Informator broj 6611 od 27. siječnja 2020.

UVODNIK

Izmjene i dopune Zakona o sudovima za mladež

Od 1. siječnja 2020. na snazi je izmijenjen i dopunjen Zakon o sudovima za mladež . U članku autorica Lana Petö Kujundžić prikazuje najvažnije izmjene nastale radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, usklađivanja s kaznenim zakonodavstvom i Zakonom o sudovima te otklanjanja nedostataka i dvojbi koje proizlaze iz zakonskog teksta, a koje su uočene primjenom u praksi.
Autor:  dr. sc. LANA PETÖ KUJUNDŽIĆ* Predsjednica odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu, izabrana za sutkinju Visokog kaznenog suda, predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež

Sadržaj

Izmjene i dopune Zakona o sudovima za mladež
Autor: Lana Peto Kujundžić

Stručni članak

Od 1. siječnja 2020. na snazi je izmijenjen i dopunjen Zakon o sudovima za mladež[*]. U članku autorica Lana Petö Kujundžić prikazuje najvažnije izmjene nastale radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, usklađivanja s kaznenim zakonodavstvom i Zakonom o sudovima[**] te otklanjanja nedostataka i dvojbi koje proizlaze iz zakonskog teksta, a koje su uočene primjenom u praksi.

ZV (I.)
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Devedesetih godina 20. stoljeća, Republika Hrvatska, poput većine postkomunističkih zemalja, nastojala je reintegrirati svoj pravni poredak u pravni krug utemeljen na rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji (lat. ius commune, engl. civil law).

Je li ispitivanje zakonitosti smještaja stranca u centar upravni spor?
Autori: Frane Staničić Božidar Horvat

Stručni članak

Kao jedna od mjera ograničenja slobode kretanja stranaca, propisana Zakonom o strancima, smještaj je u centar. Riječ je o mjeri koju rješenjem izriče Ministarstvo unutarnjih poslova iz Zakonom propisanih razloga. U članku autori analiziraju prirodu rješenja koja se donose povodom smještaja stranca u centar i propitkuju može li se sudska kontrola takvih rješenja smatrati upravnim sporom.

O konceptu »javnog interesa« u nadolazećem Zakonu o upravljanju i održavanju stambenih zgrada
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

U državama kontinentalnoeuropskog pravnog kruga javnopravna komponenta upravljanja i održavanja stambenih zgrada prerasta u sve složeniji pravni okvir, u tzv. stambenu politiku države. U Republici Hrvatskoj to ipak nije dotaklo temelje pravnog uređenja stambenih odnosa, koji i dalje ostaju građanskopravni odnosi (vlasništvo i najam). Stoga smatramo da bi nadolazeći Zakon o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, koji priprema Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva, trebao proglasiti razvoj stanovanja, održavanje i upravljanje zgradama - javnim interesom. Ipak, budući da u našem zakonodavstvu ne postoji jasna definicija javnog interesa, morali bismo, a u cilju njegova koncipiranja, predloženu formulaciju razmotriti dovoljno pažljivo i podrobno kako bismo utvrdili je li kvalitetno stanovanje pojedinačni/privatni interes i/ili ono sadržava i važne komponente javnog interesa.

Godišnji financijski izvještaji obveznika u sustavu proračuna za 2019.
Autori: Ivana Vargašević Čonka Hana Zoričić

Stručni članak

U sustavu proračuna početak godine obilježen je aktivnostima vezanim uz sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu godinu. Autorice u članku daju pregled financijskih izvještaja koje su obveznici dužni predati za 2019., rokove njihove predaje te osobe kojima se financijski izvještaji predaju. Usto, daju i osvrt na izmjene odnosno dopune dvaju pravilnika iz područja proračunskog računovodstva, i to Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, koji su objavljeni u Narodnim novinama, broj 126/19.

Vremeplov: Karlovački mir – 26. siječnja 1699.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Mirovnim ugovorom potpisanim 26. siječnja 1699. u Srijemskim Karlovcima (današnja Republika Srbija) između predstavnika Svete Lige (koju su činili Sveto Rimsko Carstvo, Poljsko-litvanska Unija, Mletačka Republika i Rusko Carstvo) i Osmanskog Carstva, završen je Veliki turski rat započet pohodom Kara Mustafa-paše na Beč, 1683. godine.

Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u Republici Hrvatskoj u postupku javne nabave primjenjuju se vrijednosti europskih pragova, preračunani u njihove odgovarajuće vrijednosti u kunama, koje propisuje Europska komisija na temelju delegiranih ovlasti iz direktive, uredbama koje se objavljuju u Službenom listu Europske unije. U članku iznosimo nove financijske vrijednosti europskih pragova koji se primjenjuju od 1. siječnja 2020. do 1. siječnja 2022.

Abecedarij upravnog postupka: Rješavanje kolegijalnog tijela
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 25. ZUP-a

Upravni spor – odobrenje za privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Taksativno navedeni dokazi određene relevantne činjenice propisani podzakonskim aktom ne isključuju obvezu nadležnih tijela da u određenim slučajevima, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, uzmu u obzir i druge dokaze

Radno pravo – poslovno uvjetovani otkaz – (ne)dopuštenost
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Činjenica ukidanja dopisništva u drugoj državi, ne oslobađa obveze tuženika (kao poslodavca) da tužitelja (kao radnika) pokuša zaposliti na nekim drugim poslovima u Republici Hrvatskoj

Autorsko pravo – naknada zbog povrede autorskog prava
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sukladno članku 172. st. 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, autor ima pravo zahtijevati od osobe koja je to pravo povrijedila, između ostalog, plaćanje naknade za neovlašteno korištenje kao i plaćanje zakonom određenog penala

Besplatna pravna pomoć
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zahtjev za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi mora biti podnesen prije nastanka pristojbene obveze

Radno pravo – poslovno uvjetovani otkaz
Sud: Županijski sud

SENTENCE

Okolnost da se poslovi radnikova radnog mjesta obavljaju kod vanjskog suradnika, ne može dovesti do zaključka da za radnikovim radom, čije je radno mjesto ukinuto, nije prestala potreba

Hernadi protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava proglasio je zahtjev podnositelja nedopuštenim zbog toga jer nije pravilno iscrpio dostupna i učinkovita domaća pravna sredstva u odnosu na prigovor da mu je izdavanje europskog uhidbenog naloga povrijedilo pravo na slobodu kretanja

Herbai protiv Mađarske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da je tužena država povrijedila podnositeljevo pravo na slobodu izražavanja jer nadležni sudovi nisu proveli test razmjernosti i postigli pravičnu ravnotežu između prava na slobodu izražavanja pojedinca i prava poslodavca da zaštiti svoj poslovni ugled i interes

Porezni tretman nabave službenog osobnog automobila u 2020.

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačko društvo planira nabaviti rabljeni osobni automobil vrijednosti 580.000,00 kuna, a koji će koristiti član uprave društva isključivo za službene potrebe pa se stoga plaća u naravi neće utvrđivati. Koji je porezni tretman nabave takvog vozila u 2020., u smislu priznavanja pretporeza i amortizacije?

Zadužnica - jamac platac

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li činjenica da je jamac platac samo potpisao zadužnicu, a nije potpisivao i sam osnovni ugovor u svojstvu jamca platca predstavljati prepreku da se prisilna naplata putem zadužnice provede protiv treće osobe kao jamca platca?

Obustava isporuke vode

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačko društvo - isporučitelj vodnih usluga ima određeni broj korisnika koji ne plaćaju iskorištenu vodu. Može li isporučitelj vodnih usluga, i primjenom kojeg propisa, korisniku usluge koji ne plaća dospjele račune obustaviti isporuku vode i je li preduvjet za obustavu isporuke prethodno pokretanje ovrhe protiv obveznika plaćanja?

Nastavak zakupa poslovnoga prostora bez provođenja javnog natječaja

Vi pitate - mi odgovaramo

Nakon što Republika Hrvatska i jedinica lokalne samouprave sklope ugovor o zakupu poslovnoga prostora bez javnog natječaja, jer su na to ovlaštene na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, i taj ugovor istekne, mogu li ti subjekti ponovno (odnosno, do unedogled) sklopiti novi ugovor o zakupu poslovnoga prostora, bez provedbe javnog natječaja?

Zastara tražbine po zadužnici

Vi pitate - mi odgovaramo

Molim objašnjenje zastarnih rokova na tražbine iz zadužnice. Ima li razlike kada su u pitanju tražbine iz zadužnica ovjerenih kod javnog bilježnika i tražbina iz zadužnica solemniziranih kod javnog bilježnika?

Filteri