrt na prijelazne i završne odredbe novog Zakona.

Izrada općih akata u praksi
Autor: Marina Krajnović

Stručni članak

Izrada općih akata osobito je važna za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, jer je riječ o propisima kojima se uređuje obavljanje njihovih poslova iz samoupravnog djelokruga. S tim u svezi, autorica u članku piše o uočenim nomotehničkim nedostacima i nepravilnostima u općim aktima koje donose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Usto, ukazuje na uočene nezakonitosti općih akata, koje se često pojavljuju u praksi te skreće pozornost na tipične pogreške koje se u općim aktima pojavljuju.

Porezni praktikum: Neoporeziva naknada troškova za odmor radnika (Hrvatska turistička kartica – „CRO kartica“)
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Hrvatska turistička kartica predstavlja gospodarsku mjeru za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj, a uvedena je Odlukom o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj. Ta mjera stoji na raspolaganju poslodavcima kao jedna u nizu neoporezivih isplata, a hoće li u konkretnom slučaju biti riječ o obvezi ili mogućnosti isplate, uređuje se izvorima radnog prava. U ovom poreznom praktikumu ukazujemo na praktične pojedinosti neoporezive isplate takve naknade.

Vremeplov: Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda – 17. srpnja 1998.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Na Diplomatskoj konferenciji Ujedinjenih naroda o osnivanju Međunarodnog kaznenog suda održanoj u Rimu, s početkom 15. lipnja 1998., usvojen je 17. srpnja 1998. Statut Međunarodnog kaznenog suda, međunarodni sporazum kojim se osniva ovaj Sud. Na konferenciji je sudjelovao 161 predstavnik zemalja članica Ujedinjenih naroda, a među sudionicima su se zajedno s promatračima našle i različite organizacije, agencije te nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava. 

Abecedarij upravnog postupka: Sadržaj rješenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 98. st. 5. ZUP-a

Ovršni postupak – odgoda ovrhe na temelju rješenja Ustavnog suda
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ne postoji znak jednakosti između odgode ovrhe koju svojim rješenjem odredi redovni sud na temelju Ovršnog zakona i odgode ovrhe koju na temelju članka 67. Ustavnog zakona o Ustavom sudu odredi Ustavni sud, čak ni u slučaju kada bi se obje odgode temeljile na jednakim razlozima za njihovo donošenje.

Radno pravo – ozljeda na radu – prijenos ugovora o radu na novog poslodavca
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pravo na naknadu štete zbog ozljede na radu nije pravo iz ugovora o radu, već je pravo koje proizlazi iz izvanugovorne odgovornosti poslodavca, pa na novog poslodavca na kojeg je prenesen ugovor o radu nije prenesena i obveza naknade štete nastale kod prijašnjeg poslodavca zbog ozljede na radu.

Odbacivanje zahtjeva za obnovu postupka
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud će rješenjem odbaciti zahtjev za obnovu postupka ako na temelju samog zahtjeva iz spisa prijašnjeg postupka utvrdi da su činjenice i dokazi na kojima se zahtjev temelji već bili izneseni u prijašnjem zahtjevu za obnovu postupka, koji je odbijen pravomoćnim rješenjem.

Zakon o gradnji – pravna pozicija izvođača radova u postupku izdavanja uporabne dozvole
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Iako izvođač radova, kao sudionik gradnje, ima pravo i dužnost sudjelovati pri tehničkom pregledu građevine, on nije stranka u postupku izdavanja uporabne dozvole.

Pravo društava – brisanje subjekta upisa na temelju članka 472.d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako u postupku prestanka društva s ograničenom odgovornošću bez likvidacije neki dio imovine nije raspoređen planom raspodjele imovine, takav dio prelazi na sve članove društva razmjerno sudjelovanju poslovnog udjela svakoga od njih u temeljnom kapitalu društva.

Trajektna luka Split protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Ključna pitanja dopuštenosti ustavne tužbe, kao što su pravovremenost i locus standi podnositelja ustavne tužbe, ne mogu ostati po strani u cilju odlučivanja o osnovanosti predmeta bez obzira na to koliko je predmet važan.

Plaćanje praktične nastave učenicima i studentima

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li poslodavac obvezan plaćati praksu učenicima i studentima koji su na praktičnoj nastavi?

Retroaktivna obustava isplate mirovine zbog zaposlenja korisnika mirovine

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li korisniku starosne mirovine, priznate prema braniteljskim propisima, uz isplatu najniže mirovine, zbog zaposlenja do polovice punoga radnog vremena isplata najniže mirovine biti obustavljena retroaktivno, premda su tijela mirovinskog osiguranja već u razdoblju zapošljavanja mogla raspolagati podacima o zaposlenju korisnika mirovine?

Dolazak na posao nakon prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme

Vi pitate - mi odgovaramo

Radi obavljanja poslova koji ne trpe odgodu, u dječjem je vrtiću s osobom zasnovan radni odnos bez natječaja, na rok od 60 dana, sukladno članku 26. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Međutim, istekom roka na koji je ugovor sklopljen poslodavac zaposlenika nije podsjetio na to da je ugovor prestao. Slijedom toga, zaposlenik je nastavio dolaziti na posao, a poslodavac ga je obavijestio o tome da je ugovor istekao tek nakon proteka sedam dana od dana kada je ugovor prestao. Je li u opisanom slučaju radni odnos na određeno vrijeme prerastao u radni odnos na neodređeno vrijeme, i je li to moguće imajući na umu činjenicu da je zaposlenik primljen na posao bez provođenja javnog natječaja?

Isporuka nekretnine u postupku ovrhe

Vi pitate - mi odgovaramo

Pravna osoba, upisana u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, pribavila je od stečajnog dužnika pravne osobe koja je također obveznik poreza na dodanu vrijednost, nekretninu nadmetanjem na elektroničkoj javnoj dražbi u stečajnom postupku, koju je provela Financijska agencija. Radi se o stanu, koji je izgrađen 2016., ali nikada nije bio korišten odnosno nastanjen. Mora li isporučitelj (ovršenik) na takvu isporuku nekretnine obračunati porez na dodanu vrijednost?

Plaćeni dopust zbog prirodne nepogode

Vi pitate - mi odgovaramo

U našem Pravilniku o radu propisano je da radnik ima pravo na plaćeni dopust u trajanju od četiri radna dana u slučaju prirodne nepogode. Smatra li se prirodnom nepogodom požar jer je radniku u požaru izgorio stan?

Filteri